You are currently viewing Ordonanță de urgență 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647 din data de 30.06.2021.

Ordonanță de urgență 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647 din data de 30.06.2021.

Aceasta ordonanță a fost adoptată în contextul neexistenței unor măsuri care să asigure securitatea cetățeanului și să îl apere împotriva incendiilor și în cel al lipsei corelării legilației naționale cu noile norme și cerințe Europene, toate acestea vizând interesul public și a căror reglementare nu putea fi amânată.

Modificările aduse prin această OUG se resfrâng asupra Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificând mai multe texte de lege, după cum urmează:

Partea introductivă a articolului art. 1 alin. (2) și literele a) și o), având următorul conținut:

  1. autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei fundamentale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei fundamentale securitate la incendiu;
  2. scenariu de securitate la incendiu – document, parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate; măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu se reflectă în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie;

Se introduce, tot la art. 1 alin. (2), litera b1 și d1, cu următorul conținut:

b1) cadru tehnic – persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuţiilor privind apărarea împotriva incendiilor şi care deţine competenţele profesionale aferente ocupaţiei «cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândeşte dreptul de exercitare a ocupaţiei prin brevetul de pompier specialist prevăzut la art. 56.

d1) scenariu de securitate la incendiu preliminar – document, denumit în continuare scenariu preliminar, ce prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu şi stabileşte principalele coordonate de proiectare şi care, pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu.

Alin. (2) al art. 10 din aceeași lege se va abroga.

Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţene au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic.

(2) Obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic revine şi consiliilor locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), operatorilor economici şi instituţiilor publice, care se încadrează în criteriile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, elaborate şi aprobate potrivit art. 17 alin. (2).

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici care nu se încadrează în criteriile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a desemna, din rândul personalului propriu, un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice locale, definite potrivit art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot stabilii prin fişa postului atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru unul sau mai multe posturi.

(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice autorizate pe teritoriul României, precum şi celelalte entităţi legal constituite, neprevăzute la alin. (1) şi (2), îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entităţii.”

După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„(1) La nivelul Inspectoratului General şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei se constituie o comisie tehnică comună care emite îndrumări privind modul de aplicare şi interpretare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.

(2) Componenţa şi procedura de lucru a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al inspectorului general al Inspectoratului General.

(3) Îndrumările prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Inspectoratului General şi a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.”

La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor şi privind instruirea salariaţilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

La articolul 19, literele b) şi k) se abrogă.

La articolul 19, literele i) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) să asigure, conform criteriilor de performanţă elaborate potrivit art. 33 alin. (3), constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia;

r) să asigure echiparea construcţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;”

La articolul 23, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competenţelor pe care le deţin, scenarii preliminare şi scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice elaborate potrivit art. 302 alin. (2);”

La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.”

La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.

Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi ori de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei celor existente se face numai după obţinerea avizului de securitate la incendiu.

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizului de securitate la incendiu prevăzut la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor.

(3) Avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, în etapa studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivele de investiţii care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pentru celelalte obiective de investiţii.

(4) Pentru proiectele-tip ale construcţiilor cu grad mare de repetabilitate, care intră sub incidenţa prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 302 alin. (1), Inspectoratul General certifică îndeplinirea cerinţei securitate la incendiu prin emiterea unui acord, în condiţiile stabilite de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

(5) Avizul de securitate la incendiu se emite şi pentru:

a) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;

b) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

c) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare provizorie nestructurală, precum şi la schimbarea destinaţiei construcţiilor, atunci când aceste lucrări se pot executa, potrivit legii, fără autorizaţie de construire.”

După articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 301-304, cu următorul cuprins:

Art.301

(1) Punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi şi a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei se face numai după obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

(2) Obligaţia solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzută la alin. (1) revine beneficiarului investiţiei.

(3) Autorizaţia de securitate la incendiu îşi păstrează valabilitatea în situaţia schimbării destinaţiei unei construcţii sau a spaţiului amenajat într-o construcţie cu funcţiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizaţie de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare şi de echipare cu instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, iluminat de securitate şi sisteme de desfumare, aferente noii destinaţii.

(4) Evaluarea respectării reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu prevăzute la alin. (3), aplicabile pentru noua destinaţie a clădirii, precum şi a situaţiilor prevăzute la art. 302 alin. (4), se realizează anterior schimbării destinaţiei de către specialişti care desfăşoară activitate în construcţii, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau de către proiectanţi, potrivit domeniilor de proiectare din competenţă.

(5) Certificarea respectării prevederilor reglementărilor tehnice aferente noii destinaţii şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu se realizează de inspectorate pe baza evaluării realizate potrivit alin. (4), în condiţiile stabilite de normele metodologice de avizare şi autorizare elaborate potrivit art. 302 alin. (2).

Art. 302

(1) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul afacerilor interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Documentaţia tehnică care stă la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu trebuie verificată de către verificatori de proiecte potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

(4) Lucrările de modificare stabilite prin normele metodologice prevăzute la alin. (2), care vizează îmbunătăţirea altor cerinţe fundamentale ale construcţiilor, sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) şi art. 301 alin. (1).

Art. 303

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează de inspectorate în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

(2) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.

(3) În situaţia în care se constată pierderea valabilităţii avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcţii au început fără acest document, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă informează autoritatea care a emis autorizaţia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.

(4) Pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu şi încălcarea gravă a cerinţei securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerţului, prefectului şi instituţiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.

(5) Litigiile generate de emiterea şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 304

(1) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.»

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) vizează categoriile de construcţii, cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 302 alin. (1), cu următoarele destinaţii şi funcţiuni:

a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine şi hipermagazine;

b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;

c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de turism -/hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente şi camere de închiriat în regim hotelier.”

La articolul 31, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) La recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii aferente clădirilor civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, de producţie şi/sau depozitare cu suprafeţe desfăşurate de peste 5.000 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafaţa desfăşurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 10 camere sau 50 de paturi, spitalelor, căminelor pentru copii cu suprafaţa desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp şi azilurilor de bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure cu mai mult de 50 de locuri, investitorii sunt obligaţi să solicite în scris şi să includă în comisia de recepţie, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

 (3) Obligaţia prevăzută la art. 301 alin. (1) privind autorizaţia de securitate la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi remedierea tuturor neconformităţilor.”

La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile au obligaţia să constituie servicii de urgenţă private, conform criteriilor de performanţă elaborate potrivit art. 33 alin. (3).”

La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile art. 19 lit. i), obligaţia operatoriilor economici şi instituţiilor de a constitui servicii de urgenţă private poate fi îndeplinită şi prin încheierea unui contract cu un serviciu de urgenţă privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor.”

La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Constituirea serviciilor de urgenţă voluntare are la bază principiile complementarităţii răspunsului în situaţii de urgenţă, reducerii timpului de răspuns, principiul cooperării la nivel local şi al implicării comunităţii.”

La articolul 33, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Înfiinţarea şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului; avizele de înfiinţare şi desfiinţare, precum şi cele pentru sectoarele de competenţă se emit în condiţiile stabilite în criteriile de performanţă elaborate potrivit alin. (3).”

Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate desfăşura în interes public, pentru orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele activităţi cum sunt:

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;

b) evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;

c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;

d) efectuarea de lucrări la înălţime;

e) transport de apă.”

La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Continuarea activităţii după aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit prevederilor art. 45 pct. VI, sau de suspendare a activităţii, potrivit prevederilor art. 45 pct. VIII, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Codul penal.”

La articolul 45 punctul II, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) neangajarea a cel puţin unui cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de către entităţile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2).”

La articolul 45 punctul III, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare de către beneficiarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, conform prevederilor art. 304 alin. (1);”

La articolul 45 punctul IV, litera i) se abrogă.

La articolul 45 punctul IV, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) reîncărcarea şi repararea de către persoanele fizice sau juridice autorizate a stingătoarelor de incendiu utilizând agenţi de stingere şi elemente componente diferite faţă de cele utilizate pentru modelul certificat.”

La articolul 45 punctul V, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) punerea în funcţiune de către beneficiarul investiţiei a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia, precum şi continuarea funcţionării, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;”

La articolul 45, după punctul VI se introduc două noi puncte, punctele VII şi VIII, cu următorul cuprins:

„VII. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor necertificate şi cu una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, având sensul prevăzut la art. 3 pct. 4-6 din Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008:

a) interzicerea punerii mărfurilor la dispoziţie pe piaţă;

b) interzicerea păstrării mărfurilor la dispoziţie pe piaţă;

c) retragerea mărfurilor de pe piaţă;

d) rechemarea mărfurilor de pe piaţă.

VIII. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi suspendarea activităţii operatorului economic pe o perioadă de până la un an, ca sancţiune contravenţională complementară, pentru nerespectarea sancţiunilor contravenţionale complementare prevăzute la punctul VII.”

La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.

La articolul 47, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI-VIII.”

La articolul 48 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;”

La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La sediile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului şi pe amplasamentul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă se constituie subunităţi profesioniste de intervenţie.”

La articolul 49, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Subunităţi profesioniste de intervenţie se pot constitui, prin ordin al ministrului afacerilor interne, şi la alte obiective aflate în administrarea autorităţilor publice centrale şi locale.

(5) Instituţiile menţionate la alin. (3) şi (4) asigură gratuit imobilele, spaţiile şi utilităţile necesare în vederea funcţionării şi desfăşurării activităţilor subunităţilor.”

Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.

(2) În domeniul nereglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011, introducerea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei de certificare a conformităţii şi de supraveghere a pieţei.

(3) Metodologia menţionată la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul General şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Supravegherea pieţei pentru produsele menţionate la alin. (2) este realizată de Inspectoratul General şi inspectorate.

(5) Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se face pe baza normelor tehnice emise de Inspectoratul General, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 571, cu următorul cuprins:

„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 301 alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările prevăzute la art. 302 alin. (1), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru conformarea construcţiei la cerinţa securitate la incendiu, beneficiarii prevăzuţi la art. 301 alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022.

(2) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (1), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.

(3) Excepţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor elaborate potrivit art. 45 pct. VI, cazuri care constituie contravenţii potrivit prezentei legi.”

În tot cuprinsul legii, sintagma „inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti” se va înlocui cu sintagma „inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Bucureşti-Ilfov”.

#SSM #SSMGROUP #protectiamuncii #safetyfirst #safety

Faci un comentariu sau dai un răspuns?