NSSM 43 – Norme pentru extractia titeiului

NSSM 43
Norme specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective prin instructiuni proprii.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

– Normele generale de protectie a muncii care cuprind proceduri de securitate a muncii si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitatile caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in Normele generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

– Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

– Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

– Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

– Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

– cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

– fundamentarea masurilor de protectie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, „Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului” au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceasta activitate, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele cuprind o anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facand astfel, pentru utilizatori, Intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

1.1. Continut. Scop

Art. 1. – Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului cuprind masurile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor de extractie a titeiului.

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element al acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).

1.2. Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati de extractie a titeiului indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

1.3. Relatii cu alte acte normative

Art. 4. – Prevederile prezentei norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 5. – Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de extractie a titeiului, desfasurate de persoanele juridice sau fizice se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

1.4. Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. – (1) La executarea lucrarilor se va folosi numai personal cu calificare profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala, utilizandu-se numai echipe complete potrivit normativelor in vigoare. Nu este permisa folosirea de personal nepregatit corespunzator sau fara atestare pentru efectuarea de lucrari care impun o calificare specifica.

(2) La operatiile de pistonat sau la cele mecanice, care nu comporta efort fizic deosebit, conducatorul locului de munca poate utiliza formatii de lucru cu numar redus de executanti, cu respectarea legislatiei si a regulamentului de ordine interioara.

Art. 9. – (1) Pentru rezolvarea unor situatii de forta majora ca eruptii libere, incendii, avarii sau calamitati naturale, pot fi folositi si muncitori cu alta calificare, numai dupa efectuarea unui instructaj suplimentar de protectie a muncii, adecvat activitatii ce urmeaza ce se efectua si mediului de lucru, si avand in dotare echipament de protectie si de lucru corespunzator situatiei de forta majora.

(2) Prevederile din alineatul (1) al acestui articol nu se aplica conditiilor de lucru:

– la inaltime de peste 2 metri;

– la instalatii electrice;

– in instalatii de uscare, tratare, degazolinare si deetanizare a gazelor;

– in atmosfera toxica, axfisianta sau cu pericol de explozie;

– in statiile de desalinare electrica a titeiului;

– In interiorul rezervoarelor, recipientilor si cazanelor;

– la instalatii de ridicat si instalatii sub presiune;

– la conducerea autovehiculelor, troliilor pe senile sau pneuri, atat in incinta zonei de lucru sau instalatiei, cat si pe caile de circulatie interioare si publice;

– la manipularea substantelor, materialelor si dispozitivelor explozive si radioactive. In aceste cazuri va fi utilizat numai personal calificat in conformitate cu prevederile art.7 si 8.

Art. 10. – Este interzisa cu desavarsire:

(1) angajarea oricarei persoane fara examen si aviz medical;

(2) primirea sau accesul la locul de munca a oricarei persoane aflate sub influenta alcoolului, obosita, bolnava sau aflata intr-o stare fizico-psihica ce nu-i permite concentrarea atentiei sau depunerea eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii de serviciu sau care perturba munca altor persoane;

(3) inceperea sau continuarea lucrului de catre persoana care a suferit orice leziune corporala sau imbolnavire in timpul transportului catre sau de la locul de munca; aceasta va fi imediat trimisa cu insotitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la lucru va fi facuta numai cu avizul medicului;

(4) folosirea tinerilor sub varsta de 16 ani la incarcarea-descarcarea materialelor si a celor sub 18 ani la operatii cu materiale periculoase (explozive, toxice).

2.2. Instruirea personalului

Art. 11. – Instruirea personalului in domeniul protectiei muncii se va efectua in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 12. – Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin ordinul MMPS nr. 225 din 27 iulie 1995.

Art. 13. – La extractia titeiului este interzisa:

(1) primirea la lucru a personalului care nu si-a facut la termen controlul medical periodic;

(2) efectuarea oricaror sarcini de serviciu fara purtarea echipamentului individual de protectie si de lucru, corespunzator operatiei de executat;

(3) spalarea echipamentului individual de protectie sau de lucru cu produse inflamabile atat in incinta instalatiilor cat si in afara lor;

(4) neutilizarea echipamentului individual de protectie acordat sau utilizarea echipamentului degradat, cu lipsuri, murdare sau care nu mai corespunde prevenirii accidentelor umane sau imbolnavirilor profesionale;

(5) constrangerea executantului de a efectua sarcini de serviciu fara dotarea cu echipamentul de protectie corespunzator operatiilor de executat.

Art. 14. – La proba de productie prin lacarit sondorul operator va purta ochelari de protectie si sort de cauciuc.

2.4. Prevederi comune privind extractia titeiului

Art. 15. – Generatoarele transportabile de abur pentru deparafinare vor fi deservite numai de personal calificat si autorizat.

Art. 16. – Exploatarea zacamintelor de titei se realizeaza pe baza de studii si proiecte elaborate si aprobate conform reglementarilor in vigoare si in care vor fi prevazute masurile de prevenire a accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.

Art. 17. – La avizarea documentatiilor si la receptia instalatiilor se vor analiza si verifica masurile pentru exploatarea in conditii de siguranta.

Art. 18. – Nici o instalatie nu va fi pusa in functiune decat pe baza avizului comisiei de receptie. Este interzisa pornirea si exploatarea instalatiilor fara dispozitivele de protectie si siguranta prevazute in documentatie, sau sub rezerva completarii lor ulterioare.

Art. 19. – Experimentarea tehnologiilor noi se va face numai cu respectarea metodologiei in vigoare.

Art. 20. – Este interzisa blocarea intrarilor si cailor de acces interioare sau exterioare instalatiilor tehnologice, atelierelor, rampelor, bazelor auto etc.

Art. 21. – Nu se permite:

– modificarea instalatiilor sau proceselor tehnologice, fara acordul proiectantului;

– punerea in functiune a echipamentelor dupa orice oprire, fara dispozitivele de protectie si de siguranta si aparatura de masura si control cu care au fost dotate;

– demontarea acestora in timpul functionarii instalatiilor.

Art. 22. – Personalului de exploatare a instalatiilor i se interzice:

– sa intervina sau sa execute reparatii la instalatiile electrice, acestea fiind de competenta personalului specializat si autorizat;

– sa execute manevra de anclansare-declansare decat cu folosirea echipamentului de protectie prevazut pentru operatiile ce le executa;

– sa scoata din proprie initiativa, ingradirile instalatiilor electrice si sa nu participe la operatiile de revizie a acestora.

Art. 23. – Accesul personalului in incaperile unde se gasesc gaze de orice fel, particule de praf, carbune, metal pulverizat sau fum provocat de incendii etc., este permis numai dupa ce incaperea a fost complet aerisita, sau dupa ce personalul a fost echipat corespunzator atmosferei in care se patrunde. Indepartarea pericolului va fi confirmata pe baza analizelor de laborator.

Art. 24. – Orice lucrari la instalatiile electrice in medii cu pericol de explozie sau toxic se vor face numai in baza permisului de lucru eliberat dupa efectuarea analizei gazelor din mediul respectiv. Analiza si permisul de lucru vor fi valabile numai pentru o zi de lucru.

Art. 25. – Instalatiile tehnologice vor avea afisate instructiunile de functionare si schemele tehnologice la zi, cu precizari privind:

– modul de pornire si oprire normala si in caz de pericol;

– parametrii normali de functionare;

– principalele masuri de prevenire a accidentelor, exploziilor si incendiilor.

Art. 26. – Toate locurile de munca si instalatiile vor fi marcate cu tablite avertizoare si semnalizate vizual sau/si acustic privind factorii de risc existenti.

Art. 27. – Echipamentul tehnic cu parti exterioare mobile situate pana la 2,5m inaltime va fi protejat cu aparatori, plase de sarma sau pereti despartitori incombustibili.

Art. 28. – (1) Lucrarile de reparatii si de intretinere (revizii, reglari, gresari, inlocuiri de piese, curatiri etc.) se vor executa numai dupa oprirea din functiune a echipamentului si asigurarea impotriva pornirii accidentale, prin inscriptii sau dispozitive adecvate.

(2) Indepartarea oricarei aparatori, cu echipamentul in functiune este strict interzisa.

(3) Este permisa gresarea echipamentelor in functiune numai in cazul existentei dispozitivelor speciale de ungere de la distanta, fara a se indeparta aparatorile si numai daca prin constructia sa echipamentul permite gresarea de la distanta.

Art. 29. – (1) Este interzisa urcarea sau stationarea personalului pe instalatii sau utilaje in functiune, sau care au elemente in miscare.

(2) Accesul este permis numai dupa oprirea si asigurarea impotriva pornirii accidentale a acestora.

Art. 30. – Instalatiile si echipamentele vor fi revizuite si reparate periodic, conform prescriptiilor inscrise in cartea tehnica, cu respectarea normativelor in vigoare.

Art. 31. – La executarea lucrarilor sunt interzise improvizatiile. Lucrarile se efectueaza conform succesiunii tehnologice de lucru sau de montaj, folosind scule adecvate.

Art. 32. – Este interzisa utilizarea a doua cabluri de tractiune pe aceeasi rola de troliu. Ochiurile de cablu simple sau impletite vor fi asigurate cu cel putin trei cleme corespunzatoare diametrului cablului.

Art. 33. – La lucrarile ce folosesc scule de percutie, de taiere sau unde se pot produce radiatii intense, scantei, span, brocuri, ca si la controlul vizual al elementelor in miscare se vor folosi obligatoriu ochelari sau ecrane de protectie, iar zona va fi protejata pentru a evita accidentarea personalului din apropiere.

Art. 34. – Este interzisa punerea in functiune si exploatarea recipientilor sub presiune sau instalatiilor de ridicat fara verificarea efectuata de inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat (I.S.C.I.R) si fara aparatura si dispozitive de masura, control, protectie si siguranta.

Art. 35. – Fiecare lucrator care lucreaza la o inaltime de peste 2m va folosi obligatoriu, echipamentul de protectie, conform normativelor in vigoare.

Art. 36. – Centura de siguranta si cordonul de legatura vor fi verificate separat la inceputul fiecarui schimb, de catre conducatorul locului de munca, care va urmari si modul in care executantul a fixat-o pe corp si respectiv modul cum a ancorat cordonul de siguranta de un element de rezistenta al instalatiei in care lucreaza.

Art. 37. – Daca in urma controlului, conducatorul locului de munca, constata ca nu sunt respectate prescriptiile normativelor in vigoare, el poate dispune:

– interzicerea folosirii cordonului sau a centurii de siguranta necorespunzatoare si inlocuirea pe loc a celor care prezinta defectiuni (destramari, rupturi, nituri slabite) sau lipsuri, cum sunt: catarame, prinzatoare sau sigurante defecte;

– scoaterea din uz a centurilor de siguranta si a cordoanelor defecte, precum si a acelora care au fost solicitate dinamic, prin socul produs de suspendarea corpului uman in cadere.

Art. 38. – La urcarea pe scari, pana la locul de munca, executantul va controla starea scarilor, a barierelor, a podetelor (balcoanelor) si va raporta imediat lipsurile sau degradarile constatate. Pe timp friguros, cu polei si/sau gheata, vor fi luate masuri de indepartarea poleiului si/sau ghetii, pentru a preveni alunecarea.

Art. 39. – Este interzis sa se efectueze lucrari de montaj sau intretinere cu persoane situate simultan pe aceeasi verticala la nivele diferite daca locul de munca nu e prevazut cu platforma sau pod de protectie.

Art. 40. – Nu este permisa aruncarea sculelor, obiectelor sau a unor piese de la inaltime pe sol sau invers.

Art. 41. – (1) Sculele de mana vor fi controlate inainte si dupa utilizare.

(2) Sculele cu muchii taioase sau varfuri ascutite vor fi pastrate si transportate in teci si depozitate separat, cu partea de prindere catre exterior.

(3) Sculele si materialele marunte, necesare lucrarilor la inaltime vor fi pastrate si transportate in genti

speciale din material rezistent, prevazute cu incuietori. Greutatea acestora va fi limitata la 10kg.

Art. 42. – La terminarea lucrului se va controla locul de munca, trusele de scule si materialele folosite pentru a se asigura ca nu au ramas la inaltime obiecte care pot cadea.

Art. 43. – Este interzis sa se lucreze la inaltime, in aer liber, in urmatoarele situatii:

(1) – conditii meteorologice deosebite:

– vant puternic, de peste 60 km/ora;

– praf in atmosfera;

– ploaie torentiala;

– descarcari electrice;

– temperaturi sub -20oC;

– ceata (lipsa de vizibilitate)

(2) pe elementele de montaj, acoperite de produse petroliere, zapada sau gheata;

(3) in cazul eruptiilor de titei sau gaze;

(4) zgomot puternic, care face imposibila comunicarea cu cei de pe sol;

(5) pe timpul noptii, daca locul de munca este iluminat insuficient.

Art. 44. – In cazul instalatiilor in care sunt mai multe elemente simultan in miscare cu directie ori viteza de deplasare diferita, sau cand de la postul de comanda nu este asigurata vizibilitatea directa asupra elementelor in miscare, se vor stabili repere si persoane pentru urmarirea si semnalizarea lor catre postul de comanda.

Art. 45. – Orice loc de munca situat la inaltime mai mare de 0,70m fata de sol sau de o platforma continua, va fi dotat cu platforme de lucru, bine fixate, fara goluri, marginite lateral cu balustrade inalte de cel putin 1m, avand mana curenta neteda.

Art. 46. – Este interzis lucrul continuu (fara pauze) in recipienti cu temperaturi mai mari de 40oC sau spatii inchise cu temperaturi mai mari de 35oC, daca nu se iau masuri corespunzatoare de ventilatie.

Art. 47. – Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile in incinta instalatiilor tehnologice si netehnologice. Dupa caz si necesitate, aceste materiale vor fi pastrate in depozite special amenajate, in siguranta si in conformitate cu normele de prevenire a incendiilor, cu avizul pompierilor.

Art. 48. – Combustibilii si lubrifiantii se vor pastra in locuri de depozitare special amenajate. Depozitele de combustibili si lubrifianti vor fi construite si exploatate in conformitate cu normativele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 49. – Spatiile inchise, in care se vehiculeaza hidrocarburi cu pericol de explozie sau incendiu si substante toxice, vor fi prevazute cu aparatura pentru determinarea si semnalizarea depasirii limitelor de explozie sau de toxicitate admise, dublate de analize periodice de laborator.

Art. 50. – La locurile de munca care prezinta pericol de explozie, pe langa iluminatul antiex, se vor putea folosi si lampi de siguranta, fixe sau portabile, in constructie antiex.

Art. 51. – Este strict interzis accesul in instalatii tehnologice cu alte mijloace de iluminat, de aprindere, cu masini, utilaje si scule care produc scantei sau flacari.

Art. 52. – Incalzitoarele de titei, cu flacara directa, vor avea montate obligatoriu supape de siguranta, cu evacuarea la rezervoarele instalatiei tehnologice pe care o deserveste.

Art. 53. – (1) Aprinderea focului la generatoarele de abur sau de apa calda sau la incalzitoarele cu flacara se va executa numai dupa aerisirea focarului timp de 10 minute minimum si prelevarea de probe pentru analize de laborator.

(2) Robinetul de intrare a gazelor se va deschide treptat si numai dupa introducerea faclei aprinse in focar.

(3) Aprinderea si reglarea flacarii se va face din pozitie laterala, fiind interzisa stationarea in fata focarului.

Art. 54. – Locurile de munca cu materiale explozibile sau cu lichide usor inflamabile vor fi marcate la exterior cu placi avertizoare de pericol.

In interiorul zonei de lucru, sunt interzise:

– accesul persoanelor straine;

– fumatul, accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau foc deschis;

– utilizarea de aparate, dispozitive sau scule ce pot produce scantei sau flame;

– utilizarea incaltamintei cu tinte sau plachiuri si alte anexe metalice.

Art. 55. – Orice emanatie de gaze, titei si gaze lichefiate aparuta pe teritoriul schelei sau in afara acesteia va fi imediat raportata conducerii. Locul unde s-a produs emanatia va fi ingradit si prevazut cu inscriptii de avertizare, pana la remedierea avariei si oprirea emanatiei. Persoanele care au constatat si raportat emanatia vor ramane in zona pana la sosirea imputernicitului insarcinat cu luarea masurilor de siguranta si lichidarea avariei.

Art. 56. – In apropierea locurilor de incarcare-descarcare si manipulare a materialelor sau lichidelor toxice, caustice sau corozive, se vor monta inscriptii avertizoare. Vor fi asigurate si depozitate solutii neutralizante si surse de apa pentru spalare.

Art. 57. – Toate instalatiile vor fi legate electric la pamant. Semestrial se va verifica rezistenta electrica a prizei de legare la pamant conform normativelor in vigoare.

Art. 58. – Transportul personalului la si de la locul de munca se va efectua numai cu mijloace de transport amenajate corespunzator transportului de persoane, cu respectarea legislatiei in vigoare privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 59. – In cazul spargerilor conductelor de titei, gaze si gazolina, obligatoriu se vor lua urmatoarele masuri:

– se va izola tronsonul de conducta unde s-a produs spargerea prin robinetele cele mai apropiate;

– se va scurge produsul din interior si spala cu apa si capta produsul, pentru a proteja mediul inconjurator;

– capetele tronsonului de conducta avariata si legaturile de pe conducta vor fi blindate;

– se va curati terenul de produsele petroliere scurse;

– se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor in raport cu natura avariei si a lucrarilor de efectuat;

– se va instrui si dota echipa de interventie cu dispozitivele de protectie necesare operatiunilor de executat;

– se va imprejmui si ilumina zona de lucru pe timpul noptii; persoanele din zona calamitata vor fi supravegheate;

– produsele scurse vor fi indepartate, gropile nivelate dupa terminarea operatiilor de remediere, se va ecologiza mediul.

Art. 60. – Alimentarea cu energie electrica a locurilor de munca se va realiza conform normativului tehnic pentru proiectarea, executarea, receptia si exploatarea instalatiilor electrice, specifice activitatii de foraj – extractie titei si gaze in vigoare, precum si a normelor specifice prezentate in anexa 1.

Art. 61. – La amplasarea pe pozitie a instalatiilor mobile personalul va sta ferit si in raza de vizibilitate a conducatorului instalatiei.

3. Punerea in productie a sondelor

3.1. Controlul si echiparea sondelor dupa terminarea forajului

Art. 62. – (1) Conditiile de preluare a sondelor noi de la foraj, vor fi stabilite prin regulament de catre unitatile de extractie a titeiului.

(2) Preluarea se va face dupa efectuarea obligatorie a urmatoarelor lucrari:

– indepartarea fluidului de foraj, a detritusului etc. din batale, astuparea batalelor si a gropilor, nivelarea careului si ecologizarea acestuia;

– controlul beciului sondei, al etansarilor si robinetelor de la gura putului.

Art. 63. – Capul de eruptie sau instalatia de prevenire montata la gura putului vor fi conforme cu prevederile din „Regulamentul de prevenire a eruptiilor”, in vigoare.

Art. 64. – Este interzisa montarea de dopuri in locul robinetelor sau al manometrelor de control a presiunii.

Art. 65. – Conductele prin care se face inlocuirea fluidului de la put vor fi ancorate rigid si vor fi probate. Agregatul de pompare va fi amplasat la distanta corespunzatoare normelor de prevenire si stingere a incendiilor fata de gura putului. Esapamentul motorului agregatului de pompare va fi prelungit la o distanta de siguranta conform cu normele de prevenire si stingere a incendiilor si prevazut cu dispozitiv parascantei. Personalul echipei de probe va fi indepartat de pe traseul conductei.

Art. 66. – Montarea geamblacului macaralei, dispozitivelor de ridicat, instalatiei de preparare si circulatie a fluidelor, instalatiei de prevenire a eruptiilor se va face conform „Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde”.

Art. 67. – (1) Inlocuirea prin demontare a capului de eruptie, a instalatiei de prevenire a eruptiilor precum si incarcarea si descarcarea acestora in mijloacele de transport se va face numai cu mijloace mecanizate. Se vor lua masuri pentru a se evita lovirea sau caderea lor.

(2) Demontarea, montarea si probele de presiune se vor efectua sub directa supraveghere a conducatorului locului de munca.

Art. 68. – Este interzisa prezenta oricarei persoane sub sau in apropierea sarcinii macaralei.

Art. 69. – (1) Este interzisa montarea prevenitorului sau a capului de eruptie cu numar incomplet de prezoane, necorespunzatoare dimensional sau uzate.

(2) Este interzisa inceperea sau continuarea lucrarilor cu prevenitor, cap de eruptie, mosoare, flanse sau etansari defecte.

Art. 70. – In cazul in care prevenitorul sau capul de eruptie sunt suprainaltate fata de sol, accesul va fi asigurat printr-un pod de lungime si inaltime corespunzatoare, prevazut cu scara cu mana curenta si balustrada.

3.2. Extragerea si introducerea tevilor de extractie

Art. 71. – Montarea instalatiei de manevra si de ridicat se va face conform „Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde”. Instalatiile de manevra si de ridicat vor fi corespunzatoare greutatilor care se extrag si se introduc la put. Alegerea instalatiilor de manevra si de ridicat se va face de catre persoane specializate.

Art. 72. – Instalatia fixa sau transportabila de manevra, va fi amplasata, montata si fixata conform instructiunilor tehnice de exploatare, specifice acesteia. Dupa asezarea pe pozitie a instalatiei transportabile de manevra, in afara de frana proprie a instalatiei, aceasta va fi ancorata de fundatii de beton sau busteni ingropati in pamant, pentru a evita deplasarea inainte sau inapoi. Starea de siguranta va fi controlata in fiecare schimb.

Art. 73. – Instalatiile transportabile vor fi utilizate numai daca sunt dotate cu toate dispozitivele de siguranta si protectie prevazute de furnizor in cartea tehnica: carcase, capace, aparatori, limitator de cursa al macaralei, depanator de cablu, dispozitive antiscantei, limitator de cuplu, priza de pamant etc.

Art. 74. – Amplasarea instalatiei pe pozitie, obligatoriu va fi precedata de controlul orizontalitatii amplasamentului, distanta fata de centrul putului si pozitia fata de nivelul flansei dispozitivului de suspendare a tevilor de extractie.

Art. 75. – Accesul la gura putului, la scarile turlelor sau masturilor va fi in permanenta liber. Intre stivele de material tubular din fata sondei, se va lasa un spatiu de circulatie de minimum 0,70m. Stivele se vor asigura cu opritori (chezasi).

Art. 76. – Pe timp de iarna sau de intemperii, podarul va fi protejat cu un refugiu imprejmuit cu prelata sau baraca.

Art. 77. – Macaraua si rola de ghidaj vor fi prevazute cu aparatori a caror stare va fi controlata in fiecare schimb.

Art. 78. – (1) Podul de pe platforma sondei pentru sustinerea dublilor sau pasilor va fi confectionat astfel ca sa permita scurgerea lichidului din tevi si a apei provenite din ploi. Lichidul scurs va fi colectat intr-un bazin special amenajat, pentru a nu polua terenul din jurul sondei.

(2) Nu este permisa utilizarea bustenilor rupti, degradati sau nesolidarizati cu scoabe metalice, pentru sustinerea pasilor in siguranta. Nu se admit improvizatii..

Art. 79. – Inainte de stivuirea materialului tubular si/sau a utilajelor, rampa sondei va fi controlata si reparata asigurandu-se orizontalitatea.

Art. 80. – Inainte de inceperea operatiei de extragere sau de introducere a tevilor de extractie se vor controla:

1) starea de functionare a tuturor instalatiilor, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor de siguranta utilizate si se va consemna in raport;

2) modul de ancorare al capului mort al cablului macaralei;

3) infasurarea cablului pe toba troliului;

4) scarile, podurile, barierele;

5) starea si modul de tensionare a ancorelor.

Art. 81. – La introducerea sau extragerea tevilor de extractie, se vor respecta urmatoarele:

1) ventilul de siguranta pentru capul tevilor va fi pregatit si pus la dispozitia operatorului;

2) accesul podarului la pod nu e permis decat dupa extragerea primului dublu sau pas;

3) se va lucra cu echipa completa, nu este permis lucrul cu un numar mai mic de oameni in echipa fata de cel normat pentru instalatia cu care se lucreaza;

4) este interzisa inlocuirea podarului cu un sondor de la gura putului, necalificat ca podar;

5) este interzisa ridicarea sau coborarea muncitorilor cu ansamblul elevator, chiolbasi, macara;

6) este interzisa folosirea unor improvizatii, piese de adaos intre elevator si tevile de extractie;

7) sondorii vor apuca elevatoarele numai de manere (coarne) sau toarta, pentru a preveni strivirea mainilor;

8) se interzice folosirea clestilor cu lant la desurubarea sau insurubarea tevilor.

Art. 82. – (1) Lungimea dublilor sau pasilor de tevi de extractie, la sondele cu turla va fi formata astfel, ca la cursa ascendenta, distanta dintre macara si geamblac sa fie de minimum 2m.

(2) La instalatiile mobile cu turla, limitatorul de cursa va fi reglat astfel incat sa se evite lovirea macaralei de geamblac.

Art. 83. – (1) Pasii sau dublii scurti vor putea fi prelungiti numai cu suveie infiletate si stranse la gura putului.

(2) Este total interzisa prelungirea acestora prin sprijinirea pe suporturi improvizate.

Art. 84. – Perforarea coloanelor si operatiile de stimulare a afluxului de titei in sonda se vor efectua conform prevederilor normative in vigoare si prevederilor Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor.

3.3. Efectuarea probelor de productie

3.3.1. Dislocuirea fluidului de perforare cu alte fluide

Art. 85. – Se vor respecta prevederile din subcapitolul „Omorarea sondelor” referitoare la montarea, probarea si operarea instalatiei de circulatie. La gura putului se va monta prevenitor sau cap de eruptie corespunzator, conform cu Regulamentul de prevenire a eruptiilor.

Art. 86. – Conductele prin care se face inlocuirea fluidelor de la put vor fi probate la o presiune egala de 1,5 ori presiunea maxima de lucru si vor fi prevazute cu robinete de retinere si robinet de legaturi la coloana de exploatare. Conductele de refulare de la pompa catre sonda si cele de evacuare a fluidului din sonda vor fi ancorate.

Art. 87. – Pornirea sondelor prin denivelare cu gaze, azot, titei, motorina, etc. se va face conform programelor aprobate de conducerea unitatii si vor cuprinde obligatoriu masuri specifice de securitate a muncii.

3.3.2. Efectuarea probei de productie prin pistonat

Art. 88. – In cazul operatiilor tehnologice de golire prin pistonat a lichidului din coloana, se vor respecta urmatoarele:

a) amplasarea troliului pe senile se va face la minimum 10m si maximum 15m distanta;

b) troliile, indiferent de tipul lor, vor fi centrate si asigurate cu saboti;

c) este interzisa folosirea parghiilor de lemn sau de metal pentru dirijarea infasurarii corecte a cablului pe toba;

d) este interzisa utilizarea cablului cu fire rupte;

e) pe cablu se vor monta avertizoare nemetalice;

Art. 89. – La operatiunile de montare – demontare a podului de pistonat se vor respecta urmatoarele:

a) manevrele de ridicare – coborare se vor executa cu cablul de pistonat. Este interzisa utilizarea macaralei;

b) dirijarea podului in timpul ridicarii in interiorul turlei se va face cu franghia de montaj din afara turlei, de catre doi sondori;

c) la fixarea podului, dupa ridicarea lui in pozitie orizontala se va face centrarea corecta fata de axul capului de eruptie. Podarul se va urca pe turla numai dupa ridicarea podului, legandu-se cu centura de siguranta de bara laterala a scarii de acces pe turla, intr-un loc situat deasupra pozitiei de lucru;

d) in timpul montarii cablului de siguranta, deplasarea podarului de-a lungul podului de pistonat, va fi asigurata prin legarea centurii de siguranta de un cablu de 16mm montat in acest scop deasupra laturii din spatele podului si legat strans de riglele turlei.

Art. 90. – Accesul pe podul de pistonat se face de pe scara turlei, direct sau de pe un podet auxiliar, construit special si prevazut cu bariere. Podul de pistonat va fi curatat permanent de depunerile de titei si parafina.

Art. 91. – Toate sculele cu care se lucreaza pe podul de pistonat vor fi legate, iar dupa terminarea lucrului vor fi tinute in geanta de scule.

Art. 92. – (1) Este interzisa stationarea personalului langa burlanul de pistonat cand se lucreaza la pod.

(2) Nu este permisa manevrarea cablului peste rola geamblacului fara ca racordul cablului sa fie montat.

Art. 93. – (1) Operatia de pistonare se va efectua numai cu burlanul de pistonat montat si ancorat. Proba de presiune se va efectua avand cutia de etansare montata.

(2) Teava de scurgere a presiunii din burlan va fi ancorata de acesta cu sarniere si prevazuta cu robinete de purjare la haba.

Art. 94. – In timpul pistonatului se interzice:

a) desurubarea presetupei inainte de izolarea burlanului si de scurgerea presiunii din acesta;

b) stationarea podarului pe podul de pistonat;

c) scaparea de fluide pe la cutia de etansare;

d) stationarea personalului in fata tobei troliului sau pe langa cablu precum si traversarea traseului cablului;

e) efectuarea oricaror altor lucrari pe sau in interiorul turlei;

f) executarea operatiei de pistonat de catre alte persoane in afara celor cu atributii de serviciu.

Art. 95. – Habele de colectare a fluidului vor fi amplasate la distantele prevazute de normativele in vigoare (de distante si normele PSI).

Art. 96. – Este strict interzisa ancorarea conductei de evacuare la haba cu ganj de sarma. Legatura intre acestea va fi rigida si fixata prin bride sau flanse.

Art. 97. – Operatorul de pe instalatia de pistonat va fi protejat contra stropirii cu lichid de pe cablu prin paravan sau aparatoare, asigurandu-se insa obligatoriu vizibilitatea normala la geamblac si in sonda.

Art. 98. – In cazul defectarii troliului, cu pistonul la put, cablul va fi asigurat cu sarniere montate deasupra cutiei de etansare.

Art. 99. – Interventia pentru remedierea cablurilor cazute de pe rola, impletite sau cu carcei se face numai dupa asigurarea cablului prin sarniere si oprirea troliului. Repunerea cablului pe role se va face cu carlige metalice. Este interzisa interventia directa cu mainile.

Art. 100. – Iuminatul sondei va fi realizat conform normativelor in vigoare, asigurandu-se vizibilitatea tobei troliului, traseului cablului de pistonat si lucrului podarului.

3.3.3. Proba de productie prin lacarit

Art. 101. – Dupa extragerea din put, lingura se va dirija la haba cu ajutorul unei furci de lemn.

Art. 102. – Pe durata opririi lucrului, lingura va fi scoasa afara din put iar robinetele vor fi mentinute inchise.

3.3.4. Extragerea si introducerea prajinilor de pompare

Art. 103. – La extragerea si introducerea prajinilor de pompare vor fi respectate prevederile mentionate la cap.3.2., Extragerea si introducerea tevilor de extractie”, privind montajul si controlul instalatiei de manevra.

Art. 104. – (1) La sondele cu instalatie de pompaj cu balansier, extragerea si introducerea garniturilor de prajini de pompaj se vor efectua dupa rabaterea sau demontarea capului de balansier.

(2) Dirijarea capului de balansier se va face de la distanta cu franghii sau carlige de mana. Este interzisa conducerea acestuia direct cu mana.

(3) La unitatile de pompare al caror cap de balansier este rabatabil pe puntea acestuia, operatia se va executa numai cu dispozitivul cu care este prevazuta unitatea de pompare.

(4) Sondorul podar va executa operatia stand pe podul de lucru al balansierului si asigurat cu centura de siguranta.

(5) In timpul demontarii sau rabatarii nu se va afla nici o persoana sub sau pe langa directia de deplasare a capului de balansier.

(6) Este interzisa schimbarea pozitiei balansierului pentru a se executa rabatarea capului sau impingerea acestuia stand pe puntea balansierului.

Art. 105. – (1) Este interzis sa se lucreze la gura putului avand capacul cutiei de etansare neasigurat pe prajina lustruita prin sarniere.

(2) In cazul capetelor de balansier nedemontabile sau nerabatabile (jakuri), manevrarea prajinii lustruite se va executa dupa indepartarea sarnierelor. Este interzisa manevrarea tijei polizate, avand sarnierele slabite sau nedemontate.

Art. 106. – Manevrarea prajinii lustruite pentru unele operatii se va face avand cutia de etansare insurubata la capul de pompare; daca prajina lustruita e scurta, se va slabi cutia de etansare si va fi mentinuta ridicata pana la asezarea ei pe mufa prajinii.

Art. 107. – La curatarea parafinei depuse pe exteriorul tevilor de extractie si prajinilor de pompare sau pe santurile curatitoarelor se vor folosi stergatoare si dispozitive de curatat.

Este interzisa:

– utilizarea sarmelor sau direct a mainilor pentru indepartarea parafinei sau a unor depuneri;

– lovirea mufelor cu ciocanul sau cu cheile; in caz exceptional se vor utiliza ciocane din material neferos, antiscantei;

– desurubarea cu cheile simple sau cu bataie a prajinilor de pompare prinse in nisip sau parafina; operatia se va executa numai cu chei circulare.

Art. 108. – Dispozitivul de suspendare (agatare) a prajinilor de pompaj in turla va fi controlat inaintea inceperii lucrului. Suspendarea lui in turla se va face cu cablu rezistent, corespunzator dimensionat.

Art. 109. – Daca dupa suspendarea prajinii de pompare in dispozitivul de agatare, elevatorul ramane intepenit pe prajina, se interzice scoaterea toartei elevatorului din carlig si manevrarea acestuia de catre sondorul podar. In acest caz se va proceda la scoaterea in afara a tijei pe rampa sondei pentru inlaturarea defectiunii.

Art. 110. – (1) In cazul intreruperii lucrului, pentru orice durata, se va monta la gura putului prajina lustruita si cutia de etansare.

(2) Macaraua va fi desprinsa si asezata pe platforma sondei sau va fi suspendata si ancorata in turla.

(3) Extragerea materialului tubular din sondele de reactie la combustia subterana sau injectia de abur se va face dupa racirea acestuia.

(4) Se vor respecta prevederile din subcapitolul „Contactul cu fluide fierbinti”.

3.4. Omorarea sondelor

Art. 111. – Omorarea sondelor eruptive se va efectua numai pe baza unui program aprobat de conducerea unitatii si cu asistenta tehnica corespunzatoare.

Art. 112. – Inainte de inceperea operatiei de omorare prin circulatie, se vor lua urmatoarele masuri:

– instruirea suplimentara si repartizarea sarcinilor fiecarui membru al echipei;

– controlul intregii instalatii incepand de la gura putului;

– amplasarea la distantele prevazute in normativ a agregatelor fata de sonda, iar esapamentele motoarelor vor fi prevazute cu parascantei si prelungite la o distanta prevazuta in normele PSI;

– conducta de legatura dintre agregatul de pompare si capul de eruptie va fi din teava cu legaturi rapide superetanse sau din teava rigida fara schimbari bruste de directie;

– pentru evitarea trepidatiilor este interzisa ancorarea conductei de evacuare atat pe traseu cat si la haba cu ganjuri de sarma. Ancorarea se va face numai prin bride fixate corespunzator;

– probarea intregii instalatii de circulatie la 1,5 ori presiunea maxima de lucru cu consemnare in raportul sondei;

– se vor interzice stationarea personalului langa sonda in timpul probei de presiune si pomparii fluidului pentru omorare;

– se vor asigura rezerva si caracteristicile fluidului de omorare prevazute in program;

– se va verifica instalatia de iluminat;

– se vor amplasa inscriptii de avertizare cu „Pericol de explozie”;

– se va interzice accesul persoanelor straine in zona sondei.

Art. 113. – Operatia de omorare a sondelor cu presiuni mai mari de 100 bari se va executa numai ziua. In cazuri exceptionale se va putea lucra si noaptea, asigurandu-se un iluminat corespunzator cu faruri amplasate la distanta de sonda sau cu lampi in constructie antiexploziva.

Art. 114. – (1) Omorarea sondelor inghetate partial sau blocate cu criohidrati se va face in baza programelor de lucru aprobate de conducerea unitatii.

(2) La dezghetarea sondelor cu alcool metilic vor fi respectate prevederile privind depozitarea, pastrarea, manipularea si utilizarea substantelor toxice din Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale.

Art. 115. – Omorarea prin pompari intermitente in coloana se va face cu o instalatie speciala de injectie, probata la 1,5 ori presiunea de lucru.

Art. 116. – (1) Evacuarea fluidului de la put in timpul omorarii se va face la separator sau haba pe duza reglabila.

(2) La sondele de gaze evacuarea se face la separator sau la un cos amplasat la distanta de 50m de gura putului.

Art. 117. – In cazul in care presiunea necesara omorarii sondei depaseste valoarea presiunii ce poate fi asigurata de instalatia existenta, omorarea sondei se va face prin lubricare conform programului intocmit si aprobat de conducerea unitatii.

4. Sisteme de extractie

4.1. Exploatarea prin eruptie naturala

Art. 118. – Nu este permisa exploatarea sondelor eruptive fara echipamentele de protectie si siguranta (de adancime si suprafata) prevazute in proiecte sau programele de lucru.

Art. 119. – Capetele de eruptie vor fi probate, intretinute si revizuite conform normelor tehnice.

Art. 120. – Accesul la capul de eruptie al unei sonde va fi asigurat in mod corespunzator atat pentru zi cat si pentru noapte.

Art. 121. – Capetele de eruptie suprainaltate fata de sol sau podul sondei vor avea accesul asigurat prin platforme de lungimi care sa permita lucrul in conditii de siguranta.

Art. 122. – Capetele de eruptie supuse la vibratii sau greutatii colectorului vor fi ancorate.

Art. 123. – La operatiile de montare – demontare a geamblacului sau turlei, capul de eruptie va fi protejat impotriva socurilor mecanice.

Art. 124. – (1) Orice reparatie la capul de eruptie se va face numai dupa izolarea si scurgerea presiunii din zona in care se intervine.

(2) Daca robinetele capului de eruptie nu se inchid, reparatiile se vor executa numai cu sonda omorata.

Art. 125. – Manevrarea rotilor de actionare a robinetelor capului de eruptie se va face din pozitie laterala fata de axul rotii, utilizand chei corespunzatoare.

Art. 126. – Extragerea duzelor din locas, se va face numai dupa inchiderea robinetelor de pe bratul capului de eruptie (inainte si dupa) si scurgerea presiunii. Pozitia de lucru va fi laterala fata de locasul duzei.

Art. 127. – Demontarea si montarea manometrelor se fac din pozitie laterala, folosind scule potrivite. Nu se permite desurubarea sau strangerea lor direct cu mana. Se interzice utilizarea dopurilor la prizele manometrice.

Art. 128. – La sondele ce produc gaze, capul de eruptie va fi asigurat cu imprejmuire metalica. Se vor monta placi avertizoare: INTRAREA PERSOANELOR INTERZISA, „FUMATUL OPRIT, PERICOL DE EXPLOZIE.

Art. 129. – Nu sunt permise scapari de nici un fel pe la flansele sau filetele capetelor de eruptie. Beciul sondei va fi mentinut curat si acoperit cu platforma incombustibila.

Art. 130. – La sondele izolate, controlul capetelor de eruptie pe timpul noptii, se va face numai cu lampi portative in constructie antiex.

Art. 131. – Este interzisa folosirea de focuri deschise pe o raza de 50m in jurul sondei.

4.2. Exploatarea prin eruptie artificiala (gazlift)

Art. 132. – La exploatarea prin eruptie artificiala se vor respecta prevederile de la capitolul „Exploatarea prin eruptie naturala”.

Art. 133. – Exploatarea statiilor de compresoare, montarea, intretinerea si dezghetarea conductelor de gaze comprimate, se vor efectua conform „Normelor specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale”. Se interzice refularea gazelor din conducte in beciul sondei. Refularea se face la separator sau cos.

Art. 134. – Montarea, exploatarea si intretinerea distribuitoarelor de gaze se va face cu respectarea prevederilor capitolului „Injectia de gaze in zacamant”.

Art. 135. – Este interzisa utilizarea aerului ca agent de liftare la sondele de extractie pentru titei sau apa sarata cu continut de hidrocarburi gazoase sau cu urme de titei. Utilizarea lui se va face numai in baza unor studii de specialitate in care vor fi prevazute masuri speciale.

4.3. Exploatarea prin pompaj de adancime

4.3.1. Exploatarea sondelor prin pompaj cu balansier

Art. 136. – (1) Balansierul va fi montat astfel ca la cursa maxima a unitatii de pompare, balansierul sa nu loveasca riglele turlei sau capul de pompare.

(2) Este interzisa descompletarea elementelor turlei pentru asigurarea cursei balansierului.

Art. 137. – (1) Montarea unitatii de pompare se va efectua numai cu mijloace mecanizate, cu asistenta tehnica corespunzatoare.

(2) Este interzisa stationarea personalului in spatiul dintre fundatie – sasiu – tractor sau in raza de actiune a bratului macaralei.

(3) Pentru ridicare si tractiune se vor utiliza cabluri in stare buna, corespunzatoare sarcinii.

(4) La operatia de ridicare, sasiul va fi mentinut in pozitie orizontala, nefiind permisa o diferenta de inclinare a capetelor sasiului mai mare de cca 3oCm.

(5) Toate instalatiile de ridicat folosite, vor fi dotate obligatoriu cu dispozitive de siguranta pentru limitarea cursei, prevenirea iesirii cablului din carlig si evitarea rasturnarii sarcinii sau automacaralei.

Art. 138. – (1) In timpul ridicarii si translatiei caprei balansierului pe fundatie, personalul va fi indepartat din zona de lucru. Centrarea pe sasiu se va efectua cu sfori.

(2) Scara de acces pe capra se va monta pana la sol. Se va verifica orizontalitatea sasiului si a talpii lagarului central.

Art. 139. – (1) Balansierul va fi legat in sistem cruce, in punctul corespunzator centrului de greutate, pentru evitarea oscilarii in timpul ridicarii si asezarii pe capra.

(2) Personalul neangajat in lucrare va sta ferit si la distanta de cca.10m de locul operatiei.

Art. 140. – (1) Este interzisa legarea dispozitivelor de ridicat, de riglele sau diagonalele turlei in timpul operatiilor de montare sau demontare a unitatii de pompare.

(2) Scripetii macaralelor vor fi legati de capra geamblacului sau de un trepied montat special in acest scop.

Art. 141. – Montarea compensatorului cu bratele si lagarul oscilant se va face conform instructiunilor de montaj ale uzinei furnizoare si programul tehnic stabilit de conducatorul operatiei.

Art. 142. – Montajul capului de balansier va fi precedat de:

– strangerea si asigurarea franei reductorului;

– blocarea coarbelor contra rotirii;

– asigurarea executantului pe podetul balansierului prin legarea cordonului centurii de siguranta;

– intreruperea curentului de la cabina CMPA si separatorul de stalp, daca instalatia electrica este montata.

Art. 143. – Contragreutatile se vor monta numai cu automacaraua sau cu troliul de mana; in acest caz ele vor fi sustinute din spate cu un scripete bine fixat. Pozitia de echilibru stabil a contragreutatilor va fi indicata pe carcasa reductorului. Se interzice stationarea personalului langa sau sub contragreutati.

Art. 144. – Montarea de podete si scari de acces pe balansier se va face numai in cazul in care acestea nu sunt prevazute prin constructia unitatii de pompare.

Art. 145. – Este strict interzisa punerea in functiune a unitatii de pompare fara dispozitivele de protectie indicate sau cu defectiuni. Admiterea punerii in functiune se va face numai in urma probei de functionare.

Art. 146. – Unitatile de pompare vor fi prevazute cu bariere metalice sau plasa de sarma si cu aparatori pentru curele.

Art. 147. – Dupa fiecare lucrare care a necesitat scoaterea barierelor sau a aparatorilor, instalatia nu va fi repornita decat dupa reasezarea lor in pozitia normala.

Art. 148. – Capul de pompare nou sau reparat, montat la gura putului, va fi probat conform instructiunilor furnizorului. Se interzice efectuarea de modificari in componenta capului de pompare sau etansare.

Art. 149. – Frana reductorului va fi reglata si prevazuta cu siguranta, iar maneta de actionare va fi scoasa in afara barierelor de protectie, in partea opusa capului de balansier.

Art. 150. – (1) Intre sarniera de sub puntea de sustinere a prajinilor lustruite si capacul cutiei de etansare a acesteia, se va pastra obligatoriu o distanta minima de 0,20m.

(2) Este interzisa adaugarea unor piese suplimentare intre punte si sarniera de fixare.

Art. 151. – La unitatile la care capul de balansier coboara la o distanta mai mica de 2m fata de sol, se va monta in jurul capului de pompare o aparatoare de protectie, cu inscriptia: „ATENTIE LA CAP”.

Art. 152. – (1) Este interzisa executarea oricarei lucrari la unitatea de pompare in timpul functionarii acesteia.

(2) Oprirea unitatii se va efectua de la cabina C.M.P.A. si de la separatorul de stalp, cu contragreutatile in pozitia „jos” si frana blocata.

(3) In cazul in care se lucreaza pe unitatea de pompare, prajina lustruita va fi asigurata in sarniere.

(4) Aceleasi masuri de siguranta se vor aplica si in cazul pompajului intermitent (cu programator sau pornire automata), chiar daca sonda este in pauza tehnologica.

Art. 153. – Nu este permis accesul persoanelor straine in cabina de pornire a unitatii de pompare. Operatiile de pornire-oprire a motorului se vor executa de pe podet izolant, cu echipamentul prevazut in normativ. Cabina de pornire-oprire va fi incuiata si prevazuta cu podet izolant. Accesul in cabina este permis numai personalului autorizat.

Art. 154. – (1) Cutia de etansare a tijei lustruite sau capacul acesteia, vor fi in mod obligatoriu, suspendate cu sarniere bine stranse, in cazul efectuarii unor operatii care impun demontarea cutiei.

(2) Este strict interzisa folosirea unui sistem de suspendare improvizat.

Art. 155. – Este interzisa stationarea oricarei persoane in fata sau sub balansierul aflat in functiune, precum si in timpul cand se manevreaza frana unitatii de pompaj.

Art. 156. – (1) Lucrul la inaltime pentru executarea diferitelor lucrari de control, intretinere, reparatii pe unitatea de pompare, se va efectua numai de pe podete si cu instalatia oprita.

(2) Accesul pe podete se va face pe scarile fixe ale instalatiei, care vor fi in prealabil curatate de depuneri alunecoase.

(3) In cazuri speciale se pot folosi scari mobile, prevazute la capete cu carlige si coltari de fixare si suficient de lungi.

(4) Lucrul pe balansier este permis numai dupa curatarea acestuia de parafina, titei, zapada sau gheata si cu ancorarea centurii de siguranta.

Art. 157. – Schimbarea saibei motorului electric, a curelelor sau alte lucrari la instalatia de forta si de iluminat vor fi efectuate numai de persoanele autorizate cu folosirea echipamentului de protectie adecvat.

Art. 158. – Se va asigura iluminat corespunzator pentru a permite controlul instalatiei si deplasarea fara pericole a personalului.

Art. 159. – Este strict interzisa depozitarea unor obiecte personale sau produse inflamabile in cabinele electrice ale unitatilor de pompare.

4.3.2. Centrale de pompaj

Art. 160. – Montarea liniilor de transmisie se va efectua respectandu-se in mod obligatoriu urmatoarele:

– liniile vor fi accesibile pe tot traseul;

– traversarea drumurilor se va realiza cu burlane de protectie;

– traversarea aeriana a drumurilor este admisa numai in cazuri exceptionale; in aceste cazuri linia se va plasa la minimum 4m inaltime si va fi prevazuta cu plasa de protectie pe toata latimea drumului;

– se vor utiliza dispozitive omologate de prindere-desprindere si oprire a liniilor de transmisie;

– schimbatoarele orizontale de directie (fluturii) de pe linia de transmisie vor fi imprejmuite cu aparatori;

– suprafetele stalpilor opritori trebuie sa fie netede si sa asigure asezarea perfecta si completa a opritorului pe toata suprafata; nu este permisa plasarea acestor dispozitive sub balansier.

Art. 161. – (1) Este interzisa efectuarea oricarei lucrari de revizie, intretinere, reparatie la centrala de pompaj sau la liniile de transmisie, inclusiv a balansierului, cu instalatiile in functiune.

(2) Reglarea greutatii la centralele cu contrabalansare se va face de asemenea cu instalatia oprita; pendulul va fi fixat in pozitia orizontala.

Art. 162. – In cazul ruperii tijelor de transmisie, cuplarea la centrala de pompare pentru pornirea sondei se va efectua numai cu utilizarea troliului de interventie pentru preluarea sarcinii de la put. Se interzice orice alt procedeu pentru cuplare.

Art. 163. – Perimetrul suprafetei cu transmisii va fi imprejmuit si prevazut cu placute avertizoare cu inscriptia: „NU TRECETI. PERICOL DE ACCIDENTARE”.

4.4. Pompajul centrifugal submersibil

Art. 164. – Manipularea, transportul, descarcarea, introducerea in sonda a echipamentului de adancime si montarea instalatiei de forta, proba de functionare si exploatarea, se vor executa conform instructiunilor firmei furnizoare si a instructiunilor proprii de lucru.

Art. 165. – Tobele cu cablu vor fi transportate ambalate in scanduri si bine ancorate de caroseria masinii.

Art. 166. – Incarcarea si descarcarea tobelor cu cablu se vor efectua cu mijloace mecanizate.

Art. 167. – Suportii pe care se suspenda toba, se vor monta pe o platforma perfect orizontala. La montarea tamburului se va efectua verificarea astfel incat rotirea sa se faca usor.

Art. 168. – La derularea cablului pe toba, se interzice franarea acesteia cu mana sau cu bucati de lemn sau teava.

Art. 169. – Rolele pentru cablu vor fi verificate inainte de montaj, iar suspendarea lor va fi controlata de seful echipei de lucru.

Art. 170. – Instalatia de forta si aparatura de control vor fi montate sub supravegherea permanenta a personalului autorizat.

4.5. Pompajul hidraulic

Art. 171. – Instalatia de suprafata (pompele, separatorul, rezervoarele montate pe sasiu), se va amplasa la o distanta corespunzatoare de gura sondei si va fi prevazuta cu aparatura de masura si control.

Art. 172. – La efectuarea probelor de etanseitate personalul va fi indepartat din zona instalatiei.

Art. 173. – La introducerea pompei, se vor controla cablul si modul de ancorare a scripetului.

Art. 174. – La extragerea pompei, scurgerea presiunii din sonda prin robinet se va face treptat pana la evacuarea completa a fluidelor.

Art. 175. – Toti recipientii sub presiune vor fi verificati conform prescriptiilor ISCIR.

4.6. Deparafinarea sondelor si conductelor

4.6.1. Deparafinarea manuala si mecanica

Art. 176. – La montajul instalatiei de deparafinare a tevilor de extractie la sondele in eruptie naturala si artificiala se vor respecta urmatoarele:

– amplasarea si fixarea instalatiei mobile cu cablu, construirea, montarea si fixarea podului de deparafinare ca si executarea lucrarilor similare se vor realiza conform prevederilor mentionate la operatia de pistonat;

– burlanul, cutia de etansare, robinetul de inchidere si de scurgere, vor fi probate la o presiune egala cu 1,5 ori presiunea de lucru a sondei;

– sfoara de trecere a cablului peste rola geamblacului va fi in stare buna, fara carcei sau destramari;

– se interzice trecerea cablului peste rola, cu cutia de etansare pe cablu;

– teava de scurgere a burlanului va fi prevazuta cu ventile, si ancorata corespunzator;

– la deschiderea robinetului, inainte de lansarea cutitului, se va observa sa nu fie scapari de fluide pe la imbinari.

Art. 177. – Toate organele de masini in miscare, scarile, podurile, vor fi prevazute cu aparatori si bariere, mentinute in stare completa, fara lipsuri si vor fi curatate dupa fiecare operatie.

Art. 178. – Se interzice lasarea cutitului suspendat in put intre doua operatii de deparafinare; obligatoriu dupa fiecare operatie, se va inchide ventilul de sub burlan si se va scurge presiunea din acesta.

Art. 179. – (1) Nu este permisa utilizarea cablurilor defecte, cu carcei, rupturi, etc. Tronsoanele defecte vor fi imediat taiate sau se va inlocui intreg cablul.

(2) La taierea acestuia se va lucra cu scule antiscantei. Taierea ca si refacerea modului de prindere se vor executa la distanta de sonda, cu purtarea obligatorie a manusilor si ochelarilor de protectie.

Art. 180. – La deparafinarea cu trolii actionate manual operatorul este obligat sa respecte urmatoarele:

– sa controleze ca siguranta (opritorul) si manivelele sa fie asigurate contra iesirii de pe ax si frana in stare buna de functionare;

– apasarea sarmei la toba se va efectua cu mana protejata cu palmare sau manusi protectoare;

– este interzisa lasarea greutatii corpului pentru apasarea sarmei.

Art. 181. – La utilizarea deparafinatorului electric automat, pe langa prevederile precedente, se vor lua urmatoarele masuri:

– montajul, manevra si protectia instalatiei electrice care actioneaza deparafinatorul electric automat vor fi in conformitate cu normativele in vigoare;

– instalatia va fi prevazuta cu o scara fixa cu mana curenta si pod cu bariere;

– cutitul se va scoate din dispozitivul de lansare cu un carlig special, operatorul stand ferit in pozitia laterala;

– se va scurge presiunea din burlan inainte de a desface cutia de etansare.

Art. 182. – La deparafinarea conductelor de titei:

– curatitoarele vor fi controlate pentru a nu avea elemente rupte sau lipsa;

– introducerea si scoaterea curatitorului in si din claviatura de lansare si sosire, se vor executa dupa scurgerea presiunii din interiorul acestora;

– in momentul introducerii si scoaterii curatitorului, operatorul va sta lateral de gura de lansare si sosire;

– la terminarea operatiei se va colecta parafina, iar caminul va fi curatat de titei;

– deblocarea curatitorului de parafina (godevilului) din conducta se va face in baza unui program de lucru, cuprinzand masurile de protectie a muncii;

– este interzisa folosirea focului deschis pentru deblocarea dispozitivului din dopul de parafina format;

– in cazul in care se impune taierea conductei cu cutit circular la pozitie, se vor lua masuri de izolare a tronsonului de conducta si de prevenire a incendiilor. Punctul de lucru va fi marcat cu inscriptii avertizoare de „PERICOL DE INCENDIU”;

– se vor respecta prevederile din „Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide”.

4.6.2. Deparafinarea cu generatoare de abur transportabile

Art. 183. – Exploatarea si intretinerea agregatelor transportabile pentru deparafinare se vor face conform instructiunilor tehnice ale furnizorului.

Art. 184. – (1) La amplasarea, punerea in functiune si exploatarea generatoarelor transportabile de abur pentru deparafinare la sonde, se va verifica daca:

– distanta fata de gura sondei sau habe sa corespunda normativului in vigoare;

– etansarea perfecta a rezervoarelor de combustibili si lubrifianti proprii;

– toate organele in miscare ale agregatului sa aiba aparatori;

– toate conductele de abur ale agregatului sa fie izolate termic;

– toate utilajele anexa sa fie bine fixate pe platforma agregatelor pentru evitarea trepidatiilor;

– toate armaturile cazanului sa fie in stare de functionare;

– evitarea scurgerilor de combustibil in focar;

(2) Inainte de pornire se face aerisirea focarului.

Focul se aprinde de la distanta cu facla, stand in pozitie laterala, conform instructiunilor de lucru.

Art. 185. – Conductele de legatura dintre agregat si capul de eruptie sau pompare vor fi probate la o presiune egala cu 1,5 presiunea maxima de lucru. Nu sunt admise neetanseitatile.

Art. 186. – La deparafinarea sondelor in pompaj prin circulatie de titei fierbinte se vor lua urmatoarele masuri:

– incalzirea titeiului se va face numai cu abur sau apa calda in recipiente acoperite;

– legaturile dintre recipientii cu titei incalzit si sonda, vor fi etanse, neadmitandu-se scapari pe la imbinari;

– manevrarea robinetelor din instalatie se va face numai cu manusi de protectie.

Art. 187. – La deparafinarea tevilor de extractie in statii destinate special, vor fi amenajate paravane de protectie si bariere la capetele de introducere a aburului.

Art. 188. – La deparafinarea tevilor de extractie in turla la deget, se vor amenaja scaune prevazute cu orificii pentru introducerea aburului si cu racorduri de scurgere a parafinei.

Art. 189. – Se interzice incalzirea cu flacara directa a materialului tubular pentru eliminarea dopurilor de parafina, ciment, gheata, pamant, nisip etc.

4.7. Masuratori tehnologice la sonde

Art. 190. – (1) Orice operatie de masurare a parametrilor de exploatare a sondelor, va fi in mod obligatoriu precedata de controlul instalatiei de suprafata si de la gura putului.

(2) Se interzice efectuarea operatiilor de masurare in cazul constatarii unor defectiuni ca: neetanseitati ale capului de eruptie sau de pompare, manometre defecte, lipsa rotilor de manevra, automatul de pornire a unitatii sau frana defecta, etc.

Art. 191. – Masuratorile tevilor cu diferite aparate de adancime, se vor executa prin burlanul de lansare montat. Burlanul va fi probat la o presiune egala cu presiunea de proba a instalatiei de la gura putului.

Art. 192. – Instalatia mobila cu toba cu sarma va fi centrata fata de gura putului, pentru a se asigura o infasurare corecta pe toba cu evitarea formarii de noduri pe cablu sau caderea acestuia de pe rola.

Art. 193. – Montarea si demontarea cutiei de etansare a burlanului de lansare se vor efectua folosind un pod de lucru amenajat special cu bariere si balustrade de protectie. Podul va avea inaltimea corespunzatoare accesului la cutia de etansare a burlanului.

Art. 194. – La montarea burlanului se vor respecta urmatoarele:

– rolele burlanului se vor monta perpendicular pe axa tobei cu sarma;

– robinetul de scurgere al burlanului va fi montat in partea opusa granicului de manevra;

– teava de scurgere a burlanului va fi prelungita in beciul sondei.

Art. 195. – Punerea in comunicatie a presiunii din tevile de extractie cu burlanul, se va face prin deschiderea lenta si progresiva a robinetului de sub burlan. Orice neetanseitate va fi remediata imediat.

Art. 196. – Este interzisa:

– manevrarea granicului de alte persoane in afara de operatorul instruit in sarcina caruia revine manevra;

– stationarea personalului pe podetul de la gura putului in apropierea traseului cablului sau langa toba, precum si traversarea cablului;

– stergerea cablului direct cu mana in timpul extragerii;

– continuarea introducerii sau extragerii aparatului, daca apar scapari de titei sau gaze.

Art. 197. – Desfacerea carceilor de pe cablu se va face numai dupa oprirea troliului si suspendarea cablului in sarniere montate deasupra cutiei de etansare.

Art. 198. – Extragerea aparatului din burlanul de lansare se va face numai dupa inchiderea robinetului, avandu-se in vedere numarul necesar de ture pentru inchidere si numai dupa evacuarea presiunii din burlan la beciul sondei.

Art. 199. – La sondele eruptive, cu presiuni de peste 100 bari la capul de eruptie, masuratorile cu aparate de adancime se vor executa cu asistenta tehnica corespunzatoare.

Art. 200. – In cazul in care operatia de masurare continua si pe timpul noptii, se va asigura un iluminat suplimentar, cu faruri sau lampi de constructie antiex la gura putului, pe tot traseul cablului si la toba granicului.

Art. 201. – La dinamometrarea sondelor se interzice:

– montarea si demontarea aparaturii cu unitatea de pompare nescoasa de sub tensiune sau fara asigurarea acesteia cu frana reductorului;

– urcarea operatorilor pe capul de pompare;

– stationarea sub capul balansierului, in timpul functionarii unitatii de pompare;

– demontarea si suspendarea cutiei de etansare pe prajina lustruita in timpul operatiei de dinamometrare.

5. Lucrari de interventii si reparatii la sonde

5.1. Curatarea si spalarea sondelor

Art. 202. – Curatarea sondelor se face cu robinete de siguranta prevazute cu palnie de bronz, montate la gura putului.

Art. 203. – Echipele de curatare sonde vor fi dotate cu foarfeci pentru taierea cablului in caz de accidente tehnice.

Art. 204. – Curatarea sondelor eruptive se va face cu cap de eruptie si burlan montate la gura sondei.

Art. 205. – La montajul instalatiei si in timpul operatiei se va urmari centrarea cablului pe gura sondei si infasurarea corecta pe toba troliului. Se interzice folosirea de parghii de lemn sau metalice pentru asezarea cablului.

Art. 206. – Repunerea cablului cazut de pe rola se va face numai cu carlige de mana. Cablul va fi asigurat cu sarniere sprijinite pe gura putului.

Art. 207. – Se interzice manevrarea cablului peste rolele geamblacului cu racordul nedemontat.

Art. 208. – Deplasarea si ghidarea lingurii la haba de descarcare se vor face cu scule antiscantei. Operatorul va purta ochelari de protectie.

Art. 209. – Se interzice stationarea personalului in fata tobei granicului, pe traseul cablului, la gura sondei sau in turla, in timpul operatiei de curatare.

Art. 210. – Se interzice intreruperea operatiei fara asigurarea sondei. Nu este permisa suspendarea lingurii in interiorul turlei.

Art. 211. – Operatiile de degajare a lingurilor prinse sau ramase la put se vor face cu asistenta tehnica corespunzatoare dupa controlul obligatoriu al instalatiei de manevra si indepartarea personalului din sonda.

Art. 212. – Instalatia de spalare a sondelor va fi probata la o presiune de 1,5 ori presiunea de lucru. Operatia va fi consemnata in raportul de lucru.

Art. 213. – Se interzice spalarea sondelor cu agregate de pompare fara prevenitor montat pe gura putului.

Art. 214. – Pompele agregatelor vor avea supapa de siguranta dimensionata corespunzator presiunii maxime de lucru si manometru verificat periodic.

Art. 215. – La spalarea sondelor cu produse petroliere se va asigura:

– verificarea instalatiei de iluminat;

– dotarea cu scule antiscantei;

– prezenta si dotarea corespunzatoare a formatiei de prevenire si stingere a incendiilor;

– amplasarea la distantele din normative a agregatelor de pompare, habelor si rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere utilizate la spalare;

– prelungirea la distanta de 15m a esapamentelor agregatelor sau dispozitive antiscantei.

Art. 216. – Conductele de evacuare a lichidului de spalare de la put la habe vor fi verificate si ancorate corespunzator. In perioada de iarna conductele de evacuare in rampa (urcatoare) vor fi verificate periodic pentru a se preveni blocarea acestora.

Art. 217. – Spalarile efectuate cu instalatii speciale (tevi spirale) se vor face in baza unor programe detaliate care sa contina si masurile de securitate a muncii.

Art. 218. – Spalarea sondelor cu emanatii de gaze toxice provenite din zacaminte, se va face in sistem inchis conform programelor aprobate (cu echipament de protectie corespunzator).

5.2. Lucrari de reparatii capitale la sonde

Art. 219. – Lucrarile de reparatii capitale la sonde se vor executa in baza unor programe tehnice detaliate in conformitate cu „Regulamentul de prevenire a eruptiilor”, si cu prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

Art. 220. – Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii capitale ale unei sonde vor fi luate urmatoarele masuri:

– amplasarea habelor se va face la distanta impusa de normativele in vigoare;

– verificarea turlei, ancorelor si sistemului de manevra;

– verificarea instalatiei de iluminat si forta;

– nivelarea terenului, astuparea sau imprejmuirea batalelor, montarea barierelor, podetelor si balustradelor de protectie;

– asigurarea caracteristicilor fluidului de lucru prevazute in program si a stocului de chimicale de rezerva;

– asigurarea accesului normal la sonda si la diversele componente ale instalatiei;

– afisarea la sonda si prelucrarea cu executanti a programului de lucru si a „Regulamentului de prevenire a eruptiilor”.

Art. 221. – (1) Este interzisa inceperea lucrarilor de reparatii capitale fara receptia instalatiei montate la sonda. Receptia instalatiei va fi efectuata de comisia constituita prin decizia conducatorului unitatii, care va intocmi proces verbal si va aviza pornirea instalatiei.

(2) Instalatia de prevenire montata la sonda va corespunde prevederilor din „Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor”.

Art. 222. – Lucrarile de frezari sau resapari vor fi efectuate cu prevenitoare montate la gura putului. Instalatia de frezare va corespunde „Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de foraj sonde”.

Art. 223. – Amplasarea indicatorului de greutate va fi facuta astfel incat sa se asigure vizibilitatea de la comenzile troliului.

5.3. Detubarea sondelor

Art. 224. – Lucrarile de detubare vor incepe numai dupa avizul comisiei de receptie, care va consemna si in procesul verbal intocmit ca instalatia montata asigura pe toata perioada lucrarilor conditii depline de securitate a muncii. Se interzice inceperea lucrarilor sub rezerva completarii ulterioare a instalatiei.

Art. 225. – Lucrarile de detubare a sondelor se vor executa numai in baza unor programe scrise, intocmite in baza datelor geologo-tehnice in comanda – program a unitatii beneficiare.

Art. 226. – Pentru cazul unor manifestari eruptive ale sondei vor fi asigurate conditiile de omorare a sondei.

Art. 227. – Rotirea manuala a garniturii pentru taierea burlanelor cu cutite circulare este permisa numai cu calus confectionat special. Se interzice folosirea clestilor cu lant, a clestilor patenti sau a sistemul „petasca”.

Art. 228. – Nu este permisa taierea burlanelor din sonda cu putul gol.

Art. 229. – Este interzisa folosirea flacarii directe la desfundarea materialului tubular recuperat prin detubare.

Art. 230. – Se interzice intrarea muncitorilor in interiorul coloanelor (burlanelor). Vor fi luate masuri pentru prevenirea alunecarii sau caderii in interiorul coloanelor de diametre mari.

Art. 231. – Beciul sondei va fi verificat si asigurat contra daramarii peretilor.

Art. 232. – La suspendarea lucrarilor, indiferent de durata, va fi asigurat capul coloanei, cu posibilitatea de a scurge presiunea.

Art. 233. – Dupa detubare si cimentarea gaurii putului, toate gaurile vor fi astupate si se va nivela terenul.

Art. 234. – La executarea lucrarilor de detubare vor fi respectate prevederile specifice operatiilor cuprinse in prezentele norme si „Normele specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde”.

6. Colectarea – separarea- tratarea si depozitarea titeiului

6.1. Separatoare de titei, gaze si apa

Art. 235. – Sondele de reactie la combustia subterana si injectie de CO2 vor produce la habe special construite si prevazute cu cos pentru evacuarea gazelor nocive (in cazul in care nu exista instalatii de separare a acestora).

Art. 236. – La punerea in functiune si pe durata exploatarii unui parc de separatoare se vor respecta urmatoarele:

– incinta separatoarelor si rezervoarelor va fi inconjurata si prevazuta cu inscriptii avertizoare de pericol de foc, de explozie si de acces interzis persoanelor straine;

– cosul de evacuare a gazelor va fi amplasat in afara incintei, ancorat si controlat periodic;

– caile de acces, podetele si scarile din material incombustibil, pentru circulatie si acces la robinetele claviaturilor si manifoldurilor, vor fi intretinute in stare buna si vor fi curatate permanent de orice depuneri de titei, parafina, gheata sau zapada;.

– caminele si canalele de colectare si evacuare a scurgerilor din separatoare, vor fi in permanenta acoperite cu capace rezistente, din material incombustibil si mentinute in permanenta in stare curata;

– izolatia si orice neetanseitate ale conductelor de abur vor fi refacute imediat dupa fiecare degradare;

– incaperile de protectie vor fi construite din zidarie, tabla sau alte materiale necombustibile;

– nu este permisa incalzirea incaperilor de protectie cu sobe, ci numai cu calorifere cu apa calda sau abur, si protejate contra contactului cu corpul uman;

– vor fi controlate periodic scurgerile la pamant ale separatoarelor, rezervoarelor, cosurilor de gaze, ale stalpilor etc; instalatia de iluminat va fi in constructie antiex;

– gratarele si globurile de protectie ale corpurilor de iluminat, vor fi inlocuite imediat in caz de degradare;

– se interzice utilizarea sculelor si materialelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor in alte scopuri; aparatele de stins cu CO2 vor fi amplasate pe peretele nordic al baracilor si vor fi adapostite de razele solare.

Art. 237. – (1) Separatoarele de orice tip constructiv vor trebui sa corespunda prescriptiilor tehnice ale inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat in vigoare, referitoare la recipientii sub presiune.

(2) Fiecare separator va avea placa de timbru cu inscriptiile:

– tipul separatorului;

– denumirea uzinei constructoare;

– numarul si anul de fabricatie;

– diametrul si capacitatea;

– presiunea de lucru;

– numarul de ordine;

precum si marcarea cu vopsea a datei scadente pentru proba si revizie interna si numarul certificatului de functionare.

(3) La punerea in functiune, dupa fiecare reamplasare sau reparatie si la datele periodice mentionate in cartea recipientului, acesta va fi supus controlului inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat.

Art. 238. – Nu este permisa functionarea separatoarelor fara armaturile de siguranta sau cu:

– supape sau membrane de siguranta cu contragreutati reglate peste presiunea de regim;

– sticle de nivel sparte sau cu canaua de izolare si de scurgere cu 3 cai neetansa, sau fara teava de scurgere cu prelungitor;

– manometre defecte sau neavand marcata cu semn rosu pe cadran presiunea maxima de regim;

– canaua de scurgere a depunerilor din separator neetansa.

Art. 239. – Personalul parcului de separatoare trebuie sa asigure:

– mentinerea in separator a presiunii de regim si anuntarea oricarei depasiri a acesteia;

– mentinerea nivelului din separator la reperul marcat pe sticla de nivel;

– scurgerea in fiecare schimb a depunerilor din separator;

– verificarea zilnica a functionarii supapei de siguranta, sau in fiecare schimb, cand temperatura exterioara scade sub 0oC;

– interzicerea blocarii supapei de siguranta, deplasarea sau adaugarea unor greutati suplimentare pe parghia acesteia.

Art. 240. – In cazul sondelor de gaz condensat sau cu RGT mare, cu debite si presiuni mari de gaze, la separatoarele de inalta presiune, prevazute cu acumulator subteran sub presiunea sondei si la care duzele (discurile) sunt montate dupa acumulator, evacuarea impuritatilor se va face dupa o pauza de 10 min. dupa inchiderea obligatorie a sondei, prin robinetul montat inaintea intrarii in acumulator.

Art. 241. – Dezghetarea robinetelor de scurgere se va face numai cu apa calda sau alte materiale calde, necombustibile.

Art. 242. – Orice lucrare de reparatie la separatoare, se va efectua numai dupa scoaterea din functiune, izolarea prin blindare si evacuarea presiunii. Este interzis lucrul cu foc deschis fara luarea masurilor inscrise in permisul de lucru cu foc.

Art. 243. – La demontarea sau montarea supapei de siguranta de pe separator se vor respecta:

– executarea cu mijloace mecanizate dupa izolarea separatorului si evacuarea presiunii;

– ca operatorul sa fie asigurat prin legarea centurii de siguranta;

– accesul operatorului la inaltime sa se faca cu o scara mai inalta cu 0,5m decat separatorul, prevazuta cu dispozitive de fixare la ambele capete si asigurata contra deplasarii.

Art. 244. – Se interzice exploatarea separatoarelor si a instalatiilor aferente parcului de separatoare fara aparatura de masura si control prevazuta in proiecte sau cu defectiuni.

Art. 245. – In instalatiile de control si automatizare, pe aparate vor fi inscrise valorile parametrilor sau limitelor lor (maxim si minim).

Art. 246. – Operatorii care lucreaza la sondele echipate cu instalatii de automatizare sunt obligati ca inainte de a incepe lucrul, sa scoata de sub tensiune toata instalatia de la intrerupatorul de stalp, asigurand blocarea acesteia si avertizarea prin inscriptii.

Art. 247. – In cazurile in care separatoarele sunt inlocuite cu acumulatoare subterane, vor fi montate supape de siguranta pe cuponul dinaintea panoului de masura (la sondele de gaze).

6.2. Tratarea titeiului

6.2.1. Tratarea prin metode termochimice

Art. 248. – (1) Substantele dezemulsionante anionice utilizate in procesul tehnologic vor fi transportate in cisterne sau alte vase metalice inchise.

(2) Depozitarea se va face in rezervoare sau pe rampe special amenajate, amplasate in aer liber.

(3) Transvazarea dezemulsionantilor se va face numai mecanic, prin conducte etanse.

Art. 249. – Recipientii utilizati la depozitarea substantelor si solutiilor dezemulsionante vor fi acoperiti cu capace si robinete de golire la canalizare. Indicatoarele de nivel de pe recipienti vor fi mentinute permanent in stare de functionare.

Art. 250. – Spatiul dintre recipientele de solutie si cele cu substante chimice concentrate va fi amenajat cu platforme de beton (dale prefabricate).

Art. 251. – Scurgerile de dezemulsionant de pe platforme vor fi spalate imediat cu jet de apa, cu posibilitate de scurgere la canal.

6.2.2. Tratarea titeiurilor vascoase prin folosirea coloanei de stripare cu gaze

Art. 252. – La exploatarea instalatiilor de tratare care folosesc coloana de stripare cu gaze vor fi respectate masurile prevazute pentru tratarea titeiului prin metode chimice. Suplimentar se vor respecta si urmatoarele:

– coloana de stripare cu gaze va fi verificata conform prescriptiilor ISCIR;

– supapa de siguranta cu contragreutate va fi verificata periodic;

– aparatura de masura si control a procesului va fi mentinuta permanent in stare de functionare, cu marcarea parametrilor de regim;

– izolatia termica a coloanei de stripare va fi verificata si intretinuta in buna stare;

6.2.3. Tratarea titeiului in instalatii electrice

Art. 253. – In instalatie se monteaza la loc vizibil placute avertizoare cu inscriptia „TENSIUNE INALTA”, „PERICOL DE MOARTE”.

Art. 254. – Accesul persoanelor straine in incinta statiilor este interzis.

Art. 255. – La executarea, punerii in functiune a deshidratorului se va proceda astfel:

– se va controla valoarea sarcinii electrice de deshidratare. Se interzice lucrul cu defectiuni;

– se va verifica functionalitatea intrerupatorului automat de protectie. Se interzice apasarea prelungita pe butonul de pornire.

Art. 256. – (1) Punerea in functiune a deshidratorului se va face dupa un program, scris detaliat.

Inainte de punerea in functiune vor fi luate urmatoarele masuri obligatorii:

– se face controlul interior al deshidratorului cu indepartarea eventualelor obiecte uitate;

– la fiecare electrod se verifica izolatia;

– se verifica si se masoara punerea la pamant;

– se verifica etanseitatea legaturilor pentru a nu exista eventuale scurgeri;

– se scot blindele de pe conductele de titei si gaze;

– inainte de umplerea deshidratorului, se controleaza liniile de circulatie si scurgere.

(2) Dupa umplerea cu titei se va verifica obligatoriu functionarea dispozitivelor de siguranta si protectie (supape de siguranta si de respiratie, sistemul de semnalizare a nivelului, montarea si asigurarea cu lacat a barei de protectie si siguranta a deshidratorului).

Art. 257. – In timpul functionarii instalatiei va fi controlat in permanenta nivelul in deshidrator si vor fi evacuate continuu impuritatile.

Art. 258. – Scoaterea din functiune a unui deshidrator se va face dupa un program scris detaliat, ce va cuprinde ordinea manevrelor de efectuat:

– Intreruperea circuitului de la separatorul din spatele tabloului;

– montarea de placarde avertizoare cu inscriptia: „NU PUNETI IN CIRCUIT, SE LUCREAZA IN DESHIDRATOR”;

– desfacerea barei de protectie si sigurantei de la scara deshidratorului;

– desfacerea racordurilor electrice de la izolatorii de trecere de pe recipientul electric, legandu-se borna la pamant.

Art. 259. – La revizia instalatiei la intrarea in deshidrator se vor monta placute avertizoare in camera aparatelor de control cu inscriptia „NU CONECTATI, SE LUCREAZA IN INSTALATIE”. Acestea vor fi mentinute pe toata durata efectuarii lucrarilor.

Art. 260. – (1) La lucrul in interiorul deshidratoarelor electrice se vor lua urmatoarele masuri:

– scurgerea titeiului si blindarea legaturilor de titei si gaze;

– curatarea si aerisirea deshidratorului, in conformitate cu programul de lucru, respectandu-se prevederile din prezentele norme referitoare la curatarea rezervoarelor;

– asigurarea iluminatului in interior cu lampi de siguranta in constructie antiex si scule antiscantei. (2 )Sunt interzise lucrarile in interiorul deshidratoarelor fara eliberarea permisului de lucru.

Art. 261. – Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in spatele tabloului de comanda si de control sau efectuarea unor operatii sau manevre in circuitele energetice. Lucrarile si manevrele in instalatiile energetice sunt in exclusivitate de competenta persoanelor calificate si autorizate.

Art. 262. – Manevra de punere sub tensiune a unui deshidrator, va fi anuntata tuturor salariatilor din statie.

6.3. Instalatii de captare a reziduurilor din instalatiile petroliere

Art. 263. – (1) Toate instalatiile pentru captarea reziduurilor: baraje, stavilare, gropi captusite, decantoare, bazine din beton etc., vor fi amenajate astfel incat sa nu fie posibila caderea sau alunecarea oamenilor. In acest scop, toate instalatiile respective vor fi prevazute cu:

– iluminare pe timpul noptii;

– imprejmuiri solide din materiale incombustibile amplasate la cel putin 1m de la margine spre exterior;

– placi cu inscriptii de avertizare contra pericolelor de alunecare, cadere, inec, incendii.

– barierele vor fi metalice si incastrate in peretii din beton, inalte de cel putin 1,20m si cu distanta intre barele orizontale de 0,20m la batalele si decantoarele din beton.

(2) Rezervoarele sau habele, ingropate, vor fi suprainaltate fata de sol cu cel putin 0,20m, vor fi imprejmuite sau acoperite cu capace metalice sau gratare rezistente;

(3) Traversarea peste orice fel de instalatie de captare, pe punti inguste si fara bariere, este interzisa; podetele de traversare vor fi bine fixate la capete si vor fi prevazute cu balustrade si borduri.

Art. 264. – Nu este permis lucrul deasupra batalelor sau decantoarelor de captare, decat prin montarea unor platforme de lucru rezistente, prevazute cu aparatori si elemente de ancorare a centurii de siguranta.

Art. 265. – La lucrarile de curatare manuala a instalatiilor de captare de reziduuri vor fi respectate prevederile de la Curatarea rezervoarelor din prezentele norme.

Art. 266. – Titeiul colectat din astfel de instalatii ca si cel colectat in gropi provizorii, va fi transportat la parcuri. Gropile vor fi astupate cu pamant bine batut si nivelat.

Art. 267. – Dupa incetarea activitatii intre o zona petroliera, batalele, gropile, si alte excavatii, vor fi astupate si nivelate.

6.4. Depozitarea si transportul intern al titeiului, condensatului si gazolinei

Art. 268. – Depozitele de titei vor fi prevazute cu:

– instalatii de colectare – evacuare a condensului si a scurgerilor;

– camine de colectare a apelor meteorice si a scurgerilor accidentale de titei din interiorul digurilor rezervoarelor;

– scari si podete peste claviaturi.

Art. 269. – Toate instalatiile din depozite vor fi iluminate in conformitate cu normele si normativele in vigoare. Se va asigura iluminat de siguranta sau lampi de siguranta in constructie antiex.

Art. 270. – Accesul in depozite este permis numai persoanelor cu atributii de serviciu, in conditiile respectarii prevederilor normativului de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 271. – Toate echipamentele din depozit vor avea instalatii de legare la pamant, verificate si intretinute conform normativelor in vigoare.

Art. 272. – Rezervoarele din depozite vor fi prevazute cu:

– conducte de golire cu robinet actionat din afara digurilor;

– camine si canale de scurgere, acoperite cu capace sau gratare rezistente.

Art. 273. – Capacul fiecarui rezervor va fi prevazut cu:

– podete orizontale cu balustrada si borduri la gura de aerisire, supapele de aspiratie – respiratie si opritorul de flacari;

– podete cu balustrada (legate obligatoriu cu podetul principal) la supapele de siguranta si alte armaturi din exteriorul podetelor orizontale.

Art. 274. – Supapele de respiratie si opritorul de flacari de pe capacele rezervorului vor fi controlate de doua ori pe luna.

Art. 275. – Orificiul de masurare si colectare proba din rezervor va avea capac si inel de bronz sau plumb, iar masuratorile se vor efectua cu dispozitive din materiale neferoase (antiscantei).

Art. 276. – Fiecare rezervor va fi echipat cu scari metalice rezistente cu inclinarea de max 50o fata de orizontala,

prevazute cu balustrada si podete de odihna cu bariere. Se interzice instalarea de scari suspendate vertical.

Art. 277. – Rezervoarele de gazolina vor fi dotate cu:

– doua supape de siguranta;

– manometre si termometre, cu marcarea limitelor maxim si minim a parametrilor;

– sticle de nivel protejate contra actiunilor mecanice;

– legatura la cosul de evacuare, in afara depozitului;

– cutii de izolare si incalzire cu abur a armaturilor si stuturilor de legaturi;

– diguri de siguranta cu acces asigurat pe doua scari;

– instalatie de stropire cu apa sau ecrane solare.

6.5. Curatarea rezervoarelor

Art. 278. – Echipa de curatitori va fi instruita special, privind desfasurarea operatiei. Curatarea rezervoarelor se va face numai in baza unui permis de lucru emis de unitate.

Art. 279. – La curatarea rezervoarelor se vor lua urmatoarele masuri:

– se va controla fiecare membru al echipei la intrarea in schimb asupra starii psihico-fizice;

– se interzice intrarea cu incaltaminte cu accesorii metalice, surse de aprindere, sau scule necorespunzatoare. Sculele vor fi antiscantei si vor fi legate de centura;

– se va imprejmui cu panglica, sfoara sau cablu, suprafata de lucru din jurul rezervorului si se vor afisa placute avertizoare de interzicerea accesului persoanelor straine.

Art. 280. – (1) Accesul in interiorul unui rezervor de titei sau de alte produse petroliere, va fi permis numai dupa executarea urmatoarelor lucrari pregatitoare:

– blindarea conductelor de intrare si de evacuare a produselor petroliere, a aburului si de prevenire si stingere a incendiilor;

– golirea totala de produse petroliere, prin ridicarea stocului mort cu apa; rezervoarele, prevazute cu protectie catodica pe serpentine, vor fi golite prin demontarea stutului de mentinere a stocului mort cu apa;

– deschiderea gurilor de vizitare si aerisire;

– suflarea cu abur dupa urmatorul program de durata si debit, functie de capacitatea rezervorului:

– la rezervoare de pana la 1000 m3 – timp de 15 ore;

– la rezervoare intre 1000 si 3000m3 – timp de 20 ore;

– la rezervoare de peste 3000m3 – timp de 24 ore;

– aerisirea timp de minimum 24 ore dupa suflarea cu abur;

– spalarea suprafetei interioare a rezervorului cu apa calda si aditivata cu detergenti pulverizata printr-un furtun, timp de minim 2 ore pentru rezervoarele de pana la 2000m3 si de 3 ore pentru cele care depasesc aceasta capacitate;

(2) Diametrul tevii de introducere a aburului va fi de 50mm in cazul rezervoarelor cu capacitatea de pana la 200m3 si de 75mm pentru cele care depasesc 2000m3;

(3) Accesul in rezervoarele de titei cu continut de H2S sau/si CO2 este admis numai cu aparat respirator autonom (cu butelie de aer comprimat sau cu masti de aductiune de aer curat din zona nepoluata) si cu un control continuu cu aparatura portabila a concentratiei gazelor; in caz de depasire a limitelor admisibile, nu se va intra in rezervor; se va proceda la reaburirea si reaerarea rezervorului.

Art. 281. – (1) Curatarea rezervoarelor este permisa cu respectarea urmatoarelor masuri:

– controlul interiorului rezervorului cu explozimetrul pentru determinarea procentului de hidrocarburi inainte de accesul muncitorilor;

– crearea spatiului de acces al curatitorilor in rezervoare sau de retragere in caz de urgenta.

(2) Operatorii care spala peretii rezervorului cu furtun cu jet cu apa (calda), cei care curata depunerile acumulate pe fundul rezervorului, cei care demonteaza sau monteaza serpentinele de abur sau controleaza instalatia de protectie catodica, vor purta echipamentul de protectie impermeabil adecvat mediului de lucru. Se va asigura echipament de rezerva pentru cazuri urgente. Ei vor purta permanent centura de siguranta de care se va lega cordonul de salvare. Capul cordonului va fi scos prin gura de vizitare si va fi tinut de doi muncitori, pentru controlul si salvarea celui din interior.

(3) Se va verifica continuu modul de manifestare al muncitorului din interiorul rezervorului, prin intretinerea conversatiei; la cea mai mica nesiguranta in vorbire va fi scos in exterior. Daca operatorul in cauza este inconstient, va fi scos de a doua persoana echipata cu masca si centura de siguranta cu cordon de salvare.

Art. 282. – (1) Pe durata lucrarilor de curatare:

– va fi asigurata supravegherea permanenta de catre seful echipei de lucru;

– se va controla ca furtunul de cauciuc al mastii de aer sa nu faca indoituri, iar cei din afara vor urmari capul exterior al furtunului, ca sa se afle in zona de aer curat;

– iluminatul in interior se va face numai cu lampi de siguranta cu acumulatori, in constructie antiex;

– la reluarea lucrarilor dupa pauza de noapte, inainte de intrarea in rezervor, se va verifica atmosfera din interior cu aparatura portabila;

– se va asigura sursa de apa potabila si de spalat si trusa medicala conform normelor de igiena a muncii;

– este strict interzis lucrul in interiorul sau exteriorul rezervoarelor si recipientilor, in timpul descarcarilor atmosferice;

– se interzice folosirea imbracamintei personale, a echipamentului de lucru si de protectie, confectionate din fire sau fibre sintetice.

(2) Dupa terminarea operatiilor, seful de echipa va controla personal interiorul rezervorului pentru verificare si recuperarea sculelor, dispozitivelor si materialelor de orice fel, ramase eventual in rezervor.

Art. 283. – La curatarea cu solutii acide a rezervoarelor, se vor respecta aceleasi masuri, evitandu-se acumularea abundenta de hidrogen care poate provoca explozii. In acest scop se vor utiliza solutii de acid clorhidric in concentratie de 5% si se va asigura o buna ventilare pe la orificiile superioare de pe capacul rezervorului.

Art. 284. – (1) Repararea rezervoarelor se va executa numai dupa curatarea lor in incinta sau in afara depozitului.

(2) Interventia cu foc, aparate de sudura etc., este permisa numai in baza permisului de lucru cu foc eliberat conform normativelor in vigoare.

6.6. Statii de pompare a titeiului,condensatului si gazolinei

Art. 285. – Statiile de pompe pentru circulatia interna sau pomparea catre alte depozite a titeiului, condensatului si gazolinei, vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa aiba afisate instructiunile si schema de functionare;

– pompele vor fi actionate cu masini cu abur sau motoare electrice in constructie antiexploziva. Este interzisa folosirea motoarelor termice;

– aparatele electrice de pornire vor fi montate in incaperi separate si vor fi manevrate conform instructiunilor de lucru;

– conductele aeriene de abur din interiorul statiei vor fi montate la cel putin 2m inaltime in zonele de circulatie a personalului, si izolate termic;

– fiecare pompa va fi prevazuta cu conducta individuala de refulare pe liber, care se va mentine deschisa in timpul reviziilor si reparatiilor;

– colectoarele de aspiratie, refulare si conductele pentru aparatele de masura si control vor fi montate in afara statiei;

– pompele cu transmisie vor fi prevazute cu supape de siguranta avand cuie marcate si verificate lunar;

– supapele de siguranta vor fi prevazute cu teava de evacuare intr-un colector situat in afara statiei, teava va fi ancorata si va avea diametrul mai mare sau cel putin egal cu cel al supapei; este interzisa montarea oricaror elemente de inchidere pe teava de evacuare a supapei;

– pe fiecare conducta de refulare a pompelor va fi montat robinet cu manometru, pe a carui carcasa se va marca cu semn rosu presiunea maxima de lucru;

– toate robinetele vor avea tablite indicatoare cu: natura fluidului, sensul inchis-deschis si numarul de ture necesar pentru inchidere;

– instalatia de forta, de iluminat, instalatia telefonica si avertizoarele sonore sau luminoase, lampile de siguranta, vor fi in constructie antiexploziva.

Art. 286. – (1) Pornirea pompelor pentru transportul titeiului sau gazolinei, se va efectua numai dupa verificarea traseului conductelor de aspiratie si refulare, iar orice defectiune va fi imediat remediata.

(2) Pompele de abur vor fi pornite numai dupa incalzirea prealabila a cilindrilor pompei si eliminarea lichidului condensat. Robinetul de abur va fi actionat cu cheie, din pozitie laterala.

(3) Inainte de pornirea oricarei pompe se va controla ca in conducta de tragere sa nu existe aer sau gaze, acestea vor fi evacuate prin robinetul de purjare.

Art. 287. – Orice interventie la elementele in miscare ale pompelor sub presiune, ungerea precum si remedierea neetanseitatilor survenite in timpul exploatarii, se vor executa numai dupa oprirea pompelor si evacuarea presiunii.

Art. 288. – Este strict interzisa folosirea flacarii pentru detectarea neetanseitatilor din instalatie.

Art. 289. – Pe durata functionarii instalatiei nu este admisa:

– indepartarea aparatorilor;

– mentinerea manometrelor defecte;

– pastrarea in interiorul cladirii a carpelor, bumbacului de sters sau a bidoanelor cu substante inflamabile;

– modificarea pozitiei initiale sau adaugarea altor greutati la parghia supapelor de siguranta;

– scurgerea si acumularea produselor in jurul pompelor, sau pe caile de circulatie; orice scurgere va fi colectata in tavi si va fi remediata cauza.

Art. 290. – Orice reparatie care necesita lucrul cu flacara deschisa in interiorul statiei de pompe va fi permisa numai dupa:

– eliberarea permisului de lucru cu foc;

– oprirea instalatiei;

– evacuarea produselor (titei, condensat, gazolina);

– blindarea tuturor conductelor de legatura;

– spalarea scurgerilor;

– aerisirea interioara;

– verificarea atmosferei cu explozimetrul.

Art. 291. – (1) Controlul caminelor cu robinete se va efectua dupa aerisirea prealabila a acestora timp de minimum 15 minute:

(2) La caminele cu adancime de peste 1,5m controlul va fi efectuat de o echipa formata din 3 persoane. Dupa aerisire controlorul va cobori in camin, cu detectorul de gaze, imbracat cu echipamentul de protectie adecvat si cu centura de siguranta, al carui cordon va fi tinut afara de ceilalti doi membrii ai echipei. Se va intretine conversatie continua, in caz de incoerenta va fi scos afara.

6.7. Recoltarea probelor din rezervoare

Art. 292. – La recoltarea probelor de titei si gazolina din rezervoarele de depozitare se interzice:

– circulatia operatorilor direct pe capacul rezervorului, se va circula exclusiv pe podetele amenajate special pentru acces;

– recoltarea probelor pe timp de noapte, in conditii de vizibilitate redusa, pe timp de viscol, furtuna, ceata, descarcari electrice sau ploaie torentiala;

– utilizarea de obiecte de iluminat interzise: chibrite, brichete, lumanari sau lampi de constructie normala (care nu sunt antiex);

– utilizarea dispozitivelor de colectat probe, inclusiv lantul de legatura, care nu sunt confectionate din materiale neferoase.

Art. 293. – In cazul recoltarii probelor din conducte sub presiune, deschiderea robinetului de la priza se va face lent si din pozitie laterala.

7. Procese de mentinere si refacere a presiunii de zacamant

7.1. Epurarea, tratarea si injectia apei in zacamant

Art. 294. – Rezervoarele de depozit pentru apa bruta si epurata vor fi prevazute cu scari, podete, bariere, armaturi legate la pamant, ca si rezervoarele pentru titei.

Art. 295. – Bazinele de colectare, rezervoarele depozit de apa reziduala, decantoarele, caminele pentru robinete, instalatia de tratare, echipamentele din statia de pompare, locurile de amplasare a aparaturii de masura si control vor fi iluminate pe timpul noptii conform normativelor in vigoare.

Art. 296. – Este interzisa stationarea personalului pe podetul de la gura de aerisire a rezervoarelor, mai mult de 5 minute, pentru evitarea inhalarii gazelor.

Art. 297. – Baraca pompelor de injectie a apei va fi prevazuta si mentinuta permanent in ventilatie naturala.

Art. 298. – Coloanele de stripare, celulele filtrelor de coalescenta, filtrele de cuart, vor fi prevazute cu aparatura de masura si control, cu scari si podete cu balustrada.

Art. 299. – Lichidul din filtrele de coalescenta, va deversa prin preaplin in decantorul instalatiei.

Art. 300. – Toate conductele de injectie vor fi prevazute cu robinete de retinere.

Art. 301. – Caminele si canalele din statie si din exterior vor fi acoperite cu elemente din material incombustibil. Caminele exterioare neacoperite vor fi imprejmuite.

Art. 302. – Lucrarile de reparatii la rezervoarele aflate in functiune se vor executa cu scule antiscantei.

Art. 303. – Este interzisa efectuarea oricarei operatii in sistemul de circulatie a apei reziduale, fara eliminarea prealabila a presiunii din sistemul de pompe – conducte – armaturi, urmata de inchiderea robinetelor de izolare a portiunii de lucru. Manevrarea robinetelor se va face cu chei speciale, din pozitie laterala fata de axul tijei robinetului.

Art. 304. – Este strict interzisa orice interventie asupra conductelor sau colectoarelor in functiune si sub presiune (stemuire de pori, ciocanire, strangere de piulite, alte solicitari mecanice).

Art. 305. – Manevrarea cutiilor filtrante cu material de coalescenta, se va executa numai mecanizat. Este interzisa stationarea personalului sub sarcina sau bratul macaralei, in timpul operatiilor de inlocuire a cutiilor, a pietrisului de cuart din filtre.

Art. 306. – Accesul personalului pentru curatarea celulelor filtrante este admis numai dupa evacuarea apei reziduale, spalarea abundenta cu apa reziduala si aerisirea timp de o ora.

Art. 307. – Pe durata lucrului in interiorul celulelor, filtrelor, sau a altor recipiente, toate robinetele de izolare vor fi inchise, blindate si prevazute cu inscriptia: „ATENTIE”, „MANEVRARE INTERZISA”, „SE LUCREAZA IN INTERIOR”.

Art. 308. – La curatarea sau revizia interiorului recipientilor pentru apa reziduala se vor respecta masurile prevazute la curatarea rezervoarelor de titei.

Art. 309. – Toate urmele de apa si titei din jurul rezervoarelor, de pe podete sau scari vor fi indepartate, iar locul presarat cu nisip.

Art. 310. – Pentru orice noua instalatie de tratare a apei vor fi respectate instructiunile de lucru din cartea tehnica a acesteia.

7.2. Injectia de apa cu polimeri

Art. 311. – La exploatarea pompelor de injectie, rezervoarelor si conductelor vor fi respectate masurile de securitate a muncii specificate la injectia de apa reziduala.

Art. 312. – La manevrarea butoaielor de chimicale, executantii nu vor sta sub dispozitivul de primire a butoaielor sau in fata planului inclinat folosit pentru descarcare.

Art. 313. – In cazul unor deversari de solutie de polimeri pe caile de acces, acestea se vor razui si spala cu apa cu furtunul. In cazul unor deversari mari, se vor spala cu apa cu var.

Art. 314. – Pe timpul iernii platformele de lucru vor fi presarate cu material antiderapant.

Art. 315. – La injectia cu alte tipuri de solutii (alcaline, micelare etc.) vor fi respectate masurile de securitate a muncii prevazute la injectia apei in zacamant. Manipularea si utilizarea substantelor chimice concentrate si a solutiilor preparate se vor face in conformitate cu instructiunile furnizorilor si programele de lucru intocmite de unitate.

7.3. Injectia de gaze naturale si CO2 in zacamant

Art. 316. – La injectia gazelor in zacamant, se vor respecta prevederile din „Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale” referitoare la operatiile executate.

Art. 317. – In incaperile unde sunt amplasate distribuitoare de gaze, se va asigura ventilatia naturala. Se interzice depozitarea de lichide inflamabile sau alte materiale combustibile.

Art. 318. – Gazele vor fi purjate la nevoie din sonde printr-o conducta de evacuare la un cos plasat la minimum 50m distanta de gura putului.

Art. 319. – In zonele de lucru se va determina periodic concentratia de CO2, prin analize efectuate de laboratoare specializate.

Art. 320. – In incaperile unde sunt posibile acumulari de CO2, inainte de intrarea personalului, se va determina concentratia de CO2 si se va asigura ventilatia naturala.

Art. 321. – Zonele in care apar accidental emanatii de CO2 ce nu pot fi eliminate se vor imprejmui si marca cu tablite avertizoare „PERICOL DE INTOXICARE”.

Art. 322. – Se va asigura controlul zilnic al conductelor de transport si al sistemului de etansare de la gura sondelor.

7.4. Combustia subterana

Art. 323. – Experimentarea si aplicarea procesului de combustie subterana se vor face in baza unor studii si proiecte aprobate. In proiecte vor fi detaliate constructia sondelor de combustie si reactie, dotarea si modul de exploatare a sondelor si instalatiilor aferente, in conditii de siguranta.

Art. 324. – Se va asigura colectarea, separarea si transportul fluidelor exploatate prin combustie, in sistem inchis. Gazele nocive vor fi aspirate si evacuate numai in conditiile stabilite si aprobate prin proiecte.

Art. 325. – Conductele de amestec vor fi ingropate si prevazute cu dispozitive de dilatare la legatura cu capul de eruptie.

Art. 326. – Robinetele principale ale capetelor de eruptie sau de pompare de la sondele de reactie cu temperatura mai mare de 500 vor avea tije cardanice, pentru manevre de la distanta.

Art. 327. – Daca nu pot fi montate tije cardanice, rotile de manevra ale robinetelor prin care circula fluide fierbinti, vor fi izolate cu materiale termoizolante sau se vor utiliza manusi corespunzatoare de protectie.

Art. 328. – Instalatiile de la gura putului de la sondele de injectie si combustie si unde temperatura depaseste 40°C, vor fi imprejmuite cu gard metalic demontabil. Se vor plasa tablite avertizoare „TEMPERATURA INALTA, PERICOL”.

Art. 329. – Sondele de reactie vor avea asigurate sisteme de racire a spatiului inelar.

Art. 330. – Beciurile sondelor de reactie prevazute fara coloana de ancoraj vor fi astupate cu pamant. Beciurile sondelor de reactie cu coloana de ancoraj vor fi acoperite cu poduri si mentinute curate.

Art. 331. – Locurile de munca unde sunt emanatii nocive de CO2 si CO vor fi dotate cu echipament de protectie adecvat, care va fi utilizat obligatoriu la depasirea concentratiei maxim admisa.

Art. 332. – Parcurile de separare si instalatiile anexe aferente combustiei subterane vor fi asigurate impotriva patrunderii oricarei persoane in incinta. Accesul personalului in incinta instalatiilor va fi permis numai pentru executarea unui program aprobat.

Art. 333. – Aprinderea stratului productiv si initierea combustiei vor fi realizate dupa instructiuni tehnice si programe scrise elaborate de institutii de specialitate.

Art. 334. – Operatia de aprindere se face doar daca sunt asigurate:

– verificarea si probarea instalatiei de aprindere;

– etanseitatea legaturilor la capul de alimentare si aparatele de masuri si control;

– blindarea eventualelor legaturi intre conductele de gaze si conductele de aer;

– indepartarea personalului la o distanta de minimum 100m;

– prezenta responsabilului cu conducerea si coordonarea lucrarilor in ansamblu.

Art. 335. – Pentru aprinderea prin alte metode, vor fi elaborate si aprobate programe de lucru, cu detalierea operatiilor si masurilor de securitate a muncii.

7.5. Emanatii de gaze nocive

Art. 336. – Instalatiile de colectare a productiei sondelor din panourile de combustie si din alte panouri unde prin canalizare au aparut gaze nocive, vor avea sistemele de captare, dirijare si evacuare conform proiectelor.

Art. 337. – Se va urmari functionarea corecta a cosurilor de gaze si a ventilatoarelor. Zilnic se va scurge lichidul acumulat in conductele de aductiune la cosuri. Cosurile vor fi revizuite semestrial.

Art. 338. – Nu se permite exploatarea sondelor de combustie in sistem deschis. Titeiul produs va fi trecut prin separatoare, pentru eliminarea gazelor nocive.

Art. 339. – Coloanele sondelor in pompaj, care acumuleaza gaze nocive, vor fi legate la cosurile de evacuare ale parcurilor sau la cosul propriu, special construit.

Art. 340. – Periodic dupa programe intocmite de conducerea unitatii in parcurile de separatoare si in zonele locuite limitrofe, se vor efectua analize pentru determinarea concentratiilor de gaze nocive din atmosfera.

Art. 341. – In cazul unor emanatii periculoase de gaze nocive, interventiile pentru remediere se vor face numai cu masti de protectie cu aductiune libera a aerului sau aparate izolante. Personalul neimplicat in interventii va fi evacuat.

Art. 342. – Orice emanatie de gaze din fisuri ale terenului, beciuri de sonde active sau abandonate, maluri de ape, puturi de apa, etc. din sondele de combustie sau cele invecinate, va fi anuntata imediat conducerii unitatii.

7.6. Compresoare de aer pentru combustie subterana

Art. 343. – (1) Pentru presiuni de refulare de pana la 10 bari, exploatarea compresoarelor de aer se va efectua potrivit Normelor specifice de protectie a muncii pentru producerea aerului comprimat”.

(2) Pentru presiuni de refulare de peste 10 bari, exploatarea compresoarelor de aer se va face conform prezentelor norme.

Art. 344. – Este interzisa montarea compresoarelor de aer de tip cu ungere in aceeasi incapere in care functioneaza compresoare pentru gaze.

Art. 345. – In cazul montarii in aceeasi incapere a compresoarelor de gaze naturale cu compresoare pentru comprimarea aerului trebuie:

– ca tot echipamentul electric sa fie in constructie antiex;

– sa nu existe nici o legatura in manifolduri intre parti ce deservesc compresoare sau conducte de aer si parti ce deservesc compresoare sau conducte de gaze.

Art. 346. – Fiecare statie de compresoare pentru aer va fi prevazuta cu:

– schema instalatiei tehnologice de comprimare a aerului cu toate modificarile la zi;

– schema instalatiei de spalare cu solutie de soda caustica;

– schema instalatiei electrice de forta si comanda;

– instructiunile specifice de exploatare si de securitate a muncii;

– graficul ciclurilor de spalare, revizii, reparatii si verificari ale inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat (ISCIR);

– registrul cu evidenta functionarii agregatelor si a efectuarii acestor operatii, conform graficului;

– raportul zilnic de functionare a statiei, cu incadrarea si inscrierea parametrilor de functionare in limitele prevazute sau a anomaliilor survenite in fiecare schimb.

Art. 347. – Fiecare compresor va fi echipat cu sistem automat de semnalizare, acustica sau optica, care sa opreasca compresorul in cazul:

– depasirii temperaturii aerului comprimat peste limita maxima admisibila la fiecare treapta de comprimare din racitorul final;

– scaderii presiunii fluidului de racire, fata de valoarea prevazuta in proiect;

– scaderii presiunii fluidului de ungere, fata de valoarea prevazuta in cartea tehnica.

Functionarea sistemului de semnalizare declansare va fi verificat si probat, cel putin trimestrial.

Art. 348. – (1) Este interzisa functionarea compresorului fara aparatura de masurare a temperaturilor si a presiunilor. Manometrele montate dupa fiecare treapta de comprimare, vor fi prevazute cu amortizoare de pulsatii.

(2) Manometrele si termometrele vor avea marcate cu rosu valorile maxime de regim.

Art. 349. – Conductele de refulare a aerului comprimat vor fi realizate fara schimbari bruste de directie in plan orizontal sau vertical, fara strangulari, evitandu-se modificarile de diametru sau portiunile unde se pot acumula depuneri de reziduuri uleioase.

Art. 350. – (1) In toate punctele unde este posibila acumularea de reziduuri de ulei si apa se vor monta vase separatoare prevazute cu dispozitive de purjare.

(2) Purjarea se va efectua pe baza de grafic, stabilit functie de anotimp si de frecventa acumularilor, precum si inaintea fiecarei porniri.

(3) Dispozitivele de purjare vor fi verificate zilnic.

Art. 351. – Corpul compresoarelor, electromotoarelor, racitoarelor, separatoarelor de apa si ulei, precum si conductele de refulare din incinta statiei de compresoare ca si baraca acesteia, vor fi electric puse la pamant. Masurarea prizelor de legare la pamant se va efectua conform graficului, dar cel putin odata pe an. Rezultatul masuratorilor va fi consemnat in registrul destinat acestui scop.

Art. 352. – (1) Se vor monta supape de siguranta in urmatoarele puncte:

– pe racitoarele intermediare si finale;

– pe recipientul tampon;

– intre compresor si robinetul de inchidere (in cazul in care se monteaza un asemenea robinet intre compresor si recipientul tampon).

(2) Supapele de siguranta trebuie sa asigure ca presiunea de lucru sa nu depaseasca pe cea nominala, cu mai mult de 10 %.

Art. 353. – (1) Reglarea supapelor de siguranta se va efectua numai de catre personalul autorizat de inspectoratul de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat.

(2) Datele de reglare vor fi consemnate in „Registrul pentru evidenta reparatiilor instalatiilor de aer comprimat”. Dupa efectuarea reglarii, toate supapele, indiferent de tip, vor fi sigilate.

Art. 354. – Toate aparatele de masura si control din instalatiile de comprimare si distribuitoarele de aer comprimat vor fi supuse verificarilor metrologice oficiale in conformitate cu instructiunile in vigoare.

Art. 355. – Aspiratia aerului se face din afara statiei. Filtrul de retinere a impuritatilor din aer va fi protejat impotriva precipitatiilor atmosferice si degradarilor mecanice.

Art. 356. – Constructia dispozitivului de fitrare trebuie sa asigure accesul usor si sigur pentru curatarea, intretinerea si inlocuirea acestuia.

Art. 357. – Filtrele de aer care nu sunt prevazute cu dispozitive de autocuratare, se vor demonta si curata la intervale stabilite, functie de nivelul depunerilor de impuritati.

Art. 358. – In cazul comprimarii aerului in mai multe trepte, cu compresoare montate in serie, oprirea se va incepe cu ultima treapta, dupa ce refularea acesteia a fost dirijata la cos, conform instructiunilor de exploatare.

Art. 359. – Nu este permisa oprirea compresorului in sarcina decat numai in cazuri extreme ca: incendiu, avarie mecanica, intrerupere de curent electric etc., dupa care se va efectua imediat izolarea compresorului si scurgerea presiunii.

Art. 360. – (1) Pentru asigurarea functionarii sistemului de racire, se vor urmari:

– nivelul apei in bazinul instalatiei de racire, de doua ori in fiecare schimb;

– temperaturile aerului comprimat si ale apei de racire pe toate treptele, inclusiv dupa racitorul final; pe fiecare treapta de refulare, temperatura nu va putea depasi valoarea prescrisa prin proiect.

(2) Valorile vor fi consemnate in raportul zilnic al statiei.

Art. 361. – Dezghetarea vaselor separatoare de apa sau a dispozitivelor de purjare, se va efectua cu apa calda sau abur. Este interzisa dezghetarea cu flacara sau foc deschis.

Art. 362. – La utilizarea compresoarelor se vor respecta urmatoarele conditii:

– la compresoarele cu ungere se va folosi numai ulei de tipul prevazut de constructor in cantitatile si la intervalele recomandate de acesta, in cartea tehnica;

– se vor urmari si consemna in raportul zilnic, pe schimburi, cantitatile de ulei consumate pe fiecare compresor;

– la iesirea din oricare cilindru compresor, temperatura aerului va fi cu cel putin 50°C sub punctul de inflamabilitate al uleiului utilizat la ungere;

– purjarea recipientilor si colectoarelor, in special a portiunilor joase, se va efectua in fiecare schimb;

– separatoarele de ulei se vor scurge continuu in vasele de captare. Acestea ca si toate dispozitivele prevazute cu scurgeri, vor fi purjate de doua ori in fiecare schimb, iar conductele zilnic, in schimbul de zi;

– purjarea se va efectua obligatoriu inainte de repornirea compresorului;

– spalarea manifoldurilor, colectoarelor si conductelor de refulare a aerului comprimat se va efectua cel putin odata in fiecare trimestru si dupa fiecare revizie sau reparatie cu o solutie de 3 – 5 % NaOH (hidroxid de sodiu) sau cu o solutie de 3 % sulfanol in apa, incepand de la cilindrul compresor pana la iesirea din racitorul final;

– curatarea caminelor cu robinete, a clapetelor de retinere etc., de depuneri sau dopuri de impuritati, emulsii de ulei, se va efectua la intervale de trei luni;

– se interzice cu desavarsire curatarea sau spalarea cu substante usor volatile sau inflamabile;

– se vor respecta prescriptiile de manipulare a substantelor utilizate pentru solutiile de spalare si de utilizare a echipamentului de protectie necesar. Efectuarea operatiilor respective se va face sub supravegherea sefului statiei.

Art. 363. – Operatia de spalare va fi anuntata cu 48 ore inainte de efectuare, pentru a se lua masurile corespunzatoare la sondele de injectie.

Art. 364. – Solutiile de lesie uzate, rezultate dupa spalare, vor fi colectate si neutralizate in habe sau batale imprejmuite, prevazute cu inscriptii de avertizare corespunzatoare, fiind interzisa deversarea solutiilor uzate pe sol sau in surse de apa.

Art. 365. – La compresoarele cu ungere, pentru evitarea pericolului de explozie datorat depunerilor de impuritati uleioase, se vor efectua si urmatoarele operatii:

– filtrarea uleiului inainte de utilizare;

– controlul, rectificarea sau inlocuirea supapelor uzate ale compresorului, prin care se poate scapa ulei;

– curatarea si spalarea de reziduuri a peretilor si fundului habei inainte de prepararea solutiei de spalare.

7.7. Injectia de abur in zacamant

Art. 366. – Bateriile de generatoare de abur, conductele de transport si de injectie vor fi montate si exploatate conform normelor si instructiunilor tehnice de producere si utilizare a aburului stabilite de proiectant.

Art. 367. – Traversarea drumurilor se va realiza aerian cu conducta montata la inaltime de minim 5m. De ambele parti ale drumului se vor amplasa tablite avertizoare indicand inaltimea de trecere admisa pentru vehicule si de avertizare cu inscriptia „ABUR SUB PRESIUNE”.

Art. 368. – Pentru fiecare tip de generator de abur se vor afisa la loc vizibil instructiunile de exploatare.

Art. 369. – Conductele de gaze, apa, abur vor fi vopsite si marcate conform standardelor in vigoare.

Art. 370. – Conductele de abur vor fi prevazute cu recipienti de colectare a apei de condensare si cu robinete si teava de purjare.

Punctele de scurgere vor fi imprejmuite iar habele de colectare a apei vor fi acoperite.

Art. 371. – Proba de etanseitate si de rezistenta a conductelor se va efectua la o presiune de 1,5 ori mai mare decat presiunea maxima de regim de injectie, stabilita prin proiect.

Art. 372. – Toate conductele vor fi izolate termic; este interzisa exploatarea acestor conducte cu izolatia lipsa sau deteriorata, cu suporti de sustinere lipsa sau deteriorati.

Art. 373. – Pe traseul conductelor de abur, in zonele de circulatie si la sondele de injectie si reactie se vor plasa placute avertizoare cu inscriptia: „ATENTIE! ABUR SUB PRESIUNE. PERICOL DE ACCIDENTARE”.

Aceleasi inscriptii vor fi montate la baterii si la generatoarele mobile in functiune la sonde.

Art. 374. – Instalatia de injectie de la sonda va fi prevazuta cu robinete amplasate astfel ca sa poata fi manevrate din pozitie laterala sau de pe platforme de lucru special amenajate.

Art. 375. – Toate sondele de injectie si de reactie vor fi imprejmuite si prevazute cu placute avertizoare cu inscriptia „ATENTIE. TEMPERATURA INALTA. PERICOL DE ACCIDENTARE”.

Art. 376. – Este interzis sa se lucreze la instalatia sondei in timp ce se injecteaza abur. Orice interventie sau reparatie se va efectua numai dupa izolarea instalatiei de injectie prin inchiderea robinetelor, evacuarea presiunii si dupa scaderea temperaturii sub 40°C.

Art. 377. – Manevrarea robinetelor de abur se va face lent, din pozitie laterala, cu cheia carlig, folosind manusi de protectie.

Art. 378. – (1) Repunerea in productie a sondelor de injectie ciclica de abur, se va face conform proiectului tehnic de exploatare. Efectuarea unor operatii tehnologice se face numai dupa:

– inchiderea robinetelor de intrare a aburului de pe conducta si de la capul de injectie (de pompare);

– scurgerea lenta a aburului din tevile de extractie si din conducta de injectie;

– pauza de racire a instalatiei sondei pana la temperatura de cca 40°C.

(2) Daca dupa deschiderea robinetului principal de pe conducta de amestec a sondei nu apare nici o tendinta de manifestare a sondei – eruptie de fluide fierbinti – se va putea trece la efectuarea operatiilor tehnologice.

7.8. Contactul cu fluide fierbinti si nocive in procesele termice

Art. 379. – Introducerea sau extragerea tevilor de extractie la sondele in care se injecteaza sau produc fluide fierbinti poate incepe doar cand instalatia de suprafata s-a racit sub 40°C, s-a omorat sonda si s-a montat instalatia de prevenire la gura putului.

Art. 380. – La sonda respectiva se va afla in permanenta un agregat de pompare legat de gura sondei si o cantitate de rezerva de fluid de omorare , egal cu volumul coloanei.

Art. 381. – Se vor respecta prevederile din Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor si din programul de lucru aprobat de conducerea schelei, pentru sonda respectiva.

Art. 382. – La orice sonda de reactie, care produce fluide fierbinti sau/si nocive, operatiile de extragere a prajinilor de pompaj sau a tevilor de extractie, se vor incepe numai dupa ce s-a montat si probat instalatia de prevenire a eruptiilor.

Art. 383. – Operatiile de pistonat, lacarit, curatari cu lingura sau cu freza cu clapa, se vor executa numai cu luarea masurilor prevazute anterior pentru aceste operatii.

Art. 384. – (1) In cazul unor emanatii de gaze nocive (CO, CO2, H2S) intreaga echipa va purta masca cu aductiune de aer sau cu generare de oxigen.

(2) Interventiile la astfel de sonde, se vor efectua numai in timpul zilei.

(3) In cazuri de forta majora lucrul de noapte va fi limitat cu pauze corespunzatoare.

Art. 385. – In cazul lichidarii eruptiilor sau/si incendiilor la sonda va fi permanent prezenta o autosanitara cu personal si cu dotare corespunzatoare, pentru arsuri, socuri, etc.

Art. 386. – In timpul executarii unor lucrari de extragere a sculelor din sonda, cu pericol de stropire cu fluide fierbinti, personalul va fi indepartat de la gura sondei. Operatorul de pe troliu va fi protejat obligatoriu de o cabina.

Art. 387. – Manevrarea tevilor de extractie si a prajinilor de pompare, introducerea si extragerea lor la sondele cu temperatura ridicata se vor face numai ziua.

Art. 388. – In cazul eruptiilor libere cu fluide fierbinti, interventiile se vor face in baza unor programe aprobate si coordonate cu utilizarea echipamentelor speciale de protectie. Fiecare om al echipei care se apropie in aceste conditii de sonda, va fi legat cu cablu pentru a putea fi recuperat la nevoie.

8. Dezbenzinarea si deetanizarea gazelor

8.1. Prevederi comune

Art. 389. – Accesul in instalatiile de dezbenzinare, deetanizare si in zonele periculoase va fi marcat cu indicatoare de avertizare avand inscriptiile: „INTRAREA PERSOANELOR STRAINE ESTE INTERZISA”.

Art. 390. – Se interzice: accesul neautorizat al autovehiculelor in incinta instalatiilor, intrarea cu tigari, chibrituri sau alte surse de foc.

Art. 391. – In statii vor fi afisate schemele tehnologice, instructiunile tehnice de functionare si principalele masuri pentru prevenirea accidentelor.

Art. 392. – Scarile de acces la instalatii si echipamente, vor fi prevazute cu bariere si platforme de odihna; la capatul fiecarei scari se vor prevedea podete de circulatie cu bariere si borduri opritoare.

Art. 393. – In zonele de trecere a personalului, aparatele tehnologice, recipientele si conductele cu temperatura mai mare de 60°C vor fi izolate termic.

Art. 394. – Oprirea, operatiile de revizie si reparatii, punerea sau repunerea in functiune a instalatiilor se realizeaza in baza unor programe detaliate, aprobate de conducerea unitatii.

Art. 395. – Se interzice lucrul cu flacara deschisa fara obtinerea permisului de lucru cu foc si a luarii tuturor masurilor impotriva incendiilor.

Art. 396. – Accesul la diferite obiective ale instalatiei se va face pe caile si scarile de acces construite. Nu se admit cai de acces si scari improvizate.

Art. 397. – La toate aparatele de masura si control valorile nominale de functionare vor fi marcate cu dunga rosie pe carcase sau cadran.

Art. 398. – Pierderile de ulei sau diferite produse chimice vor fi imediat indepartate.

Art. 399. – Intrarea in diferite coloane sau recipiente pentru revizii si reparatii se va face numai in baza unui permis de lucru cu detalierea masurilor tehnice si de protectie a muncii. Intrarea in recipient este interzisa fara efectuarea masurilor care sa indice o atmosfera de lucru in afara limitelor periculoase.

Art. 400. – Este interzisa folosirea echipamentelor si aparaturii la care s-au depasit termenele de verificare si probare, mentionate in certificatele de functionare.

Art. 401. – Manevrarea utilajelor in statii se va face cu mijloace mecanizate corespunzatoare sarcinilor si dimensiunilor utilajelor.

Art. 402. – La instalatiile unde este necesara verificarea vizuala a executarii comenzilor de deschidere – inchidere manuala sau de la distanta, robinetele vor avea indicator de pozitie.

Art. 403. – Instalatiile si echipamentele electrice vor fi realizate, exploatate, revizuite si reparate in conformitate cu prevederile normativelor si standardelor in vigoare.

8.2. Degazolinarea gazelor

Art. 404. – Instalatiile de dezbenzinare vor fi montate in aer liber. In cazul in care adsorbitoarele sunt montate in cladiri se interzice amplasarea in aceleasi incaperi a motoarelor electrice, termice sau elementilor cu transmisii prin curele, iar incaperea va fi aerisita.

Art. 405. – Colectoarele vor fi probate la o presiune egala cu 1,5 presiunea de regim, atat la punerea in functiune initiala cat si dupa fiecare reparatie.

Art. 406. – Pornirea instalatiei de dezbenzinare se va face numai dupa evacuarea aerului din conducte si recipiente, verificarea aparatelor de masura, a dispozitivelor de siguranta, automatelor de comanda – reglare, precum si a etanseitatii recipientelor.

Art. 407. – Evacuarile supapelor de siguranta de pe recipientele montate in cladiri vor fi dirijate, prin conducta, in afara cladirii, la 1m distanta fata de acoperis.

Art. 408. – La instalatiile de dezbenzinare cu comanda automata, aparatura se monteaza in incapere separata, amplasata la distanta prevazuta de normativul in vigoare.

Art. 409. – La exploatarea instalatiei de comanda automata vor fi luate masurile de:

– interzicere a accesului in spatele panoului AMC, fara a avea atributii de serviciu;

– evitare a patrunderilor reziduale de apa, ulei, gazolina in canalul de cabluri;

– evitare a scaparilor de gaze si gazolina prin sistemul de pompare si suflante;

– control si mentinere in stare de functionare a sistemului de semnalizare si alarmare;

– evitare a inghetarii conductei magistrale de gazolina (prin respectarea stricta a tehnologiei de lucru);

Art. 410. – Conducta de gaz sarac va fi racordata la cosul de evacuare al instalatiei. Cosul de evacuare va fi prevazut cu retroregulator, conducta ocolitoare si recipiente de evacuare.

Art. 411. – Pe conducta de colectare a gazelor necondensate din rezervorul de gazolina se vor monta retroregulator si robinete de retinere.

Art. 412. – (1) Instalatiile de dezbenzinare vor avea montate conducte ocolitoare (by – pass) corespunzatoare debitelor.

(2) Conducta ocolitoare va interconecta conducta de intrare gaze bogate cu cea de iesire gaze sarace, si va fi prevazuta cu robinet regulator si robinete de sectionare de ambele parti ale instalatiei.

Art. 413. – Separatorul de apa – gazolina din instalatie va avea dispozitiv de evacuare automata in permanenta stare de functionare.

Art. 414. – Carbunele activ va fi depozitat in locuri amenajate, iar pulberile de carbune vor fi evacuate in afara statiei. La cernerea carbunilor se vor utiliza echipamente de protectie si de lucru prevazute in normativ.

Art. 415. – (1) Deblocarea conductelor pe care s-au format criohidrati se face prin izolarea tronsonului, deschiderea la ambele capete, si eliminarea presiunii dupa ce a fost dezghetat cu apa calda.

(2) Deblocarea conductelor aeriene se face numai dupa ancorarea la capete si la schimbarile de directie.

(3) Personalul va fi indepartat si se va interzice orice interventie la capetele conductei.

Art. 416. – Se interzice cu desavarsire folosirea gazolinei pentru curatarea echipamentului de protectie, a sculelor, a aparatelor, a hainelor etc.

8.3. Deshidratarea gazolinei

Art. 417. – La instalatia de deshidratare a gazolinei vor fi luate urmatoarele masuri:

– pompele de transport vor fi actionate cu abur, iar incaperile in care sunt montate vor fi aerisite;

– vasul decantor va avea armaturi similare rezervorului de gazolina, inclusiv instalatia de stropire cu apa;

– recipientele cu desicant (soda caustica) vor fi verificate periodic conform normativelor.

Art. 418. – Manipularea sodei caustice se va face numai cu echipamentul prevazut in normativ, cu respectarea instructiunilor de lucru si de protectia muncii.

8.4. Lichefierea gazelor necondensate in instalatiile de dezbenzinare

Art. 419. – Rezervoarele de gaze lichefiate se monteaza pe teren amenajat cu pardoseala, amplasate si protejate conform normativelor in vigoare.

Art. 420. – Pe conducta de aspiratie a compresorului de gaze lichefiate din rezervorul tampon se va monta retroregulator de presiune.

Art. 421. – Se interzice punerea in functiune si exploatarea instalatiei de lichefiat fara aparatura de masura si control si dispozitivele de protectie si siguranta in stare de functionare.

8.5. Prevenirea si combaterea autoaprinderii stratului de carbune activ din adsorbere

Art. 422. – Pentru prevenirea si combaterea autoaprinderii stratului de carbune activ din adsorbere se va urmari temperatura la diagrama termometrului inregistrator sau/si la termometrul de pe adsorber. Daca aceasta tinde sa atinga valoarea limita din proiect, maxim 250°C la partea superioara a stratului de carbune, se vor lua urmatoarele masuri:

– se scoate adsorbitorul din functiune, inchizandu-se dispozitivele de intrare si iesire a gazelor;

– se controleaza etanseitatea adsorberului in vederea eliminarii totale a contactului dintre carbunele activ si aerul atmosferic;

– se izoleaza adsorbitorul pentru racire, urmarindu-se, in mod permanent, scaderea temperaturii, se accelereaza racirea, circulandu-se prin masa de carbune activ, gaz sarac lipsit de aer (gaz metan sau gaze inerte ca: azot sau CO2);

– in cazuri speciale, in care temperatura carbunelui nu se poate cobori prin simpla izolare a adsorbitorului sau prin circulatia gazelor reci cu debit marit, se va introduce abur saturat pe la partea superioara, evacuarea facandu-se pe la partea inferioara, prin claviatura legata la cosul de gaze;

– se determina continutul in saruri minerale, organice, gradul de prafuire, capacitatea de adsorbtie si friabilitatea carbunelui; daca se depasesc limitele admisibile desfasurarii corecte a procesului tehnologic, se vor inlocui carbunii.

Art. 423. – Toate manevrele ventilelor si operatiilor de control realizate in cazul precedent vor fi facute in prezenta sefului statiei, in baza programului tehnic aprobat de conducerea unitatii.

Art. 424. – Accesul personalului de serviciu in instalatia accidentata se va face numai cu aprobarea si controlul direct ale sefului statiei.

Art. 425. – Repornirea instalatiei se va face dupa un program tehnic, intocmit de specialisti, in care se vor preciza masurile ce vor trebui luate inainte si in timpul punerii in functiune.

Art. 426. – Operarea statiilor de compresoare se va efectua conform „Normei specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale”.

8.6. Deetanizarea gazelor

8.6.1. Receptia si proba de functionare a instalatiei

Art. 427. – Manualul cu instructiunile de operare si schema de functionare vor fi afisate la panoul de comanda.

Art. 428. – (1) Toate recipientele sub presiune vor fi protejate cu supape de siguranta care vor fi controlate si mentinute, permanent, in stare de functionare.

(2) Conductele de evacuare ale supapelor si de purjare a instalatiei vor fi racordate la o facla proprie, amplasata in zona instalatiei, conform „Normelor de prevenire si stingere a incendiilor”.

Art. 429. – Conductele instalatiei vor fi vopsite in culori, in conformitate cu standardul in vigoare.

Art. 430. – Pentru protectia personalului si conservarea temperaturilor din sistem, vasele, coloanele, schimbatoarele de caldura si conductele fierbinti vor fi izolate.

Art. 431. – Inainte de pornirea instalatiei se vor lua urmatoarele masuri:

– se vor indeparta din incinta instalatiei toate schelele si materialele ramase de la montaj sau de la alte lucrari;

– vor fi eliberate toate caile de acces;

– se vor pune placute avertizoare in punctele de lucru si in incinta, cu inscriptiile: „ATENTIE! SE LUCREAZA SUS”, SE PORNESTE INSTALATIA, iar la intrari placute cu: „ACCESUL SI FUMATUL INTERZISE”;

– personalul va fi instruit si examinat asupra cunostintelor de operare a instalatiei;

– tot personalul va fi dotat cu echipamentul de protectie adecvat;

– se va asigura dotarea cu echipament de protectie de rezerva;

– se va controla daca toate echipamentele si materialele de prevenire si stingere a incendiilor sunt instalate la punctele de interventie si daca echipa de pompieri este pregatita.

Art. 432. – (1) Personalul constructorului va avea acces in incinta pentru completari sau remedieri, numai la locurile de munca stabilite si cu aprobarea sefului instalatiei si a maistrului de montaj.

(2) Accesul in instalatie va fi permis numai dupa controlul echipamentului de protectie, interzicerea detinerii de tigari si obiecte de aprindere si controlul sculelor din dotare.

Art. 433. – Se va controla ca blindele aflate dupa racordul la facla sa fie scoase. Obligatoriu se va intocmi registrul de blindari si deblindari cu specificarea datei, orei si numelui operatorului care executa operatia.

Art. 434. – Introducerea gazelor in instalatie va fi precedata de verificarea efectuarii prealabile a operatiei de inertizare cu azot. Manevra de introducere a gazelor se face cu aprobarea sefului instalatiei, numai dupa ce s-a convins ca inertizarea a decurs in conditii normale.

Art. 435. – Programul de control si de inhibitare a coroziunilor va fi aplicat odata cu pornirea initiala a instalatiei.

Art. 436. – Accesul personalului la aparatele tehnologice pentru control si intretinere, va fi admis numai dupa efectuarea masurilor prealabile, indicate in permisul de acces.

Art. 437. – In toata perioada de urmarire a functionarii instalatiei se vor inregistra si urmari, la fiecare ora, temperaturile si presiunile la punctele de masurare, comparandu-se cu cele din proiect. In caz de neincadrare in limitele normale ale parametrilor proiectati va fi anuntat seful instalatiei sau operatorul sef din schimbul respectiv, pentru a lua masurile ce se impun, astfel:

– daca diferenta de presiune de la intrarea si iesirea din filtrele de amina are valori mai mari decat cele prevazute, filtrul respectiv va fi inlocuit cu cel de rezerva;

– in cazul in care, diferentele de presiune in schimbatoarele de caldura, din partea rece a instalatiei, au valori mai mari decat cele stabilite prin proiect, se va pune in functiune pompa de injectie a metanolului (glicolului) pentru a dizolva criohidratii formati;

– daca temperatura la iesirea din supraincalzitoare are valori mai mari sau mai mici decat cele prescrise, se va ajusta debitul pompei de condensat, astfel incat sa se previna pericolul de degradare a aminei;

– in cazul in care valorile inregistrate la panoul de comanda al turboexpanderului, prezinta diferente fata de cele normale, se va anunta imediat operatorul sef sau seful instalatiei.

8.6.2. Operarea instalatiei in timpul functionarii

Art. 438. – Supravegherea functionarii instalatiei se va face conform instructiunilor si schemei tehnologice afisate, cu observarea si incadrarea valorii tuturor parametrilor in limitele prevazute. Orice abatere din acele limite va fi anuntata imediat.

Art. 439. – In timpul operarii instalatiei, orice modificare a parametrilor functionali – debite, presiuni, temperaturi – se va efectua in mod treptat, pentru evitarea unor variatii bruste, ce pot conduce la dilatari sau contractari neuniforme ale echipamentului.

Art. 440. – (1) In cazul lipsei de dotare cu aparatura si metode nedistructive de control si de determinare a grosimii peretilor recipientilor, conductelor etc, respectiv a gradului de uzura, intervalul dintre doua inspectii nu va depasi 50 % din timpul calculat ca echipamentul respectiv sa ajunga la limita minima de inlocuire. Daca s-au modificat conditiile de exploatare (temperaturi – presiuni – grad de agresivitate a fluidelor) atunci calculul va fi refacut, conform noilor conditii.

(2) Toti recipientii, coloanele, schimbatoarele de caldura vor fi supusi verificarilor, la termenele fixate, conform instructiunilor inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat.

Art. 441. – Este interzisa functionarea acestor echipamente dupa expirarea termenului de revizie si proba hidraulica.

Art. 442. – (1) Orice oprire sau punere in functiune a instalatiei se va executa numai cu aprobarea si in prezenta sefului instalatiei sau a sefului sectiei.

(2) Operatiile dificile vor fi efectuate numai ziua. Lucrul pe timp de noapte va fi aprobat numai de conducerea unitatii, luandu-se masurile corespunzatoare de securitate.

Art. 443. – (1) Luarea probelor de produse se va face numai de operatori calificati si in prezenta sefului de schimb.

(2) Operatorul va sta ferit, evitand atat inhalarea de vapori toxici cat si raspandirea produselor pe teren, folosind in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie adecvat.

Art. 444. – Toate vasele vor fi controlate pe toata inaltimea suprafetei exterioare, de doua ori pe schimb, observandu-se permanent si indicatiile aparatelor de masura si control.

Art. 445. – Pe scarile si podetele instalatiilor si vaselor se interzice atat depozitarea materialelor sau sculelor de orice fel, precum si accesul sau stationarea persoanelor fara interes de serviciu.

8.6.3. Oprirea instalatiei pentru revizii si reparatii

Art. 446. – Toate opririle se fac in baza unor programe detaliate aprobate de conducerea unitatii.

Art. 447. – (1) In cazul opririi neprevazute, din cauza intreruperii unor utilitati si a altor cauze, in prima urgenta se vor inchide prin actionarea butonului de la panoul de comanda, robinetul de siguranta de la intrarea gazelor in turboexpander si robinetul de la intrarea gazelor in instalatie.

(2) In caz de avarie, sau de lipsa de aer instrumental, sau la scaderea presiunii acestuia se vor inchide automat toate robinetele de reglare de pe circuitul de aer, pe pozitia „lipsa de aer”.

(3) Dupa oprirea instalatiei se vor lua masurile care se impun, de catre seful instalatiei.

(4) In cazul existentei unei defectiuni la un utilaj sau conducta, se vor efectua in prealabil purjarile si aerisirile necesare.

Art. 448. – Pentru cazuri de avarii si interventii rapide in instalatie, pentru intreg personalul fiecarui schimb, vor fi pastrate in perfecta stare de utilizare, mastile de protectie indicate. Pe portmasca se va inscriptiona numele celui caruia ii este destinata.

Art. 449. – Pentru manipularea substantelor chimice – monoetanolamina, inhibitori, antispumanti, soda caustica (calcinata), metanol – utilizate in instalatie, se vor elabora instructiuni de lucru privind: caracteristicile nocive, pericolul pe care il prezinta si masurile de protectie ce trebuie respectate pentru evitarea pericolului respectiv.

Art. 450. – Intreg personalul operativ al instalatiei, echipele de intretinere si revizii periodice si laborantii care participa la efectuarea unor operatii cu chimicale nocive, vor fi instruiti si examinati cu privire la insusirea modului de prevenire a contactului cu aceste substante, inainte de efectuarea operatiilor.

8.6.4. Efectuarea reviziilor si reparatiilor

Art. 451. – Intrarea in recipiente, pentru lucrari de inspectie, curatare, revizii si reparatii, este admisa numai pe baza „permisului de intrare” aprobat. Acesta va fi aprobat numai dupa verificarea efectuarii tuturor lucrarilor obligatorii, indicate in permis si anume:

– golirea completa a produselor inflamabile sau toxice, aflate in interior dupa izolarea tuturor legaturilor, prin inchiderea robinetelor si blindarea flanselor de pe conductele de la intrarea gazelor, aburului, apei etc.;

– aburirea interioara timp de minimum 6 ore, functie de forma vasului, debitul disponibil de abur, volumul si caracteristicile produselor;

– spalarea cu apa si racirea vasului;

– deschiderea tuturor gurilor de vizitare incepand de sus in jos;

– recoltarea probelor de gaze si de depuneri in diferite puncte din varful, mijlocul si baza vasului;

– analiza probelor luate; In cazul unor depuneri piroforice se va reexamina necesitatea unei noi aburiri si spalari cu apa;

– emiterea buletinului de analiza din care sa rezulte lipsa gazelor inflamabile sau/si toxice;

– curatarea terenului de produse inflamabile;

– degajarea cailor de acces la gurile de vizitare;

– instruirea echipei ce va lucra in interior;

– dotarea acesteia cu echipamentul propriu de protectie si asigurarea echipamentului de rezerva;

– precizarea sculelor antiscantei admise pentru lucru;

– asigurarea iluminarii in interior cu lampi in constructie antiex;

– numirea unui responsabil pentru supraveghere si a unui ajutor in caz de pericol.

Art. 452. – Se interzice intrarea in recipiente a caror temperatura in interior depaseste 40oC.

Art. 453. – (1) Lucrul cu foc sau cu scule ce pot genera scantei in interiorul vaselor, este admis numai in baza „permisului de lucru cu foc” emis in urma analizelor si verificarilor prealabile, dupa curatarea interioara. In permis vor fi prevazute eventual si alte masuri speciale de siguranta in timpul lucrului.

(2) Orice permis de lucru cu foc este valabil numai pana la sfarsitul zilei pentru care a fost eliberat.

Art. 454. – Pe toata durata lucrului in interiorul recipientelor, se va asigura o ventilatie permanenta, chiar si in timpul noptii cand echipa nu lucreaza.

Art. 455. – (1) Inainte de intrarea echipei in interiorul recipienteor prevazute cu talere sau alte structuri interioare, se va observa daca acestea nu sunt deranjate din pozitia lor normala.

(2) Este interzisa patrunderea in spatiile de sub talerele sau gratarele deranjate.

Art. 456. – Scaunele mobile, suspendate cu cablu, utilizate la curatarea peretilor vaselor vor fi verficate inainte de inceperea oricarei operatii de control sau curatare, prin incarcarea lor cu o greutate dubla fata de sarcina de lucru.

Art. 457. – (1) In timpul urcarii sau coborarii pe scara pisica, precum si din recipiente, muncitorii vor avea ambele maini libere.

(2) Diferitele scule, materiale, obiecte necesare pentru lucru, se vor urca si cobori cu franghia, sau se vor purta in geanta, purtata in spate.

Art. 458. – La terminarea lucrului in interiorul vaselor, fiecare muncitor si apoi seful echipei, vor verifica daca nu au lasat in interior diferite scule, obiecte, lampi etc.

Art. 459. – Inainte de inchiderea gurilor de vizitare se va verifica daca nu a ramas nici o persoana in interior.

Art. 460. – Oprirea din functiune a schimbatoarelor de caldura pentru revizii si reparatii se va face cu respectarea instructiunilor interne de lucru.

8.7. Protectia contra actiunii unor substante toxice folosite in extractia titeiului

Art. 461. – Suprafata pielii atinse de metanol se va spala abundent cu multa apa si sapun, operatie care se va executa, indiferent ca s-a contaminat numai imbracamintea, precum si la sfarsitul lucrarilor.

Art. 462. – Prepararea si utilizarea solutiilor de monoetanolamina (M.E.A) se vor executa conform retetelor si instructiunilor de lucru emise de laboratorul de specialitate.

Art. 463. – Accidentele provocate de ingerarea de M.E.A. vor fi tratate de medic. Primul ajutor, la locul de munca, va fi acordat dand accidentatului sa bea apa calda sarata, cu concentratia de 50g NaCl la 25oCm3 de apa. Solutia se va gasi in permanenta la locul de munca. Pielea contaminata cu M.E.A. va fi spalata abundent cu apa, timp de 15 minute. In cazul iritarii ochilor, se va proceda similar, dupa care persoana in cauza va fi imediat transportata la medic.

Art. 464. – In cazul contactului cu inhibitori de coroziune, se va proceda in acelasi mod.

Art. 465. – (1) In cazul stropirii ochilor cu acizi, se va proceda, de urgenta, la spalarea abundenta a ochilor cu apa curata si apoi cu o solutie slaba, proaspat preparata, de bicarbonat de sodiu, in concentratie 2%, pentru neutralizarea eventualelor urme de acid ramase in ochi. Dupa acordarea acestui prim ajutor, persoana in cauza va fi transportata de urgenta, la medic.

(2) Daca emanatiile de vapori de acid sunt mari se va utiliza si masca de protectie.

(3) Manipularea HF acidului fluorhidric se va face numai in sistem inchis iar operatorii vor sta fata de sursa, in partea dinspre care bate vantul.

Art. 466. – Se va evita contactul direct cu aldehida formica, sau inhalarea de vapori.

Portiunile din piele atinse de aldehida se spala ca si in cazul contactului cu HCl, cu solutii neutralizante (solutie de bicarbonat de sodiu 2%) iar in cazul contactului cu ochii, dupa primul ajutor, persoana va fi transportata la medic.

Art. 467. – La manipularea solutiilor tensioactive, desi acestea au proprietati detergente, este interzisa folosirea lor la spalarea corpului, deoarece prin degresarea accentuata a pielii, faciliteaza patrunderea agentilor toxici in organism.In caz de contact cu aceste substante, locul se va spala abundent cu apa, apoi se va unge cu vaselina.

Art. 468. – Contactul cu lichide criogenice (azot, gaze lichefiate) poate produce degeraturi severe, chiar congelarea tesuturilor, care devin casante.

Primul ajutor consta in:

– scoaterea lenta a imbracamintii de pe zona lezata;

– frecarea suprafetei congelate cu gheata, zapada si nu cu apa sau obiecte calde;

– baie calda la circa 35oC – 40oC;

– daca apar basici, acestea nu se vor sparge; zona lezata va fi acoperita cu comprese sterile uscate si apoi cu pansament de protectie, dupa care accidentatul va fi trimis la spital, asezat intre perne sau paturi moi.

Nu se vor administra intre timp bauturi alcoolice sau medicamente de activarea circulatiei, iar fumatul va fi de asemenea interzis.

8.8. Instalatii de automatizare in extractia titeiului

Art. 469. – Aparatura pneumatica la care sunt utilizate ca agent de lucru gazele sarace va fi prevazuta cu filtre de retinere a impuritatilor din gaze.

Art. 470. – Aparatura va fi inchisa in seifuri etanse, iar in dreptul fiecarui aparat va exista un orificiu care sa permita evacuarea gazelor in atmosfera. Se va asigura o ventilatie permanenta a incaperii.

Art. 471. – Sursa de alimentare pentru aparatura de automatizare electronica si de curenti slabi va fi de sub 10 VA.

Art. 472. – In cazul utilizarii aparaturii de forta – motoare electrice, relee etc. se vor respecta conditiile de constructie antiexploziva.

Art. 473. – In cazul utilizarii aparaturii de telecomanda, alimentarii tuburilor catodice sau ecranelor T.V., va fi blocat accesul la transformatoarele de alimentare.

Art. 474. – La aparitia unor defectiuni, controlul transformatoarelor de inalta tensiune se va efectua cu instrumente corespunzatoare iar depanatorul va lucra pe un covor electroizolant.

Art. 475. – Cablurile pentru transmiterea informatiilor si comenzilor de la instalatiile controlate (sonde, statii de comprimare gaze, aer, injectie apa, distribuitoare etc.) vor fi ingropate in pamant sau protejate in tuburi izolante.

ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme*

1. Normele generale de protectie a muncii.

2. Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.

3. Norme pentru lucrari de prospectiuni si explorari geologice.

4. Norme la lucrarile de foraj sonde.

5. Norme pentru minele de petrol.

6. Norme pentru lucrarile speciale in activitatea de foraj-extractie a hidrocarburilor.

7. N.S.S.M pentru lucrarile de foraj pe platformele marine.

8. Norme pentru lucrarile de foraj speciale.

9. Norme pentru extractia gazelor naturale.

10. Norme pentru extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine.

11. Norme pentru transportul hidrocarburilor lichide.

12. Norme pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.

13. Norme pentru distributia si utilizarea gazelor naturale

14. Norme pentru desfacerea produselor petroliere.

15. Norme pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.

16. Norme pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

17. Norme pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice.

18. Norme pentru sudarea si taierea metalelor.

19. Norme pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

20. Norme pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijoace mecanizate si depozitarea materialelor.

21. N.S.S.M pentru transport rutier.

22. Norme pentru lucru la inaltime.

23. Prescriptii I.S.C.I.R. C 4-90, C 5-84, CR 9-84, R 1-87.

24. NSSM pantru transportul si distributia energiei electrice

* Pana la aparitia normelor prezentate in anexa raman valabile actualele norme departamentale existente in domeniu.

ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii – Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului uman, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.

2. Defectare: incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj, etc. de a-si indeplini functia specifica.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.

5. Echipament de munca: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc. utilizate in timpul muncii.

6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de munca – mijoace de productie – mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate), este obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

12. Noxa (sinonim:factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijolace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.

15. Proces de munca : succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului, mijloacelor de productie in sistemul de munca.

16. Protectori : mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

18. Risc profesional: risc in procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.

19. Securitatea muncii:

a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in sistemele de munca.

b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.

NOTA: Activitatea de realizare a securitatii muncii, este activitatea de reducere a riscului la nivel necesar si posibil, tinand cont de experienta generala in materie de securitate a muncii in domeniul stiintei si tehnicii, precum si de valorile admise in comun de societate (conventiile sociale).

Uzual, sintagma „securitatea muncii” cuprinde aspecte legate atat de accidentele de munca, cat si de boli profesionale.

20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate apare un pericol.

23. Zona periculoasa a unui echipament de munca : orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

NOTA: Pericolul care genereaza riscul prezentat in aceasta definitie :

– poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.);

– poate apare neasteptat ( pornirea neintentionata/ neprevazuta etc.).

Lasă un răspuns