NSSM 47 – Norme pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

NSSM 47
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si condensatoarelor de forta

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

– Norme generale de protectie a muncii – cuprind prevederile de securitate a muncii si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

– Norme specifice de securitate a muncii – cuprind prevederile de securitate a muncii specifice anumitor activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structurarea sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericole specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

– Executantul – omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

– Sarcina de munca – totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea scopului procesului de munca;

– Mijloacele de productie – totalitatea echipamentelor tehnice (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

– Mediul de munca – ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normei specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui component al sistemului – executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca – propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatate si securitate in munca, baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– controlul si autocontrolul de protectie a muncii;

– cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;

– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general prezentat anterior „Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si condensatoarelor de forta” au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceasta activitate, precum si pe baza studierii proceselor de munca si a stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati, pentru fiecare tip de activitate prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului in procesul de lucru.

Pe langa prevederile specifice de securitate a muncii, norma cuprinde si un capitol de prevederi de proiectare a mijloacele de productie in dotare.

Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea mijloacelor de productie (cladiri, masini, echipamente etc.), prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu. In elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta in standardele in vigoare.:

Pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. – Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de fabricare a masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor desfasurate in unitatile care produc masini electrice rotative, transformatoare si condensatoare de forta.

Scop

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau reducerea factorilor de risc, existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica in toate unitatile si subunitatile economice care fabrica masini electrice rotative, transformatoare si condensatoare de forta, indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare al acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art. 4. – a)Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

b) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatilor de fabricare a masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 5. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national , la nivelul persoanelor juridice si fizice sau la nivelul proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de fabricare a masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se vor face conform prevederilor cuprinse in „Normele generale de protectie a muncii”.

2.2. Instruirea personalului

Art. 7. – Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul protectiei muncii, a lucratorilor care participa la fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta se vor face conform prevederilor din „Normele generale de protectie a muncii”.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 8. – Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face conform prevederilor din „Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 225 din 21 iulie 1995.

Art. 9. – Este interzisa acordarea si utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

2.4. Organizarea locului de munca

Art. 10. – La locurile de munca unde exista posibilitatea formarii de noxe este interzis a se lucra fara functionarea instalatiei de ventilare.

Art. 11. – In spatiile de lucru se va urmari ca realizarea iluminatului sa fie cea prevazuta prin proiect.

Art. 12. – La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate prevederile si reglementarile din „Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime”.

2.5. Prevederi generale de exploatare a echipamentelor tehnice

Art. 13. – La inceputul lucrului, operatorii au obligatia de a controla existenta dispozitivelor de protectie si a protectorilor precum si starea tehnica a echipamentului.

Este interzis a se lucra cu un echipament tehnic care nu are montati toti protectorii si nu are circuitul de protectie legat la priza de impamantare.

Art. 14. – Se interzice operatorilor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu au pregatirea necesara si pentru care nu sunt autorizati.

Art. 15. – Este interzis sa se lucreze sau sa se continuie lucrul cu echipamentele tehnice cand se constata o defectiune a acestora.

Art. 16. – Se interzice ca lucratorii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la echipamentele tehnice, indiferent de natura defectiunii (mecanica, electrica, etc.).

In cazul constatarii unor defectiuni, lucratorii au obligatia de a opri imediat echipamentul tehnic si de a instiinta coordonatorii locurilor de munca.

Art. 17. – Echipamentele tehnice se fixeaza astfel incat sa se evite posibilitatea deplasarii lor necontrolate (alunecari, caderi etc.).

Art. 18. – Pentru evitarea electrocutarii prin „atingere indirecta” echipamentele tehnice trebuie sa aiba gradul de protectie cel putin IP4.

Art. 19. – Atunci cand se folosesc echipamente electrice in constructie deschisa se vor lua masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile atingerii accidentale.

Art. 20. – La executarea operatiilor unde exista pericolul de electrocutare prin „atingere directa” se vor utiliza mijloace individuale de protectie verificate conform normelor in vigoare.

Art. 21. – La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin „atingere indirecta” toate echipamentele electrice vor fi legate la priza de impamantare.

Art. 22. – Toate elementele conducatoare ale echipamentelor, care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru dar care, accidental, pot ajunge sub tensiune, trebuie sa fie conectate la instalatia de protectie prin legare la priza de impamantare.

Art. 23. – Intretinerea si repararea echipamentelor se vor face numai dupa oprirea si blocarea lor mecanica si decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Daca blocarea nu este posibila, se vor lua masuri pentru a se pune paza la dispozitivele de pornire.

2.6. Transport, manipulare si depozitare

Art. 24. – Pentru activitatile de transport desfasurate pe teritoriul care apartine unitatilor, se vor respecta prevederile cuprinse in „Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”.

Art. 25. – Transportarea pieselor si a materialelor trebuie facuta numai cu platforme astfel construite incat sa fie asigurata sarcina de transport impotriva deplasarilor necontrolate si a rasturnarii.

Art. 26. – In cazul in care, pentru manipularea pieselor si a materialelor, se folosesc instalatii de ridicat, organe de prindere si legare a sarcinii, se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR.

Art. 27. – La activitatile de transport, manipulare si depozitare efectuate fara mijloace mecanizate se vor respecta prevederile din „Norma specifica de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.”

2.7. Protectia impotriva incendiilor

Art. 28. – Producatorii de masini electrice rotative, transformatoare si condensatoare de forta sunt obligati sa asigure dotarea cu mijloace si instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor normelor PSI.

Art. 29. – La fiecare loc de munca trebuie afisate instructiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 30. – Fumatul nu este permis decat in locurile special amenajate.

3. Prevederi specifice activitatilor de fabricare a masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

3.1. Bobinarea si pregatirea bobinelor

Art. 31. – Inainte de inceperea lucrului cu masina de bobinat, operatorul este obligat sa verifice daca:

– dispozitivul de franare si comanda de actionare a acesteia sunt in prefecta stare de functionare, asigurand oprirea rapida a arborelui principal;

– sistemul de semnalizare sonora a terminarii sau ruperii conductorului de bobinat functioneaza corespunzator;

– dispozitivul de prindere a conductorului de bobinat realizeaza o fixare rigida si sigura a acestuia.

Art. 32. – Montarea si demontarea sabloanelor sau carcaselor de bobinat se vor executa numai atunci cand masina de bobinat este oprita si asigurata impotriva pornirii necontrolate.

Sabloanele sau carcasele de bobinat vor fi fixate rigid si asigurate impotriva desprinderii de pe platoul masinii de bobinat.

Art. 33. – Operatorul va porni masina de bobinat numai dupa ce s-a asigurat ca toti protectorii masinii sunt in pozitia de lucru.

Art. 34. – Daca in timpul lucrului apar vibratii sau batai anormale, masina de bobinat va fi oprita si se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea cauzelor care le produc.

Art. 35. – Se interzice schimbarea regimului de lucru (varierea pasului, a turatiei, a latimii de bobinat etc.) in timpul functionarii masinii de bobinat.

Aceasta se va face numai cu masina in stare de mers in gol si asigurata impotriva pornirii necontrolate.

Art. 36. – Se interzice conducerea manuala a conductorului, aceasta realizandu-se cu ajutorul dispozitivului de conducere si a mecanismului de tensionare.

Art. 37. – Se interzice apropierea mainilor sau a oricaror obiecte de sabloane, carcase sau bobine in timpul functionarii masinii de bobinat.

Art. 38. – Este interzisa depozitarea uneltelor de lucru pe batiul masinii de bobinat. Uneltele de lucru se vor depozita pe o masa amplasata in apropierea locului de munca, astfel incat sa nu impiedice accesul si vizibilitatea operatorului.

Art. 39. – Mosoarele si colacii cu conductorul ce urmeaza a fi prelucrat se vor depozita in locuri special amenajate, asigurandu-li-se pozitii de asezare care sa previna riscul de rasturnare accidentala.

Art. 40. – Manipularea mosoarelor de conductor pentru bobinaj se va face dupa ce, in prealabil, s-a asigurat spatiul necesar pentru preintampinarea accidentarilor prin lovire, contact cu surse de curent sau suprafete aflate sub tensiune etc.

Art. 41. – Taierea materialelor izolante cu cutitul se va face numai in sensul dinspre corpul lucratorului.

Art. 42. – In cazul in care se folosesc rasini si lacuri pentru lipirea izolatiilor, mainile se vor proteja prin aplicarea unui unguent, corespunzator substantei periculoase.

Art. 43. – Masina de izolare la cald a bobinelor va fi prevazuta cu instalatie de ventilare proprie.

Art. 44. – Se interzice introducerea liantului de izolare in bai care nu sunt amplasate in nise si ale caror instalatii de ventilare nu functioneaza in limitele prescrise.

Art. 45. – Este interzisa utilizarea preselor de mecanizare daca se constata ca la deschiderea protectorilor nu se produce oprirea acestora si decuplarea lor de la sursele de alimentare cu energie.

3.2. Cositorirea si lipirea

Art. 46. – Operatiile de cositorire si lipire se vor executa in spatii special amenajate si prevazute cu instalatii de ventilatie.

Art. 47. – Este interzis accesul persoanelor straine in spatiile in care se desfasoara operatiile de cositorire si lipire.

Art. 48. – In incaperile in care se executa operatiile de cositorire si lipire sunt interzise: fumatul, accesul cu foc deschis, introducerea si consumarea de alimente.

Pastrarea si consumarea alimentelor se vor face in spatii special amenajate.

Art. 49. – Se interzice efectuarea operatiilor de cositorire, in bai amplasate in flux tehnologic, daca acestea nu au hote racordate la o instalatie de ventilare ori acestea nu, functioneaza la parametrii prevazuti.

Art. 50. – Se interzice folosirea bailor de cositorire ale caror izolatii termice sunt deteriorate.

Art. 51. – In timpul desfasurarii activitatilor de cositorire sau lipire, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie prevazut de „Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”

Art. 52. – Inainte de introducerea pieselor in baile de cositorire, lucratorul trebuie sa controleze daca piesele sunt bine uscate si degresate.

Este interzisa cositorirea pieselor umede.

Art. 53. – Se interzice introducerea cositorului in baia de cositorire, fara ca acesta sa fi fost sters si uscat in prealabil.

Depozitarea cositorului se va face in spatii inchise, special amenajate.

Art. 54. – Se interzice depozitarea oricaror materiale sau scule pe marginile bailor de cositorire.

Este interzisa depozitarea pieselor si a materialelor in interiorul zonei de lucru a bailor de cositorire.

Art. 55. – Este interzisa efectuarea operatiilor de lipire, daca sistemul de ventilare local, pentru absorbtia noxelor, nu functioneaza.

Art. 56. – Pentru alimentarea ciocanului electric folosit la lipirea pieselor, se va utiliza o tensiune de 24V, iar in locurile foarte periculoase din punctul de vedere al inflamabilitatii, alimentarea se va face cu o tensiune de 12V.

Art. 57. – Este interzisa conectarea ciocanelor electrice de lipit la o tensiune superioara tensiunii nominale de lucru.

Art. 58. – Ciocanul de lipit electric va fi conectat la reteaua electrica numai pe timpul efectuarii operatiei de lipire. Este interzis a fi lasat fara supraveghere ciocanul de lipit conectat la reteaua electrica.

Art. 59. – Atat timp cat este incins, In timpul lucrului sau dupa lipire, ciocanul de lipit va fi asezat pe un suport necombustibil, special construit si legat la priza de impamantare.

Art. 60. – La efectuarea operatiilor de lipire cu ciocanul de lipit se interzice depozitarea sau manipularea de materiale inflamabile in zona de lucru.

Art. 61. – Se interzice folosirea ciocanelor electrice de lipit defecte sau care au deteriorata izolatia de protectie a conductorului de alimentare.

Art. 62. – Pentru prevenirea accidentelor de electrocutare ciocanele electrice pentru lipit vor fi verificate lunar, si ori de cate ori este nevoie, de catre personalul de specialitate.

Art. 63. – Pardoseala locurilor de munca in care se executa lucrarea de lipire cu ciocane electrice de lipit va fi acoperita cu covoare electroizolante.

Art. 64. – Curatarea partii active a ciocanului electric de lipit se va executa numai cand acesta este scos de sub tensiune.

Art. 65. – La lipirea cu arc electric se vor respecta prevederile din „Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea materialelor” corespunzatoare specificului lucrarii de efectuat.

3.3. Bandajarea rotoarelor

Art. 66. – Depozitarea rotoarelor se va face in rafturi sau pe dispozitive – suport, special construite si amplasate in apropierea masinii de bandajat, fara a impiedica activitatea lucratorului.

Art. 67. – Inaintea pornirii masinii, lucratorul este obligat sa asigure blocarea strangerii intre varfuri a rotoarelor.

Art. 68. – Fixarea spirelor de inceput ale bandajului se va face prin copci, bride sau coliere, bine lipite si rigidizate, pentru a evita desprinderea materialului de bandajat (sarma sau banda de fretare).

Art. 69. – Lucratorul va porni masina de bandajare numai dupa de s-a asigurat ca a respectat prevederile art. 68.

Art. 70. – Nu este permisa conducerea firului de bandajat (a sarmei sau a benzii de fretare) cu mana. Conducerea sa se va realiza numai cu ajutorul dispozitivului (caruciorului) de intindere – conducere.

Art. 71. – Taierea firului materialului de bandajat se va face dupa ce capatul firului a fost fixat, lipit suficient de rigid si numai dupa ce intinderea firului materialului de bandajat a fost slabita.

Art. 72. – In cazul folosirii chitului pentru calibrare, se vor utiliza manusi de protectie si substante pentru protectia pielii, iar pentru protectia ochilor, ochelari de protectie.

Art. 73. – Toate fazele pregatitoare ale operatiei de bandajare cat si reglarea tensionarii firului de bandajare se vor face numai cu masina oprita.

Art. 74. – Pentru operatia de lipire cu ciocanul de lipit, in cazul bandajarii cu sarma, se vor respecta prevederile capitolului 3.2.

Art. 75. – La introducerea si scoaterea rotoarelor bandajate cu banda de fretare in / si din cuptoarele de polimerizare, lucratorii trebuie sa foloseasca manusi de protectie adecvate.

3.4. Impregnarea

Art. 76. – Activitatea de impregnare se va desfasura numai in ateliere construite conform prevederilor de proiectare.

Art. 77. – Instalatiile de ventilare se vor dota cu sisteme de avertizare automata, optice si/sau acustice, care vor semnaliza avariile instalatiei de ventilare.

Art. 78. – Cel putin o data la trei luni, sau ori de cate ori este nevoie, se va verifica concentratia de substante inflamabile si toxice din incaperile de impregnare.

In cazul in care se constata depasirea concentratiei maxime admise de substante inflamabile si toxice in atmosfera incaperilor, se vor lua imediat masurile necesare pentru incadrarea in limitele admisibile.

Art. 79. – Este interzisa desfasurarea activitatii de impregnare, daca sistemul de ventilare nu functioneaza sau functioneaza defectuos.

Art. 80. – In scopul evitarii aprinderii vaporilor inflamabili, toate echipamentele tehnice cat si instalatiile electrice din atelierul de impregnare vor fi in constructie antiexploziva si vor fi legate la pamant.

Art. 81. – Este interzis accesul in atelierul de impregnare a electrocarelor sau motocarelor.

Art. 82. – Transportul pieselor in atelierul de impregnare trebuie facut cu mijloace de transport manuale, care au rotile bandajate cu cauciuc sau cu alte mijloace de transport care nu produc scantei.

Art. 83. – Periodic, se vor verifica starea tehnica si gradul de protectie ale echipamentelor tehnice, instalatiilor electrice si de ventilare, respectandu-se graficele de revizii si de reparatii.

Art. 84. – In exteriorul cladirii trebuie sa existe rezervoare de avarie in care sa poata fi descarcate, prin cadere libera, substantele inflamabile continute de instalatiile de impregnare.

In caz de incendiu substantele inflamabile vor fi deversate in rezervoarele de avarie.

Art. 85. – Atelierele de impregnare vor fi asigurate permanent cu mijloace de stingere a incendiilor, in functie de natura materialului inflamabil, constructia, capacitatea si modul de amplasare a instalatiilor de impregnare.

Amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor se va face respectand prevederile normelor PSI.

Art. 86. – Instalatiile de ventilare trebuie pornite cu cel putin 30 de minute inainte de inceperea lucrului la instalatiile de impregnare si se vor controla zilnic din punctul de vedere al starii tehnice de functionare.

Art. 87. – Se interzice accesul cu materiale in stare de incandescenta, fumatul si lucrul cu foc deschis, in atelierele de impregnare, statiile de pregatire lacuri si depozitele de lacuri.

Art. 88. – Este interzis accesul persoanelor straine in atelierul de impregnare.

Art. 89. – La fiecare echipament tehnic din atelierul de impregnare se vor intocmi si afisa instructiuni de utilizare si de protectie a muncii.

Art. 90. – Lucratorii vor fi instruiti si autorizati intern pentru lucrul la instalatiile de impregnare.

Art. 91. – Manipularea si transportul pieselor impregnate si neimpregnate se vor face numai de catre persoana desemnata in acest scop de conducerea atelierului.

Art. 92. – In atelierul de impregnare se vor stabili si marca zonele de depozitare a pieselor de impregnat sau impregnate. Se interzice blocarea cailor de acces si aglomerarea spatiilor de lucru cu materiale sau piesele.

Art. 93. – Se interzice completarea sau incarcarea cu lac a instalatiilor de impregnare prin golirea direct in acestea a butoaielor sau bidoanelor cu lac. Alimentarea se va face numai prin intermediul conductelor.

Art. 94. – Capacul echipamentelor tehnice de impregnare va sta ridicat numai in timpul incarcarii sau descarcarii pieselor.

Art. 95. – La instalatiile de impregnare sub presiune, inainte de inceperea lucrului, se vor verifica in special:

– sistemul de asigurare a capacului in pozitia deschis;

– sistemul de blocare a capacului in pozitia de lucru;

– starea vizoarelor si protectorii acestora;

– functionarea vanelor;

– starea garniturilor regulatorului de presiune;

– garnitura de etansare a autoclavelor, unde este cazul.

Art. 96. – La instalatiile de impregnare prin imersiune, inainte de inceperea lucrului se vor verifica in special:

– sistemul de asigurare a capacului in pozitie deschis;

– functionarea instalatiei de alimentare cu lac;

– functionarea vanelor;

– integritatea echipamentului de comanda.

Art. 97. – La instalatiile de impregnare prin picurare, inainte de inceperea lucrului, se vor verifica in special:

– dispozitivul de fixare a piesei;

– sistemul de conectare a bobinajului la tensiunea de lucru;

– mecanismul de basculare si rotire a piesei;

– instalatia de alimentare cu lac;

– integritatea aparatelor de masura si control (tensiune, temperatura);

– integritatea echipamentului de comanda.

Art. 98. – La instalatiile de impregnare prin inundare, inainte de inceperea lucrului, se vor verifica in special:

– dispozitivul de fixare a piesei pe platoul de impregnare;

– functionarea vanelor de admisie si evacuare a lacului;

– instalatia de pompare a lacului;

– integritatea echipamentului de comanda.

Art. 99. – La inceperea lucrului se va verifica starea suportilor pentru piese si a sistemelor de prindere a pieselor in vederea manipularii.

Art. 100. – Se interzice lucrul cu echipamente tehnice de impregnare sub presiune al caror sistem de strangere a capacului nu asigura etansarea incintei de impregnare.

Sistemele de strangere nu se vor desface inainte de a se egaliza presiunea interioara a incintei de impregnare cu presiunea atmosferica si numai dupa aerisirea acesteia.

Art. 101. – Inainte de pornirea instalatiilor de impregnare sub presiune, vizoarele se vor acoperi cu capacele lor protectoare.

Este interzis a privi prin vizoare atunci cand echipamentul tehnic se afla sub presiune.

Art. 102. – Lucratorii sunt obligati sa respecte intocmai instructiunile de lucru si parametrii impusi de procesul tehnologic.

Art. 103. – In timpul executarii operatiilor de impregnare, lucratorii au obligatia de a supraveghea instalatiile de impregnare pe toata durata de desfasurare a operatiei.

Art. 104. – Instalatiile de impregnare se vor incarca cu piese, dupa ce cuva a fost golita de lac, iar descarcarea se face dupa golire si scurgerea lacului de pe piese.

Art. 105. – Instalatiile de impregnare prin picurare si prin inundare vor fi prevazute cu vase de colectare a surplusului de lac.

Art. 106. – Transportul pieselor impregnate si neimpregnate cu instalatii de ridicat se va face pe traseul cel mai scurt. Nu este permisa transportarea simultana a mai multor piese sau a mai multor suporti pentru piese, din aceeasi prindere.

Art. 107. – Incarcarea carucioarelor cuptoarelor se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea incarcaturii. Piesele care prin balansare se pot rasturna se vor ancora, iar cele care se stivuiesc vor avea intre randuri placi sau bare de asezare.

Art. 108. – Inainte de manevra de scoatere sau introducere in instalatia de uscare a carucioarelor, lucratorul trebuie sa verifice mecanismele de deplasare, sistemul de ancorare al acestora si blocarea usii instalatiei in pozitia deschis.

Art. 109. – Se interzice folosirea sistemelor improvizate de blocare a carucioarelor in instalatia de uscare.

Art. 110. – Manevrarea carucioarelor se va face respectand masurile prevazute in instructiunile intocmite de unitate, in functie de conditiile proprii de lucru.

Art. 111. – Deschiderea usii instalatiei de uscare este permisa numai dupa evacuarea aerului viciat din cuptor. In acest scop, instalatia va fi prevazuta cu sisteme electrice de interblocare.

Art. 112. – Zilnic, lucratorul va controla buna functionare a sistemelor de interblocare a usilor, integritatea aparatelor de masurare a temperaturii si echipamentul de comanda.

Art. 113. – Este interzis lucratorilor din atelierele de impregnare sa poarte imbracaminte din fibre sintetice.

Art. 114. – La manipularea pieselor in atelierul de impregnare se vor folosi scule care nu produc scantei si mijloace individuale de protectie termoizolante, ignifuge, in conformitate cu prevederile „Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”.

Art. 115. – In atelierul de impregnare, solventii folositi la spalarea si curatarea pieselor impregnate se vor pastra in vase inchise si numai in cantitatea necesara unui schimb. Spalarea si curatarea pieselor se vor face numai cu manusi de protectie.

Art. 116. – In atelierul de impregnare, carpele de sters imbibate cu solvent si deseurile care se pot aprinde vor fi depozitate in cutii metalice inchise.

Art. 117. – Este interzisa spalarea mainilor cu solventi.

Art. 118. – La sfarsitul fiecarui schimb se va face curatenie generala. In cazul in care, in timpul lucrului, se produce varsarea sau scurgerea lacului, suprafetele umectate vor fi curatate imediat, pentru a preveni vicierea aerului si eliminarea riscului de accidentare prin alunecare.

Art. 119. – Reziduurile si gunoiul rezultate in urma curateniei, se vor evacua din atelier si transporta in locurile prevazute in acest scop.

Art. 120. – In cazul in care la impregnare se lucreaza cu substante fungicide, pentru conferirea rezistentei la lucru in conditii tropicale, se vor lua masurile de protectie specifice lucrului cu aceste substante.

Art. 121. – Prepararea pastei de impregnare cu fungicide se va face intr-o nisa prevazuta cu sistem mecanic de ventilare prin absorbtie.

Art. 122. – Aerul din nisa de preparare a pastei cu fungicide va fi aspirat pe la partea inferioara a acesteia.

Art. 123. – La sfarsitul lucrului, lucratorii isi vor spala mainile, fata si corpul. Echipamentul de lucru va fi predat saptamanal pentru denocivizare.

Art. 124. – Operatorii care lucreaza in atelierul de impregnare vor fi supusi controlului medical conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

Art. 125. – In cazul interventiilor pentru remedierea unor defectiuni la echipamentele tehnice din atelierul de impregnare, nu se vor folosi scule care, prin lovire sau frecare, pot produce scantei.

Art. 126. – Pe timpul efectuarii lucrarilor de intretinere si reparare a instalatiilor de impregnare, toate echipamentele tehnice din atelierul de impregnare vor fi oprite si se va asigura o ventilare suplimentara.

3.5. Echilibrarea rotoarelor

Art. 127. – Standurile de echilibrare, unde exista pericolul de accidentare prin desprinderea sau ruperea unor piese in timpul antrenarii, vor fi imprejmuite si se vor amplasa in afara locurilor aglomerate si a cailor de circulatie,

Art. 128. – Daca in standul de echilibrare sunt amplasate mai multe masini de echilibrat, fiecare post de lucru trebuie protejat cu pereti de protectie cu rezistenta corespunzatoare.

Amplasarea masinilor de echilibrare se va face respectand prevederile Normei generale de protectie a muncii si in functie de modul de alimentare, evacuare a pieselor si gabaritul acestora.

Art. 129. – La intrarea in standul de echilibrare se vor afisa instructiuni privind accesul, modul de alimentare si evacuare cu piese.

Art. 130. – Depozitarea pieselor de echilibrat in stand se va face in rafturi sau pe dispozitive-suport, special construite, in functie de gabaritul pieselor si amplasate in apropierea masinii de echilibrat, fara a impiedica lucrul la masina.

Art. 131. – Locurile de munca, unde se executa corijarea maselor prin operatii de aschiere, se vor ingradi cu paravane.

Art. 132. – La inceputul lucrului, operatorul are obligatia de a verifica:

a) integritatea protectorilor masinii;

b) starea de functionare a mecanismului de antrenare;

c) cureaua de antrenare si mecanismul de intindere al acesteia;

d) starea elementelor reazemelor oscilante;

e) buna functionare a sistemului de comanda al echipamentului; `

f) reglajul la cota al reazemelor in functie de reperul de echilibrat.

Art. 133. – La inceperea operatiei de echilibrare, operatorul va activa sistemul de avertizare optica a postului de lucru.

Art. 134. – Se interzice efectuarea operatiei de echilibrare la piesele care prezinta defecte (urme de lovituri sau defecte de prelucrare din operatiile precedente) ale suprafetelor care vin in contact direct cu elementele reazemelor oscilante.

Art. 135. – Operatia de echilibrare se va efectua numai cu dispozitivele de protectie ale masinii in pozitia inchis.

Dispozitivele de protectie se vor deschide numai dupa incetarea definitiva a miscarii de rotire a piesei.

Art. 136. – Nu este permisa depasirea turatiei prescrise in procesul tehnologic la operatia de echilibrare sau modificarea necontrolata a valorii turatiei in timpul lucrului.

Art. 137. – La corijarea maselor, prin aplicarea de contragreutati, operatia de fixare a acestora prin sudare sau nituire se va executa respectand prevederile normelor de securitate corespunzatoare operatiilor respective.

Art. 138. – In cazul in care masina de echilibrat este dotata si cu dispozitive de corijare a maselor, se vor respecta si prevederile de securitate a muncii specifice efectuarii operatiei de corijare.

Art. 139. – La curatarea de lac a rotoarelor si a statoarelor prin operatii de prelucrare prin aschiere, se vor respecta prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

Art. 140. – Prinderea rotoarelor pe masinile-unelte speciale, pe care se executa operatii de finisare sau canelare, va trebui sa fie sigura si rigida.

Art. 141. – Aschiile si praful rezultat in urma operatiilor de curatare, finisare sau canelare, vor fi captate cu ajutorul unor instalatii de aspirare locala, care vor urmari indeaproape scula de lucru.

3.6. Asamblarea si montajul

Art. 142. – Dispozitivele de asamblare folosite pentru pozitionare trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarii necontrolate.

Art. 143. – La operatiile din procesul tehnologic de asamblare, la care se folosesc ciocane de lipit, se vor respecta prevederile paragrafului 3.2.

Art. 144. – Lucrarile de asamblare a pieselor prin presare se executa respectand prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru activitatile de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare.

Art. 145. – Sculele si uneltele se vor aseza numai pe bancuri amplasate in apropierea liniei de montaj, fara a impiedica miscarile lucratorilor.

Art. 146. – La amplasarea si depozitarea subansamblelor in sectoarele de montaj, se vor lua toate masurile privind asigurarea stabilitatii lor, evitandu-se orice posibilitate de rasturnare.

Art. 147. – In cazul in care gabaritul produsului impune folosirea la montaj a schelelor, acestea vor fi asezate pe pardoseli plane, fara denivelari.

Art. 148. – Incuvarea sau umplerea cu ulei a transformatoarelor se va face respectandu-se toate masurile prevazute de normele PSI si specifice produsului si tehnologiei aplicate.

Art. 149. – Lucrarile de asamblare si montaj ale motoarelor sau transformatoarelor in constructie speciala, se vor executa respectandu-se prevederile prezentei norme specifice precum si instructiunile proprii de securitate a muncii, elaborate in conformitate cu particularitatile lucrarilor respective.

Art. 150. – a)La repararea masinilor electrice rotative sau a transformatoarelor la producator, se vor respecta prezentele norme.

b) La scoaterea din uz a condensatoarelor de forta, uleiul se va neutraliza.

Art. 151. – Incalzirea subansamblelor masinilor electrice sau a transformatoarelor, in vederea detasarii infasurarilor electrice din masa de lac electroizolant, se va face numai in incinte dotate cu instalatie de absorbtie a noxelor.

Art. 152. – Taierea infasurarilor electrice se va executa numai cu foarfece mecanice sau clesti speciali, iar lucratorii vor purta echipament de protectie corespunzator.

Art. 153. – Ajustarea, slefuirea si canelarea colectorului sau a inelelor colectoare ale masinilor electrice, se vor executa numai de personal calificat.

3.7. Probarea si incercarea

Art. 154. – Pentru fiecare lucrare care necesita incercari sau la punctele de control, trebuie numit un coordonator de lucrare. Acesta are datoria de a intocmi instructiuni de lucru pe stand si de a instrui tot personalul care va lucra la acesta. De asemenea, coordonatorul de lucrare va intocmi instructiuni de securitate a muncii, specifice pentru lucrarile executate pe standurile de probare si incercare, care sa asigure protectia impotriva accidentarilor a personalului de deservire, a celui ajutator si a persoanelor care eventual patrund in sectorul de probare si incercare.

Aceste instructiuni trebuie afisate in locuri vizibile, la locurile de munca respective si la intrarile in incinta standurilor.

Art. 155. – Nu este permisa, in standul de probe si incercari, blocarea sau aglomerarea spatiului de circulatie cu produse, scule, unelte de lucru sau aparate de control .

Art. 156. – Este interzis, in timpul incercarilor, accesul persoanelor straine in standurile de proba sau la punctele de control. Accesul acestor persoane, in perioada cand nu se fac probe, este permis numai cu insotitor.

Art. 157. – Operatorii de la standurile de proba si de la punctele de control trebuie sa poarte echipament de protectie si de lucru corespunzator operatiilor pe care le executa, cu respectarea prevederilor din „Normativul – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”.

Art. 158. – La incercarea produselor de serie, cablurile de alimentare trebuie sa aiba capetele de conectare cu fise izolate speciale, corespunzatoare numarului de contacte ale produselor care se incearca.

Art. 159. – Cablurile mobile de legatura se vor controla inainte de punerea sub tensiune, verificand rezistenta de izolatie si legatura la pamant, iar capetele acestora vor avea marcate vizibil simbolurile fazelor.

Art. 160. – Legarea cablurilor, pentru realizarea schemelor electrice de incercari, se va face, de cel putin doua persoane, dintre care una va raspunde de desfasurarea lucrarii.

Art. 161. – Pentru fiecare tip de incercare se va folosi o schema bine stabilita; este interzis a se executa din memorie schemele de montaj ale incercarilor.

Art. 162. – Punerea sub tensiune a aparatelor de masura si control se va face numai dupa ce coordonatorul lucrarii a verificat montajul, calitatea legaturilor si starea aparatelor respective.

Art. 163. – Racordarea aparatelor, rezistentelor aditionale si a transformatoarelor de masura, se va face numai in lipsa tensiunii.

Art. 164. – Cablurile sau conductoarele de legatura, se vor scoate de sub tensiune cand sunt conectate de la un aparat sau de la un motor la altul.

Art. 165. – Pe standurile de incercari se vor monta numai utilajele care au trecut prin toate etapele anterioare de control, prevazute de documentatia tehnica.

Art. 166. – Organele in miscare, care ar putea produce accidentari, vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 167. – Comenzile de pornire si oprire a standurilor se vor da de catre coordonatorul de lucrare; tot el va conduce nemijlocit probele si incercarile. Inceperea probelor se va face numai dupa ce conducatorul standului sau al punctului de lucru va verifica daca toate utilajele ce urmeaza a fi incercate sunt gata de proba, iar racordurile energetice sunt corect executate.

Art. 168. – Standurile de probe si incercari trebuie prevazute cu un sistem de blocare a comenzilor de pornire, care sa nu permita pornirea lor accidentala cand nu sunt folosite.

Art. 169. – Tablourile si pupitrele de comanda vor fi prevazute cu inscriptii care sa indice destinatia si felul comenzilor.

Art. 170. – Transformatoarele de masura portabile, utilizate in timpul probelor, vor fi protejate prin legare la priza de impamantare.

Art. 171. – Pentru circuitele de comanda trebuie utilizate transformatoare de separare.

Art. 172. – In timpul incercarilor si masurarilor, se interzice deplasarea masinilor sau a aparatelor care se incearca si se afla sub tensiune.

Art. 173. – In timpul incercarilor, operatorul trebuie sa fie tot timpul prezent la pupitrul sau masa de comanda, astfel ca, in caz de necesitate, sa poata reduce sau intrerupe imediat alimentarea cu energie electrica.

Art. 174. – In timpul incercarilor de izolatie (rigiditate dielectrica, supratensiune ) sau de supraturare, se vor intrerupe oricare alte activitati pe standuri.

Art. 175. – Este interzisa modificarea montajelor electrice aflate sub tensiune.

Art. 176. – La efectuarea incercarilor in baia standului, locul de incercare va fi imprejmuit cu panouri mobile de protectie ( prevazute cu legare la pamant ), sau cu o banda vizibila.

Art. 177. – Sunt interzise controlarea si ascultarea masinilor electrice in functiune, dinspre partea legaturilor sau a axului.

Art. 178. – In timpul probelor, la pupitrul de comanda al standului nu au voie sa lucreze decat cel mult doi operatori.

Art. 179. – Orice manevra (decuplare intrerupator sau separator ) se va executa numai cu avizul operatorului.

Art. 180. – Accesul la locurile de incercare cu tensiuni periculoase de lucru si care sunt accesibile, se va permite numai dupa deconectarea tensiunii si numai la dispozitia conducatorului incercarii.

Art. 181. – Se interzice atingerea legaturilor neizolate.

Art. 182. – Standurile de incercari sau punctele de control, la care supravegherea obiectului de incercat se face atat local cat si de la distanta, vor fi prevazute cu sisteme de semnalizare sau comunicare intre cele doua puncte de supraveghere.

Panourile electrice ale utilajelor montate pe standurile de proba vor avea prevazut obligatoriu un buton de „STOP GENERAL”.

Art. 183. – Comunicarea comenzilor va fi clara si se va confirma de catre cei care le primesc.

Art. 184. – La standurile de incercari unde se utilizeaza lichide, vor fi prevazute posibilitati de scurgere a acestora din stand.

Art. 185. – La terminarea lucrului, standurile de incercari vor fi deconectate de la toate sursele energetice, oprindu-se alimentarea lor cu energie.

Art. 186. – La predarea schimbului, vor fi semnalate toate defectiunile care eventual au aparut si nu au fost remediate, consemnandu-se aceasta in registrul de procese-verbale de predare-primire.

Art. 187. – Se interzice folosirea apei la stingerea incendiilor la instalatiile electrice sau in apropierea instalatiilor electrice.

4. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate la fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si condensatoarelor de forta

Art. 188. – Proiectantul are obligatia sa prevada in documentatia intocmita:

– conditii de securitate si igiena a muncii si amplasarea corespunzatoare a mijloacelor de productie conform „Normelor generale de protectie a muncii”;

– modul corect de intretinere si exploatare a mijloacelor de productie.

Art. 189. – Prevederile acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru mijloacele de productie utilizate la fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si condensatoarelor de forta si nu exclud prevederea altor cerinte care sa contribuie la imbunatatirea nivelului de securitate si sanatate in munca.

Art. 190. – Halele de fabricatie, sectiile de productie, inclusiv incaperile auxiliare, administrative si social-sanitare a1e acestora, se vor amplasa si amenaja respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale Normelor generale PSI.

Art. 191. – La locurile de munca in care exista posibilitatea depasirii concentratiilor admisibile de noxe chimice prevazute in „Normele generale de protectie a muncii”, se vor monta sisteme de ventilare corespunzatoare.

Art. 192. – Spatiile interioare si exterioare in care se desfasoara activitatile de fabricare a masinilor electice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta, trebuie sa fie iluminate natural, artificial sau mixt, in conformitate cu prevederile din „Normele generale de protectie a muncii”.

Art. 193. – Latimea cailor de acces in hale se va stabili conform prevederilor din „Normele generale de protectie a muncii”.

Art. 194. – Caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisa si vor fi mentinute permanent libere si curate.

Art. 195. – Canalele tehnologice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adancimea sub cota canalizarii, vor fi prevazute cu pompe de evacuare a apelor reziduale.

Art. 196. – Canalele pentru cabluri si echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi acoperite, astfel incat sa nu permita patrunderea materialelor reziduale in interiorul acestor canale.

Art. 197. – Amplasarea utilajelor se va face in ordinea operatiilor procesului tehnologic respectandu-se, pe cat posibil, succesiunea normala a operatiilor tehnologice, evitandu-se incrucisarile si transporturile in contrasens.

Art. 198. – Amplasarea utilajelor se va face astfel incat sa nu blocheze usile si caile de acces, iar transportul interoperational sa nu traverseze caile de acces din ateliere.

Art. 199. – La locurile de munca se vor prevedea spatii pentru depozitarea semifabricatelor si a deseurilor.

Art. 200. – Tablourile de comanda si automatizare (cand nu sunt montate pe echipamentele tehnice), se vor amplasa langa echipamentele pe care le deservesc, la loc vizibil si usor accesibil si vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protectie.

Art. 201. – Toate organele de masini in miscare ale echipamentelor tehnice vor fi acoperite cu protectori. Deschiderea protectorilor trebuie sa produca oprirea si deconectarea echipamentului de la sursa de alimentare cu energie.

Art. 202. – Masinile-unelte universale la care se executa sporadic lucrarile de curatare, finisare sau canelare, trebuie prevazute cu ecrane de protectie, iar lucratorii vor purta ochelari si manusi in timpul lucrului.

Art. 203. – Echipamentele tehnice stationare care produc vibratii se aseaza pe postamente sau fundatii elastice, in scopul amortizarii acestora.

Art. 204. – Echipamentele tehnice care utilizeaza surse proprii de incalzire trebuie sa fie ignifugate.

Art. 205. – (1) Baile de cositorire se vor amplasa in afara locurilor aglomerate si a cailor de circulatie.

(2) Distantele intre baile de cositorire vor fi de minimum 1 m, in cazul in care piesele se introduc manual si de minimum 1,5 m, in cazul in care se folosesc instalatii de ridicat la introducerea pieselor.

Art. 206. – Baile de cositorire se vor izola termic, astfel incat temperatura elementelor exterioare ale acestora sa nu depaseasca + 55oC.

Art. 207. – Atelierele de impregnare trebuie amplasate in cladiri cu un singur nivel, pe partea exterioara a cladirii iar la amenajarea lor, se vor respecta prescriptiile PSI.

Art. 208. – Pardoselile atelierelor de impregnare trebuie sa fie facute din materiale rezistente la actiunea substantelor chimice folosite in procesul tehnologic si care sa nu produca scantei in cazul frecarii sau lovirii.

Pardoselile trebuie prevazute cu canale de scurgere.

Art. 209. – Incaperile in care se executa impregnarea trebuie prevazute cu mijloace de ventilare naturala si mecanica, astfel incat sa se poata asigura conditii de calitate a aerului in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 210. – Instalatiile de impregnare prin imersiune vor fi prevazute cu capac si conducte laterale de aspirare.

Art. 211. – Capacele echipamentelor tehnice de impregnare vor fi prevazute cu sisteme de asigurare in pozitia deschis.

Art. 212. – Instalatiile de uscare vor fi prevazute cu sisteme de blocare a carucioarelor, confectionate din materiale care nu produc scantei prin lovire.

Art. 213. – Atelierele de impregnare trebuie prevazute cu instalatii sanitare cu apa calda si rece.

Art. 214. – Standurile de proba trebuie amplasate, la sfarsitul liniilor tehnologice iar punctele de control intermediar in functie de locurile stabilite prin fluxul tehnologic, evitandu-se, pe cat posibil, intoarcerile in circulatie a produsului de incercat.

Art. 215. – Standurile de incercari sau punctele de control care prezinta pericol deosebit, trebuie separate de restul halei prin ingradiri cu plasa de sarma sau alte materiale si prevazute cu table indicatoare de interzicere a accesului persoanelor straine. Usile vor fi prevazute cu dispozitive de blocare electromagnetice care pot fi deblocate numai din interior si cu avertizare optica pe timpul efectuarii incercarilor, utilizandu-se indicatorul „ATENTIE PERICOL!”.

Art. 216. – Standurile si punctele de control vor fi prevazute cu instalatii de protectie, prin legarea la pamant si la nul a tuturor partilor metalice, care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art. 217. – Standurile de proba, care utilizeaza tensiuni de incercare peste l kV si pe deasupra carora circula poduri rulante, vor fi prevazute cu dispozitive speciale de interblocare care sa nu permita trecerea podurilor pe deasupra standurilor in timpul incercarilor.

Art. 218. – Toate standurile si punctele de control electric vor avea pardoselile si platformele de lucru acoperite cu covoare electroizolante si vor fi dotate cu scule si unelte cu manere izolante.

Art. 219. – Depozitele si cladirile care contin materiale explozibile si periculoase (solventi, produse petroliere, acizi si alte substante chimice) se vor amplasa, de preferinta, in zona periferica a incintei.

Art. 220. – Se interzice deversarea in retelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzator prescriptiilor in vigoare.

ANEXA 1

Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii, pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

1. Norme generale de protectie a muncii

2. Normativ-cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii autovehicule

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru distibutia si utilizarea gazelor

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distribuirea energiei electrice

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor , electronice, electrotehnice, a materialelor electroizolante si a produselor sinterizate

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimie, laser si ultrasunete)

19. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice

20. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire

21. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice

22. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor

23. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice

24. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

25. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

26. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald

27. Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice.

28. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii

29. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice

30. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat

31. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei

32. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

33. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

34. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C4 90. Colectia ISCIR

35. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor de ridicat R 1-87. Colectia ISCIR.

36. Norme ce reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI in general

ANEXA 2

Standarde de referinta

1.STAS IS0 1680/ 1-91 Acustica. Cod de verificare pentru masurarea zgomotului emis de masinile electrice rotative. Metoda de expertiza pentru conditiile de camp liber deasupra unui plan reflectant.

2. STAS ISO1680/ 2-9l Acustica. Cod de verificare pentru masurarea zgomotului emis de masinile electrice rotative. Partea 2: Metoda de control.

3. SR CEI 34-5:l993 Masini electrice rotative. Partea 5: Clasificarea gradelor de protectie asigurate de invelisurile masinilor electrice rotative (cod IP).

4. SR CEI 34-9:1993 Masini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot.

5. SR CEI 34-l4:l993 Masini electrice rotative. Partea 14: Vibratia mecanica a anumitor masini cu inaltimi ale capatului de ax de 56 mm si mai mari. Masurare, evaluare si limite ale intensitatii de vibratie.

6. STAS l893/2-87 Masini electrice rotative. Reguli si metode pentru verificarea calitatii.

7. STAS l893/3-87 Masini electrice rotative. Marcare, ambalare, livrare, garantii, documente.

8. STAS 3528-82 Placute indicatoare pentru masini electrice rotative.

9. STAS 4861/2-73 Masini electrice rotative. Subansamble si piese componente. Terminologie.

10. STAS 4861/4-74 Masini electrice rotative. Functionare, caracteristici, incercari. Terminologie.

11. STAS 9904/ 1-8l Masini electrice rotative. Metode de incercare. Prescriptii generale.

12. STAS 9904/ 2-8l Masini electrice rotative. Metode de incercare.Verificarea izolatiei

13. STAS 440/1-90 Transformatoare trifazate de putere, in ulei,16…16000 kVA si 6…20kV. Conditii tehnice de calitate.

14. STAS 440/2-90 Transformatoare trifazate de putere, In ulei, 2,5…6,3MVA si l0…35kV. Conditii tehnice de calitate.

15. STAS 440/ 3-90 Transformatoare trifazate de putere, in ulei, l0…63 MVA si 20…110kV. Conditii tehnice de calitate.

16. STAS 1703/ 1-80 Transformatoare de putere. Conditii tehnice generale de calitate.

17. STAS 1703/ 3-80 Transformatoare de putere. Nivele de izolatii si incercari dielectrice.

18. STAS 1703/6-77 Transformatoare de putere. Metode de masurare a nivelului de zgomot.

19. STAS 1703/7-80 Transformatoare de putere. Metode de incercare.

20. STAS 10381/4 -76 Transformatoare. Functionare, caracteristici, incercari. Terminologie.

21. STAS 11426-89 Transformatoare de putere in ulei. Luarea probelor de gaz si ulei pentru analiza gazelor libere si dizolvate si a continutului de apa.

ANEXA 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boala profesionala: afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si solicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de munca – mijloce de productie – mediu de munca si care conduc la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potentiale ale accidentelor si bolilor profesionale.

8. Functie periculoasa a unei masini: orice functie a unei masini care genereaza un pericol in timpui functionarii.

9. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

10. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

11. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

12. Mijloace individuale de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

13. Noxa ( sinonim – factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

14. Operator: persoana sau persoanele insarcinata(te) cu instalarea, functionarea, incercarea, intretinerea, curatarea, repararea sau transformarea unei masini.

15. Pericol: sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

16. Prevenire: ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate, la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

17. Protector: partea unei masini utilizata special pentru a asigura protectie prin intermediul unui obstacol fizic. In functie de constructia sa, un protector poate fi denumit: carter, aparatoare, ecran, usa, carcasa de protectie etc.

18. Risc .: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

19. Risc profesional : risc in procesul de munca

20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

21. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?