NSPM 77 – Norme pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

NSPM 77
Norme de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

– Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii general valabile pentru orice activitate;

– Normele specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri comune.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii.

Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice de protectie a muncii corespunzatoare atat activitatii de baza cat si conexe sau complementare.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii – practicata in cadrul Normelor generale – pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza:

– Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca;

– Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

– Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca);

– Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul Normelor specifice, vizand, global, desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii;

– cercetarea accidentelor de munca , stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

– activitatea de concepere si proiectare a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor.

In contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante au fost elaborate tinand cont de pericolele specifice existente in cadrul acestor activitati, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire adecvata la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor necesare pentru pregatirea si realizarea proceselor tehnologice de fabricare luand in considerare si necesitatea corelarii prevederilor in raport cu aceste pericole.

Prin prezenta norma specifica de protectie a muncii sunt reglementate urmatoarele prevederi specifice privind fabricarea:

– aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor si televizoarelor, dispozitivelor semiconductoare, circuitelor integrate, componentelor pasive si placilor cu cablaje imprimate;

– magnetilor ceramici si feritelor moi;

– izolatoarelor si produselor electroceramice;

– prelucrarea maselor plastice;

– cablurilor si produselor electroizolante.

Fiind instrument de lucru, Normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid servindu-se de cuprins.

Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale in domeniul protectiei muncii s-a procedat la explicarea acestora In cadrul unei anexe la prezentele norme.

1. Prevederi generale

Continut – scop

Art. 1. – (1) Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor si televizoarelor, cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestei activitatii si cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia – mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca si executant.

Domeniu de aplicare

Art. 2. – Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati de fabricare a aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor si televizoarelor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a productiei.

Relatia cu alte acte normative

Art. 3. – (1) Prevederile prezentei norme se aplica cumu-lativ, cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii, cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare desfasurate de persoanele juridice sau fizice se vor aplica normele specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitati, conform Anexei 1 a prezentelor norme.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 4. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa sau tehnica survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de fabricare a componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 5. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 6. – (1) La efectuarea activitatilor de fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante vor fi repartizati numai salariati care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

(2) In functie de specificul activitatii, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constitutie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

(4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor, precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.

2.2. Instruirea personalului

Art. 7. – Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se va realiza conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. – Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de specificul activitatii desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 9. – In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la:

– riscurile la care sunt expusi;

– partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii;

– dispozitivele de protectie existente;

– mijloacele de protectie si autoprotectie;

– modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

– sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare.

Art. 10. – Masurile de prim-ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii desfasurate, cu avizul medicului de medicina muncii sau cu competenta de medicina muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 11. – Dotarea cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau lucrare, se va face conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul nr.225 din 21 iulie 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale.

Art. 12. – Este interzisa acordarea si utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Art. 13. – La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate si va fi controlat zilnic daca este complet, bine intretinut si in buna stare.

Art. 14. – Acolo unde exista pericolul aparitiei electricitatii statice, in mediul de munca, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice, se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice.

Art. 15. – La locurile de munca unde se manipuleaza substante inflamabile sau explozive sub forma de pulberi, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute, in care s-ar putea acumula pulberile.

Se interzice utilizarea imbracamintei, lenjeriei sau a altor accesorii din fibre (materiale) sintetice la toate locurile de munca sau la operatiile cu pericol de incendiu sau explozii.

Art. 16. – Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara activitati cu substante chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatilor, pentru protectia pielii.

Art. 17. – Personalului salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, dupa caz, alimentatia necesara, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.

Art. 18. – Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei, isi vor spala mainile si fata.

Art. 19. – Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca.

2.4. Organizarea locului de munca

Art. 20. – Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate si amenajate in vederea scurgerii apei, podite sau pavate. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus etc.)

Art. 21. – La locurile de munca unde exista posibilitatea formarii de noxe este interzis a se lucra fara functionarea instalatiei de ventilare.

Art. 22. – Spatiile cu temperaturi ridicate sau cu procese tehnologice cu degajari de praf, gaze toxice sau inflamabile vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 23. – Este obligatorie pastrarea curateniei la locul de munca.

Art. 24. – La organizarea locurilor de munca amplasate la inaltime trebuie respectate si aplicate prevederile si reglementarile Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

Art. 25. – (1) In incaperi, spatii si zone de lucru se va urmari ca realizarea iluminatului sa fie conform prevederilor din proiect si dimensionata in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.

(2) Instalatia de iluminare va fi verificata periodic, corpurile de iluminat vor fi curatate, iar sursele de lumina care nu mai functioneaza vor fi inlocuite ori de cate ori este necesar.

Art. 26. – La Inceputul lucrului, operatorii au obligatia de a controla existenta dispozitivelor de protectie si a protectorilor precum si starea tehnica a echipamentului.

Art. 27. – Echipamentele tehnice se fixeaza astfel incat sa se evite posibilitatea deplasarii lor necontrolate (alunecari, caderi etc.)

Art. 28. – La cuptoarele si la utilajele care folosesc combustibili gazosi se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR si Normele de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Art. 29. – Spatiile periculoase vor fi imprejmuite cu paravane de protectie si semnalizate corespunzator.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 30. – Echipamentele si utilajele actionate electric trebuie sa fie protejate prin carcase, aparatori etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.

Art. 31. – Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc.

Art. 32. – Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.

Art. 33. – Masele echipamentelor electrice trebuie sa fie legate la conductorul de nul de protectie ca masura principala de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Art. 34. – Este interzis sa se lucreze cu un echipament tehnic care nu are circuitul de protectie legat la priza de legare la pamant.

Art. 35. – Este interzis salariatilor sa intervina in caz de defectiune, la utilajele motoarelor, tablourile de comanda si celelalte instalatii de la locul lor de munca.

Art. 36. – In cazul aparitiei unei defectiuni salariatii vor deconecta de la retea echipamentul defect, vor opri lucrul si vor anunta mecanicul sau dupa caz electricianul de schimb, precum si pe conducatorul locului de munca.

Art. 37. – Este interzisa continuarea lucrului inainte de a se fi inlaturat defectiunile ivite iar interventiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariati cu o calificare profesionala corespunzatoare, instruiti in acest scop si insarcinati cu aceasta.

Art. 38. – Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectand Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei in medii normale si Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 39. – Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa echipamentele tehnice trebuie sa aiba gradul de protectie IP 4x.

Art. 40. – Atunci cAnd se folosesc echipamente electrice in constructie deschisa se vor lua masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile atingerii accidentale.

Art. 41. – La executarea operatiilor unde exista pericol de electrocutare prin atingere directa se vor utiliza mijloace individuale de protectie verificate conform Normelor in vigoare.

Art. 42. – La executarea operatiilor la care exista pericol de electrocutare prin atingere indirecta toate echipamentele electrice trebuie sa fie legate la o instalatie de protectie prin legare la pamant.

Art. 43. – Dispozitivele de protectie contra supratensiunilor si supracurentilor la echipamentele tehnice, electrice si electronice vor fi verificate periodic.

Art. 44. – Se interzice efectuarea de improvizatii la tablourile de distributie, la bornele de alimentare sau la orice punct al instalatiilor electrice.

Art. 45. – Intretinerea si repararea echipamentelor se vor face numai dupa oprirea si blocarea lor mecanica si decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Daca blocarea nu este posibila se vor lua masuri pentru a se pune paza la dispozitivele de pornire.

Art. 46. – La Incercarea aparatelor electrice si electronice se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii precum si prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

2.6. Protectia impotriva incendiilor

Art. 47. – La amplasarea si amenajarea atelierelor cu procese tehnologice care reprezinta pericol de incendiu sau explozie se vor respecta Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare.

Art. 48. – In spatiile sau in apropierea utilajelor unde se lucreaza cu gaze sau lichide inflamabile (hidrogen, gaz metan, alcool, solventi etc.) se interzice fumatul si accesul cu foc deschis.

Art. 49. – Producatorii de componente si echipamente electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante sunt obligati sa asigure: dotarea cu mijloace si instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 50. – La fiecare loc de munca trebuie afisate instructiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 51. – Fumatul nu este permis decAt In locurile special amenajate.

Art. 52. – In spatiile de lucru unde se manipuleaza materiale inflamabile, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice.

Art. 53. – Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se va face numai in cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte vase, bidoane, galeti sau vase din material plastic.

Art. 54. – Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.

Art. 55. – Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:

– denumirea chimica uzuala a substantei;

– densitatea sau concentratia substantei;

– gradul de pericol pe care il reprezinta;

– reprezentarea grafica a semnalului de avertizare standardizat.

Art. 56. – In timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse in cosuri impletite sau cutii de lemn prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla.

Art. 57. – La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84; C27-85.

Art. 58. – In spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice si aparatura electrica de constructie antiexploziva.

2.7. Transport, manipulare si depozitare

Art. 59. – Pentru activitatile de transport desfasurate pe teritoriul care apartine unitatilor, se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

Art. 60. – Transportarea pieselor si a materialelor trebuie facuta numai cu platforme astfel construite incat sa fie asigurata sarcina de transport impotriva deplasarilor necontrolate si a rasturnarilor.

Art. 61. – In cazul in care, pentru manipularea pieselor si a materialelor, se folosesc instalatii de ridicat, organe de prindere si legare a sarcinii, se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR.

Art. 62. – La activitatile de transport, manipulare si depozitare efectuate fara mijloace mecanizate se vor respecta prevederile din Norma specifica de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

2.8. Prevederi generale In exploatarea echipamentelor tehnice

Art. 63. – Se interzice operatorilor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu au pregatirea necesara si pentru care nu sunt autorizati.

Art. 64. – Este interzis sa se lucreze sau sa se continue lucrul cu echipamentele tehnice cand se constata o defectiune a acestora.

Art. 65. – Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la echipamentele tehnice, indiferent de natura defectiunii.

In cazul constatarii unor defectiuni, salariatii au obligatia de a opri imediat echipamentul tehnic si de a instiinta coordonatorii locului de munca.

3. Fabricarea aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor si televizoarelor

3.1. Fabricarea magnetilor turnati si a miezurilor magnetice

Art. 66. – Lipirea cu rasini epoxidice a spirelor de scurtcircuit de la miezurile magnetice se va face in conformitate cu instructiunile tehnologice si cu folosirea echipamentului de protectie adecvat.

Art. 67. – La prepararea magnetilor in cuptoarele de inductie cu curenti de inalta frecventa se vor respecta instructiunile tehnologice cu privire la incalzirea prin curenti de inductie, prevederile Normelor generale de protectie a muncii si Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 68. – Topitorii nu vor introduce in sarjele topite, rangi, lingouri sau alte piese metalice, fara a fi in prealabil incalzite. Caile de acces vor fi mentinute permanent libere si curate; depozitarea pieselor si materialelor pe aceste cai va fi interzisa chiar si temporar.

Art. 69. – Operatiile de turnare din cuptoare in oale nu se vor face brusc, oalele vor fi incalzite si captusite conform instructiunilor proprii de lucru.

Art. 70. – Culeele si rebuturile introduse in cuptoare nu vor contine corpuri straine sau impuritati inflamabile.

Art. 71. – Operatiile de demolare dupa turnarea magnetilor An-Ni si AlNiCo facandu-se repede (datorita cerintelor procesului tehnologic), vor fi efectuate in asa fel incat sa se evite accidentele.

Art. 72. – Instalatiile de protectie prin legare la pamant trebuie sa fie verificate periodic, conform reglementarilor in vigoare.

3.2. Fabricarea pieselor din aliaje de magneziu

Art. 73. – Salariatii care lucreaza in atelierele de turnare a aliajelor de magneziu si prelucrarea pieselor executate din aliaje de magneziu vor avea calificare profesionala corespunzatoare si vor fi instruiti in acest scop.

Art. 74. – Pardoseala din imediata vecinatate a cuptoarelor si masinilor de turnat aliaje de magneziu va fi acoperita cu placi metalice. Pardoselile din beton sunt interzise.

Art. 75. – Introducerea materialului in creuzet se va face in asa fel incat sa nu se produca stropi.

Art. 76. – La operatiile de turnare sub presiune se vor respecta instructiunile tehnologice din domeniu.

Art. 77. – Scoaterea metalului topit trebuie sa se faca lent iar masa topita nu trebuie agitata.

Art. 78. – Folosirea bioxidului de sulf ca protectie la cuptoarele de topit magneziu se va face in conformitate cu instructiunile tehnologice de la locul de munca.

Art. 79. – Se vor intocmi instructiuni si se va face instructaj special cu salariatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor la prelucrarea aliajelor de magneziu. Se va respecta tehnologia de lucru pentru inlaturarea aprinderii spanului de aliaj de magneziu.

Art. 80. – In toate incaperile unde se toarna sau se prelucreaza magneziu trebuie sa fie afisate Normele de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare.

3.3. Bobinarea si asamblarea

Art. 81. – La Inceperea lucrului personalul salariat va controla la locul sau de munca, dupa caz, starea instalatiilor electrice (izolatia conductoarelor, legaturi la pamant sau la nul, prize sau fise etc.) starea ciocanelor de lipit si a bailor de cositorit, a aparatelor de masura si a transmisiilor mecanice, existenta si starea aparatorilor, starea de functionare a ventilatiei locale s.a.

De asemenea, va controla etanseitatea racordurilor la reteaua de distributie a gazelor inflamabile.

Deficientele constatate vor fi aduse la cunostinta conducatorului locului de munca.

Art. 82. – Se interzice executarea reparatiilor la armaturile conductelor de gaze, fara ca, in prealabil, conductele sa fie golite si purjate cu azot.

Art. 83. – La pregatirea locului de munca si in timpul lucrului piesele grele si voluminoase vor fi astfel asezate, incat sa se previna accidentele care s-ar putea produce la manipulare sau prin caderea lor.

Se va asigura stabilitatea produselor in timpul asamblarii.

Art. 84. – Stivuirea produselor de asamblat si a celor asamblate se va face in asa fel, incat sa nu se blocheze caile de acces sau sa se ingreuneze transportul uzinal si circulatia personalului salariat.

Art. 85. – Inainte de pornirea benzilor de montaj se va verifica starea tehnica a mecanismelor de actionare si se vor lua masurile necesare pentru a se preintampina accidentele posibile la pornirea lor.

Art. 86. – In timpul lucrului la masini de bobinat si la montajul pe banda convorbirile intre salariati sunt interzise.

Art. 87. – Carucioarele de transport se vor mentine in stare de functionare. Zilnic, la inceperea lucrului, se va verifica starea lor si se vor lua masurile de remediere necesare a defectiunilor.

Art. 88. – Asezarea materialelor si pieselor pe caruciorul de transport se va face astfel ca stabilitatea stivei sa fie asigurata.

Manevrarea caruciorului se va face numai prin intermediul manerului. Se interzice lansarea libera a caruciorului.

Descarcarea caruciorului se va face manual. Se interzice descarcarea lui prin rasturnare.

Art. 89. – Este interzisa transportarea pe brate a ansamblelor voluminoase si a aparatelor, pe distante mai mari decat cele necesare pentru servirea unui loc de munca invecinat.

Art. 90. – Cositorirea si lipirea se vor face in locuri special amenajate si prevazute cu sistem de ventilare.

Art. 91. – Distantele de deservire a bailor de cositorit vor fi in functie de marimea lor si de dimensiunile pieselor care se manipuleaza. La baile in care piesele se introduc manual, bucata cu bucata sau in manunchi, distanta minima va fi de 1 m. La baile in care piesele se introduc cu ajutorul unui mijloc de ridicat (macara etc.) distanta minima va fi de 1,5 m.

Art. 92. – Baile de cositorit vor fi izolate termic, astfel incat temperatura elementelor exterioare ale acestora sa nu depaseasca 550 C; se interzice a se lucra fara instalatia de masurare a temperaturii sau cu aceasta defecta.

Art. 93. – Se interzice introducerea in baia de cositorit a unor piese umede. Inainte de inceperea lucrului se va verifica izolatia conductorului din apropierea baii propriu-zise si a suportului sau.

Art. 94. – Se va asigura stabilitatea bailor de cositor, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de rasturnare prin atingerea sau lovirea lor.

Art. 95. – In cazul cAnd este necesar sa se mute baia de cositor aceasta va fi deconectata de la reteaua electrica si va fi mutata numai dupa racirea cositorului sub 550 C.

Art. 96. – Locurile de munca la care se executa operatii de lipire vor fi prevazute cu un sistem de ventilatie locala pentru absorbirea nocivitatilor din zona ciocanului de lipit.

Art. 97. – Toate sculele electrice portabile, folosite la lipire, vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase. La sculele prevazute cu conductori de conectare la pamant sau la nul se va face legatura respectiva.

Art. 98. – In spatiile in care se efectueaza lucrari de lipire nu vor fi depozitate materiale inflamabile (benzina, diluant inflamabil etc.).

Art. 99. – La lipirea cu arc electric, salariatul trebuie sa poarte ochelari de sudura cu filtre corespunzatoare radiatiilor ce se emit, manusi de protectie si ghetre de protectie.

Art. 100. – In incaperile separate, destinate cositoririi, operatiilor de lipire si la cositorirea circuitelor imprimate in bai cu val de cositor sunt interzise, accesul cu foc deschis, introducerea si consumul de alimente. Pastrarea si consumarea alimentelor se va face in incaperi special amenajate In acest scop.

Art. 101. – Se interzice accesul persoanelor straine in incaperile destinate cositoririi si lipirii.

Art. 102. – Se interzice depunerea ciocanelor de lipit direct pe tablia mesei de lucru. Ciocanele de lipit se vor aseza pe suporturi speciale.

Art. 103. – Surubelnitele automate vor fi folosite numai daca sunt intr-o stare corespunzatoare de functionare. Atingerea partilor in miscare este interzisa.

Art. 104. – Presele manuale si masinile de gaurit actionate cu aer comprimat vor fi folosite numai pentru efectuarea operatiilor prevazute in documentatia tehnologica.

Art. 105. – Sculele si dispozitivele de apasare ale masinilor de ambutisat nu trebuie sa prezinte jocuri sau fisuri.

Materialul destinat ambutisarii pieselor trebuie sa fie moale, omogen si sa nu prezinte fisuri. Daca materialul este tare, se vor folosi dispozitive de protectie adecvate.

Art. 106. – Manipularea pieselor din portelan, sticla sau mase plastice termorigide se va efectua astfel incat sa se evite spargerea lor.

Art. 107. – La montarea pieselor care prezinta muchii sau proeminente ascutite se vor folosi degetare sau manusi de protectie.

Art. 108. – La montarea arcurilor se vor folosi ochelari de protectie.

Art. 109. – In timpul lucrului la inaltime, pe scari mobile, sculele si aparatele de masura vor fi pastrate in genti si lazi sau vor fi asezate pe platforma.

3.4. Manipularea, transportul si depozitarea tuburilor cinescop

Art. 110. – Manevrarea tuburilor cinescop va fi executata numai in fluxul tehnologic de personalul echipat si instruit special pentru aceasta operatie, in vederea eliminarii pericolului de implozie – explozie.

Art. 111. – Manipularea tuburilor cinescop se va face cu respectarea instructiunilor de lucru. Este interzis sa se prinda tubul cu o singura mana sau sa se prinda de gatul lui.

Art. 112. – Tuburile cinescop se vor aseza numai pe mese speciale, acoperite cu gratare de cauciuc, astfel ca ecranul tubului sa stea pe masa. Nu se vor utiliza mese defecte, instabile sau cu alte piese si scule pe ele.

Art. 113. – Toti salariatii care manipuleaza tuburile cinescop sau se gasesc in preajma celor care le manipuleaza, pana la incasetare inclusiv, sunt obligati sa utilizeze materialul de protectie conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, astfel incat protectia individuala sa fie eficienta si sa corespunda factorilor de risc specifici.

3.5. Reglajul, controlul si depanarea radioreceptoarelor si televizoarelor

Art. 114. – La reglajul, controlul si depanarea radioreceptoarelor si televizoarelor se vor respecta prevederile standardelor de referinta din domeniu referitor la standurile de proba si punctele de control electric pentru incercari de joasa, medie si inalta frecventa.

Art. 115. – La locurile de munca la care se efectueaza incercarea aparatelor electrice si electronice vor fi repartizate numai persoane care cunosc aparatura tehnica de incercare si procedurile de lucru, au calificarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 116. – Mesele de lucru vor fi acoperite obligatoriu cu covor de cauciuc sau alt material electroizolant.

In timpul operatiunilor sub tensiune, salariatii vor sta obligatoriu pe covoare sau pe gratare electroizolante. Se interzice salariatilor sa lucreze cu mainile umede.

Art. 117. – Reglorii sunt obligati ca la inceputul lucrului sa verifice daca mesele de lucru sunt alimentate prin transformatoare de separatie.

Se interzice alimentarea montajelor electrice direct de la reteaua electrica sau prin intermediul autotransformatoarelor.

Art. 118. – Aparatele, cutiile de strapungere si generatoarele de inalta frecventa vor fi deservite numai de personal salariat calificat si instruit pentru operatiile necesare.

Art. 119. – Depanarile aparatelor sub tensiune se vor face numai cu scule, prevazute cu izolatie electrica corespunzatoare.

Art. 120. – In timpul reglajului si depanarii televizoarelor si aparatelor de radio nu se vor atinge punctele calde ale aparatelor; accesul la aceste puncte se va face cu scule izolante.

Art. 121. – La reglarea sau depanarea televizoarelor inainte de atingerea tubului cinescop, la cele fabricate in intregime din sticla, unde stratul acvadag interior formeaza o capacitate de filtraj, capacitatea va fi descarcata prin scurtcircuitarea bobinei de acord cu stratul de acvadag.

Art. 122. – Pentru evitarea accidentelor se interzice:

a) urmarirea prin atingere a traseelor, cir- cuitelor de inalta tensiune;

b) manipularea conductorului de inalta tensiune pentru alimentarea anodului tubului cinescop;

c) atingerea unor parti a circuitelor de inalta tensiune sau ale tubului cinescop, inainte de descarcarea prin scurt-circuitare a condensatoarelor de filtraj ale inaltei tensiuni.

Art. 123. – Efectuarea masuratorilor de inalta tensiune se va face prin utilizarea unei sonde sau aparataj special.

Art. 124. – In timpul probei de ardere, este interzis sa se umble in aparat. De asemenea, este interzisa atingerea pieselor electrice sau a stativului.

Art. 125. – Masa de ardere va fi alimentata prin transformatoare separatoare de curent.

Art. 126. – Rastelul de ardere va fi confectionat dintr-un material izolant sau acoperit cu materialul izolant.

Art. 127. – In caz de defectiune a aparatului supus probei, acesta va fi imediat scos din priza.

Art. 128. – Proba de strapungere se va executa la mese speciale prevazute cu covor electroizolant.

Art. 129. – Conectarea meselor de strapungere la reteaua electrica se va face numai dupa inchiderea acoperisului de protectie mobil si verificarea aprinderii becului de control.

Art. 130. – Introducerea si scoaterea aparatului de radio de sub acoperisul mobil se va face cu respectarea instructiunilor tehnologice.

Art. 131. – In cazul aprinderii becului semnalizator de defect, se va intrerupe imediat proba, decupland masa de la retea.

Art. 132. – Este interzis accesul in interiorul mesei de strapungere, orice defectiune fiind semnalata imediat conducatorului locului de lucru. Depanarea si repararea meselor sunt permise numai personalului autorizat si calificat pentru aceasta.

Art. 133. – Deservirea meselor de ardere si de strapungere este permisa numai personalului instruit si calificat in acest scop.

3.6. Fabricarea cutiilor terminale telefonice

Art. 134. – La punerea in functiune a instalatiilor se va controla si verifica starea tehnica a instalatiilor de ventilare, a aparatelor de aragaz, a lampilor de benzina si a cuptoarelor electrice pentru uscarea si impregnarea materialelor.

Art. 135. – Buteliile cu gaze nu vor fi amplasate in apropierea surselor de caldura (cuptoare, sobe, calorifere etc.).

Art. 136. – La aprinderea aparatelor de aragaz se vor respecta instructiunile procesului tehnologic, afisate la locul de munca. Este interzis sa se deschida robinetul de gaz inainte de a avea pregatita sursa de aprindere.

Art. 137. – Lampile de benzina vor functiona la presiunile prescrise. Aprinderea lor se va face in afara atelierului.

Art. 138. – Personalul de deservire va supraveghea permanent temperatura cuptoarelor (termometrele si aparatele de control). Se interzice folosirea cuptoarelor electrice ce nu sunt echipate cu termostate pentru reglajul automat al temperaturii.

Art. 139. – Topirea parafinei si smoalei se va efectua in incaperi special amenajate si prevazute cu instalatie de ventilare.

3.7. Metalografia si gravarea

Art. 140. – In spatiile de lucru unde exista instalatii de ventilare se va urmari ca acestea sa functioneze la parametrii proiectati.

Art. 141. – La inceperea si terminarea lucrului se va verifica starea tehnica a aparatajului electric si a instalatiilor de ardere cu gaze.

Art. 142. – Manipularea acizilor si substantelor toxice se va face numai de catre personal calificat, autorizat si dotat corespunzator cu echipamentul individual de protectie.

Art. 143. – Fierberea anilinei si macinarea bicromatilor se va face in vase inchise, amplasate in spatii ventilate sau nise.

Art. 144. – In timpul lucrului la lampile de copiat clisee, personalul va purta ochelari colorati de protectie.

4. Fabricarea dispozitivelor semiconductoare, circuitelor integrate, componentelor pasive si placilor cu cablaje imprimate

Art. 145. – Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati (de prelucrare) cu instalatii laser au obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate pentru protejarea salariatilor contra radiatiilor nocive cu repsectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale.

Art. 146. – Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante.

Art. 147. – In spatiile de lucru in care exista pericolul aparitiei electricitatii statice, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice.

Art. 148. – Amenajarea spatiilor in care se realizeaza procese tehnologice cu pericol de explozie, precum si desfasurarea acestor procese tehnologice se va face cu respectarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. Echipamentele tehnice trebuie sa fie realizate in constructie antiexploziva.

4.1. Prepararea apei deionizate

Art. 149. – Manipularea apelor si substantelor chimice (HCl, NaOH), destinate controlului apei deionizate se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnologice. In timpul lucrului se vor folosi echipamente de protectie adecvate.

Art. 150. – La manevrarea acidului clorhidric concentrat sau la spalarea vaselor in care a fost depozitat acid clorhidric se vor folosi manusi de protectie.

Art. 151. – Comenzile si operatiile de cuplare electrica a agregatelor se vor face numai cu mainile uscate, utilizandu-se echipamentul de protectie corespunzator.

5. Fabricarea de ferite (miezuri de ferite moi, magneti ceramici si plastoferite)

Art. 152. – La fabricarea feritelor se vor lua toate masurile necesare pentru a reduce concentratia noxelor in aer sub limita maxima, prevazuta in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 153. – Utilizarea electrostivuitoarelor si a altor mijloace de transport uzinal se va face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

Art. 154. – Inscriptiile care indica felul comenzilor la organele de comanda vor trebui sa fie citete si mentinute in stare curata.

Art. 155. – Se interzice accesul persoanelor straine sau neinstruite la locul de munca respectiv spatiile vor fi ingradite in mod special pentru platformele utilajelor (atomizoare, mori, calcinatoare etc.).

5.1. Exploatarea utilajelor

5.1.1. Concasoare si malaxoare

Art. 156. – Se va verifica fiecare cantitate de material ce se introduce la concasat (ferita sau rebuturi de ferita) pentru a nu se introduce odata cu aceste materiale si alte materiale dure ce pot distruge masina sau pot provoca accidente prin ricosarea lor printre valturi sau placile de prelucrare.

Art. 157. – La introducerea materialului in concasoare sau malaxoare mana nu trebuie sa depaseasca gura masinii, iar materialul trebuie sa fie eliberat din mana inainte de a fi prins intre valturi sau placi.

Art. 158. – Lucrul la masini este permis numai in echipament de protectie, fara fular, cravata sau manecile desfacute, pentru a evita prinderea acestora intre valturi.

Art. 159. – Nu este permisa urmarirea sfaramarii materialului in fata gurii de incarcare, fara ochelari de protectie.

5.1.2. Site vibrante

Art. 160. – Nu este permisa imprastierea materialului pe suprafata sitei decat cu ajutorul unei perii sau maturici sau in lipsa acestora mana trebuie protejata cu o manusa de protectie.

Art. 161. – Daca zgomotul produs de sitele vibrante depaseste limitele admise, se vor folosi antifoane externe sau interne.

5.1.3. Mori de macinare

Art. 162. – Punerea in functiune a morilor se va fac numai dupa ce va fi asigurata inchiderea corecta a capacului morii. Se va verifica sistemul de interblocare de pornire a morii cu capacul de alimentare de pe platforma morilor in pozitie deschis.

Art. 163. – Pornirea sau oprirea morilor se face numai prin intermediul intrerupatorului de pornire al motorului electric care trebuie sa functioneze normal. Nu este permisa deschiderea intrerupatorului. Orice anomalie va fi semnalata electricianului, iar interventiile necesare vor fi facute numai de catre acesta.

Art. 164. – Nu este permisa incarcarea morilor cu cantitati de materiale ce depasesc capacitatea lor.

Art. 165. – Inainte de pornire se va verifica daca aparatorile de protectie sunt asezate la locul lor si sunt fixate corespunzator.

Art. 166. – La morile ce au platforma de incarcare, dupa fiecare alimentare si inainte de punerea lor in functiune, trebuie inchis capacul platformei.

Art. 167. – In timpul incarcarii morii la intrerupatorul de pornire se va aseza un indicator de avertizare.

Art. 168. – Descarcarea materialului din morile de macinat se va face numai dupa montarea gratarului de retinere a bilelor in moara.

Art. 169. – Este interzis a se scoate materialul din toba morii, in timp ce moara este in functiune. Aceasta operatie se executa numai cand moara este in repaus.

Art. 170. – La incarcatul morilor ce au gura de alimentare la inaltime, nu se va depasi sarcina de incarcare a podului rulant. Se interzice folosirea stivuitorului sau podului rulant pentru urcarea persoanelor pe platforma.

Art. 171. – In timpul alimentarii morilor cei care executa aceasta operatie vor utiliza masca de protectie contra prafului.

Art. 172. – Tot personalul salariat ce lucreaza in hala morilor, in timpul functionarii acestora este obligat a purta casti antifon pentru protectia urechii.

Art. 173. – Inainte de deschiderea capacului pentru a descarca moara, se va deschide ventilul de aerisire pentru eliminarea gazelor din interiorul morii.

Art. 174. – Pentru a preintampina pornirea accidentala a morii de catre o alta persoana, in timp ce ea se descarca este obligatorie intreruperea circuitului electric si de la un al doilea intrerupator.

5.1.4. Prese hidraulice si mecanice

Art. 175. – Se interzice inceperea lucrului la prese, inainte ca reglorul sa verifice montarea corecta si starea de functionare a sculei, a presei si sa dea dispozitia de lucru.

Art. 176. – Inainte de inceperea lucrului reglorul este obligat sa verifice starea de functionare a instalatiei electrice si a echipamentelor anexa ca: motoare electrice, pompe hidraulice, pompe de vid, redresor, omogenizator, alimentator pneumatic.

Art. 177. – Nu este permisa alimentarea matritei cu materiale in timpul functionarii presei. Aceste operatiuni se fac numai cand presa este in repaus, iar berbecul este in pozitia superioara.

Art. 178. – La scoaterea pieselor presate din matrita, presa trebuie sa fie in repaus, iar berbecul in pozitia superioara.

Art. 179. – In timpul functionarii pe comanda manuala a presei ambele maini vor fi ocupate la butoanele de comanda si la maneta de functionare a berbecului.

Art. 180. – Este interzisa cu desavarsire introducerea mainii in matrita dupa declansarea presei, indiferent de motive.

Art. 181. – Presa va fi echipata cu declansatoare bimanuale care sa nu permita comandarea coborarii berbecului, in timp ce se executa anumite operatii in raza de actionare a acestuia.

Art. 182. – La functionarea in regim automat, presele trebuie prevazute cu dispozitive de protectie care sa elimine accesul in zona activa a sculei sau organismelor in miscare precum si un interblocaj intre dispozitivele de protectie si functionare a presei.

Art. 183. – La fiecare presare pe comanda manuala berbecul trebuie sa fie oprit la pozitia superioara si mentinut in stare de repaus in timp ce se scoate piesa presata, se controleaza si se face o noua incarcare a matritei cu material.

Art. 184. – Este interzis sa se faca improvizatii la prese sau la sistemul de declansare al presei.

Art. 185. – Nu este permisa depozitarea pieselor presate pe masa presei, acestea trebuind sa fie asezate direct pe palete sau in casete.

Art. 186. – La fiecare presa se vor utiliza platforme de lemn si covor de cauciuc electroizolant in cazul presarii magnetilor.

Art. 187. – La orice defectiune mecanica sau electrica, lucrul se va opri imediat si se va anunta personalul de intretinere si maistrul de sector.

Art. 188. – Este obligatoriu sa se lucreze numai la presiunea si tensiunea stabilite in instructiunile tehnologice.

5.1.5. Cuptoare de tratament termic pentru ferite

Art. 189. – Personalul salariat care deserveste cuptoarele electrice nu are voie sa intervina la tabloul de comanda, la elementele de incalzire a cuptoarelor si la termocuple in vederea eliminarii unor defectiuni.

Art. 190. – In fata tablourilor de comanda vor fi prevazute covoare de cauciuc electroizolante.

Art. 191. – Tablourile de comanda vor fi prevazute cu sesizoare care sa opresca alimentarea cu energie electrica a zonei in care se lucreaza, in cazul deschiderii usilor cuptorului in vederea remedierii unor defectiuni.

Art. 192. – Personalul salariat ce deserveste cuptorul electric nu are voie sa acorde ajutor electricianului de serviciu, nici daca este solicitat si nici din proprie initiativa.

Art. 193. – Se interzice depozitarea materialelor sau utilajelor in fata panourilor perforate prevazute pentru racirea instalatiei electrice din interiorul tablourilor de comanda.

Art. 194. – In cazul blocarii vagonetilor in cuptorul tunel, operatia de deblocare in canalul de interventie se incepe dupa intreruperea completa a alimentarii cu energie electrica pentru a se evita atingerea silitelor in functiune.

Art. 195. – La evacuarea carucioarelor din cuptoarele tunel sau a capsulelor din cuptoarele camera, se vor folosi scule si materiale de protectie ca: carlige de lungimi corespunzatoare, manusi de azbest, ochelari de protectie.

Art. 196. – Evacuarea materialelor din cuptoarele camera se va face la distanta de cel putin 1m de la gura cuptorului, capsula fiind trasa cu carlig sau cleste pe o masa metalica ce are fata captusita cu caramida refractara si a carei inaltime se regleaza dupa vatra cuptorului.

Art. 197. – La introducerea si evacuarea carucioarelor din cuptoarele tunel, dupa deschiderea usilor si punerea in functiune a servomotorului intrarea si iesirea vor fi urmarite de cei doi cuptorari, care vor supraveghea circulatia vagonetelor in cuptor si vor opri servomotorul in cazul cand se observa un inceput de blocare.

Art. 198. – La blocarea vagonetilor in cuptor, interventia in canalul de sub cuptor se va face dupa o prealabila aerisire a tunelului de catre cei doi cuptorari care vor fi prevazuti cu urmatoarele dispozitive de lucru:

– cArlige de diverse lungimi;

– galeata metalica cu apa;

– manusi de azbest;

– casca pentru acoperirea capului;

– lampa portativa electrica alimentata la o ten-siune nepericuloasa.

Art. 199. – Pozitia celor doi salariati ce efectueaza deblocarea, va fi totdeauna aleasa, dupa ce s-a observat care sunt vagonetii blocati, astfel ca interventia la carucioare sa se faca prin evitarea caderii materialului incandescent pe cei ce efectueaza deblocarea.

Art. 200. – Controlul temperaturii se efectueaza la gurile dispuse in zonele de tratament si se executa in mod obligatoriu.

Art. 201. – Este interzis sa se paraseasca cuptoarele in timpul functionarii lor.

Art. 202. – In cazul cand schimbul de cuptorari nu se prezinta la lucru nu se vor parasi cuptoarele si se va anunta personalul de conducere al procesului tehnologic pentru a lua masuri.

5.1.6. Masini de rectificat ferite

Art. 203. – Montarea si demontarea pietrelor abrazive se va face numai de reglorul specializat cu asemenea operatii. Pietrele folosite la masinile de rectificat pentru magneti si ferite moi vor fi de duritatea prevazuta in instructiunile tehnologice.

Art. 204. – Este interzis sa se depaseasa avansul maxim, prevazut de instructiunile tehnologice.

Art. 205. – Nu este permis sa se porneasca masina fara aparatorile de protectie montate si bine fixate.

Art. 206. – Salariatii de la masinile de rectificat vor purta obligatoriu ochelari de protectie.

Art. 207. – Se va da toata atentia asezarii corecte conform instructiunilor tehnologice a feritelor pe masa masinii de rectificat, orice incorectitudine putand da nastere la accidente grave.

Art. 208. – In cazul cand masa magentica nu functioneaza nu este permisa functionarea masinii.

Art. 209. – Este interzis sa se lucreze fara apa de racire.

Art. 210. – Este interzisa parasirea masinii in timpul functionarii.

Art. 211. – Inainte de inceperea lucrului se va porni motorul ce antreneaza piatra abraziva si se va face proba fara sarcina, timp de 15 – 20 minute, a pietrei abrazive.

Art. 212. – In timpul lucrului se va urmari existenta in permanenta a apei in vasul instalatiei de absorbtie a prafului rezultat de la rectificare.

Art. 213. – In cazul ivirii unui zgomot sau miros deosebit, se va opri imediat masina, anuntandu-se conducatorul procesului de productie.

5.1.7. Masini de turnat sub presiune

Art. 214. – Inainte de punerea in functiune a masinii se verifica daca temperatura materialului din cazan este cea indicata in tehnologie.

Art. 215. – Amestecatorul masinii nu se pune in functiune decat atunci cand materialul a ajuns in stare de pasta, conditionat prin controlul temperaturii cu termoregulatoare.

Art. 216. – Se va verifica daca amestecatorul anexa al masinii este legat la pamant, daca rezistentele sunt in buna stare si numai dupa aceea se va incepe formarea sarjei de lucru.

Art. 217. – Manipularea pedalelor se va face de o singura operatoare.

Art. 218. – In timpul turnarii nu se va tine mana langa matrita.

Art. 219. – Se interzice injectarea materialului in matrita fara ca aceasta sa fie ecranata de ecranele de protectie.

Art. 220. – Luarea probelor din cazanele pentru omogenizare se va face cu dispozitive sau unelte adecvate, dupa oprirea agitatorului.

Art. 221. – La turnarea materialului in cazanul masinii se va folosi palnia. Operatia se va face cu atentie.

Art. 222. – Indepartarea resturilor de amestec de formare de pe elementele masinii, cu mana sau prin suflare cu gura sau cu aer comprimat, este interzisa. Pentru aceasta operatie se vor folosi perii, maturi sau carpe. Operatia se va face numai cand masina este oprita.

Art. 223. – Se interzice strangerea buloanelor, ungerea sau repararea masinii, atata timp cat instalatia se afla sub tensiune.

Art. 224. – Asezarea matritei sub berbec se va face centrat in asa fel ca sa nu aiba loc injectarea materialului in gol. Inainte de inceperea lucrului se vor executa cateva manevre in gol care sa ateste montarea corecta a matritei.

5.1.8. Mori de tocat plastoferita

Art. 225. – Inainte de pornire se verifica starea cutitelor si a contracutitelor.

Art. 226. – Pornirea se face numai dupa ce se asigura inchiderea perfecta a capacelor masinii.

Art. 227. – La pornire se verifica daca operatorul sau mecanicul nu efectueaza o depanare.

Art. 228. – In timpul efectuarii depanarii, se va afisa la intreruptorul de pornire/oprire un indicator de avertizare.

Art. 229. – Se interzice introducerea mainii in cosul morii in timpul lucrului.

5.1.9. Extrudor pentru plastoferita

Art. 230. – Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca melcul si capacul de extrudare sunt bine curatate, daca legaturile electrice nu au izolatia deteriorata si daca termocuplul este montat in capul extrudorului.

Art. 231. – Se va respecta intocmai regimul de lucru al masinii si parametrii de alimentare prescrisi in instructiunile tehnologice.

Art. 232. – Nu se va lucra la extrudor pana ce nu se va controla daca instalatia de racire este in stare de functionare.

Art. 233. – Alimentarea masinii este interzis sa se faca cu mana. Se va urmari ca materialul sa nu contina resturi metalice sau alte corpuri straine.

5.1.10. Granulator

Art. 234. – Pornirea, oprirea, repararea granulatorului si supravegherea lui se vor face numai de persoane atestate pentru aceasta.

Art. 235. – Pentru preintampinarea rotatiei accidentale a granulatorului in timpul descarcarii si incarcarii, se va folosi un dispozitiv de fixare.

Art. 236. – Se interzice Impingerea materialului cu mana in timpul functionarii granulatorului; descarcarea materialului se va face dupa oprirea lui.

5.1.11. Masini de debitat ferite

Art. 237. – Se interzice taierea altor materiale decat a celor prescrise in instructiunile de lucru.

Art. 238. – Salariatul va purta intotdeauna ochelari de protectie si echipament de lucru adecvat.

Art. 239. – Curatarea masinii de resturile de la debitare se va face numai dupa oprirea masinii folosindu-se maturi, perii. Nu se va intrebuinta furtun cu aer comprimat.

Art. 240. – Se interzice lucrul cu discuri diamantate fisurate sau prezentAnd orice alt defect.

Art. 241. – Discurile diamantate trebuie sa fie bine centrate, astfel ca in timpul lucrului sa nu aiba batai axiale si radiale.

5.1.12. Atomizoare

Art. 242. – Personalul salariat care deserveste aceste utilaje va fi bine instruit asupra modului de functionare al utilajului si va folosi in permanenta echipamentul de lucru si de protectie adecvat.

Art. 243. – La inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a utilajului, a aparaturii de masura si control si a dispozitivelor de protectie.

Art. 244. – Curatarea instalatiei se va face numai dupa oprirea atomizorului si deconectarea instalatiei electrice, arzatorului, ventilatorului si racirea instalatiei.

Art. 245. – Nu se va deschide usa atomizorului (a camerei de ardere) in timpul functionarii.

Art. 246. – Pentru luarea probelor din rezervorul de agitare se vor folosi unelte adecvate si se va opri agitatorul.

5.1.13. Tancuri de depozitare

Art. 247. – In timpul agitarii este interzisa introducerea lopetilor sau a altor obiecte in tancuri in scopul degajarii materialului de pe peretii acestora.

Art. 248. – In timpul efectuarii depanarii se va afisa pe intrerupatorul de pornire/oprire un indicator de avertizare dupa o prealabila intrerupere a energiei electrice.

Art. 249. – Umplerea se va face conform instructiunilor tehnologice, fara a se ingreuna buna functionare a motorului electric.

Art. 250. – Se interzice functionarea tancurilor fara aparatoare la curelele de transmisie.

Art. 251. – Utilajele vor fi acoperite cu capace.

Art. 252. – In timpul functionarii este interzisa impingerea materialului cu mAna.

5.1.14. Valturi

Art. 253. – Inainte de inceperea lucrului la malaxorul pentru valtuit plastoferita se face verificarea tehnica si in mod special se verifica:

– daca toate aparatorile de protectie prevazute la organele in miscare sunt la locul lor;

– existenta apei pentru racirea valturilor;

– daca valturile au legatura la centura de im-pamantare si starea acesteia;

– functionarea sistemului de siguranta (inver-sorul de sens a valturilor).

Art. 254. – Se va verifica fiecare cantitate de material ce se introduce intre valturi pentru a nu se introduce odata cu aceste materiale si alte materiale dure ce pot provoca accidente, prin ricosarea dintre valturi.

Art. 255. – La introducerea materialului in malaxoare mana nu trebuie sa depaseasca gura masinii (nivelul maxim al cilindrului), iar materialului trebuie sa fie eliberat din mana inainte de a fi prins intre valturi. Se vor folosi scule speciale pentru impingerea sub valt a sfarsitului de banda.

Art. 256. – Lucrul la masini este permis numai in echipament de protectie corespunzator, fara fular, cravata, maneci desfacute sau manusi nepotrivite pentru a evita prinderea acestora intre valturi.

Art. 257. – In caz de defectiune sau accidentare se va actiona sistemul de avarie (protectie) prin apasare cu mana ramasa libera.

5.1.15. Calcinatoare

Art. 258. – Reglarea amestecului de aer/gaz sau a intensitatii curentului electric se va face numai de operatorul autorizat pentru aceasta.

Art. 259. – Se interzice introducerea in calcinator de rangi sau alte obiecte in timpul functionarii pentru dezlipirea materialului lipit pe peretii acestuia.

Art. 260. – Se interzice deservirea calcinatorului de alte persoane decAt cele autorizate.

Art. 261. – Operatorul are obligatia sa supravegheze utilajul in mod continuu.

Art. 262. – Este interzisa parasirea locului de munca la calcinatoarele cu incalzire pe gaz metan in timpul functionarii lor.

Art. 263. – Elementele de comanda vor fi prevazute cu inscriptii clare care sa indice felul comenzii.

Art. 264. – Sistemul de semnalizare al cuptorului trebuie sa fie permanent in stare de functionare astfel incat la orice avarie sa poata semnaliza pericolul aparut.

5.1.16. Etuve

Art. 265. – Materialul se aseaza in etuve pe rame cu plasa sau in tavi astfel incat sa fie asigurata stabilitatea stivei si prevenirea pericolului de daramare a ei.

Art. 266. – Nu se vor deschide usile etuvei in timpul functionarii.

Art. 267. – La exploatare se vor respecta parametrii de functionare prescrisi in documentatia tehnologica.

5.1.17. Extrudor ferite

Art. 268. – Pornirea se va face dupa verificarea sistemului de extrudare.

Art. 269. – La alimentare nu se va introduce mana in cosul superior.

Art. 270. – Modificarea turatiei se va face lin, fara socuri.

Art. 271. – Dupa terminarea lucrului se va demonta sistemul de extrudare si se va curata pentru o noua extrudare.

5.2. Controlul tehnic de calitate

Art. 272. – Se interzice accesul persoanelor, care nu au locuri de munca in cadrul punctului de control.

Art. 273. – Utilizarea aparatelor se va face numai de operatorul care cunoaste instructiunile de lucru si modul de folosire al aparatelor.

Art. 274. – Nu se va lucra la magnetizor pana ce nu se va controla daca instalatia de racire functioneaza.

Art. 275. – La terminarea schimbului se vor deconecta din priza toate aparatele (utilajele).

Art. 276. – In cazul unei avarii sau accident in statie (electrocutare, incendiu) se va opri statia (aparatul) si dupa aceea se va interveni.

Art. 277. – Aparatele cu incalzire electrica trebuie sa fie asezate pe mese protejate cu materiale refractare si termoizolante si la distanta minima de 0,50 m de peretii combustibili.

6. Fabricarea izolatoarelor si produselor electroceramice

Art. 278. – Masinile si agregatele cu degajari de praf in timpul functionarii vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie cu absorbtie sau de desprafuire. Functionarea masinilor si agregatelor cu degajari de praf va fi conditionata de functionarea instalatiilor de ventilatie sau desprafuire.

Art. 279. – Ferestrele halelor de fabricatie vor fi curatate periodic prin spalare, pentru asigurarea iluminarii corespunzatoare a tuturor locurilor de munca.

Art. 280. – In sectiile de fabricatie dusumelele incaperilor, si toate caile de acces se vor pastra uscate, curate, fara paste sau barbotina si total degajate pentru a evita accidentele prin alunecari si impiedicari.

Art. 281. – Aruncarea resturilor de paste ceramice pe caile de acces este interzisa.

Art. 282. – Vagoanele uscatoarelor, carucioarele de manipulare a produselor semifabricate, precum si carucioarele cuptoarelor vor fi manevrate manual prin Impingere.

6.1. Depozitarea si pregatirea materiilor prime

Art. 283. – Materiile prime: caolin brut si spalat, argila refractara, bentonita, nisipuri, felspat, ipsos si alte materii prime specifice vor fi manipulate numai de catre salariatii admisi sa lucreze la aceste locuri de munca pe baza examenului medical. Personalul salariat de la aceste locuri de munca va fi controlat periodic, conform normelor Ministerului Sanatatii.

Art. 284. – La transportul materiilor prime spre sectiile de fabricatie este interzisa incarcarea vagonetilor, carucioarelor sau targilor peste plinul sau incarcatura prescrisa.

Art. 285. – Caile de acces dintre magaziile de materii prime si sectiile de fabricatie vor fi pietruite sau asfaltate, degajate de orice fel de materiale si suficient iluminate (min.50lx, in cazul iluminarii incandescente).

Art. 286. – Nu este permis accesul salariatilor in jurul locului unde se descarca bulgari din vehicule (vagoane, autocamioane, carute).

Art. 287. – Stivuirea bulgarilor descarcati din vehicul se face pe teren plan si orizontal.

Art. 288. – Materialele ambalate in saci se vor aseza pe paleta cu inaltimea maxima ce nu va depasi 1,5m. Manevrarea manuala a sacilor se va face in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 289. – Descarcarea pe rampa a materiilor prime sau a materialelor din vagoane se va face numai dupa asigurarea vagoanelor prin franare sau saboti opritori.

Art. 290. – In cazul descarcarii materiilor prime, in timpul noptii, se va asigura un iluminat corespunzator la locul de munca.

Art. 291. – La transportul materiilor prime cu ajutorul transportoarelor cu benzi este interzisa curatarea benzii cu mainile in timpul functionarii. De asemenea, se interzice circulatia salariatilor pe sub benzi in timpul functionarii acestora.

Art. 292. – In timpul descarcarii materiilor prime din vagoane, salariatii nu au voie sa stea in boxele statiei de transbordare.

Art. 293. – La descarcarea materialelor ambalate in saci si la instalatia de taiere a sacilor se va lucra cu masca contra prafului.

Art. 294. – Materialele ambalate In saci se vor transporta numai cu palete. Se interzice transportul manual.

Art. 295. – La manipularea vagoanelor se va asigura semnalizarea sonora de manevra. Se interzice circulatia intre linii si intre vagoane a personalului fara sarcini la manevra.

Art. 296. – La autoincarcatoarele cu cupa va lucra numai personal calificat si instruit in acest scop.

Art. 297. – La rampa pentru circulatia vehiculelor cu materii prime trebuie asigurata o buna curatenie pentru a se evita deraparile sau alte accidente.

Art. 298. – Circulatia vehiculelor pe rampa se va face cu atentie intr-un singur sens – vehiculele vor semnaliza la intrarea si iesirea de pe rampa. Sensul lor de circulatie va fi marcat la intrare si iesire. Pe tot traseul vehiculelor intre statia de transbordare si depozit, se vor prevedea indicatoare de circulatie conform normelor In vigoare.

Art. 299. – La instalatiile de pregatire a materiilor prime vor lucra numai persoane calificate si instruite pentru utilajele respective.

Art. 300. – Folosirea aerului comprimat la transportoarele pneumatice se va face in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat.

Art. 301. – Focul la instalatiile de uscare caolin, nisip, va fi supravegheat de personal autorizat In acest scop.

Art. 302. – Functionarea concasoarelor este permisa numai cu functionarea tuturor utilajelor din fluxul tehnologic.

6.2. Pregatirea pastei de portelan, a barbotinei, pulberii de presare si glazurii pentru izolatoare si piese electroizolante

Art. 303. – La inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a agregatelor si a dispozitivelor de protectie.

Art. 304. – Pornirea, oprirea, repararea agregatelor si supravegherea in timpul lucrului se vor face numai de persoane instruite si autorizate in acest scop.

Art. 305. – Vagonetele manuale vor fi deplasate numai prin impingere. Macaralele si mecanismele de ridicat vor corespunde prevederilor ISCIR.

Art. 306. – In timpul descarcarii cantarului, salariatii vor sta numai pe platforma de lucru.

Art. 307. – In zona de circulatie a cantarului se vor monta placi avertizoare.

Art. 308. – Se interzice deschiderea capacelor de incarcare a morilor in timpul functionarii cantarului.

Art. 309. – Pentru orice interventii la mori, nu se va folosi capacul de incarcare. Salariatii vor actiona de pe platforma de lucru a morii si nu de pe sina cantarului.

Art. 310. – Pentru a preintampina eventualele rotatii necomandate ale morii cu bile, in timpul incarcarii sau descarcarii, aceasta va fi prevazuta cu un dispozitiv de fixare.

Art. 311. – Orice defectiune se va aduce la cunostinta schimbului urmator si conducatorului locului de munca.

Art. 312. – La cuplarea aerului comprimat pentru golirea morii, se va verifica daca presiunea la retea corespunde valorii presiunii admise.

Art. 313. – Angrenajul principal al morii cu bile trebuie prevazut obligatoriu cu dispozitiv de protectie. Accesul in carcasele de protectie ale angrenajelor morilor cu bile se interzice in timpul functionarii motorului.

Art. 314. – Capacul de vizitare al morii trebuie sa fie inchis ermetic. Este oprita punerea in functiune a morii cu bile in caz ca piulitele care servesc la strangerea capacului sunt uzate.

Art. 315. – Tubulatura de legatura intre siloz, cantar si gura de alimentare a morii trebuie sa fie etansa, atat de-a lungul cat si la capete, pentru a evita degajarea prafului.

Art. 316. – Gura de incarcare a silozului va fi in mod obligatoriu inchisa dupa terminarea operatiei de incarcare.

Art. 317. – Gura de incarcare a silozului va fi verificata in mod periodic pentru buna functionare.

Art. 318. – Oprirea morilor cu bile la incarcare, descarcare si reparatii se va face in pozitia prevazuta in instructiunile de functionare. Moara va fi bine blocata pentru a se evita eventualele rotiri necomandate.

Art. 319. – Se vor lua urmatoarele masuri privind repararea utilajelor:

a) moara fiind antrenata de electromotor, se va actiona asupra intrerupatorului electric si de la tabloul de distributie electrica deconenctandu-l;

b) moara va fi blocata pentru a evita eventualele rotiri necomandate.

Art. 320. – La descarcarea pietrei sau a bilelor de portelan din moara, pentru sortare, se vor face ingradiri sau se vor monta paravane pentru a preintampina lovirea salariatilor care lucreaza in sectie.

Art. 321. – Furtunurile de golire a morilor cu bile nu trebuie sa fie perforate, pentru a inlatura imprastierea barbotinei.

Art. 322. – Agitatoarele de golire, retur si amestec vor fi obligatoriu acoperite cu capace.

Art. 323. – Se interzice impingerea materialului cu mana in timpul functionarii agitatorului.

Art. 324. – Degajarea peretilor agitatorului de materiale si reglarea in timpul functionarii, sunt interzise.

Art. 325. – Pentru evitarea electrocutarii, carcasele sitelor, motoarelor si aparatajului electric trebuie sa fie legate la conductorul de nul ca masura principala de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta si la pamant ca masura suplimentara.

Art. 326. – Pompele cu membrana vor lucra numai cu presiunea de regim, indicata in fisa tehnologica. Aceasta presiune nu se va depasi sub nici un motiv.

Art. 327. – Contragreutatea si resortul de calibru al pompelor cu membrana vor fi controlate periodic.

Art. 328. – In jurul filtrelor – presa se va pastra curatenia pentru a preintampina eventualele alunecari in timpul exploatarilor.

Art. 329. – Incarcarea vacuumpresei cu material se va face fara a introduce mainile in interiorul gurii de alimentare.

Art. 330. – Deschiderea capacului camerei de vid se va face numai cand masina este oprita si echilibrul presiunilor stabilizat.

Art. 331. – In timpul functionarii framantatoarelor cu sita, nu se permite accesul la platforma de montaj.

Art. 332. – La prepararea sau in timpul interventiei la sita framantatoare si la silozul dozator se vor respecta prevederile de tehnica securitatii muncii privind instalatiile si echipamentul electric.

Art. 333. – Benzile transportoare dintre utilaje nu vor fi curatate cu mana in timpul functionarii acestora.

Art. 334. – Toate elementele in miscare accesibile si care pot genera accidente la masinile si agregatele din sectie vor fi prevazute cu aparatori de protectie corespunzatoare. Dispozitivele de protectie vor fi vopsite conform standardelor in vigoare.

Art. 335. – La site si agitatoare se va controla daca izolatia electrica este corespunzatoare. Nu se vor folosi cele necorespunzatoare.

Art. 336. – La instalatia de uscare prin pulverizare se vor respecta urmatoarele:

a) nu se va permite accesul pe platformele instalatiei a persoanelor straine sau neinstruite special pentru acest loc de munca;

b) curatarea instalatiei se va face numai dupa deconectarea instalatiei de la reteaua electrica.

Art. 337. – Se interzice curatarea manuala a masinii de amestec cu liant si a sitei de granulare, fara oprirea instalatiei.

Art. 338. – Incarcarea masinii se va face numai cu dispozitive speciale (benzi etc.).

6.3. Prelucrarea, uscarea si manipularea produselor electroceramice

Art. 339. – Depasirea gabaritului sau supraincarcarea ascensorului cu calupi de pasta este interzisa.

Art. 340. – La prelucrarea pastei de ceramica, strungarii si fasonatorii vor avea manecile suflecate si vor purta degetar de cauciuc.

Art. 341. – Masinile de indesare vor fi prevazute cu dispozitive de protectie in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 342. – Cutitele frezelor de preformare vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 343. – La masinile multipozitionale de fasonare, salariatii vor sta numai in dreptul pozitiilor de lucru.

Art. 344. – Orice interventie la masina se va face numai cu masina deconectata si numai de personal autorizat si instruit pentru aceasta.

Art. 345. – Este interzisa patrunderea salariatilor in uscatoarele tunel, in timpul functionarii acestora.

Art. 346. – Deschiderea robinetelor de apa calda sau aer cald la camerele de uscare se va face numai dupa ce s-au inchis usile agregatelor.

Art. 347. – La strunguri nu se vor folosi cutite care nu corespund profilului ce urmeaza a se realiza. Cutitele si suporturile cutitelor vor fi bine fixate.

Art. 348. – Este interzis sa se lucreze cu cutite de degrosat si taiat care au coada mai scurta de 250 mm.

Art. 349. – Este interzis sa se lucreze cu dornuri prinse la un singur capat pe o lungime mai mica de 50 mm.

Art. 350. – Este interzisa oprirea strungului cu mana.

Art. 351. – Este interzisa demontarea si indepartarea dispozitivelor de protectie ale utilajelor.

Art. 352. – Pornirea si oprirea preselor se face cu mana curata.

Art. 353. – Se interzice scoaterea cu mana a pieselor presate in timpul functionarii berbecului de presare.

Art. 354. – La presele automate se interzice blocarea plaselor de protectie si introducerea mainilor in zona de presare.

Art. 355. – La masinile si dispozitivele de debavurare, pietrele, cutitele, periile vor fi protejate.

Art. 356. – Este interzisa reglarea matritelor de catre presatori. Reglajul se face numai de personalul salariat instruit in acest scop.

Art. 357. – Este interzisa curatarea dozatorului sau a altor obiecte in timpul functionarii presei.

Art. 358. – Se interzice aranjarea, (nivelarea) materialului dupa pornirea masinii.

6.4. Glazurarea produselor electroceramice

Art. 359. – Desprafuirea pieselor biscuitate sau crude si glazurarea prin pulverizare cu aer se vor face numai sub nise de absorbtie.

Art. 360. – La glazurarea prin sprituire, la inceperea lucrului se vor controla:

a) ventilul principal de aer comprimat;

b) regulatorul de aer;

c) capacul agitatorului de glazura.

Art. 361. – La regulatorul cu aer si agitatorul de glazura este interzisa depasirea in timpul lucrului a presiunilor maxime indicate pe aparate si impuse de procesul tehnologic.

Art. 362. – Pardoselile sectiilor vor fi pastrate in stare uscata si curata.

Art. 363. – La piesele glazurate, stergerea partilor care vor trebui sa ramana neglazurate se va face numai cu buretele si imediat ce produsul a fost glazurat.

Art. 364. – Dupa glazurarea manuala prin scufundare, salariatii se vor spala obligatoriu pe maini la terminarea lucrului.

6.5. Arderea produselor electroceramice

Art. 365. – Aprinderea si stingerea cuptoarelor se vor face numai de fochisti special instruiti si autorizati sub supravegherea directa a conducatorului locului de munca, cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 366. – Inainte de inceperea incarcarii cuptorului se va verifica daca in cuptor nu sunt emanatii de gaze.

Art. 367. – La incarcarea cuptoarelor, operatia de stivuire va fi incredintata numai salariatilor calificati si instruiti pentru aceasta munca.

Art. 368. – Incarcarea sau descarcarea cuptoarelor se admite numai dupa ce temperatura interioara a coborat la 40-45 0C. Inainte de operatia de incarcare sau descarcare, conducatorul locului de munca va masura temperatura cu un termometru la inaltimea de 1,70 m de pardoseala. Operatiile se vor efectua de catre salariati adaptati la aceasta temperatura. In timpul lucrului, in cuptor, salariatii respectivi vor fi permanent supravegheati din exterior.

Art. 369. – Lampile portative utilizate la iluminatul cuptoarelor vor fi alimentate la tensiune nepericuloasa.

Art. 370. – Dupa fiecare ciclu de ardere se va examina cu atentie starea boltii si a peretilor, luand masuri imediate de remediere a deficientelor constatate.

Art. 371. – Este interzisa incarcarea cuptoarelor care prezinta defecte importante (crapaturi in pereti etc.).

Art. 372. – Orificiile din vatra cuptoarelor vor fi acoperite In timpul incarcarii si descarcarii spre a nu se produce accidentari.

Art. 373. – Inainte de inceperea descarcarii cuptoarelor se vor debloca caile de acces ale cuptorului spre locul de stivuire.

Art. 374. – La deschiderea usii cuptorului se vor intrebuinta sculele, stabilite prin instructiuni tehnologice afisate la locul de munca si cu ajutorul lor se vor desface caramizile, evitandu-se pericolul de prabusire a usii peste salariati.

Art. 375. – Este interzisa stationarea salariatilor in apropierea cuptorului in timpul desfacerii usii pentru racire.

Art. 376. – La operatia de descarcare a cuptoarelor, apucarea capsulelor se va face numai cu ajutorul palmarelor.

Art. 377. – Inainte de inceperea descarcarii cuptoarelor se va verifica daca stivele nu prezinta pericol de prabusire.

Art. 378. – Cuptoarele tunel vor fi deservite numai de salariati cu o inalta calificare la arderea produselor de ceramica.

Art. 379. – Controlul temperaturii din cuptor se va face In mod obligatoriu.

Art. 380. – Fochistul este obligat sa controleze zilnic ventilul principal de gaze, regulatorul de presiune si debitul de gaze.

Art. 381. – Orice defectiune a ventilului principal de alimentare cu gaze si regulatorului de gaze trebuie anuantate persoanei cu atributii in acest sens.

Art. 382. – La Intreruperile de curent electric, fochistul este obligat sa inchida imediat ventilul de gaze de pe conducta principala. In nici un caz nu se va umbla la regulatorul de presiune automat al gazelor.

Art. 383. – La restabilirea curentului electric se va ventila intai cuptorul, timp de cel putin 10 minute, si apoi se va deschide treptat ventilul de gaze, asigurandu-se astfel aprinderea lenta a focului.

Art. 384. – Actionarea usilor cuptorului o va face numai fochistul cuptorului respectiv, pe baza de instructaj special in acest sens.

Art. 385. – Impingatoarele de vagonete ale cuptorului tunel se vor porni numai de fochistul de serviciu. Se interzice fochistului sa umble la masina de impins vagonete in cuptorul tunel In timpul mersului.

Art. 386. – Defectiunile masinilor de impins vagonete in cuptor vor fi anuntate persoanei cu atributii in acest sens. Reparatiile ei se vor executa de mecanici cu calificare corespunzatoare pe baza de plan aprobat.

Art. 387. – Manevrarea vagonetelor cuptorului tunel se va face prin impingerea manuala. Se admite tractiunea vagonetelor cu carlige numai atunci cand sunt scoase din cuptor.

Art. 388. – Nu se admite incarcarea vagonetelor cu capsule sau placi sparte. De asemenea se interzice utilizarea vagonetelor care au platforma defecta.

Art. 389. – Asezarea produselor pe vagonete se va face in mod simetric, dreapta sau stanga, suporturile pe care se aseaza produsele vor fi verificate pentru a se asigura stabilitatea incarcaturii. La capetele liniilor pe care circula vagonetul sau in fata cuptorului, se va prevedea un sablon de verificare a gabaritului vagonetului incarcat. Sablonul va fi executat la scara 1:1 corespunzand sectiunii minime utile din interiorul cuptorului.

Art. 390. – Curatarea vagonetelor pentru incarcare se va face cu spaclu metalic sau cu un burete.

Art. 391. – In cazul daramarii produselor de pe vagonetele care circula in cuptor, pentru indepartarea acestora se va opri cuptorul. Interventia se executa de catre 2 salariati ce vor purta echipament special.

Art. 392. – In canalul de vizitare al cuptorului instalatia de iluminat va fi la tensiune nepericuloasa.

Art. 393. – Se interzice scoaterea a doi sau mai multi vagoneti deodata din zona de racire a cuptorului.

Art. 394. – La operatia de descarcare, salariatii vor folosi palmare de piele. Se va observa daca produsele arse nu sunt sparte sau lipite, pentru evitarea taieturilor la maini in timpul manipularii lor.

Art. 395. – Trecerea vagonetelor de pe o linie pe alta se va face cu macazuri sau placi turnante si numai dupa ce s-au blocat transportoarele.

Art. 396. – Fochistii de la cuptoare vor privi conurile pirometrice numai cu ajutorul ochelarilor cu vizor din sticla de cobalt.

Art. 397. – Schimbarea capetelor arzatoare se va face in conformitate cu instructiunile tehnologice si de tehnica securitatii aflate la locul de munca.

Art. 398. – Spatiile din zona cuptoarelor vor fi prevazute cu mijloace de stingere a incendiilor (extinctor etc.)

6.6. Sortarea, armarea, incercarea si slefuirea produselor electroceramice arse

Art. 399. – Lazile pentru transportul produselor de la cuptoare la sectia de sortare vor fi verificate zilnic daca corespund din punct de vedere tehnic.

Art. 400. – Ridicarea lazilor de transport, incarcate cu produse se face simultan si numai de doua persoane.

Art. 401. – Scoaterea produselor din lada de sortare se va face cu palmare sau manusi, in asa fel incat sa se evite taierea mainilor cu cioburi.

Art. 402. – Stivuirea si asezarea produselor in lazile de transport se va face in asa fel incat sa se evite rasturnarea si producerea vreunui accident.

Art. 403. – Sortatorii vor fi atenti la desfacerea pieselor lipite pentru a nu-si produce taieturi prin spargerea pieselor.

Art. 404. – Slefuitorii vor verifica, inainte de inceperea lucrului daca aparatorile de protectie a polizoarelor sunt in buna stare.

Art. 405. – Rectificatorii vor lucra numai cu masca usoara de protectie contra pulberilor.

Art. 406. – Masinile de rectificat si taiat vor fi prevazute cu instalatii de absorbtie locala a pulberilor.

Art. 407. – Slefuitorii vor lucra numai cu ecrane sau ochelari de protectie.

Art. 408. – Slefuirea produselor de portelan se va face pe cale umeda sau in cazul slefuirii uscate, se va asigura o ventilatie locala de absorbtie a prafului, la utilajul de slefuire.

Art. 409. – La instalatiile de armare cu plumb si sulf se va prevedea ventilatia locala cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 410. – Instalatiile pentru probele de control mecanic si termic, vor fi prevazute cu dispozitive de protectie si indicatoare de avertizare. Se vor respecta Normele generale de protectie a muncii.

Art. 411. – La slefuirea izolatoarelor, acestea vor fi acoperite cu plase de protectie.

6.7. Fabricarea produselor refractare

Art. 412. – Pentru evitarea proiectarii in afara a bulgarilor de material spart, incarcarea concasorului se va face numai cu bulgari de marimea indicata in fisa tehnologica pentru fiecare material.

Art. 413. – Incarcarea colergangului cu materii prime se va face mecanizat, sau, in cazul incarcarii manuale, aceasta se va face cu ajutorul lopetilor, observand ca bucatile sau bulgarii mari sa fie in prealabil sfaramati prin mijloacele si cu tehnologia prevazuta in instructiunile de la locul de munca.

Art. 414. – In timpul functionarii colergangului, potrivirea materialului pentru sfaramare se va face cu ajutorul sculelor, interventia directa cu mana este interzisa.

Art. 415. – Utilajul si masinile care in timpul exploatarii prezinta pericol de accidentare pentru zonele vecine vor fi izolate de acestea prin panouri, grilaje etc. prevazute cu sisteme de interblocare.

Art. 416. – La cernerea materialelor macinate la colergang va exista o instalatie de desprafuire la locul de munca.

Art. 417. – La presa de frictiune pentru presarea capsulelor refractare de samot vor lucra numai salariati calificati.

Art. 418. – Se va controla, la inceputul fiecarui schimb, de catre conducatorul locului de lucru, pozitia matritei de presat a capsulelor. Se va controla, de asemenea, ca ambele parti ale matritei sa fie coaxiale si sa se imbine perfect.

Art. 419. – Controlarea franei la presa cu frictiune este obligatorie la inceputul fiecarui schimb de lucru.

Art. 420. – La sfarsitul fiecarei zile de lucru, presa de frictiune se va lasa curata si in buna stare de functionare.

Art. 421. – Salariatii care lucreaza la presa cu frictiune vor primi un unguent pentru maini, corespunzator materialelor cu care lucreaza.

Art. 422. – Carucioarele incarcate cu blocuri de samot, manevrate manual, vor fi intotdeauna puse in miscare prin impingere, nu prin tragere.

Art. 423. – Aprinderea si stingerea cuptoarelor de ars samot vor fi facute de fochisti autorizati.

Art. 424. – Inainte de a se incepe scoaterea din cuptor a produselor arse se va controla de catre conducatorul locului de munca daca nu exista emanatii de gaze care ar periclita sanatatea salariatilor descarcatori.

6.8. Confectionarea modelelor de ipsos si turnarea formelor

Art. 425. – In incaperile de modelat si in turnatoria de forme se va prevedea un nivel de iluminat natural si artificial ridicat. El trebuie sa corespunda valorilor indicate pentru lucrarile reglementate in acest sens de normele in vigoare.

Art. 426. – Se interzice cernerea ipsosului in atelierul de modelaj sau in turnatoria de forme din ipsos.

Art. 427. – Prepararea pastei de ipsos se va face cu ajutorul amestecatoarelor mecanice in vase adecvate.

Art. 428. – Transportul vaselor, cu pasta de ipsos preparata, la mesele de turnare se va face cu carucioare mici pe roti de cauciuc. Se interzice transportul manual al vaselor cu pasta de ipsos.

Art. 429. – Formele de ipsos, dupa turnare, vor fi transportate la uscare cu ajutorul carucioarelor de transport.

Art. 430. – Modelele originale de ipsos vor fi fixate pe strungurile de modelat.

Art. 431. – Suprafata superioara a rotii prin care se actioneaza strungul de modelat va fi neteda si fara aschii.

Art. 432. – Se interzice salariatului coborArea de pe scaunul pentru strunjit Inainte de oprirea strungului.

Art. 433. – Inainte de a pune in functiune strungul, salariatul va controla daca nu au ramas pe partile laterale ale discului unelte de lucru.

Art. 434. – Modelele de ipsos, asezate pe strungul de rectificare, vor fi fixate pe discul strungului, astfel ca desprinderea modelului in timpul strunjirii sa nu fie posibila.

Art. 435. – Cozile cutitelor de strung vor fi netede.

7. Prelucrarea maselor plastice

7.1. Prelucrarea maselor plastice termorigide si termoplastice

Art. 436. – Toate instalatiile, conductele, matritele si partile utilajelor incalzite, se vor izola termic, astfel incat temperatura la suprafetele exterioare sa nu depaseasca + 550C. Se interzice sa se lucreze fara o instalatie (dispozitiv) de masurare a temperaturii sau cu aceasta defecta.

Art. 437. – Personalul salariat care lucreaza la prese, masini de injectie, de debavurat, de slefuit, care manipuleaza, regleaza sau exploateaza matrite vor folosi unelte si mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 438. – Se va evita contactul cu pielea a materialului plastic fierbinte sau topit.

Art. 439. – Este interzisa acumularea de material plastic sub cilindrul masinii de injectie si langa aceasta.

Art. 440. – Pentru a evita patrunderea mainilor in zona ansamblului de inchidere a matritei in timpul miscarii acesteia, zona respectiva trebuie sa fie protejata cu aparatori, astfel incat masina sa nu poata fi pusa in functiune decat cu aparatoarea in pozitia de protectie. Pentru siguranta functionarii sistemului, la deschiderea aparatorii, functionarea ansamblului de inchidere a matritei trebuie sa fie oprita atat din punct de vedere electric – printr-un intrerupator, cat si hidraulic – printr-un sistem cu un ventil intercalat in instalatia hidraulica a ansamblului de inchidere.

Art. 441. – Pentru evitarea oricarui pericol la deschiderea aparatorii ansamblului de inchidere intre placile portmatrita, va trebui sa se interpuna in mod automat o tija rigida, actionata de aparatoare; la inchiderea acesteia tija va trebui sa fie indepartata automat din zona dintre placile portmatrita.

Art. 442. – Montarea si reglarea sculelor, curatarea, ungerea precum si accesul la mecanismele de actionare a preselor se vor face numai cand presele sunt oprite si numai de personal calificat.

Art. 443. – Inainte de pornirea preselor se va controla daca cosurile si cuiburile de alimentare nu contin corpuri straine.

Art. 444. – Curatarea dispozitivelor de injectie si a matritelor de bavuri si materiale prinse pe ele se va face cu aer comprimat si unelte adecvate din cupru sau aluminiu.

Art. 445. – In cazul lucrului cu matrite deschise, la introducerea, asezarea si scoaterea manuala a pieselor de sub poanson, se vor folosi scule ajutatoare (carlige, clesti, pensete etc.) si mijloace de protectie corespunzatoare (manusi, palmare, degetare), astfel incat mana salariatului sa nu ajunga in zona periculoasa a matritei.

Art. 446. – Montarea si demontarea matritelor grele se vor efectua cu mijloace mecanizate si numai de personal calificat in acest scop.

Art. 447. – In timpul cursei de inchidere a matritei se interzice introducerea in zona periculoasa a mainii sau a diferitelor obiecte pentru curatarea, scoaterea sau asezarea materialului in cuib.

Art. 448. – Preincalzitoarele de inalta frecventa a materialului de presat vor fi astfel realizate, instalate, si deservite, incat sa se inlature orice pericol de electrocutare si sa se respecte normele in vigoare in aceasta privinta.

Art. 449. – La realizarea instalatiei deservirea preincalzitoarelor pentru material plastic se vor respecta Normele specifice de securitatea muncii pentru radiatii neionizante (incalzirea prin curenti de inalta frecventa) si a standardelor in vigoare.

Art. 450. – La exploatarea preselor hidraulice este interzis sa se depaseasca valoarea fortelor de presare si a presiunilor de regim indicate de linia rosie a manometrelor.

Art. 451. – Reglarea supapelor la distribuitori se va executa numai cu pompa decuplata.

Art. 452. – La masinile de injectie se interzice injectarea materialului in gol, fara a se lua masurile corespunzatoare de protectie contra stropirii cu masa plastica fierbinte.

Art. 453. – La extrudarea maselor plastice, salariatul trebuie sa fie echipat cu masca de protectie pentru interventii in cazul descompunerii amestecurilor ce se prelucreaza.

Art. 454. – Se va supraveghea in mod continuu regimul de functionare al extrudoarelor si se vor lua masuri corespunzatoare pentru evitarea formarii de pori si umflaturi in produs, degajarilor de gaze, schimbarii de culoare, arsurilor. Nerespectarea acestor masuri, mai ales in cazul materialelor (de ex. PVC) poate genera dezvoltari puternice de gaze prin descompunerea topiturii, provocand cresterii inadmisibile de presiune ce pot duce chiar la prinderea capului de extrudare si provoca accidente.

Art. 455. – Demontarea si transportul pieselor se vor face numai dupa racirea lor, pentru a se evita arsurile. Piesele grele se vor ridica si cobori folosind mecanisme de ridicat corespunzatoare si respectand normele in vigoare in aceasta privinta.

Art. 456. – Montarea si demontarea capetelor extrudoarelor se va efectua numai de personal specializat.

Art. 457. – Valturile mobile trebuie sa fie prevazute cu semnalizare de avertizare.

Art. 458. – Zonele periculoase trebuie sa fie ingradite cu panouri.

Art. 459. – Este interzisa depozitarea matritelor si a materialelor langa prese sau pe caile de acces, de asemenea sunt interzise depozitarea si pastrarea materialelor inflamabile in incaperile preselor.

Art. 460. – Se interzice operatorilor de la masinile de prelucrat mase plastice sa faca vreo interventie sau reparatie la masinile respective; acestea se vor face numai de personal calificat in acest scop.

Art. 461. – Operatiile de debavurare si finisare a pieselor din mase plastice termoreactive (baghelita, aminoplaste etc.) la strunguri, polizoare, unelte de mana etc. se vor efectua cu respectarea prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 462. – Utilajele pentru debavurat si finisat vor fi prevazute cu aparatori de protectie si dispozitive de ventilatie locala.

7.2. Prelucrarea rasinilor epoxidice

Art. 463. – Masinile de infasurat tesatura de sticla vor fi prevazute cu aspiratie locala care sa capteze praful de sticla rezultat la aceasta operatie.

Art. 464. – Sistemul de prindere a dornurilor pe masina trebuie sa realizeze o prindere sigura, sa nu permita scaparea dornului pe timpul infasurarii.

Art. 465. – Dornurile infasurate se vor depozita, pana la introducerea lor in cochila, pe un dispozitiv care sa excluda rostogolirea acestora din pozitia verticala.

Art. 466. – Introducerea dornurilor in cochila se va efectua folosind un sistem de prindere sigura a acestora in carligul monogrindei incat sa nu scape in timpul manevrarilor.

Art. 467. – Carucioarele vor fi actionate numai prin impingere pentru a evita accidentele prin prinderea picioarelor.

Art. 468. – Usile tip ghilotina de la cuptoarele de preincalzire si polimerizare se vor prevedea cu sisteme de blocare in pozitia ridicata.

Art. 469. – La cuptorul cu gaze, arzatoarele si aparatura de protectie vor corespunde intocmai caracteristicilor prevazute in proiect.

Art. 470. – Sistemele de introdus si scos carucioarele din cuptoare vor impiedica intrarea salariatilor in cuptoare cand temperatura depaseste 550C, iar canalele vor fi acoperite cu tabla striata. In cazul temperaturilor inferioare, in cuptor vor intra numai salariatii adaptati acestor conditii de munca. Este interzis sa se lucreze cu instalatia de masurare a temperaturii defecta.

Art. 471. – Termostatele, termoregulatoarele si termometrele vor fi verificate periodic si ferite de socuri mecanice. Este interzis sa se lucreze cu aparatele defecte.

Art. 472. – Cuvele de turnare in vid si sub presiune vor fi prevazute cu:

– vizori de securitate la dimensiunile prevazute in proiect si ferite de incalziri si raciri bruste si de lovituri;

– supapa de suprapresiune care va trebui sa fie verificata zilnic asupra starii de curatenie si functionare;

– termostate, termometre si presostate care vor fi periodic verificate si inlocuite cand se constata defectiuni.

Art. 473. – Cuvele se vor curata dupa fiecare turnare iar temepratura interioara nu va depasi 148 0C pentru a nu se arde amestecul de pe fundul cuvei si a se produce degajari de gaze toxice. Este interzis sa se lucreze fara instalatia de masurare a temperaturii in stare de functionare.

Art. 474. – Ungerea cuvei se va face numai cu vaselina siliconica luand masuri sa nu patrunda in cuve substante cu punct scazut de aprindere.

Art. 475. – Ca ulei de incalzire a statiei, se va folosi numai ulei termic, indicat de proiectantul statiei, iar incalzirea se va realiza in trepte, in timp de 4 ore, cel putin.

Art. 476. – Dozarea rasinei si a anhidridei se va efectua numai de salariati special pregatiti. Depasirea procentului de anhidrida sau a temperaturii ei de topire ducand la degajari masive de gaze nocive, se vor lua masurile prevazute in asemenea cazuri prin Normele generale de protectie a muncii si instructiunile tehnologice.

Art. 477. – Transportarea rasinei si intaritorului in stare calda se va face numai in vase inchise. Cochilele cu rasina neintarita se vor manipula atent ca sa nu sara rasina pe cei din jur, producand arsuri grave.

Art. 478. – La spalarea amestecatoarelor cu percloretilena se va deconecta incalzirea si reduce temepratura, evitand degajarile de gaze. Nu se va folosi pentru spalare tricloretilena, deoarece aceasta se descompune la 120 0C in fosgen si acid clorhidric (toxice si agresive).

Art. 479. – Pe tot timpul functionarii instalatiilor, personalul de serviciu va avea sectoare precise de supraveghere astfel incat orice punct sa fie urmarit.

Art. 480. – La oprirea incalzirii instalatiei intai se deconecteaza incalzitoarele si numai dupa 15 – 20 minute dupa racirea ei se deconecteaza pompele de recirculare a uleiului.

Art. 481. – Extragerea se executa numai cu macaraua special destinata acestui scop, folosind sisteme sigure de prindere a dornurilor, care sa nu permita scaparea lor. Daca rasina este aderata pe cochila, extragerea se face pe presa.

Art. 482. – Cand este necesar sa se sparga rasina, se va amenaja locul cu paravane iar salariatul va purta ochelari de protectie.

Art. 483. – Dornurile, inainte si dupa demandrinare, se transporta numai cu carucioare speciale care sa nu permita caderea lor.

Art. 484. – La masinile de demandrinat, comenzile se fac numai cu mana libera, fara manusa. Se vor evita demandrinarile prin impingere, urmarind sa se execute numai prin tragere.

Se vor verifica si curata zilnic butoanele de comanda pentru a nu se bloca din cauza murdariei.

Art. 485. – La platouri se va verifica zilnic starea filetelor de la belciuge si platan pentru a se evita smulgerea belciugelor in timpul manevrarii platourilor.

Art. 486. – Grinzile rulante si cablurile de ridicat trebuie sa corespunda prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 487. – Se vor respecta Normele generale de protectie a muncii si Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea prin aschiere. Masini-unelte vor fi prevazute cu aspiratie locala pentru captarea prafului.

Art. 488. – La operatiile de lipiri si armari se va evita orice contact direct cu rasinile, intaritorii si tricloretilena. Inainte de inceperea lucrului se vor unge mainile cu crema protectoare iar inainte de masa si dupa terminarea programului se vor spala bine.

Art. 489. – Probele de presiune (140 – 160 bari) se vor executa numai in camera de presiune. Se interzice patrunderea in aceasta camera a persoanelor, inainte ca suprapresiunea sa fi revenit la „0” bari (citita pe manometru).

Art. 490. – Rasinile se manipuleaza numai in bidoane inchise ermetic.

Art. 491. – In timpul amestecarii, turnarii si ajustarii pieselor din rasina se foloseste obligatoriu masca de protectie, manusi de bumbac si peste acestea de cauciuc, precum si ochelari de protectie.

Art. 492. – La ajustarea pieselor ce contin fibre de sticla se vor folosi instalatii de absorbtie a prafului sau ajustarea pieselor se va face in stare umeda.

Art. 493. – Dupa fiecare operatie de pensulare, stratificare si turnare se vor spala mainile si fata cu apa calda si sapun medicinal.

Art. 494. – Fata si mainile se vor unge cu creme protectoare, din 4 in 4 ore, indeosebi cand se lucreaza cu fulgi si tesaturi de sticla.

Art. 495. – Resturile de rasina si lianti nesolidificati se indeparteaza cu tricloretan, tricloretilena, acetona.

Art. 496. – Se interzice, constituind pericol de accidentare sau imbolnavire:

– accesul persoanelor straine in atelierul de ra-sini;

– contactul alimentelor si tacamurilor cu rasini;

– fumatul In atelier.

Art. 497. – Manipularile si operatiile care ar favoriza contactul tegumentelor cu rasini sau lianti sa fie efectuate cu atentie.

8. Fabricarea cablurilor si produselor electroizolante

Art. 498. – Inainte de Inceperea lucrului se va verifica starea de functionare a agregatelor, masinilor, autoclavelor, dispozitivelor de etansare, aparatelor de masura si control si daca in cosuri sau alimentatoare nu sunt corpuri straine.

Art. 499. – Motoarele si tamburele de inrolare vor fi prevazute cu frane bine fixate in dispozitivele de prindere.

Art. 500. – Franarea tamburelor cu frane improvizate este interzisa.

Art. 501. – Montarea si scoaterea tamburelor se vor face numai cu masina oprita.

Art. 502. – Fixarea rolelor de hartie pe masina se va face cu masina oprita si asigurata pentru a nu se cupla singura.

Art. 503. – La derularea sarmelor din colaci si rebobinarea pe tambure si motoare se interzice ghidarea acestora cu mana. De asemenea, in timpul functionarii masinilor, se interzice descarcarea sarmelor de pe tambure, colaci, mosoare si containere.

Art. 504. – Tamburele si motoarele din sectiile de fabricatie vor fi asezate pe rastele sau in locurile stabilite de procesul tehnologic.

Art. 505. – Este interzisa folosirea de dispozitive de ridicare si asezare improvizate (cricuri, capre etc.).

8.1. Trefilarea sarmelor

Art. 506. – La masinile de trefilat sarma vor lucra numai salariati calificati si instruiti in acest scop.

Art. 507. – Reglarea balansoarelor de intindere a sarmei se va face cu grija, atat la pornirea cat si la oprirea masinii, fara a se pune mana pe sarma.

Art. 508. – La sudarea sarmelor cap la cap se vor respecta standardele de referinta, Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor si Normele generale de protectie a muncii.

Art. 509. – Se va controla continuu nivelul de apa la generatoarele de aburi. In caz ca apa coboara sub semnul de nivel al indicatorului sau ies aburi din supapa de siguranta sau se aprinde becul rosu de control, se va intrerupe curentul la generator si nu se pune instalatia sub tensiune decat atunci cand apa ajunge la nivelul prescris.

Art. 510. – Presarea deseurilor in cutii metalice nu se va face cu mainile sau picioarele, ci cu unelte si mijloace adecvate.

Art. 511. – Organele de actionare-rulare a masinilor de rebobinare, inrolare si derulare vor fi prevazute cu aparatori de protectie; pornirea si oprirea motoarelor electrice de actionare se va face progresiv.

8.2. Prepararea emulsiei de trefilare

Art. 512. – Prepararea (amestecul) si transportul emulsiei la locul de utilizare se va face mecanizat prin conducte si pompe.

Art. 513. – Solutiile uzate, provenite din procesul tehnologic, Inainte de a fi deversate la canalul colector, vor fi neutralizate.

Art. 514. – La preparea hidroxidului de sodiu, personalul va purta echipamentul de protectie conform normativului in vigoare.

8.3. Recoacerea sarmelor de cupru si aluminiu

Art. 515. – La recoacerea sarmelor de cupru se vor respecta instructiunile tehnologice si prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 516. – Prinderea si desfacerea tamburelor si colacilor pe benzile transportoare se vor face numai la nivelul solului.

Art. 517. – Prinderea se va face astfel ca in timpul lucrului sa nu se produca caderea lor de pe banda.

Art. 518. – La recoacerea sarmelor de aluminiu, scoaterea tamburelor se va face numai dupa racirea lor.

8.4. Rectificarea filierelor

Art. 519. – La rectificare, filierele vor fi bine prinse In dispozitivul de rectificat.

Art. 520. – Scoaterea si fixarea filierelor se vor face numai cu masina oprita.

Art. 521. – Salariatii care lucreaza la masinile de polizat vor avea in mod obligatoriu capul acoperit si vor purta ochelari de protectie.

8.5. Izolarea conductoarelor cu PVC la cald

Art. 522. – Izolatia aparatului si legaturilor electrice flexibile la rezistentele de incalzire a corpului si capului masinii va fi verificata saptamanal sau de cate ori se va considera necesar. In acest scop se va masura rezistenta de izolatie.

Art. 523. – Stationarea in fata capului de extrudare este interzisa.

Art. 524. – Se vor controla granulele de PVC inainte de a se turna in cosul masinilor observand sa nu contina corpuri straine.

Art. 525. – La manipularea obiectelor a caror temperatura depaseste 55oC, se va folosi echipament de protectie conform normativului.

8.6. Izolarea conductoarelor cu cauciuc la masini longitudinale

Art. 526. – Montarea si alimentarea valturilor si schimbarea rolelor de plastic se vor face numai in timpul stationarii masinii si numai dupa ce s-a realizat blocarea care face imposibila cuplarea necomandata a masinii .

Art. 527. – Introducerea benzilor de plastic intre valturi se va face cu scule (dispozitive speciale) potrivit instructiunilor de lucru.

8.7. Izolarea conductoarelor cu cauciuc la cald

Art. 528. – Cauciucul va fi taiat in benzi pe masura deschizaturii dispozitivului de alimentare a extrudorului si va fi introdus cu grija pentru a evita prinderea mainii. Se interzice palparea cablurilor cu mana.

Art. 529. – La instalatia de izolare continua cu cauciuc, introducerea aburului in coloana se va face numai dupa fixarea dispozitivelor de etansare si racire de la capul extrudorului.

Art. 530. – Se interzice deschiderea dispozitivului de etansare al extrudorului inainte de scaderea suprapresiunii din coloana la zero.

Art. 531. – La introducerea firului in coloana cu ajutorul aburului, se interzice stationarea personalului salariat pe directia de evacuare.

8.8. Izolarea conductoarelor de bobinaj cu hartie si bumbac

Art. 532. – Se interzice montarea si demontarea rolelor de hartie sau a bobinelor cu bumbac in timpul functionarii masinii.

Art. 533. – Se interzice oprirea manuala a mecanismelor de bobinat.

Art. 534. – Depanarea instalatiilor electrice de actionare trebuie sa fie efectuata numai de personal autorizat si calificat in munca de electrician.

8.9. Izolarea conductoarelor de cupru si de aluminiu cu izolatie de email sau cu fir de sticla

Art. 535. – Se interzice depozitarea in hala a butoaielor cu lac si solventi; acestea vor fi aduse la masina pe conducte prin pompare.

Art. 536. – Vasele si conductele prin care se vehiculeaza solventii vor fi legate la pamant pentru scurgerea electricitatii statice.

Art. 537. – Se admite ca masinile de emailare sa fie aprovizionate direct din butoaie, daca consumul zilnic de lac este de maximum 400 l. Butoaiele vor fi dotate cu robineti si furtun cu insertie metalica si vor fi montate pe carucioare speciale.

Art. 538. – Descarcarea lacurilor din aceste vase se va face prin cadere libera, diferenta de nivel fata de rezervorul masinii fiind asigurata prin fixarea vasului pe caruciorul special de transport.

In momentul descarcarii, vasele sau butoaiele respective se leaga la impamantarea rezervorului masinii.

Art. 539. – Baile de emailare vor fi prevazute cu capace astfel construite ca suprafata de evacuare sa fie minima.

Art. 540. – Tubulaturile de exhaustare a gazelor arse vor fi controlate periodic pentru constatarea si curatarea depunerilor de gudroane care s-ar putea aprinde la oprirea accidentala a masinii.

Art. 541. – In cazul in care depunerile necesita frecventa de curatare prea mare, se va prevedea o instalatie de inundare cu CO2 a acestor tubulaturi, care sa fie pusa in functiune in mod automat la oprirea ventilatorului de gaze arse.

Art. 542. – Fumatul si accesul cu foc deschis in hala de emailare sunt interzise.

Art. 543. – Masinile vor fi prevazute cu ventilatie proprie prin absorbtie, care sa asigure indepartarea vaporilor de solventi si a compusilor care rezulta in cuptoarele de emailare.

Art. 544. – De asemenea, halele de fabricatie a conductorilor emailati vor fi prevazute si cu ventilatie generala.

Art. 545. – In timpul lucrului se va evita contactul direct al pielii cu solventii si lacurile folosite la masini.

Art. 546. – Partile ce au fost atinse de acestea vor fi spalate bine cu apa si sapun.

Art. 547. – Partile spalate vor fi unse cu vaselina.

Art. 548. – Bobinele de infasurare vor fi prevazute cu aparatori ce nu se vor ridica decat la oprirea masinii.

Art. 549. – Se vor asigura ventilatii locale de absorbtie a prafului de sticla.

Art. 550. – Se vor folosi mijloace individuale de protectie (manusi si masti de protectie).

Art. 551. – Se va interzice introducerea si consumul alimentelor in incaperile sectiei.

Art. 552. – Fiecare motorsau piesa in miscare aferenta unei instalatii tehnologice de emailare a sarmei de cupru sau aluminiu trebui sa fie prevazuta cu aparatori de protectie, ce nu se vor ridica decat la oprirea acestora.

8.10. Teserea conductoarelor cu bumbac sau fire metalice

Art. 553. – Montarea si demontarea tamburelor cu material, precum si alimentarea masinii cu bumbac sau fire metalice se vor face numai cu masina oprita.

Art. 554. – Operatorii sunt obligati sa foloseasca pentru taiatul sarmelor numai scule prevazute in instructiunile tehnologice.

8.11. Armarea conductoarelor, cablurilor de forta si telefonice

Art. 555. – Montarea rolelor de benzi de otel si a bobinelor de iuta pe masina se face numai cu masina oprita. Ele vor fi bine fixate.

Art. 556. – Incarcarea bailor cu bitum se va face cu atentie si numai pana la limita prescrisa, fara bulgari de bitum in baie. Se interzice introducerea bitumului ud.

Art. 557. – Nu se vor curata de bitum capetele de armare decat numai cu rolele de banda de otel demontate.

Art. 558. – Pornirea masinii se va face numai cu tot personalul de deservire prezent la posturile de lucru respective si dupa ce in prealabil acesta a fost avertizat de punerea in functiune a masinii.

Art. 559. – Coborarea tamburelor incarcate cu cabluri de pe instalatia de inrolare a masinilor de armat se va face numai la oprirea masinii.

8.12. Tragerea conductoarelor si cablurilor in manta protectoare de plumb sau aluminiu

Art. 560. – Incalzirea si pornirea presei de plumb se vor face conform instructiunilor tehnologice speciale cu respectarea limitelor de temperatura prevazute in instructiunile de lucru.

Art. 561. – Se va controla periodic precizia si etanseitatea manometrului de presiune; se vor efectua, la termenele prescrise, revizia, reparatia, montarea si controlul manometrelor, iar etansarea instalatiei se va face numai de unitatea de specialitate conform instructiunilor tehnologice prescrise de ISCIR.

Art. 562. – Se interzice introducerea plumbului umed In cazanul de topit.

Art. 563. – Se interzice depozitarea materialelor pe platforma cazanului de topit plumb.

Art. 564. – In timpul alimentarii cu plumb topit a cilindrului este interzisa stationarea in fata jgheabului de umplut.

Art. 565. – StrAngerea si slabirea piulitelor la capul de presare se vor face in conformitate cu instructiunile tehnologice.

Art. 566. – La decojirea cablurilor se va lucra numai cu echipament de protectie conform normativelor in vigoare.

Art. 567. – Se interzice tragerea cu mana a cojilor de plumb. Tragerea mecanizata a mantalelor de plumb cu aluminiu se va face cu o viteza constanta de cel mult 1 – 3 m / minut.

Art. 568. – Reglarea cutitelor se va face numai cu masina oprita.

Art. 569. – Grupurile sociale vor fi amenajate si deservite in conformitate cu instructiunile si normativele referitoare la lucrul cu plumb.

Art. 570. – (1) La procesele de productie in care personalul salariat vine in contact cu plumbul, se vor lua toate masurile necesare pentru a se evita patrunderea plumbului in organism.

(2) Se vor respecta normele de protectie a muncii conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, cat si a instructiunilor Ministerului

Sanatatii, referitoare la personalul care lucreaza cu plumb

(3) Se va organiza obligatoriu trimiterea salariatilor la controlul medical periodic, in vederea descoperirii si tratarii la timp a eventualelor cazuri de boli profesionale (intoxicatie cu plumb).

(4) Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform listelor interne de dotare cu echipament de protectie, aprobate de Consiliul de administratie al unitatii, intocmite in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

(5) Personalul salariat va servi masa in incaperi separate dupa ce, in prealabil, a luat masurile necesare de igiena personala (spalarea mainilor cu sapun medicinal, spalarea dintilor).

8.13. Vulcanizarea conductoarelor si cablurilor de cauciuc pe masina direct sau in autoclava

Art. 571. – Este interzisa introducerea aburului in autoclava fara verificarea prealabila a etanseitatii capacului si a inelului.

Art. 572. – Este interzisa depasirea presiunii prevazute de procesul tehnologic al instalatiei. In acest scop, instalatiile de vulcanizare vor fi prevazute cu dispozitive de masura si control a presiunii vaporilor, precum si cu sisteme de oprire automata prevazuta de procesul tehnologic.

Art. 573. – Nu se va deschide usa autoclavei pana ce presiunea din interior nu a scazut la valoarea presiunii atmosferice.

Art. 574. – La gurile de alimentare a autoclavelor se vor prevedea hote de evacuare a gazelor (aburilor).

Art. 575. – In timpul manipularii tamburelor, salariatii vor purta obligatoriu palmare.

8.14. Infunierea conductoarelor si cablurilor

Art. 576. – Partile de acces la cosurile masinii de infuniat vor fi prevazute cu dispozive de inchidere si blocaj automat.

Art. 577. – La montarea tamburelor pe cosurile masinii se vor verifica sistemele de siguranta ale axelor.

Art. 578. – Incarcarea masinii se va face numai cu dispozitivele de incarcare.

Art. 579. – Functionarea masinii de infuniat este interzisa fara aparatori de protectie in stare buna.

8.15. Impregnarea in ulei a cablurilor infasurate cu hartie

Art. 580. – Se interzice umplerea autoclavei cu ulei peste nivelul prescris.

Art. 581. – La pornire si exploatare se va respecta presiunea aburului, prevazut in instructiunile tehnologice.

Art. 582. – In timpul introducerii si scoaterii cosurilor, salariatii nu vor sta dedesubtul lor.

8.16. Pregatirea cauciucului si taierea materialelor izolante

Art. 583. – Pornirea si oprirea agregatului de malaxare a cauciucului se vor face numai de conducatorul masinii.

Art. 584. – Este interzisa aplecarea in interiorul camerelor de amestec pentru asezarea cauciucului sau scoaterea sacilor cazuti in camera .

Art. 585. – Curatarea orificiilor de alimentare si descarcare a camerelor de amestec se va face numai cand masina este oprita.

Art. 586. – La prelucrarea cauciucului pe valturi si calandre se vor lua urmatoarele masuri:

a) verificarea functionarii comenzilor si dispozitivelor de oprire si avarii;

b) interzicerea sprijinirii bratelor pe valturi in timpul functionarii masinii si taierii cauciucului;

c) alimentarea masinii cu cauciuc cu respectarea instructiunilor tehnologice.

Art. 587. – In timpul functionarii masinilor de taiat cauciuc, PVC si hartie sunt interzise:

a) reglarea, scoaterea si introducerea cutitelor;

b) aranjarea benzilor cu hartie, cauciuc si PVC;

c) curatarea si ungerea masinilor.

8.17. Rebobinarea si lacuirea benzilor de otel

Art. 588. – Rebobinarea benzii de otel se va face numai pana la capacitatea dispozitivului de rebobinare.

Art. 589. – La inceperea lucrului pentru lacuitul benzilor se va verifica in prealabil temperatura bitumului in cazan, pentru a corespunde fluiditatii necesare.

8.18. Fabricarea rasinilor si lacurilor electroizolante

Art. 590. – Se vor respecta instructiunile de lucru si parametrii stabiliti in procesul tehnologic omologat.

Art. 591. – Autoclavele trebuie sa fie izolate termic, perfect etanse, cu un sistem de asigurare a capacului in pozitia ridicata si prevazute cu ventilatie locala prin absorbtie. Se vor respecta prevederile cu privire la autoclave conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 592. – Curatarea autoclavelor se va face de personal prevazut cu mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 593. – Utilajele si instalatiile metalice prin care se vehiculeaza lichide sau gaze ce produc electricitate statica, vor fi legate la pamant. Partile metalice ale instalatiilor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, care pot fi puse sub tensiune in caz de defect si care pot fi atinse de om, trebuie sa fie protejate impotriva electrocutarii prin legare la nul si la pamant conform prevederilor. STAS 12604-87,. STAS 12604/4-89 si. STAS 12604/5-90 si verificate periodic

Art. 594. – Recipientele si butoaiele mobile se leaga la priza de pamant, atat la incarcarea cat si la descarcarea de lichide combustibile inflamabile sau lacuri.

Pentru umplerea recipientilor mobili si butoaielor metalice se vafolosi un incarcator metalic alamit in exterior, care va fi legat electric la vasul de golit si la priza de pamant.

Art. 595. – Statia de dezodorizare, prin care se capteaza gazele nocive rezultate in timpul proceselor tehnologice, trebuie verificata periodic, cel putin odata pe saptamana, astfel incat gazele nocive sa fie complet inlaturate.

Art. 596. – Toate recipientele cu substante inflamabile vor fi prevazute cu conducte de aerisire in afara cladirii. La recipientele care functioneaza cu peroxid de benzoil se va lucra numai cu ochelari de protectie, manusi, sort si cizme de cauciuc.

Pe conductele de aerisire in afara cladirii vor fi montate opritoare de flacara.

Art. 597. – Transportul lichidelor inflamabile de la depozite si intre sectiile de fabricatie se va face prin conducte etanse.

Se permite transportul in butoaie sau recipiente, montate pe carucioare speciale, numai in cazul unor cantitati mici.

Se interzice golirea conductelor de lichide inflamabile cu ajutorul aerului comprimat.

Art. 598. – Sculele si dispozitivele utilizate vor fi alamite.

Art. 599. – Se interzice transportul lacurilor si lichidelor inflamabile in recipienti nemetalici. Furtunul folosit la descarcare, destinat pentru produse petroliere, trebuie sa fie din cauciuc cu insertie metalica.

8.19. Fabricarea materialelor electroizolante impregnate

Art. 600. – Depozitarea rasinilor si lacurilor se va face in incaperi separate, corespunzatoare din punctul de vedere al normelor PSI.

Art. 601. – In hala de impregnare nu sunt admise decat solutiile aflate in baile de impregnare.

Art. 602. – Alimentarea bailor de impregnare cu rasina sau lac se va face numai prin conducte.

Art. 603. – La amplasarea si amenajarea sectiilor de formare si incarcare a bateriilor se vor respecta conditiile impuse de normele PSI, referitoare la incaperile cu pericol de explozie.

Art. 604. – In timpul neutralizarii, baile de rasini sau lacuri vor fi acoperite cu capace etanse sau lacurile din bai vor fi evacuate in rezervoarele de alimentare cu ajutorul pompelor.

Art. 605. – Hala pentru fabricat tuburi din tesaturi, al caror proces tehnologic prezinta pericol de explozie si incendiu va fi ventilata si amenajata in conformitate cu prevederile normelor PSI.

Art. 606. – La bazinele de spalare a cadrelor in solutie fierbinte de soda caustica, manipulantii nu vor sta aplecati deasupra bazinelor si vor purta echipamentul de protectie prevazut de Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

8.20. Fabricarea produselor stratificate si rulate

Art. 607. – Incarcarea si descarcarea platanelor presei se vor face numai cu ajutorul dispozitivului de prindere a pachetelor si placilor.

Art. 608. – Curatarea platanelor se va face numai cand presa nu functioneaza.

Art. 609. – Tablele vor fi depozitate numai in rastele special amenajate. Este interzisa sprijinirea tablelor de mese, pereti, rastele etc.

Art. 610. – Manipularea matritelor incalzite se va face cu mijloace de protectie adecvate.

Art. 611. – La incalzirea matritelor cu abur temperatura la suprafata exterioara a pieselor incalzite nu trebuie sa depaseasca 55oC.

8.21. Fabricarea produselor pe baza de mica

Art. 612. – Mesele de lucru pentru prepararea produselor din mica vor fi prevazute cu ventilatie locala, geamuri de protectie si sisteme de iluminat corespunzatoare. Este interzis sa se lucreze fara ca ventilatia sa functioneze.

Art. 613. – Masinile de frezat, slefuit ca si la finisarea manuala cu pila a produselor pe baza de mica vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie locala prin absorbtie si de retinere a prafului.

Art. 614. – La exploatarea masinilor de cernut mica (turn), a masinilor de frezat si slefuit, salariatii vor purta masti de praf in timpul lucrului.

Art. 615. – La masinile de frezat si slefuit este interzisa ridicarea aparatorilor de la pietrele de polizat si a cutitelor de frezat.

Art. 616. – La masinile de slefuit tabla, ventilatia va asigura eliminarea prafului care se degaja in timpul lucrului.

Art. 617. – In timpul functionarii, este interzis sa se inlocuiasca curelele de smirghel si discurile de sifon.

Art. 618. – La statia de regenerare a produselor pe baza de mica, personalul va purta, in timpul lucrului, echipamentul de protectie adecvat, iar ventilatia locala va asigura eliminarea vaporilor care se degaja.

Art. 619. – La spalarea cu solutie sodica a tablelor din otel inoxidabil si a matritelor, introducerea si scoaterea pieselor din bazinele de spalare se va face mecanizat si prin evacuarea solutiei de spalare din bazin. Salariatul care va efectua operatia de spalare a tablelor de otel si a matritelor va purta obligatoriu manusi de protectie.

Art. 620. – La fabricarea micalexului si a izolatoarelor micavar se va prevedea o ventilatie cu functionarea continua care sa asigure eliminarea prafului de mica, miniu de plumb, sticla etc., complet sau pana la concetratiile maxime admise prin normele in vigoare.

Se va urmari ca instalatia de ventilatie sa functioneze la parametrii proiectati.

9. Prevederi de proiectare

Art. 621. – Proiectantul are obligatia sa prevada in documentatia intocmita:

– conditii de securitate si igiena a muncii conform Normelor generale de protectie a muncii;

– amplasarea corespunzatoare a mijloacelor de productie cu respectarea tehnologiei aplicate si fluxului de fabricatie, conform necesitatilor tehnologice;

– modul corect de intretinere si exploatare a mijloacelor de productie;

– mijloacele de asigurare a mediului de munca, cu respectarea cerintelor normate prin legislatia in vigoare;

– toate dotarile necesare preintampinarii oricaror accidente de munca care s-ar datora proiectarii necorespunzatoare a unitatii de productie – unitate noua, dezvoltare sau reprofilare.

Art. 622. – Prevederile acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru mijloacele de productie utilizate la fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante si nu exclud prevederea altor cerinte care sa contribuie la imbunatatirea nivelului de securitate si sanatate in munca.

Art. 623. – Halele de fabricatie, sectiile de productie, inclusiv incaperile auxiliare, administrative si social – sanitare ale acestora se vor amplasa si amenaja respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 624. – La locurile de munca in care exista posibilitatea depasirii concentratiilor admisibile de noxe chimice si in vederea inlaturarii degajarilor excesive de caldura si a prafului, atelierele de productie trebuie prevazute cu instalatii de ventilatie conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 625. – Spatiile interioare si exterioare in care se desfasoara activitatile de fabricare a componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante trebuie sa fie iluminate natural, artificial sau mixt, in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 626. – Pentru alimentarea cu apa potabila si carbogazoasa (sectoare de lucru cu temperaturi ridicate) a operatorilor, se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 627. – Apa pentru stingerea incendiilor se va folosi in conditiile de debit si regim impus de reglementarile in vigoare.

Art. 628. – Latimea cailor de acces in hale se va stabili conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 629. – Caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisa si vor fi mentinute permanent libere si curate. Toate caile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate si executate din materiale nealunecoase.

Art. 630. – Canalele pentru cabluri si echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi acoperite, astfel incat sa nu permita patrunderea materialelor reziduale In interiorul acestor canale.

Art. 631. – Amplasarea utilajelor se va face in ordinea operatiilor procesului tehnologic respectandu-se, pe cat posibil, succesiunea normala a operatiilor tehnologice, evitandu-se incrucisarile si transporturile in contrasens.

Art. 632. – Amplasarea utilajelor se va face astfel incat sa nu blocheze usile si caile de acces, iar transportul interoperational sa nu traverseze caile de acces din ateliere.

Art. 633. – La locurile de munca se vor prevedea spatii pentru depozitarea semifabricatelor si a deseurilor, demarcate cu linii vizibile.

Art. 634. – Tablourile de comanda si automatizare (cand nu sunt montate pe echipamente tehnice) se vor amplasa langa echipamentele pe care le deservesc, la loc vizibil si usor accesibil si vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protectie.

Art. 635. – Presele si masinile de injectie vor fi prevazute cu sisteme de comanda, blocare si protectie, astfel concepute incat sa evite orice accident in timpul exploatarii. In acest scop se vor aplica masuri ca:

– folosirea butoanelor de comanda, de executie ingropata;

– protejarea prin carcase metalice a manetelor de comanda si a pedalelor de declansare contra atingerilor accidentale nevoite;

– echiparea cu aparatori care permit functionarea utilajului numai cand aparatoarea se afla in pozitia de protectie (inchisa);

– comenzi bimanuale, automate etc.

Art. 636. – Atelierele de turnare rasini si formatiile de prelucrare a produselor din rasini se vor amplasa in incaperi separate de restul cladirii. Aceste incaperi vor fi prevazute cu ventilatie generala care sa asigure o viteza de miscare a aerului de 0,3 . 0,5 m/s iar locurile cu degajari mari de gaze sau praf si cu aspiratie locala se pot prevedea si sisteme de udare cu apa a suprafetelor pentru locurile unde se lucreaza cu produse pe baza de sticla.

Art. 637. – Echipamentele tehnice stationare care produc vibratii se aseaza pe postamente sau fundatii elastice, in scopul amortizarii acestora.

Art. 638. – Echipamentele tehnice care utilizeaza surse proprii de incalzire trebuie sa fie ingnifugate.

Art. 639. – Baile de cositorire se vor amplasa in afara locurilor aglomerate si a cailor de circulatie.

Art. 640. – Baile de cositorire se vor izola termic, astfel incat temperatura elementelor exterioare ale acestora sa nu depaseasca 55oC. Ele vor fi utilate in mod obligatoriu cu instalatie de masurare a temperaturii.

Art. 641. – Atelierele de impregnare trebuie prevazute cu instalatii sanitare cu apa calda si rece.

Art. 642. – Pardoselile atelierelor de impregnare trebuie sa fie facute din materiale rezistente la actiunea substantelor chimice folosite in procesul tehnologic si care sa nu produca scantei in cazul frecarii sau lovirii. Pardoselile trebuie prevazute cu canale de scurgere.

Art. 643. – Se interzice deversarea in retelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzator prescriptiilor in vigoare.

Art. 644. – Standurile de proba trebuie amplasate la sfarsitul liniilor tehnologice iar punctele de control intermediar in functie de locurile stabilite prin fluxul tehnologic, evitandu-se pe cat posibil, intoarcerile in circulatie a produsului de incercat.

Art. 645. – Standurile de incercari sau punctele de control care prezinta pericol deosebit, trebuie separate de restul halei prin ingradiri cu plasa de sarma sau alte materiale si prevazute cu table indicatoare de interzicere a accesului persoanelor straine. Usile vor fi prevazute cu dispozitive de blocare electromagnetice care pot fi deblocate numai din interior si au avertizare optica sau acustica pe timpul efectuarii incercarilor.

Art. 646. – Standurile si punctele de control trebuie sa fie prevazute cu instalatii de protectie prin legare la pamant si la conductorul de nul a tuturor partilor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art. 647. – Toate standurile si punctele de control electric vor avea pardoselile si platformele de lucru acoperite cu covoare electroizolante si vor fi dotate cu scule si unelte cu manere izolante.

Art. 648. – In halele pentru fabricarea produselor refractare de-a lungul instalatiilor de transport se va prevedea cel putin de o parte, un spatiu de trecere pentru personalul de serviciu, care va avea o latime de minimum 1m, iar in jurul mecanismelor de actionare, un spatiu de trecere care va avea o latime de 1,2 – 1,5 m.

Art. 649. – Strungurile de modelat vor fi instalate in incaperi cu nivel ridicat de iluminare (conform normativelor in vigoare); lumina naturala cat si cea artificiala va cadea din partea dreapta a modelatorului, astfel ca partea modelului unde taie cutitul sa fie luminata.

ANEXA 1

NSSM conexe sau complementare prezentelor norme, precum si alte acte normative

1. NSSM pentru distributia si utilizarea gazelor naturale

2. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

3. NSSM pentru transportul intern

4. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

5. NSPM pentru utilizarea energiei electrice

6. NSSM pentru activitati de vopsire

7. NSSM pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice

8. NSSM pentru activitatea de producere a aerului comprimat

9. NSSM la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

10. NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimie)

11. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, constructia, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare R1-87

12. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea, instalarea si verificarea cazanelor de aburi si cazanelor de apa fiebinte C1-85

13. NSSM pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda (altele decat cele de minerit)

14. NSSM pentru fabricarea si depozitarea produselor anorganice

15. NSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

16. NSSM pentru laboratoarele de analiza fizico-chimice si mecanice

17. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor

18. NSSM pentru prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimice, laser si ultrasunete)

19. NSSM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice

20. NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice

21. NSSM pentru prelucrarea automata a datelor

22. Norme ISCIR, privind activitatea de sudare si prescriptii privind autorizarea sudorilor (CR-9-78)

23. NSSM pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

24. NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului

25. NSSM pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor din sticla

26. NSSM pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat

27. NSSM pentru fabricarea acumulatoarelor si pilelor electrice

ANEXA 2

Standarde de referinta

1. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

2. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

3. STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie.

4. SR EN61230:1997 Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pamant sau de legare la pamant si in scurtcircuit.

5. STAS 6790-89 Materiale electroizolante utilizate In echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Conditii tehnice si metode de verificare.

6. SR EN 50014: 1985 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale.

7. STAS 6877/10-77 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Incadrarea gazelor si vaporilor in grupe de explozie.

8. STAS 8138-83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale.

9. STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoasa.

10. STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

11. STAS 10327/1-87 Aparate eletronice de masurat. Prescriptii generale de securitate.

12. STAS 10327/2-87 Aparate eletronice de masurat. Prescriptii de electrosecuritate.

13. STAS 10413/1-84 Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale de securitate.

14. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate.

15. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii.

16. STAS 11336/1-80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

17. STAS 11336/2-80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei.

18. SR EN 292-2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

19. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii.

20. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

21. STAS 12710-89 Echipamente electrice protejate prin carcase si destinate utilizarii in zone cu prafuri combustibile. Prescriptii generale.

22. STAS 11004-88 Pardoseli pentru incaperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistentei de descarcare si a rezistentei de scurgere a sarcinilor electrostatice.

23. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

24. SR EN 60529:1995 Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP).

25. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

26. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

27. STAS 9638-74 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice.

28. SR 6646-2:1996 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru.

29. STAS CEI 598-2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta.

30. STAS CEI 598-2-8-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana.

Nota:

In cazul revizuirilor sau amendamentelor ulterioare la oricare dintre aceste standarde se aplica ultima editie.

ANEXA 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

– Notiuni de baza –

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

3. Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

4. Defectare : Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. , de a-si indeplini functia specificata.

5. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

6. Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice, le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

7. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

8. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii.

9. Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca executant-sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau a afectarii sanatatii.

10. Functii de securitate: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protectie prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

11. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

12. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire In domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

13. Instructiuni specifice de securitate a muncii (sinonim: instructiuni proprii): componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara atunci cAnd patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

14. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

15. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

16. Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

17. Noxa (sinomin: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

18. Pericol:

a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originrea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

19. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

20. Persoana avertizata: o persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

21. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

22. Persoana expusa: o persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

23. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

24. Prevenire intrinseca: prevenirea realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

– evitarea sau reducerea pericolelor, atAt cAt este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

25. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

26. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

27. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

28. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

29. Risc profesional: risc in procesul de munca.

30. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole

31. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

32. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

33. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana estre expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

– poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.);

– poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta).

Faci un comentariu sau dai un răspuns?