NSSM 24 – Norme pentru tratamente termice si termochimice

NSSM 24
Norme de securitate a muncii privind activitatile de tratamente termice si termochimice

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

– Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

– Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

– Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

– Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii;

– Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoate la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

– activitatea de conceptie a ehipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

– cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;

– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, „Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de tratamente termice si termochimice” au fost elaborare tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pe langa prevederile specifice privind tratamentele termice si termochimice, structurate pe elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate, prin standarde in domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art. 1. – Normele specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice activitatilor de tratamente termice si termochimice.

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica la toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de tratamente termice sau termochimice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art. 4. – Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 5. – Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatilor de tratamente termice si termochimice, desfasurate de persoanele juridice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate In anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune pentru activitatile de tratamente termice si termochimice

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. – Este interzisa repartizarea lucratorilor cu plagi sau rani deschise, la baile de saruri pe baza de cianuri.

Art. 9. – Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor pentru tratamente termice si a echipamentelor aferente se vor efectua numai de personal specializat numit prin decizia conducerii persoanei juridice.

Art. 10. – Exploatarea utilajelor cu atmosfera controlata se face numai de personal calificat si instruit asupra modului de exploatare si interventie pe utilaje.

2.2. Instruirea personalului

Art. 11. – Instruirea personalului din activitatile de tratamente termice si termochimice, in domeniul protectiei muncii, se va face conform prescriptiilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 12. – Personalul de exploatare si intretinere a instalatiilor care produc „atmosfera controlata” cu componente combustibile, cat si a instalatiilor in care acestea se folosesc, va fi instruit In mod special asupra :

– pericolelor pe care le prezinta utilizarea necorespunzatoare a atmosferei controlate;

– modului de punere in functiune si exploatare a instalatiei de producere a atmosferei controlate si de introducere in instalatiile de utilizare;

– metodelor de evacuare a atmosferei controlate din instalatii;

– sistemelor si modului de purjare a instalatiilor;

– modului de interventie la intreruperea curentului electric sau a gazului din care se prepara atmosfera controlata;

– modului de interventie in cazul aparitiei unei defectiuni posibile.

Personalul de deservire trebuie sa fie instruit lucrand efectiv pentru a-si insusi modul de exploatare a instalatiiilor, in deplina siguranta.

Art. 13. – Personalul de exploatare a instalatiilor care produc atmosfera controlata cu componente combustibile, cat si a instalatiilor in care acestea se folosesc, va fi testat lunar asupra instructiunilor de exploatare, cu referire speciala la problemele enumerate la Art. 12. Art. 14. Personalul de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de calire in ulei si a echipamentelor aferente, va fi instruit periodic asupra pericolelor ce le reprezinta aceste bai si asupra procedurilor de testare a instalatiilor in functiune.

Art. 15. – Personalul care deserveste instalatiiile de tratament termic trebuie sa fie instruit cu privire la modul de interventie in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, gaz metan, apa sau in cazul declansarii unui incendiu.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 16. – Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul MMPS nr.225 din 27 iulie 1995.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art. 17. – Aprinderea arzatoarelor pilot si reglajul combustiei se va face de fochisti autorizati, respectandu-se instructiunile de exploatare intocmite de persoana juridica beneficiara, pe baza prescriptiilor furnizorului si proiectantului, afisate la loc vizibil, langa cuptor.

Art. 18. – Punerea in functiune, exploatarea si intretinerea echipamentelor din statiile de producere si utilizare a energiei electrice vor fi asigurate pe toata gama tehnologiilor si utilajelor de personal calificat si autorizat care va fi instruit in ceea ce priveste cunoasterea instalatiilor respective.

3. Prevederi specifice pentru activitatile de tratamente termice si termochimice

Art. 19. – Deservirea si supravegherea instalatiilor si utilajelor de tratament termic si termochimic se vor face numai de lucratori instruiti special atat teoretic cat si practic.

3.1. Deservirea utilajelor la calirea in ulei

A. Bai de calire in ulei

Art. 20. – Instalatiile de calire in ulei, precum si instalatiile aferente acestora (de golire rapida, de alimentare si evacuare a apei de racire, de agitare mecanica) vor fi supuse controlului periodic, control executat de persoane special desemnate de conducere. Rezultatul controlului va fi consemnat intr-un registru prevazut in acest scop.

Art. 21. – Se interzice functionarea instalatiilor de calire in ulei fara controlul mentionat la Art. 20. Art. 22. La instalatiile de calire in ulei se va controla zilnic nivelul uleiului prescris. Completarea nivelului de ulei se va face, dupa caz, manual sau mecanizat, consemnandu-se operatia in registrul sectiei si in „fisa de urmarire tip”.

Art. 23. – Repunerea in functiune a instalatiei de ventilare se face dupa terminarea cursei de cufundare a sarjei.

Art. 24. – Pentru eliminarea vaporilor inflamabili din proces si pentru a preveni formarea de condens inflamabil pe structura acoperisului, la interiorul acestuia, ventilatia mecanica va fi mentinuta in functiune toata perioada cat temperatura uleiului din baie depaseste 550 C, oprindu-se imediat la aparitia unui incendiu.

Art. 25. – Introducerea pieselor calde in instalatiile de calire in ulei se va face rapid si complet, numai dupa ce instalatia de agitare mecanica a uleiului a fost pornita iar instalatia locala de absorbtie gaze a fost oprita.

Art. 26. – Pentru evitarea formarii unei cantitati excesive de vapori si pentru evitarea aprinderii, temperatura maxima a uleiului din bazin va fi, in timpul racirii sarjei, cu minimum 1000 C sub punctul de inflamabilitate al uleiului folosit.

Art. 27. – Pentru evitarea spumarii uleiului se va face determinarea continutului de apa in ulei. Acest continut nu trebuie sa fie mai mare de 0,5% apa in ulei, gravimetric, in baia de calire.

Art. 28. – Determinarile mentionate la Art. 27. se vor efectua zilnic, sau ori de cate ori se observa tendinta de spumare a uleiului in instalatiile de calire care folosesc apa ca agent de racire si saptamanal la instalatiile de calire care folosesc alti agenti de racire.

Art. 29. – In functie de termenul de garantie al uleiului de calire, prevazut in standardele sau norma interna si in functie de conditiile de exploatare a produsului, uleiul va fi supus verificarilor mentionate in standarde. In cazul in care uleiul nu mai corespunde conditiilor tehnice prevazute de standarde, va fi inlocuit.

Art. 30. – La calirea In ulei se interzic:

– folosirea aerului comprimat pentru agitarea uleiului la umplerea cu ulei a bailor;

– incalzirea bailor de ulei prin contactul direct al flacarii deschise cu suprafata uleiului.

Art. 31. – Exploatarea instalatiilor de calire in baie de ulei este interzisa in urmatoarele cazuri:

– daca temperatura uleiului creste, apropiindu-se la mai putin de 80oC de limita de inflamabilitate, daca depaseste valoarea maxima prescrisa in fisa tehnologica sau daca depaseste valoarea prescrisa in notita tehnica a baii;

– daca dispozitivul pentru reglarea temperaturii si aparatele de semnalizare acustica si optica a atingerii temperaturii maxime de lucru nu sunt in functiune;

– daca sistemul de racire nu functioneaza normal;

– daca nivelul de ulei este sub valoarea minima admisa;

– daca vascozitatea uleiului este mai mare decat cea prevazuta prin procesul tehnologic.

Art. 32. – Pentru a nu depasi temperatura maxima admisa a uleiului se va tine seama de cresterea de temperatura cauzata de introducerea sarjei. Coordonarea introducerii sarjei in baia de ulei se va face de catre beneficiar in baza datelor din fisa tehnologica tip.

Art. 33. – In cazul in care, la introducerea sau scoaterea sarjei din ulei s-a produs aprinderea intregii suprafete libere a uleiului din bazin se iau urmatoarele masuri:

– se imerseaza complet sarja in ulei;

– se inchid capacele baii de calire;

– se opreste instalatia de ventilatie a baii de calire;

– se inchide subarul dintre instalatia de ventilatie si baia de calire, pentru a preintampina captarea catre ventilator a flacarilor si a agentului de stingere;

– se porneste instalatia de stingere si se va mentine in functiune pana la racirea piesei;

– se va utiliza instalatia de racire cu apa daca nu este posibila imersarea completa a sarjei in ulei.

Art. 34. – In cazul in care masurile mentionate la Art. 33. nu au condus la stingerea inceputului de incendiu, se porneste instalatia de golire rapida a uleiului, iar pentru baile cu peste 100 m3 de ulei se porneste instalatia de golire a noroiului. Nu se considera incendiu aprinderea momentana a vaporilor de ulei, aprindere care apare in perioada cufundarii sarjei calde in ulei, daca flacara s-a stins dupa cufundarea completa.

Art. 35. – Capacele cu care sunt prevazute instalatiile de calire in ulei se deschid numai in timpul introducerii si scoaterii sarjei din ulei. In restul timpului ele se mentin obligatoriu inchise si atunci cand instalatia nu functioneaza. Inchiderea se va face imediat si dupa imersarea completa a sarjei.

Art. 36. – La scoaterea pieselor din baia de ulei, scurgerea de ulei se va face deasupra bazinului sau in cutii speciale. Uleiul scurs pe pardoseala halei va fi imediat curatat.

Art. 37. – Baile de ulei se vor goli lunar si se va elimina noroiul de pe peretii bazinului, de pe tevile schimbatorului de caldura si de pe orificiile de golire rapida. Cu aceasta ocazie se va verifica integritatea peretilor tevilor schimbatoarelor de caldura / racire sau incalzire existente in instalatie.

B. Linii continue de tratamente termice si termochimice

Prevederi comune

Art. 38. – Inainte de inceperea lucrului la liniile continue de tratamente termice se va verifica starea sculelor si dispozitivelor care urmeaza a fi utilizate, aranjarea pieselor, sculelor, platourilor, dispozitivelor si containerelor in ordinea utilizarii acestora.

Art. 39. – La preluarea schimbului se vor lua informatii de la schimbul anterior privind starea si functionarea mecanismelor si instalatiilor. In cazul existentei unor defectiuni, acestea vor fi semnalate persoanelor cu atributii in acest scop.

Art. 40. – Este interzis sa se schimbe destinatia sau sa se deterioreze aparatorile, balustradele, grilajele si echipamentele de protectie sau sa se schimbe destinatia placutelor sau panourilor avertizoare.

Art. 41. – In timpul lucrului containerele cu piese vor fi aranjate astfel incat sa nu blocheze caile de acces, piesele sa nu alunece, sa nu se rastoarne sau sa se rostogoleasca.

Art. 42. – Este interzisa manipularea pieselor cu mainile neprotejate.

Art. 43. – Este interzisa incarcarea sau descarcarea pieselor pe si de pe platouri in timpul deplasarii platformelor, carucioarelor, cupelor schip si a carucioarelor care le transporta. Incarcarea sau descarcarea pieselor trebuie sa se faca numai cand toate mecanismele stationeaza.

Art. 44. – Incarcarea pieselor mari si grele se va executa numai cu ridicatorul pneumatic cu brat pivotant sau un alt dispozitiv de ridicat prevazut in acest scop.

Art. 45. – La utilizarea ridicatorului pneumatic se vor respecta urmatoarele conditii:

– dispozitivul de ridicat cu lant si carlig trebuie sa fie in buna stare si corespunzator formei si dimensiunilor sarcinilor de ridicat;

– inainte de ridicare se va verifica prinderea corecta a acestora;

– sunt interzise smulgerea pieselor din stiva, manevrarea brusca a dispozitivului si pivotarea bratului;

– manevrarea dispozitivului de ridicat se va face cu atentie pentru a nu fi agatate platourile sau mecanismele liniei.

Art. 46. – La descarcarea pieselor de pe carucioare sau a cupelor schipurilor pe mesele basculante este interzisa manevrarea acestora prin tragere cu mAinile sau Impingerea cu picioarele.

Art. 47. – La descarcarea pieselor de pe carucioarele de calire se vor folosi carlige cu tija lunga.

Art. 48. – Se interzice introducerea cArligelor sau a altor scule Intre mecanismele liniei de tratament termic.

Art. 49. – Este interzisa interventia operatorului prin introducerea mainilor sau altei parti a corpului intre mecanismele liniei in timpul functionarii acesteia sau in spatiul de deplasare a acestora.

Art. 50. – In cazul blocarii, deplasarii platourilor sau caderii pieselor intre mecanismele liniilor, scoaterea pieselor se va face numai dupa ce s-au oprit mecanismele si s-au luat masuri de siguranta impotriva pornirii intamplatoare.

Art. 51. – Piesele vor fi aranjate pe platouri astfel incat sa fie evitate caderea, rostogolirea sau alunecarea acestora.

Art. 52. – Inainte de aprinderea arzatoarelor pilot si a arzatoarelor este obligatorie inchiderea vanelor de alimentare cu gaz metan, inchiderea usilor cuptoarelor si ventilarea interiorului cuptorului pentru eliminarea eventualelor urme de gaz combustibil.

Art. 53. – Se va aprinde fiecare arzator pilot in parte apoi arzatoarele. Se interzice aprinderea unui arzator pilot de la un alt arzator pilot sau a unui arzator de la alt arzator.

Art. 54. – Este interzisa stationarea in dreptul usilor cuptorului sau a orificiului acestuia in timpul executarii aprinderii.

Art. 55. – Se interzice deschiderea brusca a alimentarii cu gaz metan, arderea fiind reglata incet si progresiv.

Art. 56. – In cazul stingerii unor arzatoare se vor inchide imediat vanele si dupa ce s-au constatat cauzele stingerii, se reiau operatiile aprinderii, numai dupa eliminarea prin ventilare a gazelor combustibile din interiorul cuptorului.

Art. 57. – Controlul aprinderii si functionarii arzatoarelor pilot se va face prin gaurile vizor plasate in partea exterioara a arzatoarelor.

Art. 58. – Dupa oprirea de lunga durata a cuptorului , reincalzirea trebuie sa se faca lent, conform prevederilor instructiunilor de exploatare. Se interzice ridicarea brusca a temperaturii in interiorul cuptoarelor.

Art. 59. – Se interzice circulatia deasupra cuptoarelor si a mecanismelor sau platourilor care vehiculeaza sau basculeaza sarja.

Art. 60. – Lucrarile de reparatii, modificari, completari, incercari sau experimentari la instalatiile electrice, gaz metan, apa, aer comprimat, instalatiile de ventilatie, instalatiile hidraulice precum si la celelalte parti componente ale liniilor vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat in acest scop si numai cu aprobarea proiectantului si respectiv a constructorului.

Art. 61. – In cazul aparitiei unei defectiuni sau avarii, operatorul va anunta imediat conducatorul procesului de munca si persoanele autorizate pentru efectuarea remedierilor.

Art. 62. – Curatarea sau deblocarea interioarelor bazinelor de calire si spalare se va face numai dupa ce au fost evacuate in intregime lichidele de calire si lesia de spalare si au fost luate masurile de blocare, eliminandu-se posibilitatile de pornire a benzilor transportoare, a cupelor schip si a altor mecanisme.

Art. 63. – Se interzice controlul cu mana a temperaturii lichidului de racire.

Art. 64. – Se intezice stationarea oricarei persoane in locurile in care se descarca prin basculare piese de pe platouri in containere.

Instalatii cu atmosfera controlata

Art. 65. – Pentru punerea in functiune a cuptorului la rece este obligatorie respectarea succesiva a urmatoarelor operatii:

a) verificarea functionarii la rece a cuptorului pe ciclu manual si automat;

b) incalzirea cuptorului si introducerea atmosferei controlate;

c) punerea cuptorului In exploatare.

Art. 66. – Verificarea functionarii la rece a cuptoarelor se face pe ciclu manual sau automat cu respectarea stricta a succesiunii manevrelor prevazute in cartea tehnica, urmarindu-se permanent semnalizarea miscarilor pe ecranul panoului de langa cuptor.

Art. 67. – Comanda unei manevre, la punerea in functiune a cuptorului, se va face numai dupa ce manevra comandata anterior s-a efectuat complet.

Art. 68. – Pentru calirea in ulei si pentru racirea pieselor in camera de racire pe ciclu automat este obligatorie urmarirea pe panoul de langa cuptor a pozitiilor partilor componente ale cuptorului, pozitii stabilite prin tehnologie.

Art. 69. – Orice defectiune in functionarea cuptorului pe ciclu manual sau automat va fi anuntata personalului de intretinere, pentru remediere.

Art. 70. – Incalzirea cuptorului se realizeaza prin aprinderea arzatoarelor pilot ale cuptorului si ale bazinului de ulei, prin respectarea stricta a succesiunii operatiilor si urmarirea permanenta a temperaturii cuptorului.

Art. 71. – Introducerea atmosferei controlate se va face numai daca functionarea cuptorului este buna, prin respectarea stricta a succesiunii manevrelor si urmarirea debitului de atmosfera controlata in functie de temperatura cuptorului.

Art. 72. – La cuptoarele si liniile continue cu atmosfera controlata se interzice admisia atmosferei controlate combustibile daca temperatura in cuptor este mai mica de 7500C (In cazul atmosferelor ENDO).

Art. 73. – Admisia atmosferei controlate combustibile in cuptoare si camere reci cu temperatura de functionare mai mica de 7500C, se poate face daca in prealabil utilajul a fost purjat cu gaz inerent sau incombustibil iar continutul de oxigen dupa purjare este sub 1% volumetric.

Art. 74. – Se interzice exploatarea utilajelor cu atmosfera controlata daca:

a) debitul de atmosfera controlata nu asigura o suprapresiune in incinta;

b) utilajele nu sunt racordate la instalatia de alimentare cu gaz incombustibil, care sa asigure si volumul stocat pentru purjarea sigura si simultana a tuturor utilajelor racordate la instalatie. Purjarea se considera terminata daca volumul de oxigen existent in incinta purjata este sub 1%.

Art. 75. – Se excepteza de la prevederile Art. 74. pct. b cuptoarele cu configuratie geometrica simpla la care se poate efectua umplerea incintei cu gaze arse rezultate din arderea atmosferei controlate combustibile, precum si evacuarea atmosferei prin ardere, fara pericol de explozie.

Art. 76. – Este obligatoriu controlul periodic cu flacara intretinuta a neetanseitatilor la treceri de axe, termocuple, borne, capace etc.

Art. 77. – Se interzice functionarea instalatiilor care prezinta pierderi de atmosfera controlata.

Art. 78. – In timpul functionarii instalatiei cu atmosfera controlata tronsonul demontabil de pe conducta de aer trebuie sa fie demontat iar stutul de legatura cu incinta sa fie obturat cu flansa oarba

Art. 79. – Functionarea instalatiilor cu atmosfera controlata este interzisa daca exista elemente defecte, arzatoarele pilot sunt stinse iar perdeaua de flacara nu se aprinde.

Art. 80. – Perdeaua de flacara trebuie sa se aprinda automat la deschiderea usii cuptorului, sa acopere tot golul usii si sa se stinga numai la inchiderea completa a usii.

Art. 81. – Se interzice deschiderea usii cuptorului daca atmosfera controlata combustibila nu arde la stuturile de evacuare.

Art. 82. – Purjarea cu atmosfera incombustibila prin actionarea manuala a robinetului de golire este permisa in cazul defectarii elementului automat de inchidere – deschidere in urmatoarele situatii:

– cand lipseste atmosfera controlata combustibila sau energia de incalzire si temperatura tind sa scada sub 750oC;

– cand temperatura scade sub 750oC iar debitul atmosferei controlate combustibile nu asigura suprapresiune in incinta sau exista pericolul avarierii utilajului din cauza unor situatii neprevazute.

Art. 83. – La cuptoarele cu atmosfera controlata combustibila, fara usi de separare a incintei in care atmosfera arde continuu se interzice:

– functionarea utilajului fara perdea de flacara care sa acopere suprafata fantei de iesire a atmosferei;

– schimbarea aerului cu atmosfera controlata combustibila sau schimbarea atmosferei controlate combustibile cu aer, daca temperatura in incinta este mai mica de 7500C sau daca nu au fost purjate gazele moarte cu gaz incombustibil.

Art. 84. – Inchiderea admisiei atmosferei controlate si arderea celei din incinta se face la scaderea debitului atmosferei sub cel prescris, la intreruperea alimentarii cu atmosfera controlata si la aparitia tendintei de scadere a temperaturii sub 7500C.

Art. 85. – La bazinele de ulei ale cuptoarelor cu camera cu atmosfera controlata combustibila cu bazin integrat se interzice introducerea pieselor calde, la calirea in ulei daca:

– camera bazinului nu este plina cu atmosfera controlata combustibila si nu este racordata la instalatia de gaz incombustibil;

– instalatia mecanica de transport sarja din cuptor in camera bazinului si instalatia cobor�rii sarjei in ulei nu functioneaza.

Art. 86. – Este intezisa deschiderea usilor bazinului de ulei din cuptoarele cu atmosfera controlata combustibila cu bazinul integrat daca:

– sarja nu a fost complet acoperita cu ulei;

– arzatoarele pilot nu sunt aprinse;

– sarja se blocheaza intr-o semiimersare in ulei.

Art. 87. – In situatiile mentionate la Art. 86., deschiderea usii bazinului pentru interventii sau remedieri se va face numai cand temperatura sarjei a scazut sub punctul de inflamabilitate a uleiului.

Art. 88. – In cazul unor situatii de avarii sau incendii in apropierea bazinelor integrate, cand exista riscul aprinderii uleiului In bazin se va proceda astfel:

– la utilajele care nu sunt in functiune sau lucreaza fara atmosfera controlata combustibila, se face golirea rapida a uleiului din bazin;

– la utilajele care nu sunt in functiune cu atmosfera controlata combustibila in camera calda si rece, se va inlocui atmosfera controlata combustibila din camera rece si calda prin purjarea sau arderea acesteia apoi se va goli rapid bazinul.

Art. 89. – La efectuarea lucrarilor de reparatii la instalatiile cu atmosfera controlata se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii gazelor in interiorul cuptorului si se va sufla aer curat pentru a realiza conditii de lucru.

Art. 90. – In timpul reparatiilor se va avea grija sa nu fie demontate in prealabil conductele cu gaz inert sau incombustibil.

Art. 91. – Este interzisa functionarea generatoarelor de atmosfera controlata care esapeaza gaze nearse.

Art. 92. – Pentru interventiile in cazul in care are loc o intrerupere de curent se vor intocmi instructiuni proprii privind modul de interventie, cu stabilirea stricta a succesiunii manevrelor, in functie de temperatura cuptorului.

Art. 93. – In cazul in care se opreste apa de racire, se opresc generatoarele iar modul de interventie se va stabili prin instructiuni proprii.

Art. 94. – In situatia in care se opreste alimentarea cu gaz metan se vor inchide robinetele de admisie a gazului metan de la toate arzatoarele, se va face admisia de azot in cuptor si se anunta dispeceratul unitatii.

Art. 95. – In cazul opririi admisiei de aer comprimat se va anunta dispeceratul unitatii.

Art. 96. – Intretinerea cuptoarelor cu atmosfera controlata se va face conform prevederilor din cartea tehnica.

Art. 97. – Revizia si reparatiile se fac in baza unui grafic stabilit, in cadrul caruia se vor face toate verificarile necesare unei functionari corecte.

Bai de spalare

Art. 98. – Pentru aprinderea focului la baia de spalare se va respecta succesiunea operatiilor stabilita prin instructiuni proprii.

Art. 99. – Toate baile de spalare se vor dota cu instalatii de aprindere si supraveghere automata a flacarii.

Art. 100. – Aprinderea se va face numai de catre personal instruit special in acest scop.

Art. 101. – Verificarea si intretinerea baii de spalare se va face conform instructiunilor proprii.

Cuptoare cu vid si atmosfera de hidrogen

Art. 102. – Admisia atmosferei de hidrogen este permisa numai daca incinta ce urmeaza a fi inundata cu hidrogen a fost vidata la cel putin 100 Pa (1 mbar) , iar presiunea gazului neutru (azot sau argon) este cea prescrisa in documentatie.

Art. 103. – Este interzisa functionarea cuptoarelor cu vid cu atmosfera de hidrogen daca sesizorul de hidrogen este defect, instalatia de ventilatie locala nu functioneaza sau daca utilajul prezinta neetanseitati peste limitele admise.

Art. 104. – Neetanseitatile se vor controla cu detectorul de hidrogen cel putin odata pe ciclu.

Art. 105. – Este interzisa functionarea cuptoarelor cu vid si atmosfera de hidrogen daca rezerva de gaz neutru (azot sau argon) nu asigura spalarea sigura a intregii cantitati de hidrogen din incinta. In conditii de intrerupere a alimentarii cu energie electrica, intreruperea generatorului de producere a azotului, argonului etc. spalarea se considera terminata daca concentratia de hidrogen din incinta este mai mica de 4 %.

Art. 106. – Deservirea cuptoarelor cu vid si atmosfera de hidrogen este interzisa in conditiile in care utilajul prezinta defecte sau nu au fost efectuate lucrarile de intrtinere si reparatii periodice.

Cuptoarele de incalzire si tratament termic cu combustibil gazos,fara atmosfera controlata

Art. 107. – Inainte de aprinderea cuptoarelor cu combustibil gazos, pentru evacuarea eventualelor acumulari de gaze, se va ventila camera de lucru a cuptorului conform documentatiei tehnice si se va verifica etanseitatea instalatiei.

Art. 108. – Operatia de aprindere a cuptorului se va face cu usa cuptorului deschisa, aprinderea arzatoarelor facandu-se in ordinea mentionata in instructiunile de exploatare.

Art. 109. – Daca aprinderea nu se produce imediat, se opreste admisia combustibilului, se aeriseste din nou camera cuptorului, dupa care operatia de aprindere se repeta.

Art. 110. – Aprinderea cuptorului se realizeaza prin gurile de aprindere cu ajutorul unei torte cu tija metalica sau alt mijloc experimentat si omologat (rezistenta electrica aprinzator cu scantei, arzator pilot etc.).

Art. 111. – In cazul In care dispozitivul de aprindere nu este permanent, gura de aprindere respectiva se va inchide dupa efectuarea operatiei de aprindere.

Art. 112. – In timpul functionarii cuptoarelor este obligatorie urmarirea arderii in conditii normale, cu ajutorul aparatelor pentru controlul acesteia.

Art. 113. – In cazul in care cuptorul nu este dotat cu aparatura pentru controlul arderii in timpul exploatarii, supravegherea arderii va fi asigurata de personal calificat.

Art. 114. – La intreruperea accidentala a circuitului aerului de combustie se va intrerupe imediat si circuitul de combustibil.

Art. 115. – Oprirea cuptorului si inchiderea robinetelor se fac in ordine inversa celei de pornire.

Art. 116. – Pentru asigurarea accesului la cuptoare, in special la arzatoarele cuptoarelor, este interzisa depozitarea oricaror materiale, semifabricate etc. in spatiul din jurul cuptorului.

Art. 117. – Spatiul pentru scoaterea vetrei mobile a cuptorului, pentru incarcarea – descarcarea acesteia, trebuie mentinut liber, fiind interzise depozitarea diverselor materiale precum si accesul persoanelor.

Art. 118. – Deservirea cuptoarelor cu vatra mobila se va face numai cand aceasta se gaseste afara din cuptor.

Art. 119. – Se interzice lucrul la cuptoare daca acestea, cat si instalatiile auxiliare, nu sunt in perfecta stare de functionare si daca nu s-au efectuat verificarile si intretinerile periodice, conform instructiunilor unitatii constructoare.

Art. 120. – Se interzice repararea cuptoarelor neaerisite si a caror temperatura depaseste 300C.

Art. 121. – Inainte de efectuarea oricaror reparatii cuptorul trebuie oprit si racit, conductele de combustibil si aer vor fi inchise si izolate cu flanse metalice oarbe iar pentru indepartarea gazelor ramase se va efectua ventilarea cuptorului.

Art. 122. – In cazuri cu totul speciale, care reclama interventii in timpul functionarii, acestea se vor efectua numai dupa ce au fost luate toate masurile menite sa previna un eventual incendiu, asigurandu-se toate materialele de interventie si dispozitivele de siguranta adecvate,si dupa ce s-au stabilit ordinea si modul de interventie iar personalul de interventie a fost instruit corespunzator.

3.2. Deservirea utilajelor la calirea in medii topite

Bai de calire in medii topite

Art. 123. – Sarurile utilizate pentru formarea bailor se pastreaza in ambalaje speciale asigurate impotriva deschiderii, inchise in magazii uscate care vor fi ventilate in timpul manipularii sarurilor.

Art. 124. – La formarea si reimprospatarea bailor se vor utiliza numai saruri uscate; creuzetul baii se va umple cu saruri topite la un nivel care se va stabili prin instructiuni de lucru.

Art. 125. – Compunerea bailor de sodiu si domeniile de temperatura, in care pot fi folosite, vor fi stabilite prin procesul tehnologic intocmit de unitate, cu respectarea conditiilor de igiena si securitate a muncii.

Art. 126. – Conducerea sectiei de tratament termic are obligatia sa instruiasca lucratorii in acest sens si sa controleze respectarea cu strictete a acestor prevederi.

Art. 127. – Prin instructiuni tehnice se va stabili modul de lucru la baile de saruri, precizandu-se compozitia si temperatura sarurilor folosite, temperatura de introducere a pieselor si curatare a bailor.

Art. 128. – La incalzirea in medii topite, piesele si dispozitivele care se introduc in baie vor avea suprafata curata si uscata si vor fi preincalzite in mod obligatoriu in alte medii, pana la temperaturi mai mari de 1000 C, in conformitate cu instructiunile tehnice ale baii respective.

Art. 129. – La folosirea bailor de saruri cu cianuri se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

Bai de plumb

Art. 130. – Baile de plumb se vor utiliza numai in cazuri justificate tehnologic, atunci cand alte metode (baile de saruri topite) nu dau rezultate corespunzatoare.

Art. 131. – In cazul folosirii bailor de plumb, prin instructiuni tehnice, se vor stabili conditiile de lucru pentru a se evita imbolnavirile de saturnism.

Art. 132. – Praful de plumb, depus in incaperile de lucru, va fi colectat cu grija si indepartat, fara a se imprastia. Se va evita contactul lui cu partile descoperite ale corpului.

Nitrurarea ionica

Art. 133. – Inaintea operatiei de nitrurare piesele vor fi curatate de impuritati prin spalare intr-un bazin cu soda degresanta, apoi intr-un bazin cu apa curata. Temperatura apei in ambele bazine va fi cuprinsa intre 80 – 1000 C.

Art. 134. – Operatorii au obligatia de a controla permanent nivelul apei in bazine pentru a nu se defecta pompele si a nu se arde rezistentele electrice, atunci cand nivelul apei este scazut.

Art. 135. – La asezarea pieselor in cosul masinii de spalat acestea vor fi manevrate cu grija pentru a nu fi lovite si deteriorate.

Art. 136. – Pulberile metalice depuse pe tecile ceramice in care se fixeaza termocuplul, vor fi curatate dupa fiecare sarja.

Art. 137. – La imersarea tecilor in „apa regala” (acid azotic + acid sulfuric) se va purta echipamentul de protectie adecvat iar operatia de imersare se va executa cu mare atentie.

Art. 138. – Solutia de „apa regala” se va pastra in locuri speciale in recipienti de sticla prevazuti cu dopuri de sticla.

Art. 139. – Introducerea tecilor in solutia de curatat se va face cu ajutorul pensetelor iar timpul de mentinere in solutie va fi de cel putin 5 minute.

Art. 140. – Dupa scoaterea tecilor din solutia de curatare, acestea vor fi spalate in apa curata si vor fi uscate.

Art. 141. – (1) Dupa fiecare sarja este obligatoriu a se verifica teaca din metal a termocuplului pentru a constata ca nu au aparut corodari sau perforari.

(2) In cazul constatarii acestor defecte se inlocuieste termocuplul si se elimina cauzele care au dus la aparitia defectelor.

Art. 142. – Termocuplele de rezerva vor fi pastrate in locuri special amenejate incat sa nu se deterioreze sudurile precum si restul firului impreuna cu mufa.

Art. 143. – (1) Fiecare operator este obligat sa verifice zilnic in schimbul sau nivelul uleiului la pompele de vid si sa se completeze cu ulei ori de cate ori este necesar.

(2) Dupa o functionare de 2 – 3 luni uleiul va fi schimbat cu altul curat si va fi curatat corpul pompei.

Art. 144. – Este obligatoriu controlul permanent a presiunii din butelia de amoniac, astfel incat pe timpul unei sarje aceasta sa nu se goleasca. Se recomanda inlocuirea tuburilor cu amoniac cand presiunea lor scade sub 2 atm.

Art. 145. – Este obligatorie urmarirea permanenta a temperaturii apei de racire care circula prin peretii recipientilor, pentru a se evita incalzirea partiala sau totala a recipientilor sau capacelor acestora.

Art. 146. – Operatorii sunt obligati sa curete camasa de protectie a recipientilor si capacelor de impuritatile depuse in timpul degajarii (curatirii) pieselor, o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.

Art. 147. – Este interzisa interventia operatorilor la partea electrica si electronica a instalatiilor. Interventiile, in caz de defectiune a partilor electrice si electronice, vor fi facute de personal special instruit si calificat.

Art. 148. – (1) Operatorii sunt obligati sa urmareasca buna functionare a instalatiei . Orice defectiune depistata va fi semnalata persoanelor cu atributii in domeniu.

(2) Orice scurgere de amoniac va fi sesizata si se vor lua masuri pentru inlocuirea ei.

Art. 149. – In timpul transportului capacului recipientului cu ajutorul macaralei si tot timpul cat pe macara se gaseste sarcina suspendata este interzisa stationarea sub sarcina sau introducerea mainilor intre capac si recipient, la asezarea acestuia.

Art. 150. – In timpul functionarii instalatiei de nitrurare se interzice accesul persoanelor straine in perimetrul de lucru.

Art. 151. – AvAnd In vedere valoarea tensiunii de alimentare ( 1000 V) a instalatiei de nitrurare, se impun urmatoarele masuri de protectie :

– se vor folosi covoare de cauciuc in jurul recipientilor si dulapurilor electrice;

– deschiderea usilor echipamentului electric este permisa numai dupa deconectarea instalatiei de la retea;

– la fiecare sarjare se va verifica legatura la masa a capacelor recipientilor;

– mufele de conectare a termocuplelor se vor pozitiona astfel incat sa nu faca contact cu recipientul si nu vor fi atinse in timpul functionarii instalatiei in regim de descarcare.

Art. 152. – Se interzice cuplarea si decuplarea mufei de forta la recipienti cu variatorul pornit (butonul „comanda forta” apasat) si de asemenea pornirea variatorului cand mufa de forta nu este cuplata la unul din recipeinti.

Art. 153. – Buteliile de amoniac si hidrogen vor fi amplasate in exteriorul halei de lucru intr-o boxa special amenajata in care temperatura sa nu fie mai mica de 5 0 C.

Art. 154. – Se va verifica permanet etanseitatea circuitului atat la disociator cat si la racordul de la butelii la instalatie.

Art. 155. – In timpul functionarii instalatiei este interzis a se introduce sarme sau obiecte ascutite in gaurile de aerisire din capacele tirantilor de sustinere a sarjei si se va evita patrunderea apei in aceste orificii.

Art. 156. – In timpul functionarii instalatiei in regim de descarcare electrica nu se vor obtura vizoarele.

Art. 157. – Este interzisa patrunderea apei peste vizoarele fierbinti.

Art. 158. – La degresarea manuala a pieselor cu solventi organici (tricloretilena, percloretilena etc.) spatiul in care se desfasoara va fi ventilat iar operatorul va purta manusi de protectie.

4. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in activitatile de tratamente termice si termochimice

4.1. Ateliere de tratamente termice

Art. 159. – La proiectarea, executarea, amplasarea utilajelor si atelierelor de tratamente termice se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 160. – La atelierele de tratement termic, caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisa, executate din materiale nealunecoase si termorezistente.

Art. 161. – Pardoselile, gropile utilajelor si canalele instalatiilor vor fi prevazute cu evacuare la canalizare respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind proiectarea, amplasarea si executarea constructiilor si incaperilor de lucru.

Art. 162. – Gropile tehnologice in care vor fi amplasate bazine, cuptoare verticale sau bai de saruri se vor acoperi cu gratare In jurul utilajului.

Art. 163. – Gropile tehnologice in care se pot aduna gaze explozive sau toxice se vor prevedea cu sisteme de ventilatie locala.

Art. 164. – Se interzice amplasarea conductelor care transporta fluide inflamabile sau toxice in subsolul atelierelor de tratamente termice.

Art. 165. – Laboratoarele aferente atelierelor de tratamente termice vor fi amenajate in incaperi separate.

Art. 166. – Baile de saruri, in compozitia carora intra cianuri, se vor instala in incaperi separate de restul atelierului. Aceste incaperi vor fi prevazute cu pardoseala din gresie antiacida iar peretii acoperiti cu faianta pana la inaltimea de 2 m, prevazandu-se ventilatia (absorbtie locala si generala).

Art. 167. – In sectiile in care sunt amplasate utilaje care produc sau folosesc atmosfere controlate cu componente combustibile se prevad instalatii fixe sau mobile cu detectare si semnalizare a scaparilor de gaze si vapori combustibili si

aparate de gaz – analiza echipate cu avertizoare acustice si optice omologate.

Art. 168. – Atelierele de tratamente termice trebuie sa fie prevazute cu instalatii de semnalizare a incendiilor in conformitate cu prevederile normativului I 18 si normativelor de dotare PSI.

Art. 169. – Atelierele de tratamente termice si termochimice, precum si utilajele aferente vor fi prevazute cu instalatii de ventilare si exhaustare locala sau generala dupa caz.

4.2. Utilaje pentru tratamente termice si termochimice

Art. 170. – Toate proiectele de utilaje vor fi insotite de instructiuni de protectie a muncii referitoare la montaj si exploatare precum si de lista de propuneri de echipament de protectie si de lucru cu care trebuie sa fie dotat personalul de deservire.

Art. 171. – La amplasarea utilajelor in hala se va tine cont de cotele de gabarit ale utilajelor si se vor respecta distantele minime tehnologice de amplasare care sunt:

– intre cuptoare – 0,8 m;

– intre cuptor si peretele cladirii – 1 m.

Art. 172. – Amplasarea utilajelor tehnologice se va face astefel IncAt:

– sa nu blocheze usile si caile de acces si circulatia din atelier sau accesul la mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor;

– sa se asigure cai de acces si trecere pentru mijloacele de transport in hale si incaperi de lucru;

– sa se asigure spatiul minim de 0,8 m fata de caile de acces si circulatie;

– sa fie posibile montarea si demontarea lor pentru reparatii si intretinere.

Art. 173. – Tablourile de comanda si automatizare (cand sunt montate pe utilaje) se amplaseaza de regula, langa utilajele pe care le deservesc, la loc vizibil si usor accesibil, dar in afara zonei de influenta termica; se protejeaza cu balustrade sau parapete de protectie daca tehnologic circula mijloace de transport pe langa ele.

Art. 174. – Inaltimea de lucru la utilajele de tratament termic va fi de 0,75 – 0,80 m. In cazuri justificate tehnologic sau constructiv, se admit inaltimi de lucru mai mari sau mai mici, cu luarea unor masuri speciale de protectie. In situatia in care inaltimea de lucru este diferita de cea normala, locurile de munca vor fi marcate prin tablii avertizoare, si se va face un instructaj special al personalului de deservire.

Art. 175. – Utilajele cu atmosfera controlata combustibila se prevad cu:

a) aparate de inchidere – deschidere automata si robinet manual pe conducta de alimentare cu atmosfera controlata combustibila care se va deschide conditionat;

b) aparat pentru masurarea debitului si presiunii atmosferei controlate combustibile;

c) aparat pentru masurarea debitului si presiunii atmosferei necombustibile;

d) element de Inchidere – deschidere automat ( electroventil etc.) si robinet manual de ocolire a acestuia, montat pe conducta de alimentare necombustibila;

e) robinet de izolare pe conducta de admisie a atmosferei controlate combustibile, indifernt de numarul racordurilor de pe utilaj;

f) semnalizare optica si acustica la scaderea presiunii atmosferei controlate combustibile si a atmosferei incombustibile sub valoarea prescrisa;

g) arzator pilot, amplasat la locul de evacuare si de ardere a atmosferei controlate combustibile;

h) perdea de flacara prin care poate patrunde aerul in interiorul cuptorului;

i) hota de aspiratie amplasata in zonele unde se evacueaza gazele provenite prin arderea atmosferei si de la perdeaua de flacara;

j) vas tampon pentru stocarea gazului necombustibil pentru purjare, cu un volum corespunzator care sa asigure debitul si presiunea necesara in conditii de lipsa de energie electrica, de lipsa de energie pentru incalzire, defectarea instalatiei de producere a gazului de combustie etc.

Art. 176. – La cuptoarele cu configuratia geometrica simpla la care se poate realiza umplerea incintei cu gaze arse, rezultate din arderea atmosferei combustibile precum si evacuarea atmosferei prin ardere, fara pericol de explozie, nu este obligatorie echiparea instalatiei cu atmosfera incombustibila.

Art. 177. – Cuptoarele cu atmosfera controlata cu bazin de ulei integrat trebuie sa aiba in plus fata de prevederile Art. 175. un dispozitiv de siguranta la explozie (clapeta, echipat cu arzator pilot, montat pe camera rece.

Art. 178. – Bazinele de ulei integrate vor fi astfel proiectate si realizate incat dupa introducerea sarjei, temperatura uleiului din baie sa fie in mod obligatoriu cu minimum 1000 C sub punctul de inflamabilitate a uleiului utilizat.

Art. 179. – Baile de calire in ulei cu peste 2 m3 de ulei se prevad cu instalatii de golire rapida in caz de incendiu.

Art. 180. – (1) In situatia in care in aceeasi cuva se monteaza mai multe utilaje, sub cota pardoselii, se iau masuri pentru izolarea baii de calire in ulei de restul utilajelor.

(2) In jurul bazinului de calire integrat se creeaza spatii speciale, astfel ca, in caz de deversare a uleiului, acesta sa fie colectat si ulterior indepartat.

Art. 181. – Baile de calire in ulei se prevad cu sisteme de preluare a deversarilor (preaplin).

Art. 182. – Baile de calire in ulei se prevad cu sisteme mecanice de agitare in vederea uniformizarii temperaturii uleiului si spargerii paturii de vapori.

Art. 183. – Baile de calire vor fi prevazute cu sisteme de masurare a temperaturii uleiului iar pentru volume de peste 2 m3 de ulei, acestea vor fi completate cu sisteme de inregistrare a temperaturii uleiului din bazin in functie de timp.

Art. 184. – Baile de calire se doteaza cu un sistem care sa permita urmarirea duratei de calire si semnalizarea temperaturii acestei durate, montat la loc vizibil in apropierea utilajului de calire in ulei.

Art. 185. – In proiect se vor stabili si evidentia caracteristicile principale care conditioneaza functionarea in siguranta a baii de calire in vederea afisarii lor de catre beneficiar la locul de montaj.

Art. 186. – Baile de ulei se prevad cu sisteme de evacuare a apei acumulate la partea inferioara a bazinului printr-o conducta de scurgere libera sau printr-o conducta si pompa de evacuare.

Art. 187. – Toate baile de calire in medii topite (saruri) vor fi prevazute cu instalatii mecanice corespunzatoare pentru absorbtia gazelor degajate.

Art. 188. – Liniile continue cu atmosfera controlata cu usi de inchidere cu sau fara camere reci vor fi prevazute in plus fata de cele mentionate la Art. 175. cu :

a) sistem de introducere a atmosferei controlate numai dupa incalzirea cuptorului la temperatura de regim si purjarea cu gaz incombustibil inclusiv a spatiilor reci si moarte;

b) sistem de purjare a incintei cu atmosfera incombustibila la pornirea si oprirea liniei.

Art. 189. – Liniile si cuptoarele continue fara usi de inchidere for fi prevazute cu :

a) perdele cu flacara cu ardere continua care sa acopere toata suprafata de iesire a atmosferei controlate;

b) arzatoare pilot la locul de evacuare a atmosferei controlate combustibile;

c) stuturi de alimentare cu atmosfera controlata combustibila a incintei;

d) sistem de schimbare a atmosferei controlate combustibile cu aer prin arderea acesteia cand temperatura incintei este mai mare de 750 0 C;

e) sistem de alimentare cu atmosfera controlata pentru obtinerea unei temperaturi in incinta in zona perdelei de flacari.

Art. 190. – Liniile si cuptoarele continue fara usi de inchidere si bazin de calire in ulei vor fi prevazute in plus fata de prevederile Art. 189. cu sistem de etansare in zona de cadere a pieselor in ulei.

Art. 191. – Cuptoarele cu vid si atmosfera de lucru cu hidrogen vor fi prevazute cu:

a) incinte de etansare la care rata de scurgere trebuie sa fie mai mica de 5 x 10-5 torr litru / s;

b) rezervor de gaz de protectie (argon sau azot) pentru purjarea incintei in caz de accidente. Rezerva minima de gaz de protectie va fi minim 5 volume de incinta si va fi specificata in proiectul de utilaj;

c) dispozitiv de inchidere care sa inlature posibilitatea patrunderii aerului in incinta cu hidrogen in timpul inundarii cu hidrogen in timpul lucrului la presiuni mai mici decat presiunea atmosferica;

d) element de inchidere-deschidere pe conducta de admisie a hidrogenului, respectiv a aerului, in vederea schimbarii atmosferei, a carei deschidere este conditionata de existenta, in cuptor a unei presiuni de maxim 100 Pa (1 mbar ). Se excepteaza de la aceasta prevedere cuptoarele la care schimbarea atmosferei se face prin purjarea incintei cu un gaz inert (argon sau azot).

Art. 192. – Tablourile de comanda ale cuptoarelor de tratamente termice cu atmosfera controlata vor fi prevazute cu semnalizare acustica si optica pentru semnalarea existentei oricarei defectiuni .

Art. 193. – Cuptoarele electrice la care in timpul deservirii exista pericolul atingerii unor elemente aflate sub tensiune din camera de lucru, vor fi prevazute cu dispozitive pentru intreruperea alimentarii cu curent electric a cuptorului in momentul deschiderii usii.

Art. 194. – Partile metalice ale cuptoarelor electrice vor fi legate la pamant.

Art. 195. – Protectia impotriva electrocutarii a cuptoarelor de tratamente termice si termochimice se face conform prevederilor standardelor in vigoare (Anexa 3).

Art. 196. – Pentru captarea vaporilor formati in timpul lucrului, bazinele de racire in ulei sau apa, precum si cel de spalare vor fi prevazute cu ventilatie mecanica pentru absorbtie.

Art. 197. – Baile de plumb topit vor fi prevazute in mod obligatoriu cu ventilatie locala.

Art. 198. – La proiectarea, construirea, exploatarea si intretinerea instalatiilor de incalzire prin curenti de inalta frecventa (CIF) se vor respecta prevederile Normei generale de protectie a muncii privind echipamentele si instalatiile electrice.

Art. 199. – Instalatiile pentru incalzire prin curenti de inalta frecventa se vor amplasa in incaperi separate de alte procese tehnologice sau lucrari . In cadrul amplasarii acestora in incaperi, se va urmari asezarea lor in zone diferite, pe frecvente.

Art. 200. – Distantele de amplasare a instalatiilor CIF trebuie sa fie suficint de mari pentru a se evita suprapunerea campurilor electromagnetice pe care acestea le-ar putea determina.

Art. 201. – Generatoarele, transformatorele, cablurile de alimentare si toate etajele instalatiilor CIF vor fi bine ecranate pentru a impiedica iradierea undelor electromagnetice im mediul inconjurator.

Art. 202. – Statia de producere a energiei electrice la inalta frecventa (IF), medie frecventa (MF) sau joasa frecventa (JF), cu racord direct sau indirect la reteaua industriala formata din generatoare rotative sau statice, electronice, ionice, cu tiristoare sau scantei, inclusiv dulapurile de comanda, de reglaj si instalatiile aferente pentru racirea cu apa si aer a circuitelor oscilante, amplasate in incinta sau in afara atelierelor de tratamente termice vor fi transportate, montate, puse in functiune pentru probe sau cercetari tehnologice si date in exploatare – intretinere numai pe baza documentatiei tehnice: caiet de sarcini sau norma interna, inclusiv instructiuni de securitate a muncii pentru instalatia respectiva, livrate de firma furnizoare.

Art. 203. – (1) Statia de utilizare sau utilajele individuale vor fi amplasate si apoi alimentate potrivit frecventei de lucru a generatoarelor din statia de producere. Acestea vor fi construite, transportate, montate si date in functiune sau puse in exploatare pe baza documentatiei tehnice elaborate de proiectant.

(2) Este strict interzis accesul persoanelor straine in incaperile unde se afla instalatiile CIF.

Art. 204. – Furtunurile prin care circula apa sau lichidele necesare racirii elementelor sub tensiune de inalta, medie sau joasa frecventa, in statia de generatoare sau din instalatia de tratament termic prin inductie, vor fi realizate din materiale izolante si vor fi prevazute la capete cu inele, cu racorduri metalice legate la pamant.

Art. 205. – Dispozitivele de incarcare a pieselor pentru tratament termic si termochimic vor fi astfel concepute incat sa fie evitata atingerea spirei inductoare aflata sub tensiune.

Art. 206. – Se vor prevedea sisteme de racire a mediilor de calire potrivit complexitatii masinii sau agregatului de tratament termic prin CIF si a gradului de automatizare.

Art. 207. – Butoanele de comanda a masinilor si a agregatelor de calire superficiala si revenire, vor fi pozitionate aproape de operator.

Art. 208. – La cuptoarele cu vatra mobila se prevad spatii corespunzatoare scoaterii vetrei pentru operatiunile de incarcare – descarcare. Aceste spatii nu vor afecta caile de acces din sectiile respective, pe ele fiind interzisa circulatia sau depozitarea materialelor.

Art. 209. – Cuptoarele pentru tratament termic cu combustibil lichid sau gazos vor fi dotate cu dispozitive automate de siguranta care sa impiedice intreruperile accidentale ale circuitelor de combustibil sau aer de combustie.

Art. 210. – Instalatiile care folosesc amestecuri combustibile gaz – aer, trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de siguranta contra intoarcerii flacarii.

Art. 211. – Tubulatura aeriana pentru evacuarea gazelor arse va fi confectionata din metal sau materiale termoizolante incombustibile iar pe portiunile de langa cuptor si la trecerea prin acoperisul halei va fi izolata.

Art. 212. – Amplasarea tubulaturii aeriene pentru evacuarea gazelor arse trebuie astfel facuta incat sa se asigure accesul usor pentru curatirea si intretinerea lor.

Art. 213. – Cuptoarele fara conducte de evacuare a gazelor arse, deasupra usilor vor fi prevazute cu hote de aspiratie care vor dirija gazele in exteriorul halei.

Art. 214. – Podurile rulante care deservesc bazinele de racire in ulei trebuie prevazute cu sistem manual de deblocare a sarcinii in cazul blocarii sistemului automat de actionare.

Anexa I

Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice

Prezentele norme specifice vor fi completate cu alte norme specifice de securitate a muncii, dupa cum urmeaza:

1. Norme care reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI in general.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distributia si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

Nota: Pana la aparitia normelor specifice prezentate in aceasta anexa raman valabile actualele norme departamentale in domeniu.

Prezentele norme vor fi completate si cu Prescriptiile ISCIR privind instalatiile de ridicat si instalatiile sub presiune.

Anexa II

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Boala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de securitate a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

10. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

11. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

12. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

14. Risc profesional: risc in procesul de munca.

15. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unui sau mai multor pericole.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Anexa III

Standarde conexe

1. STAS 297 / 1 – 88 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

2. STAS 297 / 2 – 92 -Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

3. STAS 12216 – 84 -Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii.

4. STAS 12604 – 87 -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

5. STAS 2612 – 87 -Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

6. STAS 12217 – 88 -Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii.

7. STAS 12604 / 4 – 89 -Protectia impotriva electrocutarilpr. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

8. STAS 12604 / 5 – 90 -Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

9. STAS CEI 598-2-22-92 -Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta.

10. STAS CEI 598-2-8-92 -Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana.

11. STAS 9779 – 82 -Acustica psihofiziologica. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului. Indicatii generale.

12. STAS 11336 / 1 – 80 -Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

13. STAS 11336 / 2 – 80 -Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a asistentei.

14. STAS 9877 – 89 -Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate.

15. STAS 9878 – 74 -Transportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii speciale de securitate.

16. STAS 9879 – 74 -Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

17. STAS 10627 – 76 -Ventilatoare. Presciptii de securitate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?