Servicii de coordonare SSM pentru șantiere

Serviciile oferite de SSM Group în materie de coordonare a activității de sănătate și securitate în muncă sunt realizate în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și ale HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

Serviciile sunt următoarele:

 1. Intocmire Plan de securitate şi sănătate în muncă, atât pentru faza de proiectare, cât și pentru cea de execuție;
 2. Organizare sedinte coordonare;
 3. PV de verificare santier;
 4. Cercetare si solutionare accidente de munca;
 5. Declarația prealabilă, care este necesar a se întocmi și a se transmite la I.T.M. cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor;
 6. Dosar pentru intervențiile ulterioare;
 7. Registru de coordonare și anexele corespunzătoare, prevăzute în HG 300/2006;
 8. Plan general de coordonare, care cuprinde regulamentul de șantier, Instrucțiunile proprii de Securitate și Sănătate în Muncă, ghidul de bune practici etc.;
 9. Plan acțiune în cazul unor Situații de urgență;
 10. Protocol SSM și SU;
 11. Asistenta in caz de control;

Serviciile pe care le asigurăm sunt detaliate mai jos:

 • coordonarea aplicării principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv;
 • coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă reglementările legale, într-un mod coerent și responsabil și aplică planul de securitate și sănătate;
 • organizarea cooperării între subantreprenori, inclusiv a celor care se succed pe șantier și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora;
 • coordonarea activităților care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
 • stabilirea măsurilor necesare pentru ca doar persoanele abilitate să aibă acces pe șantier;
 • stabilirea, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurilor generale aplicabile șantierului;
 • se va ține seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;
 • stabilirea, împreună cu antreprenorul, obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;
 • efectuarea de vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte de redactarea planului propriu de securitate și sănătate;
 • avizarea planurilor de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora;
 • întocmirea și ținerea la zi a registrului de coordonare;
 • verificarea planurilor proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor, astfel încât să fie integrate în planul de securitate și sănătate;
 • specificarea și estimarea riscurilor care pot apărea;
 • indicarea măsurilor de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
 • se va ține seama de toate tipurile de activități care se desfășoara pe șantier și se vor identifica toate zonele în care se desfășoară lucrările cuprinse în anexa nr. 2 din HG 300/2006;
 • Se va întocmi și se va verifica ca toate planurile de securitate și sănătate să conțină cel putin urmatoarele:
 1. informații de ordin administrativ care privesc șantierul și, dacă este cazul, informații care completează declarația prealabilă prevăzută la art. 47 din HG 300/2006;
 2. măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate;
 3. identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 4. măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri;
 5. măsuri de protecție colectivă și individuală;
 6. amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
 7. măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligatiile ce decurg din acestea;
 8. obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia;
 9. măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie;
 10. indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens;
 11. modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă;
 12. să ia măsuri de coordonare în materie de securitate și sănătate și să traseze obligațiile obligațiile ce decurg din acestea în special, la:
 • căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale;
 • condițile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia;
 • limitarea manipulării manuale a sarcinilor;
 • delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase;
 • condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din demolări și demontări;
 • condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
 • utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalatiei electrice generale;
 • măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier.

  Pe toată durata realizării lucrării, prestatorul se va preocupa și va verifica ca angajatorii și lucrătorii independenți să respecte obligațiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveste:
 • menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;
 • alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi;
 • stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație;
 • manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
 • întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 • delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și inmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;
 • stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări;
 • adaptarea, în functie de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru.