Ordonanta de urgenta nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor

Ordonanta de urgenta nr. 78 din 16 iunie 2000

 privind regimul deseurilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 22 iunie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei Romaniei si ale art. 89 lit. a) si b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Obiectul prezentei ordonante de urgenta îl constituie reglementarea activitatilor de gestionare a deseurilor în conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului înconjurator.

Art. 2. – Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta:

 1. efluentii gazosi emisi în atmosfera;
 2. deseurile pentru care exista sau urmeaza sa fie elaborate alte reglementari, cum sunt: deseurile radioactive; deseurile care rezulta în urma prospectarii, extractiei, tratarii si depozitarii resurselor minerale, precum si cele rezultate din exploatarea carierelor; cadavrele animalelor si deseurile rezultate din cresterea pasarilor si a animalelor si alte substante naturale si nepericuloase utilizate în agricultura; apele uzate, mai putin deseurile în stare lichida; explozibilii expirati.

Art. 3. – La baza gestionarii deseurilor stau urmatoarele principii generale:

 1. principiul utilizarii numai a proceselor si metodelor de gestionare a deseurilor care nu pun în pericol sanatatea populatiei si a mediului înconjurator;
 2. principiul „poluatorul plateste”;
 3. principiul responsabilitatii producatorului;
 4. principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4. – Semnificatia termenilor specifici utilizati în prezenta ordonanta de urgenta este prezentata în anexa nr. I A.

CAPITOLUL II

Gestionarea deseurilor

SECTIUNEA 1

Conditii generale privind gestionarea deseurilor

Art. 5. – (1) Gestionarea deseurilor are în vedere utilizarea proceselor si a metodelor care nu pun în pericol sanatatea populatiei si a mediului înconjurator, iar autoritatile competente autorizeaza si controleaza activitatile de valorificare si eliminare a deseurilor, urmarind ca acestea:

 1. sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
 2. sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
 3. sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanelor juridice abandonarea, înlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

Art. 6. – Autoritatile competente stabilesc masurile corespunzatoare pentru:

 1. prevenirea generarii deseurilor si a efectelor nocive ale acestora, prin:
 2. dezvoltarea de tehnologii curate si economice în utilizarea resurselor naturale;
 3. dezvoltarea tehnica si comercializarea de produse astfel proiectate încat, prin caracteristicile lor de fabricatie, prin utilizarea si prin eliminarea lor dupa utilizare, acestea sa nu contribuie sau sa contribuie în masura cat mai mica la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor;
 • dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute în deseurile destinate valorificarii;
 • valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaza obtinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca sursa de energie.

Art. 7. – (1) Autoritatile competente adopta masurile necesare în vederea crearii, la nivel national, a unui sistem adecvat si integrat al instalatiilor de eliminare a deseurilor, tinand seama de cele mai bune tehnologii disponibile care nu implica costuri excesive. Acest sistem trebuie sa asigure eliminarea deseurilor la nivel national si sa îsi îndeplineasca scopul la nivel local, tinand seama de conditiile geografice si de necesitatea unor instalatii specifice pentru anumite tipuri de deseuri.

(2) Sistemul mentionat la alin. (1) trebuie sa permita eliminarea deseurilor prin instalatii specifice si prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.

Art. 8. – (1) În vederea atingerii obiectivelor mentionate la art. 5-7, autoritatile competente sunt obligate sa elaboreze planuri de gestionare a deseurilor atat la nivel local, cat si la nivel national. La elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor se are în vedere ca acestea sa contina:

 1. în mod obligatoriu, informatii referitoare la:
 2. tipurile, cantitatile si originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate;
 3. masuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;
 4. zone si instalatii de valorificare sau de eliminare a deseurilor;
 5. dupa caz, informatii cu privire la:
 6. persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente sau la persoane juridice, împuternicite cu gestionarea deseurilor;
 7. costurile estimative ale operatiunilor de valorificare si eliminare a deseurilor;
 8. masuri pentru încurajarea rationalizarii colectarii, sortarii si tratarii deseurilor.

(2) Pe baza Planului national de gestionare a deseurilor autoritatile competente elaboreaza reglementarile necesare pentru prevenirea circulatiei deseurilor, care nu este în concordanta cu prevederile acestuia.

Art. 9. – (1) Autoritatile competente adopta masurile necesare pentru ca toti producatorii sau detinatorii de deseuri, persoane juridice, sa asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deseurilor ori sa asigure predarea deseurilor proprii unei unitati autorizate, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

(2) Autorizarea pentru activitati economice si sociale cu impact asupra mediului de catre autoritatile competente pentru protectia mediului este conditionata de îndeplinirea de catre producatorii sau detinatorii de deseuri a cerintelor mentionate la alin. (1).

Art. 10. – (1) Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau de eliminare a deseurilor se suporta de:

 1. detinatorul de deseuri care încredinteaza deseurile unei unitati specializate;
 2. detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul de produse care genereaza deseuri.

(2) Costurile prevazute la alin. (1) se acopera:

 1. direct sau printr-un contract încheiat cu unitati specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor;
 2. printr-un sistem fiscal de taxe prevazut în Legea*) privind Fondul pentru mediu.

*) Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

207 din 11 mai 2000.

Art. 11. – (1) Unitatile care efectueaza operatiuni de valorificare sau de eliminare a deseurilor specificate în anexele nr. II A si, respectiv, II B trebuie sa fie supuse procedurii de autorizare de mediu, specifice pentru desfasurarea acestor activitati.

 • În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente completeaza procedura de autorizare pentru activitatile sociale si economice cu impact asupra mediului cu procedura specifica activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor.
 • Autoritatile pentru protectia mediului aplica procedura de autorizare specifica activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor si emit acorduri de mediu pentru investitiile destinate acestor activitati si autorizatii de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor.
 • Acordurile si autorizatiile de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor se emit pe o perioada de maximum 5 ani. La primirea solicitarilor pentru emiterea acordurilor si a autorizatiilor autoritatile pentru protectia mediului pot stabili conditii si obligatii pentru conformarea acestor activitati cu cerintele specifice protectiei mediului sau pot respinge aceste solicitari, daca metoda de eliminare este considerata inacceptabila din punct de vedere al sanatatii populatiei si protectiei mediului.
 • Acordul si/sau autorizatia de mediu contin, în mod obligatoriu:
 1. tipurile si cantitatile de deseuri;
 2. cerintele tehnice;
 3. masurile de siguranta care trebuie luate;
 4. amplasamentele de valorificare sau eliminare a deseurilor;
 5. metodele de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor.

Art. 12. – (1) Sunt exceptate de la cerinta autorizarii specifice activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor mentionate în art. 11:

 1. unitatile care asigura eliminarea propriilor deseuri la locurile de producere fara sa afecteze sanatatea populatiei sau calitatea mediului;
 2. unitatile care valorifica integral deseurile fara sa afecteze sanatatea populatiei sau calitatea mediului.

(2) Exceptia mentionata la alin. (1) se aplica daca:

 1. unitatile au obtinut deja, pentru alt profil de activitate decat valorificarea sau eliminarea deseurilor, acordul   si/sau autorizatia de mediu în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si daca în acestea se specifica tipurile si cantitatile de deseuri, precum si conditiile impuse în vederea desfasurarii activitatilor legate de aceste deseuri;
 2. tipurile, cantitatile de deseuri si metodele de valorificare sau eliminare a acestora respecta dispozitiile art. 5.    Art. 13. – (1) Unitatile care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum si cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deseurilor pentru terti nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor, acestea urmand sa transmita autoritatilor competente informari privind operatiunile efectuate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul deseurilor periculoase.

Art. 14. – Unitatile specificate la art. 11 si 13 sunt supuse periodic controalelor autoritatilor competente în a caror raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.

Art. 15. – Unitatile care se încadreaza în prevederile art. 11 si 13, precum si producatorii de deseuri, persoane juridice, au obligatia:

 1. sa elaboreze, în conformitate cu Catalogul european al deseurilor, adoptat prin hotarare a Guvernului, un registru de evidenta a cantitatii, naturii, originii si, atunci cand este cazul, a destinatiei, frecventei de colectare, mijloacelor de transport si metodei de tratare a deseurilor mentionate în anexa nr. I B si, respectiv, în anexele nr.  II A si II B, precum si alte informatii solicitate de autoritatile competente. Aceste evidente trebuie pastrate pe o durata de 3 ani;
 2. sa puna la dispozitie autoritatilor competente, la cerere, informatiile mentionate la lit. a).

SECTIUNEA a 2-a

Gestionarea deseurilor periculoase

Art. 16. – (1) Autoritatile competente întocmesc lista cuprinzand deseurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Lista se elaboreaza pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, si a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise în anexa nr. I E.

Lista cuprinzand deseurile periculoase, precum si actualizarea periodica a acesteia se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

 • Deseurile periculoase se identifica si se înregistreaza la fiecare loc de producere, de descarcare sau de depozitare.
 • Unitatile care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare în vederea depozitarii separate a diferitelor categorii de deseuri periculoase, în functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu.

Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia situatiilor mentionate în alin. (4).

 • În scopul asigurarii securitatii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor competente si doar în situatiile în care sunt respectate conditiile precizate în art. 5.
 • În situatiile în care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, separarea trebuie sa fie efectuata daca este fezabila tehnic si economic si daca este necesara pentru respectarea prevederilor art. 5.

Art. 17. – (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzand deseurile periculoase autoritatile competente adopta norme corespunzatoare pentru ambalarea si etichetarea deseurilor periculoase, în cursul

colectarii, transportului si depozitarii temporare, conform normelor internationale în vigoare.

 • Controlul privind colectarea si operatiunile de transport în cazul deseurilor periculoase se efectueaza de catre organismele abilitate prin lege si are în vedere, în mod deosebit, orginea si destinatia unor astfel de deseuri.
 • În cazul în care deseurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie sa fie însotit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aproba prin ordin comun al autoritatii centrale pentru transporturi si al autoritatii centrale pentru protectia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 18. – În cadrul planurilor de gestionare a deseurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autoritatile competente stabilesc sectiuni speciale pentru gestionarea deseurilor periculoase.

CAPITOLUL III

Obligatii în domeniul gestionarii deseurilor

SECTIUNEA 1

Obligatiile producatorilor de deseuri

Art. 19. – Producatorii de deseuri, precum si unitatile specializate în conceperea si proiectarea activitatilor ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

 1. sa adopte, înca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;
 2. sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;
 3. sa nu puna în circulatie produse, daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, în conditiile respectarii prevederilor art. 5;
 4. sa conceapa si sa proiecteze tehnologiile si activitatile specifice, astfel încat sa se reduca la minimum posibil cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii;
 5. sa ambaleze produsele în mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea si transformarea acestora în deseuri;
 6. sa evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depasirii termenului de valabilitate;
 7. sa valorifice în totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice;
 8. sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia prevederilor art. 16 alin. (4);
 9. sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii deseurilor în conditii de securitate a muncii;
 10. sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri în mediu;
 11. sa ia masurile necesare astfel încat eliminarea deseurilor sa se faca în conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;
 12. sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze în locuri neautorizate;
 13. sa separe deseurile înainte de colectare, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
 14. sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de lege în sarcina producatorilor de deseuri.

Art. 20. – Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa elaboreze, în conditiile legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.

Art. 21. – (1) Producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitati autorizate, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

(2) Producatorii si detinatorii de deseuri îsi organizeaza sistemul propriu de eliminare a deseurilor, daca deseurile nu pot fi preluate de unitati specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile transportatorilor de  deseuri

Art. 22. – (1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie sa fie autorizati de autoritatile administratiei publice locale si de autoritatile pentru protectia mediului. În cazul în care se efectueaza transporturi interurbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie sa mai detina si licenta de transport pentru marfuri periculoase, emisa de Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deseurilor operatorii de transport trebuie sa respecte

reglementarile emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

Art. 23. – Operatorii de transport de deseuri au urmatoarele obligatii:

 1. sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita împrastierea deseurilor si emanatii de noxe în timpul transportului, astfel încat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului înconjurator;
 2. sa asigure instruirea personalului pentru transportul deseurilor în conditii de siguranta si pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente;
 3. sa detina toate documentele necesare de însotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de încarcare, locul de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;
 4. sa nu abandoneze deseurile pe traseu;
 5. sa respecte pentru transportul deseurilor periculoase reglementarile specifice transportului de marfuri periculoase cu aceleasi caracteristici;
 6. sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritatile competente;
 7. sa posede dotarea tehnica necesara pentru interventie în cazul unor accidente sau defectiuni aparute în timpul transportarii deseurilor periculoase sau, în cazul în care nu detin dotarea tehnica si de personal corespunzatoare, sa asigure acest lucru prin unitati specializate;
 8. sa anunte autoritatile pentru protectia mediului despre orice transport de deseuri periculoase, înaintea efectuarii acestuia, precum si unitatile de pompieri, în cazul transportului deseurilor cu pericol de incendiu sau explozie.

Art. 24. – Transporturile internationale de deseuri se fac cu respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte.

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile operatorilor în domeniul valorificarii si eliminarii deseurilor

Art. 25. – Unitatile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

 1. sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, în conditiile prevazute la art. 5;
 2. sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate în urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;
 3. sa foloseasca tehnologii si instalatii omologate pentru valorificarea deseurilor;
 4. sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.

Art. 26. – Unitatile care elimina deseurile au urmatoarele obligatii:

 1. sa asigure eliminarea, în totalitate si în timp util, a deseurilor care le sunt încredintate;
 2. sa foloseasca tehnologii si instalatii omologate pentru eliminarea deseurilor;
 3. sa amplaseze si sa amenajeze depozitul final de deseuri într-un spatiu si în conditii corespunzatoare, conform prevederilor art. 5 si numai cu acordul autoritatilor competente;
 4. sa introduca în depozitul final numai deseurile permise de autoritatile competente si sa respecte tehnologia de depozitare aprobata de acestea;
 5. sa supravegheze permanent modul de depozitare finala a deseurilor sub aspectul stabilitatii si etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite de autoritatile competente pentru exploatarea în conditii de siguranta a depozitelor respective;
 6. sa exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
 7. sa execute lucrarile de reconstructie ecologica si de încadrare în peisajul zonei, impuse de autoritatile competente, si sa organizeze supravegherea în continuare a depozitelor dupa sistarea depunerii deseurilor;
 8. sa supravegheze activitatile de eliminare a deseurilor si sa execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autoritatile competente.

SECTIUNEA a 4-a

Alte obligatii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si ale persoanelor juridice

Art. 27. – Persoanele fizice au urmatoarele obligatii:

 1. sa depuna separat deseurile si ambalajele reciclabile, acolo unde exista recipiente special destinate acestui

scop;

 • sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile în afara locurilor destinate acestui scop;
 • sa valorifice integral deseurile combustibile si degradabile biologic, rezultate în gospodariile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile sa le depuna în depozitul final de deseuri al localitatii.

Art. 28. – Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice din a caror activitate rezulta deseuri si care transporta, elimina, importa, exporta si executa tranzit de deseuri au, pe langa obligatiile mentionate în cuprinsul sectiunilor 1-3 din prezentul capitol, si urmatoarele obligatii:

 1. sa execute lucrarile si sa desfasoare activitatile numai dupa obtinerea acordurilor si autorizatiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta si cu respectarea stricta a acestora;
 2. sa returneze în tara exportatoare deseurile introduse ilegal în tara. Deseurile importate, pierdute ori     abandonate în timpul transportului pe teritoriul Romaniei, precum si produsele importate care au devenit deseuri    în timpul transportului sau vamuirii prin depasirea termenului de valabilitate, se returneaza în tara exportatoare, iar costul operatiunii se suporta de cei vinovati;
 3. sa se asigure la exportul de deseuri ca s-au respectat toate obligatiile internationale si ca tara destinatara accepta deseurile exportate din Romania; costul returnarii deseurilor exportate se suporta de cei vinovati;
 4. sa asigure colectarea, transportul si eliminarea produselor proprii sau achizitionate care au devenit deseuri prin depasirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionari defectuoase a produselor si sa suporte costurile aferente;
 5. sa realizeze lucrarile de refacere a mediului deteriorat de deseuri, impuse de autoritatile competente;
 6. sa suporte costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici si institutiilor prin gestionarea defectuoasa a deseurilor;
 7. sa tina o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a);
 8. sa anunte autoritatile sanitare, pe cele de protectia mediului si consiliile locale, ori de cate ori intervin modificari în producerea, transportul si eliminarea deseurilor.

CAPITOLUL IV

Comertul international si tranzitul cu deseuri

Art. 29. – Importul în Romania de deseuri de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzis.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), importul de deseuri este permis numai cu aprobarea autoritatilor competente si numai daca deseurile reprezinta o baza de materii prime secundare deficitare, pentru care în Romania exista capacitati suficiente de prelucrare, dotate cu instalatiile necesare pentru protectia mediului.    Art. 30. – Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase pot elimina aceste deseuri în alte tari care dispun de tehnologie adecvata si care accepta sa efectueze asemenea operatiuni.

Art. 31. – Exportul de deseuri se poate face numai cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, cu aprobarea autoritatilor competente desemnate de tara importatoare, precum si cu respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania este parte.

Art. 32. – Tranzitul de deseuri pe teritoriul Romaniei poate fi facut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, precum si ale altor conventii internationale ratificate de Romania.

Art. 33. – În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente elaboreaza norme privind regimul de import, export si tranzit al deseurilor, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL V

Facilitati

Art. 34. – În scopul stimularii investitiilor în domeniul gestionarii deseurilor, al extinderii activitatilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a parghiilor specifice economiei de piata, Guvernul poate stabili facilitati fiscale pentru cei care gestioneaza deseuri.

Art. 35. – Primarii si consiliile locale hotarasc, în conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri în vederea realizarii depozitelor si instalatiilor de eliminare a deseurilor pentru localitati, care constituie cauza de utilitate publica.

Art. 36. – Autoritatile competente asigura, în conditiile legii, accesul investitorilor si al întreprinzatorilor în domeniul gestionarii deseurilor la informatiile disponibile din acest domeniu.

Art. 37. – Guvernul analizeaza si garanteaza, prin Ministerul Finantelor, în limita plafonului de îndatorare publica

externa aprobat si a prevederilor bugetului de stat, împrumuturile externe destinate realizarii unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionarii deseurilor.

CAPITOLUL VI

Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente

Art. 38. – (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente carora le revin atributii si responsabilitati în ceea ce priveste regimul deseurilor sunt: Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Functiei Publice.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor privind regimul deseurilor autoritatile competente  mentionate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structuri proprii cu atributii în acest sens.

Art. 39. – Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:

 1. elaboreaza, împreuna cu celelalte autoritati competente, Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor si Programul national pentru gestionarea deseurilor;
 2. initiaza, cu consultarea si avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;
 3. avizeaza reglementarile specifice în domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati competente;
 4. monitorizeaza impactul produs de deseuri asupra factorilor de mediu;
 5. controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
 6. prezinta anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deseurilor;
 7. organizeaza, împreuna cu celelalte autoritati competente si cu organizatiile neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei în domeniul gestionarii deseurilor;
 8. reglementeaza, împreuna cu celelalte autoritati competente, activitatea de import si export al deseurilor.

Art. 40. – Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

 1. evalueaza impactul produs de deseuri asupra sanatatii populatiei;
 2. elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenta medicala, de cercetare medicala si de învatamant medical de stat si private si asigura conditiile de aducere la îndeplinire a acestora;
 3. elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de asistenta medicala, de cercetare medicala si de învatamant medical, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 4. controleaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Art. 41. – Ministerul Industriei si Comertului are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale si de reconstructie ecologica si urmareste aducerea la îndeplinire a acestora de catre agentii economici;
 2. elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare a materialelor si de valorificare a deseurilor, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 3. coordoneaza si supravegheaza, prin Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale si autorizeaza activitatile de reciclare a materialelor si deseurilor recuperabile;
 4. reglementeaza activitatea de import si export al deseurilor în conditiile prezentei ordonante de urgenta, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 42. – Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza, împreuna cu administratia publica locala, strategii si programe sectoriale de de gestionare a deseurilor;
 2. colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor urbane;
 3. organizeaza si realizeaza, împreuna cu administratia publica locala, sistemele de gestionare a deseurilor urbane si urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu;
 4. elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile consiliilor locale legate de gestionarea deseurilor.

Art. 43. – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria

alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile comerciale si alti agenti economici din aceste sectoare economice;

 • elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din industria alimentara, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 • avizeaza propunerile de amplasamente pentru instalatii, rampe, depozite etc., privind deseurile, pe terenurile cu destinatie agricola;
 • aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.

Art. 44. – Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre agentii economici aflati în subordinea sau în coordonarea sa;
 2. elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare, cu avizul autoritatii publice pentru protectia mediului;
 3. reglementeaza si controleaza activitatea de transport al deseurilor.

Art. 45. – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza reglementari specifice privind securitatea si protectia muncii în domeniul gestionarii deseurilor;
 2. controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Art. 46. – Ministerul de Interne are urmatoarele atributii:

 1. controleaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
 2. sprijina celelalte autoritati competente în îndeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri;
 3. supravegheaza si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative privind deseurile.

Art. 47. – Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii si raspunderi:

 1. elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigura conditiile necesare în vederea realizarii acestora;
 2. elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 3. supravegheaza si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor reglementari privind deseurile.

Art. 48. – Ministerul Functiei Publice are urmatoarele atributii:

 1. coordoneaza elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind gestionarea deseurilor de catre autoritatile publice locale;
 2. urmareste si asigura transpunerea de catre autoritatile publice locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 49. – Primarii si consiliile locale sunt obligate sa asigure curatenia localitatilor prin:

 1. adoptarea unui sistem eficient de gestiune integrata a deseurilor, prin: colectare, asigurarea etapizata a conditiilor pentru colectarea selectiva, preluare, recuperare, neutralizare, incinerare si depozitare finala;
 2. implementarea si controlul functionarii sistemului;
 3. dotarea cailor de comunicatie si a locurilor publice de colectare a deseurilor cu un numar suficient de recipiente pentru colectarea selectiva a acestora;
 4. colectarea selectiva si transportul la timp al întregii cantitati de deseuri produse pe teritoriul localitatilor;
 5. existenta unor depozite finale pentru deseurile colectate selectiv, dimensionate corespunzator si amenajate pentru a asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;
 6. interzicerea depozitarilor de deseuri în alte locuri decat cele destinate depozitelor stabilite prin documentatiile urbanistice;
 7. elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor în cadrul localitatilor si aducerea la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;
 8. orice alte masuri si mijloace legale pe care le considera necesare.

Art. 50. – În scopul îndeplinirii atributiilor si responsabilitatilor în domeniul gestionarii deseurilor, pentru  coordonarea activitatilor si promovarea unor actiuni eficiente în acest domeniu, precum si pentru realizarea unei bune colaborari între autoritatile competente responsabile de gestionarea deseurilor, în cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se constituie Directia generala de deseuri si substante chimice, modificandu-se în mod corespunzator hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea acestui minister prin suplimentarea,   în mod corespunzator, a numarului total de posturi.

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

Art. 51. – Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:
 2. abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
 3. nerespectarea sistemului de gestionare a deseurilor, adoptat de primarii si de consiliile locale si autorizat de organele competente;
 4. nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritatile competente privind conditiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si eliminare a deseurilor;
 5. necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, în situatia în care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
 6. cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate sa execute lucrari independente si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:
 7. neexecutarea la termenele stabilite a lucrarilor, dotarilor si masurilor destinate reducerii cantitatii de deseuri produse, colectarii, reciclarii, transportului, comercializarii si eliminarii deseurilor;
 8. realizarea de lucrari si desfasurarea de activitati care au ca obiect deseurile, fara aprobarile legale;
 9. poluarea mediului ca urmare a folosirii unor ambalaje necorespunzatoare;
 10. punerea în circulatie a produselor fara precizarea în certificatul de calitate a continutului în substante periculoase si a gradului de toxicitate;
 11. producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, consum si desfacere;
 12. neluarea masurilor de colectare si valorificare a deseurilor si ambalajelor reciclabile, inclusiv a subproduselor;
 13. neluarea masurilor de retragere din circulatie si de prelucrare a produselor si ambalajelor, indiferent de provenienta, daca acestea – de la livrare sau desfacere pe piata – nu corespund calitativ normelor si standardelor în vigoare;
 14. amestecarea diferitelor tipuri de deseuri în procesul de reciclare si eliminare a acestora;
 15. transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului înconjurator;
 16. nerespectarea tehnologiilor de reciclare a materialelor si deseurilor reciclabile acceptate prin actele de autorizare, în conformitate cu dispozitiile legii;
 17. cu amenda de la 3.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin primarilor si consiliilor locale, dupa caz, conform art. 49.

Art. 52. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 51 se fac de personalul împuternicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

 • Împotriva pocesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, în termen de 30 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie.
 • Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 53. – (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte:

 1. importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
 2. neadoptarea sau nerespectarea masurilor obligatorii în desfasurarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;
 3. comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;
 4. refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autoritatilor competente mentionate în prezenta ordonanta de urgenta privind lucrarile sau activitatile de producere si gestionare a deseurilor;
 5. refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de masura de catre organele în drept.

Tentativa se pedepseste.

(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se constata de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor publice locale,

conform atributiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmarire sau cercetare penala competent.

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

Art. 54. – În scopul aplicarii eficiente a masurilor de gestionare a deseurilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta, prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale competente, se reglementeaza:

 1. modalitatile de gestionare pentru urmatoarele categorii speciale de deseuri:
 2. uleiuri uzate;
 3. deseuri cu continut sau contaminate cu compusi bifenilpoliclorurati si trifenilpoliclorurati – PCB, PCT;
 4. baterii si acumulatori uzati;
 5. deseuri de la producerea dioxidului de titan;
 6. ambalaje si deseuri din ambalaje;
 7. alte categorii speciale de deseuri;
 8. conditiile de functionare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor:
 9. conditii de functionare a incineratoarelor de deseuri si deseuri periculoase;
 10. eliminarea deseurilor prin depozitarea finala;
 11. conditii privind protectia mediului si în special a solurilor la utilizarea în agricultura a namolurilor de la statiile de epurare a apelor uzate;
 12. alte conditii speciale de functionare.

Art. 55. – Administratiile zonelor libere sunt obligate sa aplice prevederile prezentei ordonante de urgenta în zonele pe care le administreaza.

Art. 56. – Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face în conditiile legii.

Art. 57. – (1) Anexele nr. I A-I E si II A-II B fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Anexele la prezenta ordonanta de urgenta pot fi completate si actualizate prin hotarare a Guvernului.

Art. 58. – Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

p. Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Irinel Popescu, secretar de stat

p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,

Lazslo Borbely, secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale, Smaranda Dobrescu

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul industriei si comertului,

Ioan Roman, secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete, secretar de stat

p.  Ministrul transporturilor,

Aleodor Francu, secretar de stat

Ministrul apararii nationale,

Sorin Frunzaverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 iunie 2000

Nr. 78.

ANEXA Nr. I A

SEMNIFICATIA

unor termeni în sensul prezentei ordonante de urgenta

 1. ciclu de viata al produsului – perioada cuprinsa între data de fabricatie a unui produs si data la care acesta devine deseu;
 2. colectare – strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) deseurilor în vederea transportului lor;
 3. deseu – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care detinatorul le arunca sau are intentia ori obligatia sa le arunce;
 4. deseuri periculoase – deseuri ce figureaza în lista mentionata la art. 16 alin. (1), întocmita pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C si a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise în anexa nr. I E;
 5. detinator – producatorul de deseuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica care are în posesie deseuri;
 6. eliminare – orice operatiune prevazuta în anexa nr. II A;
 7. gestionare – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora;
 8. producator – orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau  persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii sau compozitiei acestor deseuri;
 9. reutilizare – orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut ori reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;
 10. reciclare – operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
 11. tranzit – transportul pe teritoriul national, de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal;
 12. tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, în scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;
 13. valorificare – orice operatiune mentionata în anexa nr. II B.
ANEXA Nr. I B

CATEGORII

de deseuri

 1. Reziduuri de productie sau de consum nespecificate la pozitiile urmatoare
 2. Produse necuprinse în specificatiile tehnice
 3. Produse cu termenul de valabilitate expirat
 4. Materiale împrastiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat în urma accidentului
 5. Materiale contaminate sau impurificate în urma unei actiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operatiunile de curatare, materiale de ambalare, containere etc.)
 6. Parti consumabile (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.)
 7. Substante devenite improprii utilizarii (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de saruri epuizate etc.)
 8. Reziduuri ale proceselor industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.)
 9. Reziduuri de la procesele de combatere a poluarii (namoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprafuire, filtre uzate etc.)
 10. Reziduuri de fabricatie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.)
 11. Reziduuri de la extractia si prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduurile de la exploatarile miniere sau petroliere etc.)
 1. Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.)
 2. Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege
 3. Produse pe care detinatorul nu le mai utilizeaza (de exemplu: reziduuri din agricultura, menajere, din birouri, din activitati comerciale etc.)
 4. Materiale, substante sau produse contaminate care rezulta din actiunile de remediere a solului
 5. Toate materialele, substantele sau produsele incluse în categoriile de mai sus.
ANEXA Nr. I C

CATEGORII SAU TIPURI GENERICE

de deseuri periculoase

A.  Deseuri care prezinta una dintre proprietatile descrise în anexa nr. I E si care constau în:

 1. deseuri anatomice; deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;
  1. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
  1. conservanti pentru lemn;
  1. biocide si substante fitofarmaceutice;
  1. reziduuri de substante refolosite ca solventi;
  1. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;
  1. amestecuri de saruri ce contin  cianuri;
  1. uleiuri minerale si substante  uleioase;
  1. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu sau în apa;
  1. substante continand PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);
  1. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
  1. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;
  1. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;
  1. substante chimice rezultate din activitati de cercetare, dezvoltare sau învatamant, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte asupra omului sau mediului înconjurator nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;
  1. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
  1. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
  1. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;
  1. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B.  Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi în anexa nr. I D, ale caror proprietati sunt descrise în anexa nr. I E si care constau în:

 1. sapun, grasimi, ceara de natura animala sau vegetala;
 2. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;
 3. substante anorganice, fara metale sau compusi metalici;
 4. cenusa si/sau zgura;
 5. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;
 6. amestecuri de saruri fara cianuri;
 7. prafuri si pulberi metalice;
 8. catalizatori uzati;
 9. lichide sau namoluri continand metale ori compusi metalici;
 10. reziduuri rezultate din operatiuni de reducere a poluarii (praful retinut în sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevazute la pozitiile nr. 29, 30 si 33;
 11. namoluri de la scrubere;
 12. namoluri de la statiile de tratare a apei;
 13. reziduuri de decarbonatare;
 14. reziduuri de schimbatori de ioni;
 15. namoluri de la statiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a fi folosite în agricultura;
 16. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;
 17. echipamente contaminate;
 18. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al caror continut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;
 19. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
 20. uleiuri vegetale;
 21. materiale rezultate din colectarea selectiva a deseurilor menajere si care prezinta una dintre caracteristicile

mentionate în anexa nr. I E;

 • orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii înscrisi în anexa nr. I D si care au oricare dintre proprietatile înscrise în anexa nr. I E.
ANEXA Nr. I D

CONSTITUENTI

ai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise în anexa nr. I E

 1. beriliu; compusi ai beriliului;
 2. compusi ai vanadiului;
 3. compusi ai cromului hexavalent;
 4. compusi ai cobaltului;
 5. compusi ai nichelului;
 6. compusi ai cuprului;
 7. compusi ai zincului;
 8. arseniu; compusi ai arseniului;
 9. seleniu; compusi ai seleniului;
 10. compusi ai argintului;
 11. cadmiu; compusi ai cadmiului;
 12. compusi ai staniului;
 13. antimoniu; compusi ai antimoniului;
 14. teluriu; compusi ai teluriului;
 15. compusi ai bariului, cu exceptia sulfatului de bariu;
 16. mercur; compusi ai mercurului;
 17. taliu; compusi ai taliului;
 18. plumb; compusi ai plumbului;
 19. sulfuri anorganice;
 20. compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de calciu;
 21. cianuri anorganice;
 22. urmatoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în forma necombinata;
 23. solutii acide sau acizi în forma solida;
 24. solutii bazice sau baze în forma solida;
 25. azbest (praf si fibre);
 26. fosfor; compusi ai fosforului, cu exceptia fosfatilor minerali;
 27. carbonili ai metalelor;
 28. peroxizi;
 29. clorati;
 30. perclorati;
 31. azide;
 32. PCB (bifenilpoliclorurati) si/sau PCT (trifenilpoliclorurati);
 33. compusi farmaceutici sau veterinari;
 34. biocide si substante fitofarmaceutice;
 35. substante infectioase;
 36. creozoturi;
 37. izocianati; tiocianati;
 38. cianuri organice;
 39. fenoli; compusi ai fenolului;
 40. solventi halogenati;
 41. solventi organici, cu exceptia solventilor halogenati;
 42. compusi organohalogenati, cu exceptia materialelor polimericate inerte si a altor substante care sunt cuprinse în prezenta anexa;
 43. compusi aromatici; compusi organici policiclici si heterociclici;
 44. amine alifatice;
 45. amine aromatice;
 • eteri;
 • substante cu caracter exploziv, cu exceptia celor cuprinse la alt punct din aceasta anexa;
 • compusi organici cu sulf;
 • orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;
 • orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
 • hidrocarburi si compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinsi la alt punct din aceasta anexa.
ANEXA Nr. I E

PROPRIETATI

ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase

H1. explozive – substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la focuri ori frecare decat dinitrobenzenul;

H2. oxidante – substante si preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substante, mai ales cu substante inflamabile;

H3.A. foarte inflamabile:

 • substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21 C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
 • substante si preparate care se pot încalzi si apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fara adaos de energie suplimentara;
 • substante solide si preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa îndepartarea sursei de aprindere;
 • substante gazoase si preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normala;
 • substante si preparate care în contact cu apa sau cu aerul umed produc gaze usor inflamabile în cantitati periculoase;

H3.B. inflamabile – substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 C si mai mic sau egal cu 55 C;

H4. iritante – substante si preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele pot cauza inflamatii;

H5. daunatoare – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce riscuri limitate pentru sanatate;

H6. toxice – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau daca penetreaza pielea, pot produce riscuri serioase, acute sau cronice pentru sanatate si chiar moartea;

H7. cancerigene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce cancer sau cresterea incidentei lui;

H8. corosive – substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;

H9. infectioase – substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt cunoscute ca producand boli pentru om sau pentru alte organisme vii;

H10. teratogene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate sau daca penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;

H11. mutagene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

H12. substante si preparate care în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid produc gaze toxice sau foarte toxice; H13. substante si preparate capabile ca dupa depozitare sa produca, pe diferite cai, alta substanta (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice – substante si preparate care prezinta sau pot prezenta riscuri imediate sau întarziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurator.

ANEXA Nr. II A

OPERATIUNI

de eliminare a deseurilor

 1. depozitarea pe sol si în subsol (de exemplu, depunerea în depozite de gunoi);
 2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol);
 3. injectarea în subteran (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile în puturi, saline sau straturi geologice);
 • descarcarea pe suprafete (de exemplu, descarcarea de deseuri lichide sau de namoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);
 • depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, acoperite si izolate unele de celelalte si de mediul înconjurator);
 • evacuarea deseurilor solide în mediul acvatic, exceptand marile si oceanele;
 • evacuarea în mari/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;
 • tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta, în final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1-12;
 • tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta, în final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
 • incinerare pe sol;
 • incinerare pe mare;
 • stocare permanenta (de exemplu, introducerea de containere cu deseuri într-o mina);
 • amestecare înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12;
 • reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-13;
 • stocarea înainte de efectuarea oricarei operatiuni mentionate la pct. 1-14, cu exceptia depozitarii temporare, înaintea colectarii, pe zona de producere.
ANEXA Nr. II B

OPERATIUNI

de valorificare a deseurilor

 1. recuperarea sau regenerarea solventilor;
 2. reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;
 3. reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compusilor metalici;
 4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
 5. regenerarea acizilor sau a bazelor;
 6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;
 7. valorificarea produselor din catalizatori;
 8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora;
 9. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
 10. împrastierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstructie ecologica, inclusiv operatiunile de compostare si alte procese de transformare biologica;
 11. utilizarea deseurilor obtinute în urma oricarei operatiuni mentionate la pct. 1-10;
 12. schimb de deseuri între detinatori, pentru a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-11;
 13. stocarea de deseuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporara înaintea colectarii, în zona de producere.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?