NSPM 98 – Norme pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj

NSPM 98
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj

PREVEDERI GENERALE

Continut

Art. 1. Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale pe baza pericolelor specifice acestor activitati si cerintelor desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 2. Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor procedeelor de fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Art. 3. Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii portelanului si ceramicii fine pentru menaj se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.

In Anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

Art. 4. Prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj se aplica cumulativ cu Normele Generale de Protectie a Muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 5. Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj se revad periodic si se modifica, ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologie si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

PREVEDERI COMUNE PRIVIND FABRICAREA PORTELANULUI SI CERAMICII FINE PENTRU MENAJ

Incadrarea personalului

Art. 6. Lucratorii care efectueaza activitati legate de fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj trebuie sa aiba pregatirea profesionala si instruirea de protectie a muncii corespunzatoare locului de munca respectiv.

Art. 7. Selectia si repartizarea lucratorilor pe locuri de munca din punctul de vedere al starii de sanatate si al aptitudinilor se realizeaza prin examen rnedical si psihologic, conform prevederilor NGPM si reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Instruirea personalului

Art. 8. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii.

Art. 9. Conducerea agentilor economici va asigura ca lucratorii sa fie informati corespunzator asupra riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor tehnice, organizatorice si de autoprotectie, pentru prevenirea acestora.

Art. l0. (l) Este obligatoriu ca persoanele juridice si fizice, pe langa prevederile prezentelor norme sa elaboreze instructiuni proprii de protectie a muncii valabile pentru conditiile concrete de desfasurare a activitatilor.

(2) Este obligatoriu ca instructiunile proprii de protectie a muncii sa fie aduse la cunostinta lucratorilor.

Art. 11. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se realizeaza conform Normelor generale de prevenire si stingerea incendiilor.

Echipament individual de protectie a muncii

Art. 12. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se face in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 13. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor si a tipurilor de mijloace individuale de protectie, durata normata de folosire a acestora, diferentiat pe categorii de personal si conditii concrete de munca, precum si modul de acordare al acestora se face de catre comisii mixte, compuse din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiilor sindicale si se aproba in Consiliul de administratie.

Organizarea locului de munca

Art. 14. Lucratorii ce deservesc echipamentele tehnice pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj trebuie sa fie calificati, instruiti si desemnati pentru echipamentul tehnic respectiv.

Art. 15. Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, interventii si revizii, persoana desemnata trebuie sa ia toate masurile de prevenire a accidentelor, irnbolnavirilor profesionale si incendiilor, asigurand buna organizare a locului de munca.

Art. 16. Este obligatorie folosirea indicatoarelor de securitate si a placute1or avertizoare in toate zonele de activitate in care exista riscuri de imbolnavire profesionala sau accidente de munca.

Art. 17. Este obligatorie mentinerea curateniei la locul de munca si transportarea permanenta a deseurilor de fabricatie, colectate in locurile special amenajate pentru recuperare.

Art. 18. Microclimatul la locurile de munca trebuie sa satisfaca parametrii proiectati respectand limitele admise prevazute prin Normele Generale de Protectie a Muncii.

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 19. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa se vor aplica masuri tehnice si organizatorice.

Art. 20. Ingradirile de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa, precum si conditiile de montare trebuie sa corespunda standardelor in vigoare.

Art. 21. Pentru protectia impotriva electrocutarii trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind interzisa inlocuirea mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.

Art. 22. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta se va aplica o masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale.

Art. 23. Executarea, montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice se realizeaza numai de personal calificat, autorizat si instruit in acest scop.

Art. 24. Este obligatorie respectarea prevederilor din:

a) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice;

b) Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in rnedii normale.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 25. In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu flacara deschisa, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice.

Art. 26. Accesul in spatiile cu pericol de explozie este interzis tuturor persoanelor care nu au atributii de serviciu. In acest scop, pe usile de acces se vor monta placute avertizoare.

Art. 27. Fumatul in alte locuri decat cele stabilite prin Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor este interzis.

Art. 28. Este interzisa pastrarea recipienti lor, bidoanelor cu vopsea, diluanti etc. in alte locuri decat cele destinate acestui scop.

Art. 29. In cazul producerii incendiilor la tablourile electrice nu se admite folosirea extinctoarelor cu spuma, ci numai a celor cu praf si bioxid de carbon.

Art. 30. In caz de incendiu se va intrerupe imediat alimentarea cu energie electrica a sectoarelor incendiate si a celor amenintate de incendiu, luandu-se masuri de stingere a incendiului.

Aparatura de masura si control

Art. 31. Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca aparatura de masura si control nu corespunde cu cea prevazuta in documentatia tehnica.

Art. 32. Utilizarea aparatelor de masura si control, cand acestea nu sunt verificate conform reglementarilor in vigoare sau cand termenul scadent de verificare este depasit, este interzisa.

Art. 33. Functionarea echipamentelor tehnice este interzisa daca se constata ca aparatura de masura si control indica parametrii eronati sau daca aceasta are sigilii rupte sau indepartate.

Controlul medical la angajare si periodic

Art. 34. Efectuarea controlului medical al lucratorilor atat la angajare, cat si periodic, se face conform prevederilor NGPM si reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Lucrari de interventie (intretinere si reparatii)

Art. 35. Orice fel de interventie, revizie, reparatie la echipamentele tehnice pentru fabricarea portelanului si a ceramicii fine pentru menaj trebuie sa fie executata de personal calificat si instruit in acest scop sub supravegherea unei persoane competente, iar executarea acestora sa se realizeze pe baza prezentelor norme, instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate a muncii.

Art. 36. Inlaturarea dispozitivelor de protectie si efectuarea interventiilor de orice natura (electrica, mecanica etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate in functiune este interzisa.

Art. 37. Persoanele care participa la interventii, reparatii si revizii trebuie sa poarte echipamentul de protectie adecvat tipului de lucrare.

Art. 38. Nici o lucrare de reparatie si revizie planificata nu se considera terrninata daca nu s-a facut receptia din punct de vedere al securitatii muncii.

Art. 39. Daca in urma lucrarilor de reparatii, echipamentul tehnic nu e readus la parametrii de protectie garantati de furnizori, se interzice utilizarea acestuia.

Controlul preventiv la intrarea in schimb si la predarea/preluarea schimbului

Art. 40. La intrarea in schimb si la predarea/preluarea schimbului se face verificarea fiecarui echipament tehnic din punct de vedere al starii tehnice.

Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice

Art. 41. Pornirea echipamentelor tehnice se va face numai dupa ce lucratorul s-a convins ca nu este nimeni in pericol si numai dupa semnalizarea de avertizare.

Art. 42. Este interzisa pornirea echipamentelor tehnice daca instalatiile de semnalizare acustica si/sau optica prezinta disfunctionalitati.

Art. 43. Oprirea echipamentelor tehnice din flux se face numai in ordinea impusa de tehnologia de fabricatie.

Art. 44. In cazul opririlor, persoana care a hotarat oprirea, va lua si masurile de securitate ce se impun pe timpul opririi si la pornire.

Functionarea echipamentelor tehnice

Art. 45. Orice disfunctionalitate a echipamentelor tehnice trebuie sa fie anuntata imediat conducatorului locului de munca.

Art. 46. Este obligatorie urmarirea in permanenta, de catre lucratorii desemnati, a tuturor parametrilor de functionare a echipamentelor tehnice.

Art. 47. Punerea in functiune a echipamentelor tehnice ale caror dispozitive de protectie sunt defecte este interzisa. Trecerea peste organele de masini in miscare in timpul functionarii echipamentelor tehnice este interzisa.

Circulatie si transport

Art. 48. Functionarea echipamentelor tehnice destinate transportului tehnologic ( elevatoare pneumatice, rigole pneumatice, dozatoare gravilnetrice, schnek-banda etc.) , se face numai cu afisarea si respectarea instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art. 49. Sunt interzise interventiile de orice natura in timpul functionarii echipamentelor tehnice destinate transportului tehnologic.

Art. 50. Pornirea echipamentelor tehnice destinate transportului tehnologic este interzisa daca nu corespund din punct de vedere tehnic si in special daca:

a) exista neetanseitati la capacele de vizitare sau la subere;

– instalatia de desprafuire nu functioneaza;

– exista organe de asamblare slabite;

– aparatorile de protectie lipsesc;

– dispozitivele de protectie nu sunt in stare de functionalitate.

Art. 51. Circulatia pe sub echipamentele tehnice destinate transportului tehnologic af1ate in functiune este permisa numai daca acestea sunt prevazute cu dispozitive de protectie.

Art. 52. Este interzisa folosirea benzilor transportoare sau a altor echipamente de transport tehnologic pentru transportul salariatilor.

Art. 53. Prelevarea probelor de material se face numai din spatiile amenajate si de catre lucratorii cu atributii in acest sens.

Art. 54. Trebuie respectate prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda si Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND FABRICAREA PORTELANULUI SI CERAMICII FINE PENTRU MENAJ

Incarcarea, descarcarea si depozitarea materiilor prime si materialelor

Art. 55. Activitatile de munca legate de incarcarea descarcarea, manipularea si depozitarea materiilor prime si produselor finite se executata numai de lucratori instruiti in acest scop si sub supravegherea conducatorului locului de munca respectiv.

Art. 56. Este obligatorie respectarea prevederilor Normei specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor si prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare.

Art. 57. Accesul la locul de incarcare-descarcare a materiilor prime sau a produselor finite, al persoanelor care nu au nici o atributie legata de aceste activitati este interzis.

Art. 58. Este obligatorie respectarea prevederilor Normei Generale de Protectie a Muncii privind limitele sarcinilor maxime admise de purtat sau de ridicat, in raport cu grupele de varsta si in functie de sex.

Art. 59. Activitatile de incarcare-descarcare a materiilor plime sau a produselor finite trebuie sa inceapa si sa se desfasoare numai dupa ce au fost indeplinite toate conditiile de securitate prevazute si prin instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art. 60. Este obligatoriu ca inaintea inceperii activitatilor de incarcare-descarcare a materiilor prime sau produselor finite dintr-un mijloc de transport, acesta sa fie asigurat impotriva deplasarii necontrolate.

Art. 61. Inaintea inceperii activitatilor de incarcare­ descarcare a materiilor prime sau produselor finite persoana desemnata in acest scop trebuie sa verifice stabilitatea incarcarii pe platforma mijlocului de transport.

Art. 62. Descarcarea pe rampa a materiilor prime sau a materialelor din vagoane se face numai dupa ce legatura dintre vagon si rampa a fost asigurata cu o platforma construita in acest scop.

Art. 63. Stationarea lucratorilor in fata materialelor ce se descarca din utilaje de transport este interzisa

Incarcare-descarcare materii prime in vrac

Art. 64. La descarcarea acestor materii prime din mijloacele de transport, lucratorii vor fi amplasati in asa fel incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se descarca.

Art. 65. Descarcarea prin aruncare a materiilor prime periculoase (caustice, toxice) in vrac este interzisa.

Art. 66. Este interzis lucrul in raza de actiune a instalatiilor de ridicat.

Incarcare-descarcare materiale ambalate

Art. 67. Manipularea carucioarelor cu materiale ambalate (materii prime sau produse finite) se face numai prin impingere.

Art. 68. Este interzis lucratorilor care incarca-descarca materii prime sau produse finite in vagoane sa execute operatiunea de legare sau de dezlegare a vagoanelor, aceasta facandu-se numai de catre manevranti.

Depozitare materii prime, materiale si produse finite

Art. 69. Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materiilor prime, rnaterialelor si produselor finite in depozite, in incinta unitatii sau pe caile de acces.

Art. 70. Manipularea materiilor prime (caolin brut si spalat, alumina, feldspat, cuart, dolomita, nisipuri etc.) se face numai de catre lucratori sanatosi, fara afectiuni pulmonare.

Art. 71. Materiile prime, materialele si produsele finite se depoziteaza numai dupa ce au fost sortate pe tipuri si dimensiuni.

Art. 72. La depozitare a materiilor plirne, materialelor si produselor finite ambalate in incaperi, greutatea stivelor trebuie sa nu depaseasca sarcina maxima admisibila a planseului.

Art. 73. Intre stivele vecine din depozit trebuie sa existe, pe langa caile de acces pentru circulatia vehiculelor, un spatiu de cel putin 1 m latime pentru circulatia lucratorilor.

Art. 74. (1) Depozitarea materialelor in vrac se face nmnai in spatiile amenajate in acest scop (boxe, buncare, silozuri etc).

(2) Materialele de tipul nisipului, caolinului, cuartului etc / daca nu se pot depozita in boxe, buncare, silozuri etc., vor fi asezate in gramezi de forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetei laterale dupa unghiul taluzului natural.

(3) Materiile prime sub forrna de bulgari vor fi depozitate in forma de prisma cu baza dreptunghiulara de 4 m x 1m, asigurandu-se stabilitatea necesara.

(4) Depozitarea cioburilor se va face numai in recipienti. cu pereti inchisi.

Art. 75. Este interzisa stivuirea materiilor prime, materialelor si produselor finite ambalate daca ambalajul prezinta deteriorari.

Art. 76. La locul de depozitare, materialele periculoase (toxice, caustice, corozive, inflalnabile) vor fi stivuite numai daca sunt etichetate. Eticheta trebuie sa cuprinda: denumirea chimica a substantei, denumirea uzuala sau comerciala, concentratia, producatorul, semnul standardizat de pericol.

Art. 77. Inaltimea stivei stabile, cu randuri intretesute nu trebuie sa depaseasca de 1,5 ori latura mica a bazei, avandu-se in vedere si rezistenta admisibi1a a ambalajului.

Art. 78. Este interzisa manipularea containerelor al caror sistem de rulare este defect.

Art. 79. Toate materialele si piesele cu forme geometrice regulate se depoziteaza in stive stabile avand randuri intretesute.

Art. 80. Este interzisa apropierea lucratorilor, la o distanta mai mica de 2 m, in raza de actiune a echipamentului tehnic de ridicarea paletilor sau containerelor cu produse din portelan si ceramica fina pentru menaj.

Art. 81. Lucratorilor care deservesc depozitele de materii prime, materiale sau produse finite le este interzis sa doarma sau sa se odihneasca pe stive sau intre acestea.

Art. 82. Depozitarea materialelor inflamabile se executa in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 83. Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile si toxice in depozitele generale de materii prime si produse finite.

Art. 84. Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice si a Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).

Pregatirea materiilor prime
Elevatoare de transport materii prime in buncare

Art. 85. Este interzisa incarcarea elevatorului fara existenta perdelelor de protectie (retinere a prafului) si instalatia de ventilatie in stare corespunzatoare de functionare.

Art. 86. Este interzisa exploatarea instalatiei de ridicat, daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator sau daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune nu sunt prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 87. Operatia de curatire-desfundare a elevatorului si/sau a canalului acestuia, se va face numai dupa deconectarea elevatorului de la tabloul electric de comanda si sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 88. Supravegherea elevatorului se face pe tot timpul functionarii acestuia.

Art. 89. Caile de acces la buncare vor fi permanent libere.

Art. 90. Manevrarea mijloacelor de transport a materiilor prime, se va face in asa fel incat sa nu se deterioreze peretii buncarului si perdelele de ceata.

Instalatia de descarcat alumina

Art. 91. Inainte de introducerea aerului sub presiune pentru operatiunea de golire, se verifica etanseitatea flanselor si starea furtunelor.

Art. 92. Nu se va introduce presiune in buncar, fara a se verifica etanseitatea capacelor acestuia.

Art. 93. Inainte de inceperea descarcarii din mijlocul de transport, se verifica daca surubul de golire de la recipientul de depozitare este inchis.

Instalatia de macinat materii dure

Art. 94. Este interzisa indepartarea aparatorilor de protectie de la organele in miscare ale instalatiei.

Art. 95. Atunci cand se efectueaza lucrari care necesita demontarea palustradelor de protectie, acestea se vor monta dupa terminarea lucrarii.

Art. 96. Pornirea concasorului alimentat se face numai dupa degajarea materialului dintre falcile acestuia.

Art. 97. Este interzisa functionarea colergangului cu usile de vizitare deschise.

Art. 98. Este interzisa trecerea peste sitele vibratoare sau pe langa arborele de transmisie al colergangului in timpul functionarii.

Art. 99. Este interzisa introducerea diferitelor parti ale organismului in concasor, colergang, elevator etc. in timpul functionarii lor.

Art. l00. Curatirea resturilor de materii prime din cupa macaralei se face numai dupa decuplarea acesteia.

Dozatoare de materii prime

Art. l01. Atunci cand dozarea materiilor prime pentru introducerea in moara se face cu ajutorul benelor, acestea se manipuleaza manual prin impingere pe platforrna cantarului.

Art. l02. Inainte de inceperea dozarii, este obligatorie pornirea exhaustorului de desprafuire si cantarului si pozitia sibarelor de la tubulatura.

Art. l03. Este obligatorie verificarea sorturilor de cauciuc montate pe marginile palniei de alimentare pentru a realiza o etansare buna impotriva degajarii prafului in atmosfera.

Art. l04. Daca dozatorul se blocheaza in timpul functionarii si trebuie demontat pentru deblocare, aceasta operatie se va efectua numai dupa inchiderea sibarului.

Mori cu bile

Art. l05. Este interzisa incarcarea morii cand captuseala este cazuta sau deteriorata.

Art. l06. Montarea si demontarea palniei de alimentare de la podul morii si de la gura morii se va face numai de pe platforma morii.

Art. l07. Inchiderea ermetica a capului de macinare se face nurrmi dupa dozarea apei si a materiilor prime in moara.

Art. 108. Dupa diferitele interventii, este obligatorie indepartarea sculelor si pieselor care ar putea ramane pe moara sau care ar putea sa cada in timpul functionarii.

Art. l09. Orice interventie la moara se face numai dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea contra pornirii accidentale, punandu-se placute avertizoare la instalatiile de pornire-oprire.

Art. l10. Aducerea morii la pozitia de demontare-montare capac golire, palnie alimentare si capac macinare, se va face numai cu ajutorul automatului de pornire.

Art. 111. Este interzisa rotirea morii prin manevrarea curelelor trapezoidale de transmisie cu mana.

Art. 112. Este interzisa atingerea cu apa a echipamentelor tehnice electrice aflate sub tensiune, pe timpul spalarii pardoselii.

Art. 113. Punerea in functiune a utilajelor se face numai dupa verificarea integritatii dispozitivelor de protectie.

Art. 114. Este interzisa colectarea materialului macinat din cutie in timpul functionarii morii, fara ca aceasta sa fie trasa de sub moara.

Art. 115. Este interzisa indepartarea aparatorii de retinere a prafului fixata pe cutia de colectare a ciobului macinat.

Filtru presa

Art. 116. Inaintea inceperii operatiei de filtrare se face verificarea starii tehnice a utilajelor si in mod deosebit a dispozitivelor de protectie.

Art. 117. Daca in timpul functionarii filtrului se observa vreo fisura la capatul de sprijin al filtrului sau la capatul de actionare, filtrul respectiv se opreste din functionare imediat.

Art. 118. In raza de lucru a filtrului trebuie – sa fie mentinuta curatenia si sa se inlature diversele materiale.

Art. 119. Este interzis lucrul cu filtrele fara husa de protectie.

Instalatia de evacuare a reziduurilor

Art. 120. Periodic se face verificarea buncarului si a clapetelor acestuia (daca sunt inchise).

Art. 121. Lucratorii care deservesc instalatia pe timpul bascularii benelor sau containerelor vor sta numai pe culoarele platformei instalatiei.

Art. 122. Este interzisa incarcarea buncarului peste capacitate.

Art. 123. Manipularea clapetelor se va face numai cu ajutorul cablului de inchidere-deschidere.

Art. 124. Golirea buncarului se va face numai in bascule destinate pentru reziduu.

Art. 125. Este interzis a se sta pe banda chiar si in timpul nefunctionarii ei.

Art. 126. Circulatia de la palnia de alimentare la buncar se va face numai pe timpul stationarii benzii si numai pe partile laterale ale acesteia, special amenajate.

Art. 127. Patrunderea in buncar pentru deblocarea acestuia se face numai pe baza de program de lucru si sub supraveghere.

Prepararea barbotinei
Instalatia de ridicare – turnare barbotina ipsos

Art. 128. Este interzisa introducerea diferitelor parti ale organismului in cana in tirnpul agitarii.

Art. 129. Este interzis lucrul cu mainile ude la butoanele de pornire-oprire atat de la agitator cat si de la intrerupatorul mobil .

Art. 130. Este interzisa orice interventie la instalatie in timpul functionarii acesteia.

Instalatia de sitare, transport, dozare ipsos pentru modelaj

Art. 131. Sitarea, transportul si descarcarea ipsosului din buncar se va face numai cu instalatia de desprafuire in functiune.

Art. 132. Descarcarea ipsosului in carucioare se face numai daca usile de acces in buncar sunt inchise.

Art. 133. Este interzisa descarcarea ipsosului in carucioare daca tubulatura instalati ei de desprafuire nu este corespunzatoare. Agitatorul de reparat barbotina de ipsos actionat electric.

Art. 134. Punerea in miscare a agitatorului se va face numai dupa introducerea acestuia in vasul de agitare.

Art. 135. Este interzisa introducerea diferitelor parti ale organismului in vasul de agitare pe timpul functionarii agitatorului, cat si curatirea agitatorului si a paletelor in timpul functionarii.

Confectionare modele din rasini epoxidice

Art. 136. Pornirea instalatiei de ventilatie se face cu cel putin 15 minute inainte de inceperea lucrului si oprirea acesteia dupa cel putin 15 minute de la incetarea activitatii.

Art. 137. Pastrarea rasinilor se face in incaperi separate, izolate, datate cu instalatie de ventilatie, iar materialele sa fie ridicate numai in cantitatea necesara unui schimb de lucru.

Art. 138. Depozitarea recipientilor goliti de rasini se va face numai in spatii aerisite, fara surse de foc.

Art. 139. Este interzis lucrul cu rasini epoxidice persoanelor cu predispozitii la boli de piele.

Fasonarea
Strungul de retusat cesti manual

Art. 140. Este interzisa aplecarea peste strungul de retusat cesti rnanual in functiune.

Art. 141. Usile de la sistemul de transmisie vor fi permanent inchise in timpul lucrului.

Masina carusel de turnat torti

Art. 142. In timpul lucrului trebuie sa se urmareasca ordinea de desfasurare a operatiilor ce sunt programate la masina si sa nu se intervina decat atunci cand aceste operatii nu sunt respectate sau se produc defectiuni.

Art. 143. Este obligatorie verificarea starii tehnice a instalatiei inainte de pornire, cu dispozitivele de prindere a formelor. Se verifica dupa caz daca dispozitivele strang corect formele.

Art. 144. Toate reglajele care se fac la instalatie se vor realiza numai dupa oprirea si scoaterea de sub tensiune a instalatiei, cu exceptia celor care se efectueaza in tirnpul functionarii conform cartii tehnice.

Art. 145. Caile de circulatie si spatiile din preajma instalatiei vor fi permanent libere.

Elevatorul de turnat platouri

Art. 146. Este interzisa curatirea utilajului cu aer comprimat. Pentru curatire se vor folosi bureti inmuiati in apa.

Art. 147. Transportul manual al formelor mici si usoare se va face prin stivuire una peste alta, iar inaltimea lor nu va impiedica vizibilitatea transportului.

Art. 148. Pentru evitarea caderii accidentale a platanelor cu produse de pe elevator, incarcarea va fi echilibrata, inaltirnea nedepasind 30 – 35 cm.

Art. 149. Periodic se verifica starea tehnica a zalelor lantului, luandu-se rnasuri de inlocuire a celor uzate.

Art. 150. Este interzisa fixarea formelor pe agregat in timpul deplasarii lui.

Art. 151. Curatirea instalatiei se va efectua numai dupa oprirea definitiva a acesteia.

Instalatia de fasonat si retusat produse

Art. 152. Este interzis lucrul cu forme de ipsos deteriorate.

Art. 153. Lucrul cu utilajul nereglat corespunzator si care rupe fonnele in timpul fasonarii este interzis.

Art. 154. Dupa inceperea procesului de fasonare este interzisa interventia in zona de fasonare.

Art. 155. Schimbarea cutitului de taiere a surplusului de pasta se va face numai dupa oprirea functionarii masinii.

Art. 156. Este interzisa odihna lucratorilor pe blatul masinii sau rezemati de platanele uscatorului, chiar daca utilajul se afla in stare de repaus.

Art. 157. Actionarea instalatiei de retusat de la butonul electric de comanda cu mainile ude este interzisa.

Art. 158. Este interzisa introducerea diferitelor parti ale organismului in organele in miscare ale instalatiei.

Art. 159. Petrolul necesar controlului produselor trebuie sa fie adus in vase destinate acestui scop, in incaperea de control, numai in cantitatea necesara unui schimb.

Polizorul pentru produse ceramice

Art. 160. Polizarea se va face tinand produsul cu ambele maini de partile laterale ale acestuia.

Art. 161. Este interzisa tinerea mainii pe produs in apropierea locului de polizat.

Art. 162. Montarea pietrelor de polizor se va face numai de catre mecanicul de serviciu, iar acestea vor fi bine fixate si centrate pe axul polizorului.

Art. 163. Sablarea si metalizarea pieselor se va face numai in spatiile destinate acestui scop, cu instalatia de ventilatie in functiune.

Art. 164. Lucratorii se vor asigura ca in tot timpul sablarii cabina este bine inchisa.

Art. 165. Este interzisa depozitarea in atelierul de metalizare a materialelor inflamabile. Daca sunt de executat unele lucrari intamplatoare, strict necesare, cu materiale inflamabile, ele se vor executa numai cand instalatia nu este in functiune. Aceste materiale se vor indeparta inainte de punerea in functiune a instalatiei.

Art. 166. Curatirea de pulberi si granule a instalatiilor electrice din spatiul rezervat metalizarii se face numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica si luarea tuturor rnasurilor de siguranta.

Art. 167. Furtunele de aer comprimat, prin care trece materialul pentru sablare, vor fi fixate cu coliere.

Elevatoare transport produse

Art. 168. Platanele elevatorului vor fi curatate ori de cate ori este nevoie.

Art. 169. Deblocarea platanelor si repunerea elevatorului in stare de functionare se va face numai de catre persoana cu atributii in acest sens.

Art. 170. Depozitarea produselor sau a altor obiecte pe elevatoare sau pe echiparnentele electrice ale acestora este interzisa.

Art. 171. Este interzisa indepartarea ingradirilor de protectie ale echipamentelor tehnice electrice ce antreneaza elevatoarele.

Art. 172. Este interzisa trecerea lucratorilor peste motoarele electrice care antreneaza elevatoarele.

Art. 173. Este interzisa depozitarea diverselor materiale pe tablourile electrice sau in incinta lor.

Arderea
Incarcare – descarcare si desprafuire vagoneti rastel

Art. 174. Incarcarea sau descarcarea vagonetilor se va face numai din partile laterale si fara a se sta la capetele acestora in directia de inaintare. Incarcarea sau descarcarea la inaltime mai mare decat vizibilitatea normala a omului pe orizontala se va face de pe scaune sau banci.

Art. 175. Este interzisa incarcarea si introducerea in cuptor a vagonetilor care nu corespund din punct de vedere tehnic.

Art. 176. Este interzisa preluarea sau asezarea tavitelor cu produse pe elevatoare in timpul functionarii acestora.

Act. 177. Asezarea tavitelor cu produse sprijinite de aparatorile de protectie ale elevatoarelor sau ale platfonnelor acestora este interzisa in timpul incarcarii/descarcarii vagonetilor.

Art. 178. Desprafuirea vagonelor se va face numai in interiorul nisei de desprafuire, cu sistemul de exhaustare in functiune si usile inchise.

Art. 179. Manevrarea vagonetilor se va face numai prin impingere din partile laterale astfel incat sa existe camp de vizibilitate in directia de rulare a vagonetului. La trecerea vagonetului de la o linie la alta cu ajutorul transbordorului, manevrarea acestuia se va face tot prin impingere, iar dupa urcarea vagonetului pe transbordor, se blocheaza vagonetul pentru a nu cadea in timpul transbordarii.

Art. 180. Este interzisa impingerea cu spatele a vagonetilor si a transbordonllui de vagoneti.

Art. 181. Este interzisa desprafuirea echipamentului de lucru cu aer comprimat.

Art. 182. Inainte de pornirea elevatorului se verifica daca nu sunt persoane in raza de actiune a elevatorului.

Art. 183. Este interzisa blocarea organelor de masini in miscare ale elevatoarelor folosind diverse improvizatii.

Incarcare transport-descarcare vagoneti

Art. 184. Este interzisa incarcarea si utilizarea vagonetilor care prezinta defectiuni la sistemul de rulare.

Art. 185. Este interzisa punerea in miscare a vagonetului folosind ca elemente ajutatoare componentele rastelului (placi sau suporti).

Art. 186. Este interzisa impingerea a mai mult de trei vagoneti odata cand deplasarea se face cu ajutorul dispozitivului de deplasare a vagonetilor ( DDV).

Art. 187. Este interzisa stationarea sau deplasarea lucratorilor in fata vagonetului care se manevreaza.

Art. 188. Este interzisa deplasarea vagonetilor transbordoarelor cu ajutorul stivuitoarelor.

Art. 189. Este interzisa tamponarea vagonetilor.

Art. 190. Este interzisa impingerea transbordorului gol pana la impunerea unei viteze mari ce ar conduce la imposibilitatea opririi acestuia.

Art. 191. Este interzis transportul lucratorilor pe transbordor.

Art. 192. Este interzisa indepartarea deseurilor refractare din fata rotilor vagonetului sau transbordorului cu ajutorul mainii sau piciorului, in timpul deplasarii acestora.

Nisa de desprafuire vagoneti

Art. 193. Desprafuirea vagonetilor se va face intr-un spatiu inchis prevazut cu un sistem de captare a prafului din nisa de desprafuire.

Art. 194. Este interzisa desprafuirea vagonetilor sau a altor obiecte in afara nisei de desprafuire.

Art. 195. Este interzisa folosirea aerului comprimat de la nisa in alte scopuri si in afara nisei.

Art. 196. Inainte de introducerea vagonetilor in nisa, este obligatorie verificarea liniilor, daca sunt curatite de cioburi sau granule si a usilor daca sunt deschise.

Art. 197. Este interzisa deplasarea vagonetilor pnn impingere in rastel.

Art. 198. Este interzisa impingerea vagonetilor cu spatele.

Art. 199. Nu se va deschide niciodata aerul comprimat tinand furtunul de aer cu stutul in afara nisei, ci numai in interiorul nisei.

Art. 200. Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea stutului si a tevii metalice, daca sunt bine fixate pe furtun cu ajutorul colierului.

Cuptor de ardere

Art. 201. Este interzisa stationarea persoanelor care nu au atributii de serviciu in apropierea cuptorului.

Art. 202. Este interzisa functionarea cuptoarelor cu defecte. Dupa fiecare ciclu de ardere, se va examina starea boltii si a peretilor.

Art. 203. Verificarea ventilului principal de gaze, a regulatorului de presiune si a debitului de gaze se va face zilnic.

Art. 204. In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, se va inchide imediat ventilul de gaze de pe conducta principala. Este interzis a se umbla la regulatorul automat de presiune a gazelor.

Art. 205. Aprinderea si stingerea focului la cuptoare se va executa numai de catre fochisti calificati si autorizati.

Glazurarea
Masina de glazurat

Art. 206. La inceputul fiecarui schimb este obligatorie verificarea prezentei si starii de functionare a dispozitivelor de protectie.

Art. 207. Transportul glazurii la locul de munca se va face numai in carucioare cu cuva acoperite cu capac.

Art. 208. Este interzisa orice reparatie la masini fara intreruperea alimentarii cu energie.

Art. 209. In timpul spalarii pardoselii este interzisa stropirea motoarelor sau a tabloului electric cu apa. Este interzisa spalarea masinilor in stare de functionare.

Art. 210. Este interzisa introducerea mainii in benzile cu glazura pentru agitarea periodica a acestora la agitare se vor utiliza palete de lemn.

Art. 211. Operatia de glazurare manuala a produselor crude sau biscuitate se face numai sub nisa de absorbtie.

Art. 212. Este interzisa desprafuirea sau glazurarea produselor daca instalatia de ventilatie si perdeaua de apa nu functioneaza la parametrii normali.

Banda de sters piciorul produselor

Art. 213. Este interzisa orice interventie la banda de sters piciorul in timpul functionarii acesteia.

Art. 214. La golirea apei din bazin si spalarea bazinului, banda trebuie oprita si asigurata impotriva pornirii.

Art. 215. Pornirea si oprirea benzii de la butoanele de actionare se va face numai cu mana uscata.

Masina de slefuit produse ceramice cu banda abraziva

Art. 216. Este interzisa slefuirea cu instalatia de ventilatie oprita.

Art. 217. Este interzisa slefuirea altor obiecte in afara produselor ceramice.

Art. 218. Este interzisa interventia la banda in timpul functionarii acesteia.

Art. 219. Apasarea produsului pe banda se va face pe toata suprafata de slefuire, cu o forta care sa nu conduca la spargerea produsului sau smulgerea acestuia din mana.

Art. 220. Fixarea produsului se va face in asa fel incat sa asigure prinderea sigura din locuri unde sa nu existe pericolul atingerii cu mainile a benzii abrazive.

Art. 221. Curatirea benzii se va face numai dupa oprirea acesteia si cu metode umede, fara a se imprastia praful in atmosfera de lucru.

Decorarea produselor
Pregatirea colorantilor pentru decorare

Art. 222. Pregatirea colorantilor se va face numai in nise cu absorbtie, care sa asigure o ventilatie corespunzatoare.

Art. 223. Pastrarea colorantilor si a diluantilor la locul de munca se va face numai in recipienti sau ambalaje ermetice, intr-o incapere separata.

Art. 224. Pastrarea alimentelor, a apei potabile in vase deschise sau servi rea mesei in atelierul de decorare este interzisa.

Decorarea prin pulverizare

Art. 225. Decorarea prin pulverizare se va executa numai in nise cu absorbtie, amplasate in spatii protejate.

Art. 226. Este interzisa pulverizarea produselor daca instalatia de ventilatie a aerului nu functioneaza la parametrii proiectati.

Art. 227. Este interzisa decorarea prin pulverizare folosind un jet puternic de colorant pulverizat, care sa depaseasca puterea de absorbtiei a nisei.

Art. 228. Este obligatorie curatarea nisei dupa terminarea programului de lucru si se realizeaza numai cu instalatia de ventilatie in functiune.

Art. 229. Este interzisa pastrarea la locul de munca a alimentelor si servirea mesei in incaperea in care se realizeaza pulverizarea.

Art. 230. Spalarea mainilor cu diluanti se va limita pe cat posibil.

Art. 231. Pastrarea diluantilor la locul de munca se va face numai in vase inchise ermetic si etichetate, iar vasele deschise care se folosesc vor avea o suprafata mica de evaporare.

Cuptor de ardere decor

Art. 232. Este interzisa dezasamblarea sau deconectarea dispozitivului de siguranta al cuptorului. Orice interventie la cuptor se va efectua numai dupa oprirea lui si luarea tuturor masurilor de siguranta.

Art. 233. Este interzisa introducerea in interiorul cuptorului pe banda transportoare a altor produse decat cele din portelan si ceramica fina.

Art. 234. Este interzisa executarea oricaror improvizatii in instalatiile electrice din interiorul tabloului de comanda.

Art. 235. Este interzisa folosirea si depozitarea materialelor inflamabile in incinta tabloului de comanda.

Confectionarea ambalajelor pentru produse
Masina de stantat cartoane

Art. 236. Reglarea cutitelor se va face numai de catre mecanicul de intretinere cand masina este oprita si asigurata impotriva pornirii accidentale.

Art. 237. La introducerea in masina de stantat, cartoanele care se manipuleaza se prind din partea din spate a taierii.

Art. 238. La introducerea cartoanelor sub partea de stantat nu se vor introduce mainile in spatiul de actionare al cutitelor.

Art. 239. Este interzisa introducerea sub cutitele de stantat a mai multor placi de carton deodata.

Art. 240. Scoaterea deseurilor din carton care patrund sub masina se realizeaza numai dupa oprirea acesteia si scoaterea de sub tensiune.

Art. 241. Lucrul la masina de stantat cartoane se va face numai cu dispozitivele de protectie in stare tehnica corespunzatoare de functionare.

Art. 242. Este interzisa stivuirea materialului croit la o inaltime mai mare de 1,5 ori decat baza stivei si blocarea cailor de acces cu nlaterial prelucrat.

Masina de taiat cartoane

Art. 243. Scoaterea colilor de carton incarcate de sub cutite si de sub role se face numai dupa oprirea masinii.

Art. 244. Scoaterea colilor cazute sub masina se va face numai atunci cand masina este oprita.

Masina de taiat cartoarie-ghilotina

Art. 245. Se va stabili in mod clar locul unde se depoziteaza cartoanele taiate, fata de ghilotina.

Art. 246. Reglarea mansonului de frictiune trebuie facuta numai de catre mecanicul de specialitate.

Art. 247. Marginea ascutita a cutitului nu trebuie sa iasa in afara presei de strangere.

Art. 248. La punerea in functiune a cutitului, acesta nu va fi atins cu mana.

Art. 249. Dupa taierea cartoanelor acestea se scot de sub cutit numai dupa ce cutitul s-a oprit in pozitia superioara.

Masina de taiat cu cutit tip rond

Art. 250. Este interzisa introducerea mainilor sub cutit pentru scoaterea produselor din carton sau hartie, acestea se vor scoate cu o paleta de lemn.

Art. 251. Este interzisa blocarea fotocelulelor sau a altor dispozitive de protectie.

Masina de defibrat

Art. 252. Inainte de inceperea lucrului la masina de defibrat, se face verificarea tehnica si in mod special a:

– existentei aparatorilor de protectie si a stabilitatilor;

– legaturilor dintre masina si centura de impamantare;

– cheii de comanda.

Art. 253. Dirijarea hartiei intre rolele de taiat se va face cu ajutorul unei palete de lemn.

Art. 254. Gura de evacuare a masinii va fi libera in permanenta, asigurandu-se caderea talajului.

Art. 255. Este interzisa indepartarea talajului de hartie cu mana neprotejata.

Masina de biguit si taiat cartoane

Art. 256. Este interzisa indepartarea in timpul functionarii masinii a straturilor infasurate pe valturi si pe cutite, precum si a materialului blocat intre valturi; operatia se va face numai dupa oprirea definitiva a masinii.

Masina de presat cartoane

Art. 257. Este interzisa aplecarea peste masina in timpul functionarii acesteia, pentru indepartarea cartoanelor ce au fost presate.

Art. 258. In cazul blocarii presei este interzisa interventia pentru a se incerca deblocarea, fara oprirea din functiune a acesteia.

Fierastraul panglica

Art. 259. Este interzisa folosirea panglicii fierastrau cu dintii lipsa, cu fisuri sau alte defectiuni tehnice. Locurile sudate ale panglicii fierastrau vor avea aceeasi grosime cu restul panzei, fiind netede.

Art. 260. Este interzis in timpul functionarii utilajului, orice interventie la masina.

Art. 261. Este intezis lucrul la masina cu capacele deschise.

Masina de ambalare a farfuriilor

Art. 262. Este interzisa functionarea masinii de ambalare a farfuriilor daca se constata o derulare inegala a foliilor de polietilena.

Art. 263. Este interzisa introducerea diferitelor parti ale organisrnului intre sinele de lipire, in timpul functionarii masinii.

Inscriptionarea ambalajelor

Art. 264. Activitatea de inscriptionate a ambalajelor se va efectua numai sub nisa de absorbtie.

Art. 265. Cantitatea de benzina necesara pentru spalarea sabloanelor, precum si diluantul folosit nu vor depasi necesarul pentru un schimb de lucru.

Art. 266. Este interzisa pastrarea alimentelor sau servirea mesei in incaperea de inscriptionat ambalaje.

Art. 267. La elaborarea documentelor in domeniul fabricarii produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj, proiectantii vor aplica prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii, Normelor Specifice de Protectie a Muncii pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj, standardelor de securitate a muncii precum si instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art. 268. In cadrul proiectelor se vor prevedea masurile tehnice si organizatorice care sa asigure desfasurarea tuturor lucrarilor in conditii de securitate.

Art. 269. Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatilor din domeniul de proiectare pentru desfasurarea activitatilor din domeniul fabricarii portelanului si ceramicii fine pentru menaj, in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii in vederea imbunatatirii nivelului de securitate.

CLADIRI

Depozite

Art. 270. Latimea cailor de acces in halele de fabricatie a portelanului si ceramicii fine pentru menaj precum si in depozitele de materii prime, materiale si produse finite se va stabili conform prevederilor Normelor Generale de Protectie a Muncii.

Art. 271. Montarea liniilor de rulare a vagonetilor din halele de fabricatie a portelanului si ceramicii fine pentru menaj se va face la nivelul pardoselii.

Art. 272. Depozitele de materii prime, materiale si produse finite trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare astfel incat amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces si instalatiile aferente sa asigure securitatea muncii in interiorul depozitelor.

Art. 273. Se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor privind amplasarea, felul constructiei, dotari speciale etc. pentru depozitele de materiale inflamabile.

Art. 274. Usii exterioare ale depozitelor pentru materiale inflamabile se vor inscriptiona conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 275. Depozitele de materiale combustibile, usor inflamabile, trebuie sa fie prevazute cu instalatii impotriva supratensiunilor atmosferice.

Art. 276. Buncarele si silozurile pentru depozitarea materialelor in vrac trebuie sa aiba gratare de protectie la partea superioara si inferioara.

INSTALATII DE VENTILATIE

Art. 277. In toate incaperile fluxului tehnologic de fabricare a produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj trebuie sa existe instalatii de ventilatie mecanica.

Art. 278. Toate organele de masini in miscare trebuie sa fie prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 279. Se vor respectarea prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii referitoare la instalatiile de ventilatie.

Art. 280. (1) La dimensionarea fundatiilor pe care se monteaza echipamentele tehnice trebuie sa se tina cont de coeficientii de impact.

(2) In cazul in care fundatia este inalta (deasupra nivelului pardoselii) este necesara existenta unei platfome de lucru lata de minimum 1 m prevazuta cu balustrada rezistenta de 1 m inaltime si scara de acces la balustrada.

Art. 281. La amplasarea cuptoarelor trebuie sa se prevada un spatiu de circulatie si de lucru de 1,5-2 m in jurul acestora.

INSTALATII DE ILUMINAT

Art. 282. Instalatiile de iluminat amplasate in halele de fabricare a produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj trebuie sa corespunda reglementarilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 283. La amplasarea instalatiilor de iluminat in halele de fabricare a portelanului si ceramicii fine pentru menaj trebuie sa se asigure nivelul de iluminare prevazut prin NormeleGenerale de Protectie a Muncii.

Art. 284. In atelierele de modelaj si in turnatoria de forme, lumina trebuie sa fie fluorescenta.

Art. 285. In halele de fabricatie a produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj trebuie sa existe sisteme de iluminat de avarie si de siguranta.

Art. 286. Traseele cablurilor electrice trebuie sa asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, corodarii, avarierii datorita vibratiilor, supraincalzirii.

Art. 287. Instalatia electrica din incaperea pentru confectionat modele din rasini epoxidice precum si din incaperea in care se inscriptioneaza ambalajele trebuie sa fie antiex.

SISTEME DE CANALIZARE

Art. 288. In incaperile in care se amplaseaza echipamente tehnice de tipul meselor automate, semiautomate sau Manuale, precum si in cele in care se executa confectionarea modelelor si turnarea in forme (manuala sau mecanizata) trebuie sa se asigure canale de scurgere acoperite cu gratare de protectie.

Art. 289. Se vor respecta Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

Art. 290. La instalatiile de aliInentare cu apa potabila trebuie sa se respecte prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii.

Art. 291. Toate cladirile auxiliare si anexele trebuie sa respecte si prevederile impuse de Normele Generale de Protectie a Muncii.

ANEXE SI CLADIRI AUXILIARE

Art. 292. Toate vestiarele trebuie sa fie aerisite si dotate cu instalatii sanitare corespunzatoare.

ECHIPAMENTE TEHNICE

Art. 293. Toate organele in miscare ale echipamentelor tehnice trebuie sa fie prevazute cu aparatori de protectie.

ALIMENTATOARE

Art. 294. Gura de incarcare a alimentatorului trebuie sa fie acoperita cu un gratar rnetalic solid.

Art. 295. Se va monta un sibar de siguranta intre buncarul din care se extrage materialul si alimentatorul celular.

Art. 296. Alimentatoarele care se monteaza peste cota de + 0,00 trebuie sa fie prevazute cu aparatori mobile de-a lungul transportorului cu eclise.

CONCASOARE

Art. 297. Instalatiile de concasare a materialelor uscate trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de captare si absorbtie a prafului.

Art. 298. Toate instalatiile de concasare trebuie sa fie prevazute cu un blocaj electric.

Art. 299. Inchiderea concasoarelor cu ciocane si a concasoarelor cu valturi se va face cu carcase metalice solide, inchise ermetic, prevazute cu guri de vizitare care se inchid ermetic cu capace metalice solide, usor manevrabile.

Art. 300. Gura de alimentare a concasorului cu ciocane trebuie sa aiba un ecran metalic de protectie.

Art. 301. Deasupra gurii de alimentare a concasoarelor cu falci si a concasoarelor cu valturi se va monta un grilaj metalic rezistent, avand marimea ochiurilor, in functie de dimensiunea maxirna a bucatilor ce pot intra in concasor.

Art. 302. La gura de alimcntare a concasoarelor cu falci se va monta o aparatoare sau un jgheab pentru a evita caderea bulgarilor de material.

Art. 303. (1) Colergangul pentru macinarea uscata se va inchide complet intr-o carcasa metalica prevazuta cu guri de vizitare care se inchid etans.

(2) Utilajul trebuie dotat cu o instalatie de desprafuire.

Art. 304. Colergangul pentru macinarea umeda trebuie sa aiba o aparatoare (cuva) metalica, continua, bine fixata, avand o inaltime de cel putin 1 m de la farfurie.

Art. 305. Pe intreaga suprafata libera (descoperita) malaxorul trebuie sa fie acoperit cu un gratar metalic, iar partea din cuva, unde se face umezirea, trebuie sa se inchida cu un capac de protectie.

Art. 306. Malaxorul se va ingradi cu o balustrada.

DEZINTEGRATOARE

Art. 307. Dezintegratoarele, ca si celelalte parti ale instalatiei (buncare, alimentatoare, jgheaburi) , trebuie sa fie inchise in carcase rnetalice etanse prevazute cu guri de vizitare care se inchid ermetic.

MORI CU BILE

Art. 308. (1) Perimetrul morilor cu bile trebuie sa fie delimitat printr-un gard din plasa de sarma.

(2) Trebuie sa existe un dispozitiv de protectie care sa impiedice accesul, dincolo de gardul de sarma, in timpul functionarii morii.

SILOZURI SI BUNCARE PENTRU OMOGENIZAREA PASTEl

Art. 309. Silozul sau buncarul de omogenizare trebuie sa fie prevazut cu pasarele cu balustrade.

Art. 310. Agitatoarele de suprafata vor fi prevazute cu capace cu orificii pentru luat probe de barbotina.

Art. 311. Motoarele trebuie sa fie protejate impotriva urnezelii.

VAGONETI KELLER

Art. 312. Vagonetii vor fi prevazuti cu un sistem de semnalizare acustica si reflector alimentat la tensiunea de 24 V.

Art. 313. Pe platforma de comanda a vagonetului trebuie sa existe covorul electroizolant.

Art. 314. La capatul liniilor de rulare trebuie sa existe opritori cu tampon de cauciuc.

Art. 315. Vagonetii basculanti trebuie sa fie dotati cu un dispozitiv de blocare a cupei.

ARZATOARE

Art. 316. Toate arzatoarele folosite in cuptoarele pentru fabricarea produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj vor fi certificate.

INSTALATII DE GLAZURARE

Art. 317. Instalatiile de glazurare trebuie sa fie dotate cu nise de absorbtie.

Art. 318. In cabinele de glazurare trebuie sa existe o instalatie pentru obtinerea perdelei de apa pe peretii cabinei si o instalatie pentru absorbtia aerosolilor de glazurare.

NORME DE SECURITATE A MUNCII CONEXE SI/SAU COMPLEMENTARE PREZENTEI NORME

Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea produselor din portelan si ceramica fina pentru menaj vor fi completate cu prevederile din urmatoarele norme:

NSSM pentru transport intern;

NSPM pentru activitatea in turnatorii;

NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecamce;

NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda;

NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale;

NSPM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei tennice;

NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

NSSM pentru transporturi rutiere;

NSPM pentru transporturi pe cale ferata;

NSPM pentru manipularea, transportul si depozitare produselor petrochimice;

NSPM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);

NSSM pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din procesele tehnologice;

NSSM pentru lucrul la inaltime;

NSSM pentru fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii;

NSSM pentru activitati de vopsire;

NSSM pentru industria poligrafica.

Lasă un răspuns