Hotararea de Guvern 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

Hotararea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 11/09/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiectivul si domeniul de aplicare

Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, in timpul lucrului.

Art. 2. – (1) Prezenta hotarare se refera la riscurile pentru sanatatea si securitatea lucratorilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulatia curentilor indusi si de absorbtia de energie, precum si de curentii de contact.

 • Prezenta hotarare nu vizeaza posibilele efecte pe termen lung.
 • Prezenta hotarare nu vizeaza riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.

Art. 3. – Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau mai specifice din prezenta hotarare.

Art. 4. – In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

 1. campuri electromagnetice – campuri magnetice statice si campuri electrice, magnetice si electromagnetice care variaza in timp cu frecvente pana la 300 GHz;
 2. valori limita de expunere – limitele de expunere la campuri electromagnetice care se bazeaza direct pe efectele cunoscute asupra sanatatii si pe consideratii biologice; respectarea acestor limite asigura protectia lucratorilor expusi la campuri electromagnetice impotriva oricarui efect nociv cunoscut asupra sanatatii;
 3. valori de declansare a actiunii – nivelul parametrilor direct masurabili, exprimati in termeni de intensitate a campului electric (E), de intensitate a campului magnetic (H), de inductie magnetica (B) si de densitate a puterii (S), incepand de la care trebuie sa fie luate una sau mai multe masuri prevazute in prezenta hotarare; respectarea valorilor de declansare a actiunii asigura respectarea valorilor limita de expunere relevante.

SECTIUNEA a 2-a

Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii

Art. 5. – Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii pentru campurile electromagnetice sunt prevazute in tabelele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. – (1) Pentru evaluarea, masurarea si/sau calculul expunerii lucratorilor la campuri electromagnetice se poate recurge la standardele nationale in domeniu.

(2) Se poate recurge la standardele prevazute la alin. (1) pana la data publicarii standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate care acopera intreaga serie de evaluari,

masurari si calcule, stabilite de Comitetul European pentru Standardizare in Electrotehnica (CENELEC).

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorului

SECTIUNEA 1

Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor

Art. 7. – (1) In indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (4) si la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare si/sau sa calculeze nivelurile campurilor electromagnetice la care sunt expusi lucratorii.

(2) Evaluarea, masurarea si calcularea nivelurilor campurilor electromagnetice la care sunt expusi lucratorii se pot efectua in conformitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (1) si, dupa caz, luandu-se in considerare nivelurile de emisie indicate de producatorii echipamentelor, atunci cand acestea sunt reglementate de legislatia nationala, pana la data publicarii standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule.

Art. 8. – Pe baza evaluarii nivelurilor campurilor electromagnetice, efectuata in conformitate cu art. 7, atunci cand sunt depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la art. 5, angajatorul evalueaza si, daca este necesar, calculeaza daca sunt depasite valorile limita de expunere.

Art. 9. – Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la art. 7 si 8 nu este absolut necesar sa fie efectuate in locuri de munca cu acces public, cu conditia ca o evaluare sa fi fost deja efectuata in conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 1.007/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, si ca restrictiile mentionate in aceste norme sa fie respectate in cazul lucratorilor si riscurile pentru securitate sa fie excluse.

Art. 10. – Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la art. 7 si 8 trebuie sa fie programate si efectuate de catre servicii sau persoane competente, la intervale adecvate, luandu-se in considerare, in special, prevederile art. 8, 9 si 18 din Legea nr. 319/2006.

Art. 11. – Datele rezultate din evaluarea, masurarea si/sau calculul nivelului de expunere trebuie sa se pastreze intr-o forma care sa permita consultarea lor ulterioara.

Art. 12. – In conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita urmatoarelor elemente:

 1. nivelului, spectrului de frecventa, duratei si tipului expunerii;
 2. valorilor limita de expunere si valorilor de declansare a actiunii, prevazute la art. 5;
 3. efectelor asupra starii de sanatate si securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
 4. efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamente si dispozitive medicale electronice, inclusiv stimulatoare cardiace si alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice in campuri magnetice statice avand o inductie magnetica mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare, incendiile si exploziile rezultate in urma aprinderii materialelor inflamabile datorita scanteilor provocate de campuri induse, curenti de contact sau descarcari de scantei;
 5. existentei unor echipamente de munca alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la campuri electromagnetice;
 6. informatiilor adecvate obtinute in urma supravegherii starii de sanatate, inclusiv informatiilor publicate, atunci cand este posibil;
 7. surselor de expunere multiple;
 8. expunerii simultane la campuri de frecvente multiple.

Art. 13. – (1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a riscurilor, in conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, si trebuie sa stabileasca masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, in conformitate cu art. 14-20.

 • Evaluarea riscurilor trebuie sa fie inregistrata pe un suport adecvat care sa asigure pastrarea datelor.
 • Atunci cand natura si amploarea riscurilor legate de campurile electromagnetice nu justifica o evaluare mai detaliata a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie sa contina argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.
 • Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic si ori de cate ori s-au produs modificari semnificative in urma carora aceasta poate deveni caduca sau atunci cand rezultatele supravegherii medicale demonstreaza ca este necesar.

SECTIUNEA a 2-a

Evitarea sau reducerea riscurilor generate de campurile electromagnetice

Art. 14. – Riscurile generate de expunerea la campuri electromagnetice trebuie sa fie eliminate sau reduse la minimum, tinandu-se seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de control al riscului la sursa.

Art. 15. – Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la campuri electromagnetice se bazeaza pe principiile generale de prevenire prevazute de Legea nr. 319/2006.

Art. 16. – Pe baza evaluarii riscurilor, efectuata in conformitate cu art. 7-13, atunci cand sunt depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la art. 5, cu exceptia cazului in care evaluarea efectuata in conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie sa stabileasca si sa puna in aplicare un program de masuri tehnice si/sau organizatorice care urmaresc ca expunerea sa nu depaseasca valorile limita de expunere, tinandu-se seama, in special, de urmatoarele elemente:

 1. alte metode de lucru care sa conduca la o expunere mai redusa la campuri electromagnetice;
 2. alegerea unor echipamente care emit mai putine campuri electromagnetice, luand in considerare activitatea care se efectueaza;
 3. masuri tehnice prin care se urmareste reducerea emisiei campurilor electromagnetice, inclusiv, daca este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protectie a starii de sanatate;
 4. programe adecvate de intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si a posturilor de lucru;
 5. proiectarea si amenajarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;
 6. limitarea duratei si a intensitatii expunerii;
 7. disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuala.

Art. 17. – (1) Pe baza evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7-13, locurile de munca la care lucratorii pot fi expusi la campuri electromagnetice care depasesc valorile de declansare a actiunii trebuie sa fie semnalizate corespunzator, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, cu exceptia cazului in care evaluarea efectuata in conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate.

(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) trebuie sa fie identificate si accesul la acestea sa fie limitat, unde este posibil tehnic si exista riscul depasirii valorilor limita de expunere.

Art. 18. – (1) In nicio situatie lucratorii nu trebuie sa fie expusi la valori ale campului electromagnetic care depasesc valorile limita de expunere.

(2) Daca expunerea depaseste valorile limita, in pofida masurilor luate de angajator pentru aplicarea prezentei hotarari, acesta trebuie sa ia imediat masuri de reducere a expunerii la un

nivel inferior valorilor limita, sa determine cauzele depasirii valorilor limita de expunere si sa modifice in consecinta masurile de protectie si prevenire, pentru a evita orice alta depasire.

Art. 19. – Angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute in prezenta sectiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice, in conformitate cu art. 35 din Legea nr. 319/2006.

SECTIUNEA a 3-a

Informarea si formarea lucratorilor

Art. 20. – Fara a aduce atingere art. 16, 17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la riscuri generate de campuri electromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucratori in raport cu rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7, in special in ceea ce priveste urmatoarele:

 1. masurile luate in aplicarea prezentei hotarari;
 2. valorile si conceptele referitoare la valorile limita de expunere si la valorile de declansare a actiunii, precum si potentialele riscuri asociate;
 3. rezultatele evaluarii, masurarii si/sau calculelor privind nivelurile de expunere la campuri electromagnetice, efectuate in aplicarea art 7-13;
 4. modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra starii de sanatate si modul de semnalare a acestora;
 5. conditiile in care lucratorii au dreptul la supravegherea starii de sanatate;
 6. practicile profesionale sigure, in scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate expunerii.

SECTIUNEA a 4-a

Consultarea si participarea lucratorilor

Art. 21. – Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotarari trebuie sa se desfasoare in conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III

Supravegherea sanatatii

Art. 22. – In scopul prevenirii si detectarii cat mai rapid posibil a oricarui efect nociv asupra starii de sanatate care rezulta din expunerea la campuri electromagnetice, trebuie sa se asigure o supraveghere adecvata a starii de sanatate a lucratorilor, in conformitate cu prevederile art.

24 si 25 din Legea nr. 319/2006.

Art. 23. – (1) In orice situatie, atunci cand se depisteaza o expunere la campuri electromagnetice care depaseste valorile limita, lucratorul in cauza trebuie sa fie supus unui examen medical.

(2) Daca se depisteaza o deteriorare a starii de sanatate a lucratorului rezultata din expunerea la campuri electromagnetice care depaseste valorile limita, angajatorul trebuie sa efectueze o reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 7-13.

Art. 24. – Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura accesul medicului de medicina muncii la rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la art. 7-13.

Art. 25. – Dosarele medicale cuprinzand rezultatele supravegherii medicale trebuie sa fie pastrate intr-o forma adecvata, astfel incat sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical.

Art. 26. – La cerere, lucratorii au drept de acces la dosarele medicale personale.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 27. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:

 1. incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 16 si 17, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 2. nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28. – Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 27 alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 29. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 30. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva 2004/40/CE privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenti fizici (campuri electromagnetice), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 159/2004.

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.136.

ANEXA

VALORI LIMITA

de expunere si valori de declansare a actiunii pentru campurile electromagnetice

Se folosesc urmatoarele marimi fizice pentru a caracteriza expunerea la campuri electromagnetice:

1. Curentul de contact [I(C)] intre o persoana si un obiect este exprimat in amperi (A). Un obiect conductor in camp electric poate fi incarcat de acest camp.

2. Densitatea de curent (J) se defineste ca fiind curentul care traverseaza o unitate de suprafata, perpendiculara pe fluxul de curent, intr-un volum conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprima in amperi pe m2(A/m2).

3. Intensitatea campului electric este o marime vectoriala (E) care corespunde fortei exercitate asupra unei particule incarcate, independent de deplasarea ei in spatiu. Aceasta se exprima in volti pe metru (V/m).

4. Intensitatea campului magnetic este o marime vectoriala (H) care, impreuna cu inductia magnetica, defineste un camp magnetic in orice punct din spatiu. Aceasta se exprima in amperi pe metru (A/m).

5. Inductia magnetica sau densitatea de flux magnetic este o marime vectoriala (B) definita ca forta exercitata asupra sarcinilor mobile, exprimata in tesla (T). In spatiul liber si in materiile biologice pot fi utilizate atat inductia magnetica, cat si intensitatea campului magnetic, aplicand echivalenta 1A/m = 4pi 10-7T.

6. Densitatea de putere (S) este marimea adecvata pentru utilizarea in cazul frecventelor foarte inalte, atunci cand profunzimea penetrarii corpului este redusa. Reprezinta cantitatea de putere radianta, incidenta perpendicular pe o suprafata, impartita la aria acestei suprafete.

7. Absorbtia specifica a energiei (SA) se defineste ca energia absorbita pe unitate de masa de tesut biologic. Aceasta se exprima in jouli pe kilogram (J/kg). In prezenta hotarare se foloseste pentru a limita efectele nontermice ale radiatiilor de microunde in impulsuri.

8. Rata de absorbtie specifica (SAR) a energiei medii pe intregul corp sau pe o anumita parte a corpului se defineste ca debitul cu care este absorbita energia pe unitatea de masa de tesut corporal. Aceasta se exprima in wati pe kilogram (W/kg).

SAR pe intregul corp este o marime larg acceptata pentru a stabili raportul intre efectele termice nocive si expunerea la campuri de radiofrecventa (RF).

SAR medie pe intregul corp si valorile de SAR locala sunt necesare pentru a evalua si a limita depozitarea excesiva de energie pe parti mici ale corpului, datorata conditiilor speciale de expunere, cum ar fi: expunerea unei persoane legate la pamant la o frecventa radio inferioara din domeniul de frecvente in MHz sau expunerea unei persoane in campul apropiat unei antene.

Dintre aceste marimi, cele care pot fi masurate direct sunt: inductia magnetica, curentul de contact, intensitatea campului electric, intensitatea campului magnetic si densitatea de putere.

A. Valori limita de expunere

In functie de frecventa, pentru a defini valorile limita de expunere pentru campurile electromagnetice se folosesc urmatoarele marimi fizice:

 1. se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de curent pentru campurile variabile in timp de pana la 1 Hz, pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular si a sistemului nervos central;
 2. intre 1 Hz si 10 MHz, se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de curent, cu scopul de a preveni efectele asupra functiilor sistemului nervos central;
 3. intre 100 kHz si 10 GHz, se prevad valori limita de expunere cu privire la SAR, pentru a preveni stresul termic al intregului corp si o incalzire excesiva localizata a tesuturilor. In domeniul de frecvente cuprinse intre 100 kHz si 10 MHz, se prevad valori limita de expunere referitoare atat la densitatea de curent, cat si la SAR;
 4. intre 10 GHz si 300 GHz, se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de putere, in scopul de a preveni o incalzire excesiva a tesuturilor la suprafata corpului sau in apropierea acestei suprafete.

Tabelul nr. 1

Note:

 1. f este frecventa exprimata in hertzi.

2. Valorile limita de expunere pentru densitatea de curent trebuie sa protejeze impotriva efectelor acute ale expunerii asupra tesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului si al trunchiului.

Valorile limita de expunere in domeniul de frecvente de la 1 Hz la 10 MHz se bazeaza pe efectele nocive constatate asupra sistemului nervos central.

Astfel de efecte acute sunt prin definitie instantanee si, din punct de vedere stiintific, nu exista nici un motiv pentru modificarea valorilor limita pentru expunerile de scurta durata. Totusi, deoarece valorile limita de expunere se bazeaza pe efectele nocive asupra sistemului nervos central, aceste valori limita pot permite densitati de curent mai mari in alte tesuturi corporale decat sistemul nervos central, in aceleasi conditii de expunere.

3. Datorita eterogenitatii electrice a corpului uman, trebuie calculata media densitatilor de curent pe o sectiune de 1 cm2, perpendiculara pe directia curentului.

4. Pentru frecventele de pana la 100 kHz, valorile de varf ale densitatii de curent pot fi obtinute prin inmultirea valorii rms cu (2)1/2.

5. Pentru frecvente de pana la 100 kHz si pentru campurile magnetice in impulsuri, densitatea maxima de curent asociata impulsurilor poate fi calculata pornind de la timpul de crestere/descrestere si de la viteza maxima a fluctuatiei inductiei magnetice. Densitatea de curent indus poate fi comparata cu valoarea limita de expunere adecvata. Pentru impulsuri de durata t(p), frecventa echivalenta care se aplica valorilor limita de expunere se calculeaza dupa formula f = 1/[2t(p)].

6. Toate valorile medii SAR trebuie sa fie masurate intr-un interval de timp de 6 minute.

7. Masa luata in calcul pentru evaluarea SAR medie localizata este de 10 g de tesut adiacent. SAR maxima astfel obtinuta reprezinta valoarea folosita la estimarea expunerii.

Aceste 10 g de tesut trebuie sa fie o masa de tesut adiacent cu proprietati electrice aproape omogene. Prin precizarea ca trebuie luata in considerare o masa de tesut adiacent se recunoaste faptul ca acest concept poate fi folosit in dozimetria informatica, dar poate prezenta dificultati in cazul masurarilor fizice directe. Se poate folosi o masa simpla de tesut de forma cubica, cu conditia ca marimile dozimetrice calculate sa aiba valori mai scazute decat cele prezentate in recomandari.

8. Pentru expunerile la camp in impulsuri, in domeniul de frecvente cuprinse intre 0,3 si 10 GHz, si pentru expunerea localizata a capului se recomanda o valoare limita de expunere suplimentara, cu scopul de a limita si de a evita efectele auditive provocate de expansiunea termoelastica.

In acest caz, SA nu trebuie sa depaseasca 10 mJ/kg in medie pentru 10 grame de tesut.

9. Densitatile de putere medii trebuie calculate pentru o suprafata expusa de 20 cm2 si un

Valoarea medie a densitatii spatiale maxime de putere, calculata pentru 1 cm2, nu trebuie sa depaseasca valoarea de 50 W/m2.

10. Pentru campurile electromagnetice in impulsuri ori tranzitorii sau, in general, pentru expunerea simultana la campuri de frecvente multiple, trebuie sa se aplice metode de evaluare, de masurare si/sau de calcul adecvate, care permit analizarea caracteristicilor formei de unda si a naturii interactiunilor biologice, tinand seama de standardele nationale in domeniu ce adopta standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.

B. Valori de declansare a actiunii

Valorile de declansare a actiunii, prevazute in tabelul nr. 2, sunt obtinute plecand de la valori limita de expunere in conformitate cu principiile stabilite de Comisia internationala pentru protectia impotriva radiatiilor neionizante (ICNIRP), in recomandarile sale vizand limitarea expunerii la radiatii neionizante (ICNIRP 7/99).

Tabelul nr. 2

Note:

 1. f este frecventa in unitatile de masura indicate in coloana domeniului de frecventa.
 2. Pentru frecventele cuprinse intre 100 kHz si 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H, B si I(L) se masoara pe un interval de timp de 6 minute.
 3. Pentru frecventele mai mari de 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H si B se masoara pe un interval de 68/f1,05 minute (f este exprimata in GHz).
 4. Pentru frecvente de pana la 100 kHz, valorile de varf de declansare a actiunii pentru intensitatile de camp se calculeaza inmultind valoarea rms cu (2)1/2. Pentru impulsuri de durata t(p), frecventa echivalenta care trebuie aplicata pentru valorile de declansare a actiunii trebuie calculata formula f = 1/[2t(p)].

Pentru frecventele cuprinse intre 100 kHz si 10 MHz, valorile de varf de declansare a actiunii pentru intensitatile de camp se calculeaza inmultind valorile rms relevante cu 10^a, unde a = [0,665 log(f/105) + 0,176], f fiind exprimata in Hz.

Pentru frecventele cuprinse intre 10 MHz si 300 GHz, valorile de varf de declansare a actiunii se calculeaza inmultind valorile rms corespunzatoare cu 32 pentru intensitatea campului si cu 1.000 pentru densitatea de putere a undei plane echivalenta.

5. In ceea ce priveste campurile electromagnetice in impulsuri sau tranzitorii sau, in general, in ceea ce priveste expunerea simultana la campuri de frecvente multiple, trebuie sa se aplice metode de evaluare, de masura si/sau de calcul adecvate, care sa permita analizarea caracteristicilor formelor de unda si a naturii interactiunilor biologice, tinandu-se seama de standardele nationale in domeniu ce adopta standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.

6. Pentru valorile de varf ale campurilor electromagnetice in impulsuri modulate, cu frecvente purtatoare de peste 10 MHz, se recomanda ca valoarea medie S(eq) pe durata impulsului sa nu depaseasca de 1.000 de ori valoarea S(eq) de declansare a actiunii sau ca intensitatea campului sa nu depaseasca de 32 de ori valoarea de declansare a actiunii pentru intensitatile de camp corespunzatoare frecventei purtatoare.

Lasă un răspuns