Hotararea de Guvern 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în
muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA   1:   Obiectul   de   reglementare   şi                           domeniul       de aplicare

Art. 1

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.

Art. 2

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3

În cazul prezenţei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Art. 4
 • Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.
 • La transportul agenţilor chimici periculoşi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în muncă din legislaţia naţională armonizată cu:
 • Directiva 96/49/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea

Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2006; şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;

 • Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire şi de informarea traficului navelor şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;
 • Directiva 94/55/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
 • codul IMDG – codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC – lista internaţională a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC – lista internaţională a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;
 • Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
 • instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, emise de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 5

În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
 • agent chimic periculos:
 • orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie că acea substanţă este clasificată în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase pentru mediu;
 • orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în  sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie că acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;
 • orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;
 • activitate care implică agenţi chimici – orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;
 • valoare limită de expunere profesională – dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentraţiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referinţă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
 • valoare limită biologică – limita concentraţiei, în mediul său biologic de referinţă, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului; 6.supraveghere a sănătăţii – evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în muncă; 7.pericol – proprietatea intrinsecă, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;

8.risc – probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în condiţiile utilizării

şi/sau expunerii.

Art. 6

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referinţă privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

SECŢIUNEA 3: Valori limită de expunere profesională şi valori limită biologice

Art. 7
 • Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referinţă privind expunerea profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională, ţinând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar.
 • Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională corespondentă, ţinând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăşi.
 • Valorile limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Art. 8

(1)Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie naţională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depăşească. (2)Valorile limită biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 9

În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită naţionale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 şi 8, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre despre acest lucru şi despre datele ştiinţifice şi tehnice relevante.

Art. 10

Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentraţiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1: Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculoşi

Art. 11
 • În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implică agenţi chimici periculoşi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1) -(3) din Legea nr. 319/2006, şi  include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr. 1, şi valorile limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.
 • Valorile limită prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise.
Art. 12
 • Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite în art. 7 alin. (4) şi în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.
 • În cazul în care se constată prezenţa agenţilor economici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezenţa acestor agenţi chimici, luând în considerare: a)proprietăţile lor periculoase;
 • informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nivelul, tipul şi durata expunerii;
 • condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
 • valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naţionale;
 • efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;
 • concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.
 • Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculoşi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizată cu legislaţia comunitară cu privire la agenţii chimici.
Art. 13

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

Art. 14
 • Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.
 • Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.
 • În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibilă apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.
 • În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.
Art. 15

În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

Art. 16

Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

SECŢIUNEA 2: Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc

Art. 17

Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, în special prin:

 1. proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;
 2. dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;
 3. reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
 4. reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere;
 5. măsuri corespunzătoare de igienă;
 6. reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;
 7. proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.
Art. 18

(1)Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 şi la art. 38-42 din prezenta hotărâre. (2)Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru

securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 38-42 nu se aplică.

SECŢIUNEA 3: Măsuri specifice de protecţie şi prevenire

Art. 19

Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

Art. 20
 • În aplicarea art. 9 se recurge de preferinţă la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.
 • Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 12 – 16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire.
 • În ordinea priorităţii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:
 • proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;
 • aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare;
 • aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace. (4)Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.
Art. 21

Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.

Art. 22

Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce  vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională.

Art. 23
 • În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinţă, din acestea, angajatorul ţine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.
 • În situaţia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.
Art. 24
 • Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 şi la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea,

manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.

 • Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:
 • a preveni prezenţa la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
 • a evita prezenţa surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substanţele chimice instabile ori amestecurile de substanţe să genereze efecte fizice dăunătoare; şi
 • a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.
 • Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii. (4)Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare şi să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

(5)Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

SECŢIUNEA 4: Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgenţe

Art. 25

În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Art. 26
 • În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi.
 • Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie:
 • să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cât mai rapid posibil;
 • să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.
Art. 27

(1)Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situaţia se menţine. (2)Situaţia prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.

(3)Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

Art. 28

Cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.

Art. 29
 • Angajatorul asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculoşi.
 • Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenţă au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1).
 • Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:
 • notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
 • măsurile de identificare a pericolelor;
 • măsurile de precauţie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenţă să îşi poată pregăti propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie; şi
 • toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenţă;
 • informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.

SECŢIUNEA 5: Informarea şi instruirea lucrătorilor

Art. 30
 • Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează: a)datele obţinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
 • informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limită de expunere profesională, şi prevederi legale;
 • instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă;
 • acces la orice fişă tehnică de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003.
 • Angajatorul se asigură că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este:
 • furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);
 • actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.
Art. 31

În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculoşi folosiţi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia naţională privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute în legislaţia menţionată, ia măsuri astfel încât conţinutul containerelor şi conductelor, precum şi natura acestui conţinut să poată fi identificate clar.

Art. 32

Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care deţine legal, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi, necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevăd obligaţia de a asigura informaţii.

Art. 33

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III: Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate SECŢIUNEA I: Interdicţii

Art. 34

Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiţi agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implică agenţi chimici.

Art. 35
 • Se pot permite exceptări de la cerinţele art. 34 în următoarele situaţii:
 • pentru scopul exclusiv al cercetării ştiinţifice şi testării, inclusiv al analizării;
 • pentru activităţile menite să elimine agenţii chimici care sunt prezenţi sub formă de produse secundare sau deşeuri;
 • pentru producerea agenţilor chimici prevăzuţi la art. 34 pentru a fi folosiţi ca produse intermediare şi pentru utilizarea lor în acest mod.
  • Expunerea lucrătorilor la agenţii chimici prevăzuţi în art. 34 trebuie să fie prevenită, în special prin măsuri care prevăd că producerea şi cea mai rapidă utilizare a acestor agenţi chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenţii chimici respectivi pot fi scoşi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreţinerea sistemului.
Art. 36

Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cere angajatorului să prezinte următoarele date:

a)motivul pentru care se solicită derogarea; b)cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual; c)activităţile şi/sau reacţiile sau procesele implicate; d)numărul lucrătorilor care pot fi implicaţi;

 • măsurile de persecuţie prevăzute pentru a se proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor implicaţi;
 • măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.
Art. 37

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice pot fi iniţiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicţiilor prevăzute la art. 34, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii stabilite de Consiliul Uniunii Europene.

SECŢIUNEA 2: Supravegherea stării de sănătate

Art. 38
 • Cu respectarea prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele de sănătate şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.
 • Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
 • expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii;
 • există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului;
 • tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.
 • Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.
 • În situaţia în care este stabilită o valoare limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă.
 • Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu cerinţa prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.
Art. 39
 • Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb – ceruză, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenţi este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. în aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenţi vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.
 • Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.
 • Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi.
Art. 40

Ministerul Sănătăţii Publice stabileşte măsurile necesare pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 38.

Art. 41
 • Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.
 • Monitorizarea biologică şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.
 • Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie ţinute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii.
 • Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
 • Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal.
 • În cazul în care o întreprindere îşi încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate şi expunere sunt puse la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică judeţene şi  a municipiului Bucureşti.
Art. 42
 • Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizându-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:
 • un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau
 • a fost depăşită o valoare limită biologică obligatorie.
 • În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:
 • revizuieşte evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;
 • revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) şi art. 17-24;
 • ţine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;
 • continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. în astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.
Art. 43

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 şi la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 44
 • Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii chimici, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care există, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită şi ghidurile necesare în utilizare se stabilesc şi, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de către acestea, după caz.
 • Comisia prevăzută la alin. (1) îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
 • Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.
Art. 45

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice asigura elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.

Art. 46
 • Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.
 • Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani fn legătură cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor şi ale lucrătorilor.
Art. 47

Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:
 • Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;
 • Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991; c)Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;

d)Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1: VALORI LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE

de expunere profesională ale agenţilor chimici

Nr. crt.CASEINECSDenumireValoare limită maximă
8 oreTermen scurt (15 minute)
mg/m3ppmmg/m3ppm
1.75-07-0200-836-8Acetaldehida9050180100
2.628-63-7 626-38-0211-047-3 210-946-8Acetat de amil Acetat de izoamil3005650094
3.140-11-4205-399-7Acetat de benzii5088013
4.112-07-2203-933-3Acetat de 2-butoxietil P1332033350
5.123-86-4 110-19-0204-658-1 203-745-1Acetat de butii Acetat de izobutil715150950200
6.111-15-9203-839-2Acetat de celosolv(2 etoxietil-acetat) P305,6509,3
7.141-78-6205-500-4Acetat de etil400111500139
8.108-84-9203-621-7Acetat de hexil secundar1502525042
9.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100
10.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
11.110-49-6203-772-9Acetat de metil celosolv (2-metoxietil acetat) P2555010
12.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1 metiletil P27550550100
13.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100
14.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100
15.620-11-1Acetat de 3-pentil27050540100
16.109-60-4203-686-1Acetat de propil şi izopropil40096600144
17.625-16-1Acetat de tert-amil27050540100
18.108-05-4203-545-4Acetat de vinii2065014
19.Acetil acetat de etil1001920038
20.67-64-1200-662-2Acetonă1210500
21.75-86-5200-909-4Acetoncianhidrina P20,6102,9
22.75-05-8200-835-2Acetonitril P7040
23.64-19-7200-580-7Acid acetic2510
24.79-10-7201-177-9Acid acrilic51,7103,4
25.10035-10- 6233-113-0Acid bromhidric 6,72
26.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
27.74-90-8200-821-6Acidcianhidric P0,300,311
28.7647-01-0231-595-7Acidclorhidric851510
29.598-78-7209-952-3Acid 2-clorpropionic10,220,4
30.75-99-0200-923-0Acid 2,2-diclorpropionic20,3101,7
31.Acid diclorpropionic, sare de amoniu150200
32.Acid diclorpropionic, sare de izopropilamină2050
33.Acid dimetilditiofosforic1015 
34.7664-39-3231-634-8Acid fiu orhidric1,51.82,53
35.64-18-6200-579-1Acid formic95
36.7782-79-8231-965-8Acidhidrazoic12
37.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
38.79-11-8201-178-4Acid monocloracetic1
39.7697-37-2231-714-2Acidnitric2,61
40.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic12
41.144-62-7205-634-3Acid oxalic1
42.88-89-1201-865-9Acid picric0,1
43.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220
44.7664-93-9231-639-5Acid suHuric şi anhidridă suliuroaşă0,501 
45.79-06-1201-173-7Acrilamidă pC P0,03
46.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310
47.140-88-5205-438-8Acrilat de etil P3078020
48.96-33-3202-500-6Acrilat de metil P206309
49.107-13-1203-466-5Acrilonitril pC P52,3104,6
50.107-02-8203-453-4Acroleina0,300,10,500,2
51.Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu)26
52.Alaclor (metaclor)[2-cloro-2,6 dietil-N- metoximetil)-acetanilidă]2030
53.1596-84-5216-485-9Alar (hidrazida acidului succinic,tepacen)13
54.Alchil şi arii clorsilani23
55.107-18-6203-470-7Alcool alilic P4,8212,15
56.123-51-3204-633-5Alcool amilic şi izoamilic100200
57.71-36-3 78-03-1200-751-6Alcool butilic Alcool izobutilic1003320066
58.112-30-1203-956-9Alcool decilic1001520030
59.Alcooli dioxianici100150
60.64-17-5200-578-6Alcool etilic1900100095005000
61.98-00-0202-626-1Alcool ftjrfurilic5012,510025
62.111-70-6203-897-9Alcool heptilic (1-heptanol)15031,525053
63111-27-3208-852-3Alcool hexilic1503625060
64.108-11-2203-551-7Alcool metil-amilic (metil-izobutil- carbind; 4 metil-2 pentand) P60100
65.67-56-1200-659-6Alcool metilic P2602005
66.143-08-8205-583-7Alcool nonilic1502525042
67.111-87-5 123-96-6203-917-6 204-667-0Alcool octilic Alcool izooctilic P1502825047
68.71-23-8 67-63-0200-746-9 200-661-7Alcool propilic Alcool izopropilic20081500203
69.123-73-9204-647-1Aldehidă n-butirică şi izobutirică259
70.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică35000
71.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin (12,3,4,10,10-hexaclor 1,4,4a,5,8, 8a-hexahidro-1,4,5,8- diendodimetilen-naftalină) P0,200,25
72.7429-90-5231-072-3Aluminiu şi oxizi (pulberi)310
73.7429-90-5231-072-3Aluminiu şi oxizi (fumuri)13
74.7664-41-7231-635-3Amoniac14203650
75.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică153,6256
76.1303-86-2215-125-8Anhidridă borică1015
77.Anhidridă butirică15
78.1314-56-3215-236-1Anhidridă fosforică0,501,50
79.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică (vapori şi aerosoli de condensare)20,350,8
80.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică10,2530,75
81.62-53-3200-539-3Anilină P30,8051,30
82.Anisidină (aminoanisoli o,m,p) P0,300,060,500,1
83.Antimolia (3,4,6, 2′,3′,5′ hexaclor- dibenzen-sulfonamida)150250
84.7440-36-0231-146-5Antimoniu (stibiu)0,200,50
85.86-88-4201-706-3ANTU (alfe-naftil-tiouree)0,200,60
86.7440-22-4231-131-3Argint -metal0,1
87.7440-22-4231-131-3Arght (compuşi solubili exprimai ca Ag)0,01
88.7440-38-2231-148-6Arsen şi compuşi anorganici C0,010,100
89.1912-24-9217-617-8Atrazină12
90.8052-42-4232-490-9Asfalt (fumuri)5
9126628-22- 8247-852-1Azida de sodiu P0,10,3
92.Azonaftol AS-SW5001000
93.7440-39-3231-149-1Bariu (compuşi solubili exprimaţi ca Ba)0,5 
94.50-32-8200-028-53-4 benzpiren (benz(a)piren) Fp pC
95.71-43-2200-753-7Benzen C P3,251
96.92-87-5202-199-1Benzidină Fp C P
97.Benzine (carburanţi)300500
98.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
99.Benzoxalonă2050
100.7440-41-7231-150-7Beriliu şi compuşi (exprimaţi în Be) pC0,002
101.Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5- trietanol- S-triazina)3
102.Biocid PR (hexahidro-1,3,5- tripropil -S- triazina)1
103.Biocid TH (hexahidro-1,3,5- trietil-S- triazina)0,40
104.124-38-9204-696-9Bioxid de carbon90005000
105.7446-09-5231-195-2Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroasă)52104
106.10049-04- 4233-162-8Bioxid de clor0,100,040,300,11
107.542-88-1208-832-8Bis-cloro-metil-eter C Fp
108.2179-59-1218-550-7Bisulfura de alil-propil101,7203,4
109.Borazon (bentazon;basagran;3- izopropil-(1 H)-benzo-2,1,3, triadiazin-4- on-2,2 bioxid)510
110.Borazon sare de sodiu12
111.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1
112.74-96-4200-825-8Bromură de etil40090500112
113.74-83-9200-813-2Bromură de metil P205307,5
114.74-95-3200-824-2Bromură de metilen101,4507
115.593-60-2209-800-2Bromură de vinii pC225
116.106-99-0203-450-8Butadienă (1,3 divinii) pC2210
117.78-93-3201-159-0Butanona600200900300
118.109-73-9203-699-2Butilamina P155
119.111-76-2203-905-0Butii celosolv (butil-glicol; butoxi-2- etanol) P1503025050
120.Butilfosfaţi (di şi tri)25
121.2426-08-6219-376-4N-butil-glicidil-eter (BGE)1001920038
122.Butil-eter-3 propilen -glicol (flotarom DF)22
123.111-76-2203-905-02-Butoxietanol P982024650
124.98-51-1202-675-9Butil-toluen-terfar457,56010
125.7440-43-9231-152-8Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) pC0,05
126.76-22-2200-945-0Camfor16318
127.Caragrad (terbumeton)0,501
128.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
129.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu13
130.Carbonetoxi-izocianat50
131.105-60-2203-313-2E-caprdactama (pulbere, vapori)1040
132.110-80-5203-804-1Celosdv(etil-qlicd; etoxi-2-etand) P2054010
133.463-51-4207-336-9Cetena0,501,50
134.106-51-4203-405-2Chinona0,300,40
135.Chinoxalin-2,6-diclor50100
136.420-04-2206-992-3Cianamida P10,58
137.Cianuri şi cianogeni(exprimaţi Tn CN) P0,501
138.110-82-7203-806-2Ciclohexan700200
139.108-93-0203-630-6Ciclohexanol P1002520050
140.108-94-1203-631-1Ciclohexanonă P40,81081,620
141.Ciclohexanon-izo-oximă(caprolactamă)510
142.110-83-8203-807-8Ciclohexenă7002081200357
143.106-87-6203-437-7Ciclohexen-dioxid-vinil pC P5710
144.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină2054010
145.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă10035,520075
146.12079-65- 1235-142-4Ciolopentadieniltricarbonil-mangan0,100,30
147.75-19-4200-847-8Ciclopropan500290700407
148.7782-50-5231-959-5Clor1,50,5
149.532-27-4208-531-1Clor acetofenonă 0,300,05
150.Cl oral23
151.106-47-8203-401-0Clor-anilină(p) P25
152.108-90-7203-628-5Clor-benzen (mono)2357015
153.74-97-5200-826-3Clor-brom metan7001321000189
154.506-77-4208-052-8Clor cian10,4
155.57-74-9200-349-0Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor- 3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)0,300,60
156.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan16001000 
157.53469-21- 9Clordifenil (42% clor) P1
158.11097-69- 1Clordifenil (54% clor) P0,50
159.aclor-izobutiraldehidă20
160.Clor-metil-6-clorbenzoxazolonă1520
161.Clor-naflalină (până la 3 CI) P2
162.Clor-naftalină (peste 3 CI) P1
163.100-00-5202-809-6Clor-nitrobenzen (p) P10,16
164.600-25-9209-990-0Clor-(1)- nitropropan 150107515
165.75-00-3200-830-5Cloroetan268100
166.67-66-3200-663-8Cloroform (triclormetan) pC P102
167.Cloroformiat de metil şi etil4
168.76-06-2200-930-9Cloropicrină0,500,070,700,1
169.126-99-8204-818-0Cloropren (2-clor-butadienă 1,3) P3085014
170.2039-87-4218-026-8Clorstiren (mono)50910018
171.95-49-8202-424-3Clortoluen (o,p)1503025050
172.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
173.107-05-1203-457-6Clorură de alil3162
174.12125-02- 9235-186-4Clorură de amoniu510
175.95-49-8202-424-3Clorură de benzii5181,5
176.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
177.108-77-0203-614-9Clorură de cianurii10,1
178.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
179.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
180.75-00-3200-830-5Clorură de etil10003802000760
181.75-29-6200-858-8Clorură de izopropil400125500156
182.563-52-0209-252-8Clorură de metalil802215041
183.74-87-3200-817-4Clorură de metil753615072
184.75-09-2200-838-9Clorură de metilen pH17450
185.Clorură de metil alchil-ciano-etil-benzil- amoniu3
186.10545-99- 0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
187.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
188.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
189.Clorură de tiofosforil25
190.75-01-4200-831-0Clorură de vinii C7,773
191.7440-48-4231-158-0Cobalt (oxid de cobalt)0,050,10
192.Colofoniu (produşi de descom-punere la lipirea cu fiu dor, exprimaţi în formaldehidă)0,10
193.1319-77-3215-293-2Cresoli (toţi izomerii) P225
194.Crom hexavalent şi metalurgia cromului C0,05
195.7440-47-3231-157-5Crom metalic, compuşi anorganici ai cromului (II) şi compuşi anorganici ai cromului (insolubili) (III)2
196.Cromat de zinc C0,01
197.Crom trivalent0,50
198.7440-50-8231-159-6Cupru (fumuri)0,20
199.7440-50-8231-159-6Cupru (pulberi)0,501,50
20094-75-7202-361-12,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic)510
201.Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H- 1,3,5-triadiazin-2 tion)3
202.50-29-3200-024-3DDT (p,p-diclorodifenil-tricloroetan) P0,501
203.DDVP (o,o-dimetil-2,2 diclordivinil- fosfat) P0,501,50
204.17702-41- 9241-711-8Decaboran P0,100,0160,300,05
205.493-02-7207-771-4Decalină (decahidro-naftalină)1001820036
206.8022-00-2Demeton-metil (metasistox) P0,200,50
207.123-42-2204-626-7Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil 2 pentanonă)1503225053
208.124-02-7204-671-2Dialilamină0,500,120,5
209.999-21-3213-658-0Dialil maleat15
210. N,N Dialil-diclor-acetamidă710
211.334-88-3206-382-7Diazometan0,300,20,500,3
212.Dibenzil-diizocianat0,20
213.19287-45- 7242-940-6Diboran0,100,111
214.106-93-4203-444-5Dibrometan(1.2) pC P0,800,120,3
215.111-92-2203-921-8Dibutilamină61,1
216.84-74-2201-557-4Dibutilftalat25
217.Diclorohexil-aminS100150
218.95-50-1202-425-91,2 Diclorbenzen P1222030650
219.106-46-7203-400-51,4 Diclorbenzen1222030650
220.75-71-8200-893-9Diclor-difluor-metan (freon 12)20004943000741
221.75-34-3200-863-51,1 Dicloretan P412100
222.107-06-2203-458-11,2 Diclor etan3077017
223.75-35-4200-864-0Dicloretilenă (1,1) (clorură de viniliden)2058020
224.540-59-0208-750-2Dicloretilenă (1,2)2005030076
225.96-23-1202-491-9Diclorhidrină P50,95101,9
226.2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil amino-S- triazină)2030
227.75-43-4200-869-8Dicloromcnofluor metan (Frecn 21)4210
228.594-72-9209-854-0Diclor 1,1-nitroetan 1101,7407
229.Diclorpinacolonă (3,3,3-trimetil-1-diclor- 2-butanonă)10
230.78-87-5201-152-2Diclorpropan (1,2)1002220044
231.6607-45-0Diclorstiren3050
232.76-14-2200-937-7Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114)30004305000715
233.60-57-1200-484-5Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7 epoxM,4,4a,5,6,7, 8,8a, octahidro- 1,4,5,8, dimetano-naftalină) P0,200,25
234.109-89-7203-716-3Dietilamina1553010
235.100-37-8202-845-2Dietilaminoetanol P306459
236.91-66-7202-088-8N,N dietilanilină101,6203,2
237.N-Dietilciclohexilamină1530
238.111-46-6203-872-2Dietilenglicol500115800184
239.137-30-4205-288-3Dietilditiocarbamat de zinc35
240.111-40-0203-865-4Dietilentriamină P20,541
241.122-39-4204-539-4Difenilamină46
242.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan50,570,7
243.25167-94- 6246-696-4Difenilpropan10 15 
244.Difil(dinil;dowtherm; amestec de difenil24
   şi oxid de difenil)    
245.75-61-6200-885-5Difluor-dibrom-metan6007080093
246.2238-07-5218-802-6Diglicidil-eter (DGE)0,500,120,4
247.2,3 dihidro-2,2 dimetil – 7- clorobenzofuran150250
248.2,3 dihidro-2,2 dimetil-7- hidrobenzofuran80150
249.108-83-8203-620-1Diizobutil cetonă1502625043
250.Diizobutilenă20002500
251.Diizobutilfosfat1525
252.Diizobutilfosfonat de metil-alchil-amoniu50100
253.Diizopropil ditiofosfât de sodiu (RC-331)20
254.Dimerol (ulei dieteric)510
255.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamida P361072 
256.124-40-3204-697-4Dimetilamina3,829,4 
257.121-69-7204-493-5N,N-dimetilanilina P2554910
258.103-83-3203-149-1Dimetil-benzil-amină50,9101,8
259.  Dimetil-diclor-fosfat 4 
260.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan30,661,2
261.Dimetilfosfit (distilat)12
262.1331-15-3Dimetil-dioxan50100
263.68-12-2200-679-5Dimetil-formamidă P103,33010
264.57-14-7200-316-01,1 dimetilhidrazină pC P0,700,31,500,6
265.77-78-1201-058-1Dimetilsulfat pC P0,500,1
266.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat25
267.Dimetoat (reqor; acid fosforoditioic)710
268.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilen glicol P0,300,0510,2
269.528-29-0208431-8Dinitrobenzen P10,151,500,2
270.Dinitrocaprilfenol1525
271.97-00-7202-551-4Dinitroclorbenzen1
272.51-28-5200-087-7Dinitrofenol P0,701
273.Dinitro-fluor-crezol510
274.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-crezol P0,050,20
275.25321-14- 6246-836-1Dinitrotoluen P1 1,50
276.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat0,701
277.88-85-7201-861-7Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 sec- butilfenol)0,100,50
278.117-84-0204-214-7Dioctilftalat sec. (dietil-hexil 2-ftalat)20,150,3
279.123-91-1204-661-8Dioxan (bioxid de dietilenă) P3085014
280.142-84-7205-565-9Dipropilamină1,700,420,5
281.298-04-4206-054-3Disulfoton ( o, o-dietil-S-2-(etil-tio) etil- fosforoditionat)0,100,20
282.112-34-5203-961-6Dowanol DB (eter monobutilic al dietilenglicolului)150 250
283.72-20-8200-775-7Endrin (endo-endo-hexaclor 1,2,3,4,10,10-epoxi-6,7, octahidro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-dimetano- ,4,5,8,naftalină) P0,030,10
284.106-89-8203-439-8Epiclorhidrină pC P10,240,8
285.EPN (ester tionobenzen-fosforic de etil şi p-nitrofenil) P0,501
286.141-43-5205-483-3Etanolamină P2,517,63
287.142-96-1205-575-3Eter butilic P306509
288.111-44-4203-870-1Eter diclor-dietilic 2,2′[ oxid de bis (2- cloretil)] P406,86010,3
289.Eter diclor-etil P50
290.Eter dimetilic al acidului teref alic530
291.60-29-7200-467-2Eter etilic30099800264
292.563-12-2209-242-3Eter metilic al dipropilen glicolului P300185003
293.Eter propilic (izopropileter)10001500
294.75-04-7200-834-7Etilamina9,45
295.100-41-4202-849-4Etilbenzen P442100884200
296.106-35-4203-388-1Etil-butil-cetonă (3-heptanonă)15032,172505,3
297.5459-93-8226-733-8N-etil-ciclohexi l-amină152,9305,8
298.Bilen-bis-diticcarbamat de amoniu2025
299.107-07-3203-459-7Etilenclorhidrină P31103
300.107-15-3203-468-6Etilendiamină2083012
301.107-21-1203-473-3Etilenglicol P522010440
302.Etilen-glicol-bis-semiformiat0,501
303.151-56-4205-793-9Etilenimină P0,500,310,5
304.Etilentiocloroformiat0,50
305.Etil-izobutil-ditiofosfat de sodiu20
306.5-etilpiridin-2 carbinol acetat2
307.622-96-8210-761-2Etil toluen3006140081
308.Etoxi-etil-metacrilat (p)100 200
309.101-84-8202-981-2Fenileter (vapori)50,7101,4
310.Fenil-glicidil-eter (PGE)61102
311.100-63-0202-873-5Fenil hidrazina pC P153256
312.98-86-2202-708-7Fenil-metil-cetonă (acetofenonă)1002020041
313.135-88-6205-223-9N- Fenil- p-naftilamină Fp
314.98-83-9202-705-02- Fenilpropena24650492100
315.106-50-3203-404-7Fenilendiamină (p) P0,070,010,100,02
316.95-54-5202-430-6Fenilendiamină (o)10
317.Fenixol (ulei dielectric)3050
318.108-95-2203-632-7Fenol P7,82
319.Ferovanadiu (praf)0,501,50
320.7782-41-4231-954-8Fluor1,5813,162
321.62-74-8200-548-2Fluor-acetat de sodiu P0,020,0040,050,01
322.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu12
323.2699-79-8220-281-5Fluorura de sulfuril15 20
324.Fluoruri anorganice2,5
325.50-00-0200-001-8Formaldehidă pC1,20132
326.75-12-7200-842-0Formamidă20113016
327.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
328.107-31-3203-481-7Formiat de metil15061250102
329.298-01-1206-051-7Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-vinil- dimetil-fosfat)0,050,15
330.N- Fosfo-metil-glicina15 20
331.7803-51-2232-260-8Fosfină0,140,10,280,2
332.7723-14-0231-768-7Fosfor (galben)0,050,15
333.75-44-5200-870-3Fosgen (clorură de carbonil)0,080,020,40,1
334.98-01-1202-627-7Furftirol102,5154
335.Gaze lichefiate (conţinând în principal C3-C4)12001500
336.7440-56-4 20619-16- 3231-161-6 243-922-0German iu Oxid de germaniu25
337.556-52-5209-128-3Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol)5016,510033
338.7440-58-6231-166-4Hafniu0,20 0,50
339.151-67-7205-796-5Halotan40050
340.110-43-0203-767-12- Heptanona P23850475100
341.106-35-4203-388-1Heptan-3-onă9520
342.76-44-8200-962-3Heptaclcr(heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra- hidro 3a,4,7,7a metano-4,7,inden)0,300,60
343.142-82-5205-563-8Heptan (n)2085500
344.110-54-3203-777-6Hexan (n)7220
345.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen0,501
346.87-68-3201-765-5Hexaclorbutadienă pC P 0,200,02
347.58-89-9200-401-2Hexaclorciclohexan (HCH, lindan) P0,300,50
348.67-72-1200-666-4Hexacloretan50,580,8
349.124-09-4204-679-6Hexametilen-diamină15
350.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
351.302-01-2206-114-9Hidrazină pC P0,100,0810,8
352.Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)7001000
353.Hidrocarburi pdiciclice aromatice (fracţiunea extractibilă în benzen) C0,20
354.123-31-9204-617-8Hidrochinonă12
355.7784-42-1232-066-3Hidrogen arseniat0,100,030,300,09
356.Hidrogen fosforat0,200,50
357.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05
358.Hidrogen stibiat0,200,50
359.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat107,21510,8
360.1310-73-2215-185-5Hidroxizi alcalini exprimaţi în hidroxid de sodiu13
361.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu5
362.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
363.7580-67-8231-484-3Hidrura de litiu0,025
364.Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de sodiu)20
365.7553-56-2231-442-4Iod0,500,0910,2
366.74-88-4200-819-5lodura de metil pC P151,5251
367.624-83-9210-866-3Izocianat de metil P0,020,0080,050,02
368.78-59-1201-126-0Izoforonă (izoacetofenonă)254,42508
369.Izooctină500700
370.78-78-4201-142-8Izopentan30001000
371.75-31-0200-860-9Izopropilamină73104
372.98-82-8202-704-5Izopropil-benzen (cumen)1002015030
373.4016-14-2223-672-9Izopropil-glicidil-eter (IGE)5010,510021
374.Mancozeb (etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan)100200
375.7439-96-5231-105-1Mangan0,503
376.121-75-5204-497-7Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat-dietil- mercapto-succinat) P710
377.74-93-1 75-08-1200-822-1 200-837-3Mercaptan (metil şi etil)1
378.7439-97-6231-106-7Mercur P0,050,15
379.Mercur (compuşi organici) P0,01
380.108-67-8203-604-4Mesitilen10020
381.80-62-6 97-63-2201-297-1 202-597-5Metacrilat de metil Metacrilat de etil150250
382.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
383.74-82-8200-812-7Metan1200183415002292
384.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă (propină)13007931500915
385.109-87-5203-714-2Metilal (dimetoximetan)15005312500885
386.74-89-5200-820-0Metil amină1081512
387.100-61-8202-870-9N-Metilanilină P716102
388.591-78-6209-731-1Metil-n-butil-cetonă (hexanonă)2004930080
389.63-25-2200-555-0Metil-n-carbamat naftil (carbaril)25
390.109-86-4203-713-7Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P165,75307
391.108-87-2203-624-3Metil-ciclohexan12002111500375
392.25639-42- 3247-152-6Metil-ciclohexanol2004230064
393.583-60-8209-513-6Metil-ciclohexanonă P25054,535076
394.N-metil-cloro-acetamidă1014
395.Metil-clor-acrilat25
396.71-55-6200-756-3Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan)10001831500275
397.101-14-4202-918-94,4′ metilen-bis-(2-clor-anilină) pC P0,22
398.Metilen-bisfenilizocianat (difenil metan 4,4 diizocianat)0,15
399.4,4 Metilen dianilină pC P0,80
400.78-93-3201-159-0Metil-etil-cetonă (2 butanonă)20063300101
401.Metil-etil-parathion P0,050,10
402.541-85-5208-793-75 Metilheptan-3-onă531010720
403.110-12-3203-737-85 Metilhexan-2-onă9520
404.106-68-3203-423-0Metil-hexil-cetonS (octanonă)1001920038
405.60-34–4200-471-4Metil-hidrazina pC P0,37  
406.108-10-1203-550-1Metil-izobuti l-cetona2004730071
407. Metil-izobutir-aldehidS200300
408.Metil-izobutir-aldoximă5
409.141-79-7205-502-5Metil-izobutinil-cetonS (oxid de mesitin)501210024
410.Metil H diclorsilan35
411.110-91-8203-815-1N-metilmorfolinS70
412.950-35-6Metil-parathion (tiofosfat de di-o-metil şi o,p-nitro-fenil) P0,100,30
413.108-10-1203-550-14-Metilpentan-2-onă832020850
414.107-87-9203-528-1Metil-propil-cetonă (pentanonă)2507130085
415.100-80-1202-889-2Metil-stiren2505135072
416.Metil tiofonat (produs tehnic)15
417.Metil tiofonat (condiţionat cu 70% substanţa activă) 10
418.Metil-triclorsilan13
419.Metil-vin il-diclorsi lan35
420.Metil-vinil-siloxan P3050
421.Metoben[1,2-bis-(3 metoxicarbonil-2- tiouracil) benzen]12
422.72-43-5200-779-9Metoxiclor[1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi- fenil)etan] P1015
423.107-98-2203-539-11-Metoxipropan 2-ol P375100568150
424.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanol P50,110
425.34590-94- 8252-104-2(2-metoximetiletoxi)- propanol P30850
426.21087-64- 9244-209-7Metribuzin12
427.7439-98-7231-107-2Molibden (compuşii insolubili)510
428.7439-98-7231-107-2Molibden (compuşii solubili)265
429.Molinat 8bis etil-N,N-hexametilen-tio- carbamat)0,50
430.107-11-9203-463-9Monoalilamină0,100,40
431.Monoclor acetat de metil510
432.96-24-2202-492-4Monoclorhidrină510
433.Monoeter-rezorcină50100
434.107-10-8203-462-3Monopropilamină0,500,20,800,3
435.110-91-8203-815-1Morfdină (oxid de dietilen imidă; tetra- hidro 1,4-oxazină)36107220
436.10102-43- 9233-271-0Monoxid de azot3024
437.91-20-3202-049-5Naftalina509,5
438.91-59-8202-080-4p-naftilamina C Fp P
439.90-15-3201-969-4a-naftol P1015
440.7440-02-0231-111-4Nichel şi compuşi C0,100,50
441.13463-39- 3236-669-2Nichel carbonil0,050,10
442.54-11-5200-193-3Nicotină P0,5
443.79-46-9201-209-1Nitrat de izopropil205257
444.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
445.100-01-6202-810-1P-nitroanilină P30,550,9
446.100-17-4202-825-3P-nitroanisol510
447.98-95-3202-716-0Nitrobenzen P10,2
448.627-05-4210-980-3Nitrobutan5075
449.92-93-3202-204-74-nitrodifenil pC Fp P
450.79-24-3201-188-9Nitroetan1003215049
451.100-12-9202-821-1Nitroetilbenzen P152203
452.55-63-0200-240-8Nitroglicerina (triniţroglicerina) P0,050,00620,25
453.75-52-5200-876-6Nitrometan1004015060
454.86-57-7201-684-5a-nitronaftalină203304
455.79-46-9201-209-1Nitropropan (2) pC304
456.Nitrotoluen (o,m,p) P102304
457.62-75-9200-549-8N-Nitrozodimetilamină pC Fp P
458.152-16-9205-801-0Octametil-pirofosfor-amidă (pestox 3, schradan) P0,300,60
459.Octaclor-dipropileter1015
460.111-65-9203-892-1Octan15003222000283
461.12122-67- 7235-180-1Onedin (zineb, etilen-bis-ditiocarbamat de zinc)0,501
462.Orafon (pirimifos-metil)0,502
463.50-35-1200-031-1Ordatox (imidan, fosmet)1,503
464.95-57-8202-433-2Ortoclorfenol10
465.Ortometalil-clorfenileter200300
466.Ortometalil-oxifenileter150250
467.10028-15- 6233-69-2Ozon0,100,050,200,1
468.Oxichinolat de cupru (Hingicid S)59
469.10025-87- 3233-046-7Oxiclorură de fosfor10,1550,8
470.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu (aerosoli)20,551,2
471.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu25
472.630-08-0211-128-3Oxid de carbon2017,53026
473.60-29-7200-467-2Oxid de dietil308100616200
474.55720-99- 5Oxid de difenilclorat P0,501,50
475.115-10-6204-065-8Oxid de dimetil19201000
476.75-21-8200-849-9Oxid de etilena pC1,801 
477.1309-37-1215-168-3Oxid feric (fumuri, pulberi)510
478.1309-48-4215-171-9Oxid de maqneziu (Himuri)515
479.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă pC5021
480.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc (fumuri)510
481.N-Oxid metil piridina23
482.10102-44- 0233-272-6Oxizi de azot (exprimai în NO2)5384
483.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu (fumuri)0,050,10
484.8002-74-2232-315-6Parafina (fumuri)26
485.56-38-2200-271-7Parathion(o,o-dietil-o-p-nitrofenil- tiofosfat) P0,050,15
486.19624-22- 7243-194-4Pentaboran0,050,010,150,05
487.76-01-7200-925-1Pentaclor-etan4060
488.87-86-5201-778-6Pentaclor-fenol P0,500,0410,09
489.Pentaclor-tiofenat de zinc510
490.10026-13- 8233-060-3Pentaclorura de fosfor1
491.1314-56-3215-236-1Pentoxid de difosfor1
492.1314-80-3215-242-4Pentasulfura de fosfor1
493.109-66-0203-692-4Pentan30001000
494.Pentafluorură de sulf0,100,30
495.127-18-4204-825-9Percloretilenă (tetracloretilenă)50710014
496.75-70-7Perclor-metil-mercapan0,51,5
497.75-97-8200-920-4Pinacolonă(3,3-dimetil-2-butanonă)601515037
498.8003-34-7232-319-8Piretru1
499.110-86-1203-809-9Pi ri dina155
500.110-85-0203-808-3Piperazina (pulbere, vapori)0,10,3
501.120-80-9204-427-5Pirocatechină (pirocatecol)1020
502.7440-06-4231-116-1Platina (săruri solubile exprimate în Pt)1
503.7439-92-1231-100-4Plumb şi compuşi (în afară de PbS)0,050,10
504.Polidimetil-siloxan6080
505. Propafen[2,4-(6-clor-2-chinoxalinoxi)- fenoxi-propionat]3050 
506.74-98-6200-827-9Propan140077818001000
507.Propilenimină pC P35
508.Propil-glicidil-eter100200
509.57-57-8200-340-1Propiolactonă (3 pC1,50  
510.107-12-0203-464-4Propionitril (cianură de etil)0,100,040,300,13
511.108-46-3203-585-2Resorcinol P4510
512.Rodamină de metil70
513.7782-49-2231-957-4Seleniu şi compuşi exprimaţi în Se0,100,20
514.78-10-4201-083-8Silicat de etil100200
515.27137-41- 3248-253-8Silvan (metil furan)1020
516.Sistox(demeton; o,o-dietil-o,2etil- mercapto-etil-tionofosfat) P0,050,15
517.Solvent nafta (gudron de huilă) P100200
518.7440-31-5231-141-8Staniu (compuşi anorganici exprimaţi ca Sn)2
519.7440-31-5231-141-8Staniu (compuşi organici)0,050,15
520.100-42-5202-851-5Stiren (monomerfeniletilen)501215035
521.7704-34-9231-722-6Sulf (pulbere)15
522.7773-06-0231-871-7Sulfamat de amoniu1015
523.75-15-0200-843-6Sulfura de carbon P103206
524.1314-87-0215-246-6Sulfura de plumb0,501,50
525.93-76-5202-273-32,4,5T[acid(triclor-2,4,5 fenoxi-acetic)]510
526.7440-25-7231-135-5Tantal şi oxid de tantal510 
527.3689-24-5222-995-2TEDP sau sulfotep (tetraetil-ditio- pirofosfat) P0,100,30
528.13494-80- 9236-813-4Telur0,050,15
529.107-49-3203-495-3TEPP (tetraetil-pirofosfat) P0,050,10
530.8006-64-2232-350-7Terebentina (esenţă de) P400500
531.79-27-6201-191-5Tetrabromură de acetilenă1015
532.76-11-9200-934-0Tetraclor(1,1,2,2)(1,1,1,2)- difluor(1,2)(2,2)etan30003034000404
533.79-34-5201-197-8Tetraclor etan (1,1,2,2)(1,1,1,2) P203304
534.56-23-5200-262-8Tetraclorură de carbon pC P305508
535.7550-45-0231-441-9Tetraclorură de titan13
536.Tetraetil şi trietil plumb P0,010,03
537.109-99-9203-726-8Tetrahidrofuran P15050300100
538.119-64-2204-340-2Tetralină (tetrahidronaftalină)100200
539.509-14-8208-094-7Tetranitrometan30,460,8
540.479-45-8207-531-9Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil- nitramină) P11,50
541.20816-12- 0244-058-7Tetraoxid de osmiu0,0010,003
542.7440-28-0231-138-1Thaliu (compuşi solubili) P0,050
543.137-26-8205-286-2Thiram (disulfură de tetrametil tiuram)25
544.7440-29-1231-139-7Thoriu0,0200,050
545.Tiopentanol515
546.7440-32-6 13463-67- 7231-142-3 236-675-5Titan Oxid de titan1015
547.Tiotriclorură de fosfor5
548.108-88-3203-625-9Toluen P19250384100
549.119-93-7204-358-0o-Tolidină pC Fp P
550.95-53-4202-429-0o-Toluidină pC P3 5 
551.106-49-0203-403-1p-Toluidină pC P3 5 
552.95-80-7202-453-1Toluilendiamină51102
553.584-84-9209-544-5Toluilen-di-izocianat (2,4)0,070,0090,150.02
554.8001-35-2232-283-3Toxafen (camfendor 60%CI) P0,300,50
555.12654-97- 6235-754-1Triadimefon (triazin)35 
556.102-70-5203-048-2Trialil-amină P1 4
557.102-82-9203-058-7Tributil-amină203
558.120-82-1204-428-01,2,4-triclorbenzen P15,1237,85
559.71-55-6200-756-31,1,1-Tricloretan5551001110200
560.52-68-6200-149-3Triclorfon1 2
561.79-01-6201-167-4Tricloretilenă10018,515028
562.Triclorfenolat de cupru0,501,50
563.75-69-4200-892-3Triclor-fluor-metan (freon 11)40006255000781
564.25735-29- 9247-216-3Triclor-propan P10016,515025
565.76-13-1200-936-1Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) etan (freon 113)50007000
566.12002-48- 1234-413-4Triclorură de benzii (fenilcloroform)20,350,7
567.7719-12-2231-749-3Triclorură de fosfor25
568.Tricrezilfosfat (o) P0,102
569.121-44-8204-469-4Trietilamină P8,4212,63
570.112-27-6203-953-2Trietilen-glicol7001141000163
571.112-24-3203-950-6Trietilen-tetramină101203
572.115-86-6204-112-2Trifenilfosfat24
573.75-63-8200-887-6Trifluoro-mono-brom-metan5000 7000 
574.Trifluorură de azot2030
575.7637-07-2231-569-5Trifluorură de bor3 
576.7790-91-2232-230-4Trifluorură de clor0,40
577.75-50-3200-875-0Trimetil-amină1 21
578.526-73-8208-394-81,2,3-trimetilbenzen10020
579.95-63-6202-436-91,2,4-trimetilbenzen10020
580.Trimetil-ci or-silan310
581.121-82-4204-500-1Trimetilen-trinitramină (hexogen) P26
582.118-96-7204-289-6Trinitrotoluen (TNT)0,501
583.102-69-2203-047-7Tripropilamina30,540,7
584.7440-33-7231-143-9Tungsten; carburăde tungsten26
585.Ulei polidimetil-siloxanic P200300
586.Uleiuri minerale510
587.7440-62-2231-171-1Vanadiu (limuri de V2O5)0,050,10
588.7440-62-2231-171-1Vanadiu (praf de V2O5)0,10
589.25013-15- 4246-562-2Vinii toluen300400
590.81-81-2201-377-6Warfarină sau Cumafen (3-(a-fenil- pacetil-etil-4 hidroxicumarină) P0,100,30
591.1330-20-7215-535-7Xilen (izomeri) P22150442100
592.1300-71-6215-089-32,6Xilenol1520
593.1300-73-8215-091-4Xilidină P12
594.7440-67-7231-176-9Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr)510

NOTĂ:

Substanţele cu indicativul pC sunt potenţial cancerigene şi/sau mutagene, iar substanţele cu indicativul C au acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificată clasificarea ca substanţă cancerigenă şi/sau mutagenă, conform definiţiei agentului cancerigen şi, respectiv, agentului mutagen din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.

Substanţele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanţe trebuie practic exclusă.

Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.

ANEXA Nr. 2: VALORI LIMITĂ BIOLOGICE

 1. Plumbul şi compuşii săi ionici
 1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile biologice limită cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexe, la poziţia 43:

Valoarea biologică de 70 g Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.

 1. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:
 2. expunerea implică o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau
 • un nivel al plumbului în sânge de peste 40 g Pb/100 ml s  nge este constatat la lucrători.
  • Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologică şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 43 şi 44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologică.
 • VALORI LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)
Nr. crt.SubstanţaIndicator biologicMaterial biologicMomentul recoltăriiVLBO
1.AcetonaAcetonaurinăsfârşit schimb50 mg/l
2.Alcool izopropilicAcetonaurinăsfârşit schimb50mg/l
3.Alcool metilicMetanolurinăsfârşit schimb6 mg/l
4.AluminiuAluminiuurinăsfârşit schimb  200         g/l
5.AldrinAldrinsângesfârşit schimb  10         g/l
6.Anilinăp-amino-fenol methemo-globinaurină sângesfârşit  schimb  sfârşit schimb  10         g/l 1,5% Hb totală
7.Antimoniu (Stibiu)Antimoniuurinăsfârşit schimb1mg/l
8.Arsen şi AsH3Arsenurină părsfârşit săptămână sfârşit săptămână  50           g/gC 0,5mg/100g
9.BenzenAcid S-fenil- mercapturic Fenoli totaliurină urinăsfârşit schimb sfârşit schimb  25         g /gC 50mg/l
10.BenzidinaBenzidinaurină 0
11.BeriliuBeriliuurinăsfârşit schimb  2         g/l
12.Bromura de metilBromsângesfârşit schimb2mg/100 ml
13.Cadmiu şi compuşi anorganiciCadmiu Proteineurină sânge urinăsfârşit schimb sfârşit schimb sfârşit schimb  5         g/gC   5         g/1 2 mg/l
14.Clorbenzen4-clorocatechol total p-clorfenol totalurină urinăschimb sfârşit schimb150 mg/gC 25 mg/gC
15.Clorura de metilenCOHb Clorura de metilensânge sângesfârşit schimb sfârşit schimb5 % Hb totală 1 mg/l
16.Compuşii cian (acid cianhidric, cianuri şi cianogen)Tiocianaţiurinăsfârşit schimb30mg/l
17.CromCromurină urinăîn timpul lucrului sfârşit săptămână  10         g/gC   30         g/gC
18.CobaltCobalturină sângesfârşit săptămână sfârşit săptămână  15         g/l   1         g/l
19.DDTDDTsângesfârşit schimb  2O g/100ml
20.DieldrinDieldrinsângesfârşit schimb  10         g/l00 ml
21.1,4-diclor benzen2,5 diclorfenol totalurinăsfârşit schimb  150 g/gC
22.N,N-dimetil acetamidaN-metil acetamidaurinăsfârşit săptămână  30            g/gC
23.N,N-dimetil-formamidaMetil -formamidaurinăsfârşit schimb15 mg/l
24.EtilbenzenAcid mandelicurinăsfârşit săptămână1,5g/gC
25.FenolFenol totalurinăsfârşit schimb50 mg/l
26.Fluor- compuşiFluorurinăsfârşit schimb5 mg/gC
27.Halotan (2-brom-2-clor-1,1,1 trifluoretan)Acid trifluoro-aceticsângesfârşit schimb2,5 mg/l
28.HexaclorbenzenHexaclorbenzensersfârşit schimb  150              g/l
29.N-hexan2,5 hexandionăurinăsfârşit schimb5 mg/gC
30.HidrazinaHidrazinaurinăsfârşit schimb  200 g/gC
31.Lindanhexaclor ciclohexansângesfârşit schimb  20            g/l
32.ManganManganurinăsfârşit schimb  10            g/I
33.Mercur şi compuşiMercursânge urinăsfârşit schimb începutul schimbului următor  10            g/l   35            g/gC
34.Metiletil cetonaMetiletilcetonăurinăsfârşit schimb2 mg/l
35.MetilcloroformTricloretanol total Vletilcloroform Acid tricloraceticurină sânge sânge urinăsfârşit săptămână sfârşit săptămână sfârşit schimb sfârşit săptămână30 mg/l 1 mg/l   550              g/l 10 mg/l
36.NichelNichelurinăsfârşit schimb  15            g/l
37.Nichel carbonilCOHb Nichelsânge urinăsfârşit schimb sfârşit schimb5%Hb totală     15            g/l
38.Nitrobenzenp-Nitrofenol total Methemoglo-binaurină sângesfârşit schimb sfârşit schimb5 mg/gC   1,5%Hb totală
39.Oxid de carbonCOHbsângesfârşit schimb5% Hb
40.Parathionp-Nitrofenol total Activitate colinesterazicăurină sângesfârşit schimb înaintea schimbului500^1 g/l scădere > 30%
41.PentaclorfenolPentaclorfenolurinăsfârşit schimb2 mg/gC
42.Pesticide organofosforiceActivitate colinesterazicăsângescădere > 30%
43.PlumbPlumb ALA-u CP-u PELurină sânge păr urină urină sângesfârşit schimb sfârşit schimb sfârşit schimb sfârşit schimb sfârşit schimb sfârşit schimb  150         g/l     40 g/100 ml     3         g /cm 10mg/l   300         g /l     100         g /100 ml eritrocite
44.StirenAcid mandelic Acid fenilglioxalic Stirenurină urină urină urină sânge sângesfârşit schimb începutul schimbului următor sfârşit schimb începutul schimbului următor sfârşit schimb începutul schimbului următor800 mg/gC 300 mg/gC 100 mg/gC 100 mg/gC 0,55 mg/l 0,02mg/l
45.Sulfura de carbonAcid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic Testul iodazidaurină   urinăsfârşit schimb sfârşit schimb4 mg/l E = 6,5
46.TelurTelururinăsfârşit schimb  20         g /l
47.Tetracloretilena TricloretilenaTricloretanol + acid tricloraceticurinăsfârşit săptămână300 mg/gC
48.Tetraetil de plumbPlumb dietil Plumb totalurină urinăsfârşit schimb sfârşit schimb  25         g /l     50         g /l
49.ToluenAcid hipuric o-cresolurină   urinăsfârşit schimb sfârşit schimbg/lmg/l
50.UraniuUraniuurinăsfârşit schimb  10        g /l
51.VanadiuVanadiuurinăsfârşit schimb  20         g /l
52.XilenAcid metilhipuricurinăsfârşit schimb3 g/l

C – creatinină

ALA-u – acid delta-amino levulinic urinar CP-u – coproporfirine urinare

PEL – protoporfirine eritrocitare

ANEXA Nr. 3: INTERDICŢII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implică. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deşeu, dacă valoarea concentraţiei sale este mai mică decât valoarea limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

Agenţi chimici:

DenumireNumăr CAS
benzen71-43-2
2 nafţilamină şi derivaţii săi91-59-8
4 aminodifenif şi derivaţii săi92-67-1
benzidină şi derivaţii săi92-87-5
4 nitrodiferiil92-93-3
3,4 benzpiren50-32-8
bis-cloro-meti l-eter542-88-1
N-fenil-p nafţilamină135-88-6
N-nitrqzodimetilamină62-75-9
o-tolidină119-93-7

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 octombrie 2006

Lasă un răspuns