Hotararea de Guvern 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

Hotararea nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
in munca la bordul navelor de pescuit
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12/09/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.

(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in intregime domeniului prevazut la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute in Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta hotarare.

Art. 2. – (1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. nava de pescuit – orice nava care arboreaza pavilion roman aflata in proprietate publica ori privata si care este folosita in scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea si prelucrarea pestelui sau a altor resurse vii ale marii;
 2. nava de pescuit existenta – orice nava de pescuit a carei lungime intre perpendiculare este mai mare sau egala cu 18 m si care nu este o nava de pescuit noua;
 3. nava – orice nava de pescuit noua sau existenta;
 4. lucrator – orice persoana, membru al echipajului, care desfasoara o activitate profesionala la bordul unei nave, inclusiv stagiarii si ucenicii, cu exceptia pilotilor portuari si a personalului de la uscat care exercita o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
 5. armator – proprietarul navei, cu exceptia cazului in care nava a fost inchiriata fara echipaj si materiale sau al carei management este asigurat, in totalitate sau partial, de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat proprietarul, in baza unui contract de management; in aceste cazuri, persoana care a inchiriat nava fara echipaj si materiale sau cea care asigura managementul navei este considerata armator;
 6. comandantul navei – lucratorul care detine comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.

(2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a carei lungime intre perpendiculare este de 15 m sau mai mare si:

 1. pentru care contractul de constructie sau de transformare majora s-a incheiat la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau dupa aceasta data;
 2. pentru care contractul de constructie sau de transformare majora s-a incheiat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si aceasta este livrata la 3 sau mai multi ani dupa aceasta data; ori
 3. la care, in lipsa unui contract de constructie incheiat la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau dupa aceasta data, a fost pusa chila sau constructia incepe sa fie identificata cu o nava specifica ori asamblarea navei respective a inceput, cuprinzand cel putin 50 de tone sau 1% din masa totala estimata a intregului material structural, luandu- se in considerare valoarea cea mai mica dintre acestea.

Art. 3. – Armatorii trebuie sa se asigure ca navele pot fi utilizate fara a pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor, in special in conditii meteorologice previzibile, fara a aduce atingere responsabilitatii comandantului navei.

Art. 4. – Armatorii trebuie sa tina seama de eventualele riscuri la care pot fi supusi lucratorii de la bordul navelor de pescuit in situatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.

Art. 5. – (1) Orice eveniment care are loc pe mare si care are efect sau ar putea sa aiba un efect asupra securitatii si sanatatii lucratorilor de la bord va fi mentionat in detaliu intr- un raport care este transmis Autoritatii Navale Romane si va fi, de asemenea, mentionat in detaliu in jurnalul de bord sau, in lipsa acestuia, intr-un document similar.

 • Verificarea respectarii de catre navele de pescuit a prevederilor prezentei hotarari se face de catre Autoritatea Navala Romana si Inspectia Muncii.
 • Unele controale privind respectarea prezentei hotarari pot fi efectuate pe mare.

CAPITOLUL II

Nave de pescuit noi si existente

Art. 6. – Navele de pescuit noi trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 1.

Art. 7. – Navele de pescuit existente trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 2.

Art. 8. – Cand navele sunt supuse transformarilor, modificarilor sau reparatiilor capitale, aceste transformari, modificari sau reparatii capitale trebuie sa fie conforme cu cerintele minime prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL III

Echipamente de intretinere

Art. 9. – In vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, fara a aduce atingere responsabilitatii comandantului navei, armatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:

 1. sa asigure intretinerea tehnica a navelor, instalatiilor si dispozitivelor si in special a celor prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar defectiunile constatate, daca acestea ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor, sa fie remediate cat mai curand posibil;
 2. sa ia masuri pentru a asigura curatarea periodica a navelor si a ansamblului instalatiilor si dispozitivelor pentru a mentine conditii adecvate de igiena;
 3. sa aiba la bordul navei o cantitate suficienta de echipament de salvare si supravietuire, in stare corespunzatoare de functionare;
 4. sa tina seama de cerintele minime de securitate si sanatate privind echipamentul de salvare si supravietuire prevazute in anexa nr. 3.

Art. 10. – Fara a aduce atingere prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, armatorul trebuie sa tina seama de cerintele minime de securitate si sanatate privind echipamentele individuale de protectie, prevazute in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 11. – In vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, armatorul trebuie sa puna la dispozitia comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a indeplini obligatiile stabilite prin prezenta hotarare.

CAPITOLUL IV

Informarea, pregatirea, consultarea si participarea lucratorilor

Art. 12. – (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati asupra masurilor care urmeaza a fi luate cu privire la securitatea si sanatatea la bordul navelor.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor de la bordul navelor.

Art. 13. – (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, lucratorii trebuie sa primeasca o pregatire corespunzatoare, in special instructiuni precise si usor de inteles in ceea ce priveste securitatea si sanatatea la bordul navelor, in mod deosebit pentru prevenirea accidentelor.

 • Pregatirea prevazuta la alin. (1) se refera, in particular, la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare si supravietuire si, pentru lucratorii respectivi, la utilizarea instalatiilor de pescuit si a echipamentelor de tractiune, precum si a diferitelor metode de semnalizare, in special prin gestica.
 • Pregatirea prevazuta la alin. (1) si (2) se actualizeaza in raport cu schimbarile intervenite in activitatea de la bordul navei.

Art. 14. – Fara a aduce atingere prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor, persoanele care pot comanda o nava trebuie sa primeasca o pregatire detaliata privind:

 1. prevenirea bolilor si a accidentelor de munca la bord si masurile ce trebuie luate in caz de accidente;
 2. stabilitatea si mentenanta navei in conditiile previzibile de incarcare si in timpul operatiunilor de pescuit;
 3. navigatia si comunicatiile prin radio, inclusiv procedurile.

Art. 15. – Consultarea si participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora la activitatile care au ca obiect prevederile prezentei hotarari se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 16. – Anexele se adapteaza numai din punct de vedere tehnic, in functie de:

 1. elaborarea de reglementari in materie de armonizare tehnica si standardizare privind anumite aspecte din domeniul securitatii si sanatatii de la bordul navelor; si/sau
 2. progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau a specificatiilor internationale si cunostintele in domeniul securitatii si sanatatii la bordul navelor de pescuit.

Art. 17. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 19. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, la fiecare 4 ani, raporteaza Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 307/1993.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul integrarii europene, A

drian Ciocanea, secretar de stat

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.135.

ANEXA Nr. 1

CERINTE MINIME

de securitate si sanatate pentru navele de pescuit noi

Observatie preliminara

Obligatiile stabilite in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile locului de munca sau de activitate, circumstantele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesita acest lucru.

 1. Navigabilitate si stabilitate
  1. Nava trebuie sa fie pastrata intr-o buna stare de navigabilitate si dotata cu echipamente corespunzatoare destinatiei si utilizarii sale.
  1. Informatiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie sa fie disponibile la bord si sa fie accesibile personalului de cart.
  1. Toate navele in stare intacta trebuie sa-si pastreze stabilitatea in conditiile de exploatare prevazute.
  1. Comandantul este obligat sa ia masurile necesare pentru a mentine nava in stare de stabilitate intacta.
  1. Instructiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.
 2. Instalatii mecanice si electrice
  1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata si realizata astfel incat sa nu reprezinte un pericol si sa asigure:
 3. protectia echipajului si a navei impotriva riscurilor electrice;
 4. buna functionare, fara a se recurge la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a mentine nava in conditii normale de exploatare si de locuire;
 5. functionarea, in situatii de urgenta, a aparatelor electrice esentiale pentru securitate.
  1. Trebuie prevazuta o sursa de energie electrica de avarie. Cu exceptia navelor deschise, aceasta sursa trebuie situata in afara salii masinilor si, in toate cazurile, trebuie sa fie conceputa astfel incat sa asigure, in caz de incendiu sau de defectiune a instalatiei electrice principale, functionarea simultana pe o perioada de cel putin 3 ore a:
 6. sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare in caz de urgenta;
 7. luminilor de navigatie si a iluminatului de avarie;
 8. sistemului de radiocomunicatie;
 9. pompei de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu aceasta.
  1. Cand sursa de energie electrica de avarie este un acumulator si cand sursa de energie electrica principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat in mod automat la tabloul de distributie a energiei electrice de avarie si trebuie sa asigure alimentarea neintrerupta pe o perioada de 3 ore a sistemelor prevazute la prima, a doua si a treia liniuta din paragraful al doilea.
 • Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de avarie trebuie, in masura in care este posibil, sa fie instalate astfel incat sa nu poata fi expuse simultan la apa sau la foc.
  • Tablourile trebuie prevazute cu indicatii clare; tablourile cu sigurante si portsigurantele trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca sunt corect calibrate.
  • Incaperile in care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate corespunzator.
  • Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa fie mentinute in stare de functionare si testate frecvent.
  • Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate si examinate periodic.
  • Toate piesele echipamentelor de tractiune, de ridicat si ale altor echipamente de acest tip trebuie sa fie bine intretinute si verificate periodic.
  • Cand exista la bord instalatii de racire si sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie bine intretinute si verificate periodic.
  • Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele nu trebuie sa fie utilizate decat in incaperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasa de gaze trebuie sa fie evitata cu grija.
  • Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte gaze periculoase trebuie sa fie marcate clar, precizandu-li-se continutul, si sa fie asezate pe punti deschise.
  • Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductele acestor butelii trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarii.
 • Instalatii de radiocomunicatii

Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permita in orice moment stabilirea legaturii cu cel putin o statie de la uscat, tinandu-se seama de conditiile normale de propagare a undelor radioelectrice.

 • Cai si iesiri de evacuare
  • Pentru a permite evacuarea de catre lucratori a locurilor de munca si a incaperilor de locuit rapid si in conditii de securitate maxima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa conduca pe cat posibil direct la puntea deschisa sau la o zona de securitate si, de aici, ambarcatiunile de salvare.
  • Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul si dimensiunile locurilor de munca si a incaperilor de locuit si la numarul maxim posibil de persoane prezente. Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri de evacuare si care sunt inchise trebuie sa poata fi deschise usor si imediat de orice lucrator sau de echipele de salvare in caz de urgenta.
  • Etanseitatea la intemperii sau la apa a usilor de siguranta si a celorlalte iesiri de evacuare trebuie sa fie adaptata la amplasamentul si la functia lor specifica.
  • Usile de evacuare si celelalte iesiri de evacuare trebuie sa aiba o capacitate de a rezista la foc egala cu cea a peretilor despartitori.
  • Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate in locuri corespunzatoare si sa fie durabile.
  • Caile, mijloacele de evacuare si iesirile de siguranta care necesita iluminat trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de avarie de intensitate suficienta, in cazul unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica.
 • Detectarea si stingerea incendiilor
  • In functie de dimensiunile si de utilizarea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor prezente, precum si de numarul maxim posibil de persoane prezente, incaperile de locuit, locurile de munca inchise, inclusiv incaperile de masini, precum si cala de peste, daca este necesar, trebuie sa fie echipate

cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, in masura in care este nevoie, cu detectoare de incendiu si cu sisteme de alarma.

 • Materialul pentru stingerea incendiului trebuie sa se gaseasca intotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, sa fie mentinut in stare buna si sa poata fi utilizat imediat.
  • Lucratorii trebuie sa cunoasca bine locul materialului de stingere a incendiului, modul de functionare si de utilizare a acestuia.
  • Prezenta extinctoarelor si a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate inainte de plecarea navei.
  • Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manipulat si sa fie marcate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie sa fie durabile si aplicate in locuri corespunzatoare.
  • Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic si mentinute in stare buna de functionare.
  • Exercitiile de stingere a incendiului trebuie sa fie efectuate in mod regulat.
 • Ventilatia locurilor de munca inchise
  • In locurile de munca inchise trebuie sa se urmareasca, tinandu-se seama de metodele de munca si de conditiile fizice speciale de lucru impuse lucratorilor, ca acestia sa beneficieze de aer curat in cantitate suficienta.
  • Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica, aceasta trebuie mentinuta in stare corespunzatoare de functionare.
 • Temperatura incaperilor
  • Temperatura la locul de munca trebuie sa fie adecvata pentru organismul uman in timpul lucrului, tinandu-se seama de metodele de lucru folosite, de conditiile fizice impuse lucratorilor, precum si de conditiile meteorologice existente sau potentiale in regiunea unde opereaza nava.
  • Temperatura in incaperile de locuit, grupuri sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie, daca aceste incaperi exista, sa raspunda destinatiei specifice a acestor incaperi.
 • Iluminat natural si artificial al locurilor de munca
  • Locurile de munca trebuie, in masura in care este posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator operatiilor specifice pescuitului, fara a pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor sau alte nave.
  • Instalatiile de iluminat ale incaperilor de lucru, scarilor si cailor de trecere trebuie sa fie astfel amplasate incat tipul de iluminat prevazut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori, iar pentru navigatia navei sa nu constituie un pericol.
  • Locurile de munca in care lucratorii sunt in special expusi la riscuri de accidentare, in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica a iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de avarie de o intensitate corespunzatoare.
  • Luminile de avarie trebuie mentinute in stare buna de functionare si testate periodic.
 • Pardoseli, pereti si tavane
  • Locurile accesibile lucratorilor trebuie sa nu fie alunecoase, ci antiderapante sau sa fie prevazute cu dispozitive impotriva caderii si, in masura in care este posibil, sa nu aiba obstacole.
  • Locurile de munca in care se gasesc posturi de lucru trebuie sa fie suficient izolate din punct de vedere fonic si termic, tinandu-se seama de sarcinile si activitatea fizica a lucratorilor.
  • Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor trebuie sa poata fi curatate si renovate pentru a crea conditii de igiena corespunzatoare.
 • Usi
  • Usile trebuie intotdeauna sa poata fi deschise din interior, fara echipament special.

Cand locurile de munca sunt ocupate, usile trebuie sa poata fi deschise de ambele parti.

 1. Usile, in special usile culisante, daca acestea sunt necesare, trebuie sa functioneze cat mai sigur pentru lucratori, in special pe vreme rea sau pe furtuna pe mare.
 2. Cai de circulatie – zone de pericol
  1. Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioare ale puntilor si, in general, toate caile de circulatie trebuie prevazute cu balustrade, cu saula „tin-te bine” si atarnator de gruie sau cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor in timpul activitatilor care se executa la bord.
  1. Daca exista riscul caderii unui lucrator in deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, trebuie asigurata o protectie adecvata acolo unde este posibil. Cand aceasta protectie este asigurata cu balustrade, inaltimea acestora va fi de cel putin un metru.
  1. Accesul la instalatiile de pe punte in vederea utilizarii sau intretinerii instalatiilor trebuie sa garanteze securitatea lucratorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protectie similare, cu o inaltime corespunzatoare pentru a impiedica caderea.
  1. Parapetii si alte mijloace de protectie impotriva caderii peste bord trebuie sa fie mentinute in stare buna. In parapeti trebuie prevazute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapida a apei.
  1. La navele de pescuit prevazute cu rampa in pupa, partea superioara trebuie sa aiba o usa sau un alt mijloc care sa impiedice accesul si care sa fie de aceeasi inaltime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucratorii impotriva riscurilor de a cadea pe rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie usor de deschis si de inchis, de preferinta prin comanda la distanta, si nu trebuie deschisa decat pentru intinderea si strangerea plasei.
 3. Amenajarea posturilor de lucru
  1. Zonele de lucru trebuie degajate si, in masura in care este posibil, ferite de apele marii si trebuie sa ofere o protectie adecvata impotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase, atat ca inaltime, cat si ca suprafata.
  1. Cand motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie facut dintr-o zona separata, izolata fonic si termic de compartimentul motoarelor si accesibila fara a-l traversa. Puntea de comanda este considerata zona care satisface cerintele prevazute la primul paragraf.
  1. Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie instalate intr-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. In plus, echipamentele de tractiune trebuie prevazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.
  1. Operatorul comenzilor echipamentelor de tractiune trebuie sa aiba in campul vizual atat echipamentele, cat si oamenii la lucru. Cand echipamentele de tractiune sunt comandate de pe punte, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzatoare.
  1. Un sistem de comunicatii fiabil trebuie utilizat intre puntea de comanda si puntea de lucru.
  1. Trebuie intotdeauna dat dovada de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate in timpul pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
  1. Contactul cu franghiile, odgoanele si piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protectie.
  1. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor in deplasare si in special al plaselor de pescuit:
 4. dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
 5. dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
 6. Incaperi de locuit
  1. Localizarea, structura, izolarea fonica si termica si amplasamentul spatiilor si

incaperilor de locuit ale lucratorilor, daca exista, precum si mijloacele de acces la acestea trebuie sa fie de asa natura incat sa asigure o protectie adecvata impotriva intemperiilor si a marii, vibratiilor, zgomotului si mirosurilor neplacute care pot emana din alte incaperi si pot deranja lucratorii in timpul odihnei.

 1. Cand conceptia, dimensiunile si/sau specificul navei permit acest lucru, incaperile de locuit ale lucratorilor trebuie amplasate astfel incat sa minimalizeze efectele miscarilor si acceleratiilor.
  1. Trebuie sa se ia pe cat posibil masuri de protectie a nefumatorilor impotriva disconfortului creat de fumul de tigara.
  1. Incaperile de locuit ale lucratorilor trebuie sa fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspat si a impiedica condensul. In incaperile de locuit trebuie prevazut un iluminat corespunzator care sa implice:
 2. un iluminat general normal adecvat;
 3. un iluminat general atenuat, pentru a nu deranja lucratorii care se odihnesc;
 4. un iluminat individual in fiecare cabina sau incapere de locuit.
  1. Bucataria si sala de mese, acolo unde exista, trebuie sa aiba dimensiuni adecvate, sa fie bine iluminate, aerisite si usor de curatat. Trebuie prevazute frigidere si alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatura joasa.
 5. Echipamente sanitare
  1. Pe navele cu incaperi de locuit, dusurile alimentate cu apa curenta calda si rece, lavabourile si grupurile sanitare trebuie sa fie convenabil echipate si instalate, iar incaperile respective, bine aerisite.
  1. Fiecare lucrator trebuie sa aiba la dispozitie un spatiu in care sa isi aseze imbracamintea.
 6. Prim ajutor

Toate navele trebuie sa dispuna de materiale de prim ajutor in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun anexa II a Directivei 92/29/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru imbunatatirea asistentei medicale la bordul navelor.

 1. Scari si pasarele de imbarcare

Trebuie sa existe o scara, o pasarela de imbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure accesul corespunzator la bord.

 1. Zgomot

Trebuie luate toate masurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de munca si in incaperile de locuit sa fie redus pe cat posibil, tinandu-se seama de dimensiunea navei.

ANEXA Nr. 2

CERINTE MINIME

de securitate si sanatate pentru navele de pescuit existente

Observatie preliminara

Obligatiile stabilite in prezenta anexa se aplica in masura in care caracteristicile structurale ale navei existente permit, de fiecare data cand caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstantele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesita acest lucru.

 1. Navigabilitate si stabilitate
  1. Nava trebuie mentinuta in stare buna de navigabilitate si dotata cu echipament care sa fie corespunzator destinatiei si utilizarii sale.
  1. Informatiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci cand acestea exista, trebuie sa fie disponibile la bord si accesibile oamenilor/personalului de cart.
 1. Toate navele trebuie sa-si pastreze stabilitatea intacta in conditiile de exploatare prevazute.
  1. Comandantul trebuie sa ia masurile necesare pentru a mentine nava in stare de stabilitate intacta.
  1. Instructiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie sa fie respectate cu rigurozitate.
 2. Instalatia mecanica si electrica
  1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata si realizata astfel incat sa nu reprezinte un pericol si sa asigure:
 3. protectia echipajului si a navei impotriva riscurilor electrice;
 4. buna functionare, fara sa se recurga la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a mentine nava in conditii normale de exploatare si de locuire corespunzatoare;
 5. functionarea, in situatii de urgenta, a aparatelor electrice esentiale pentru securitate.
  1. Trebuie prevazuta o sursa de energie electrica de avarie. Cu exceptia navelor deschise, aceasta sursa trebuie sa fie situata in afara salii masinilor si, in toate cazurile, trebuie sa fie realizata astfel incat sa asigure, in caz de incendiu sau de defectiune a instalatiei electrice principale, functionarea simultana, pe o perioada de cel putin trei ore, a:
 6. sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare in caz de urgenta;
 7. luminilor de navigatie si a iluminatului de avarie;
 8. sistemului de radiocomunicatii;
 9. pompei de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu aceasta.
  1. Cand sursa de energie electrica de avarie este un acumulator si cand sursa de energie electrica principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat in mod automat la tabloul de distributie a energiei electrice de avarie si trebuie sa asigure alimentarea neintrerupta timp de trei ore a sistemelor mentionate la pct. 2.2 lit. a), b) si c).
  1. Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de avarie trebuie, in masura in care este posibil, sa fie instalate astfel incat sa nu fie expuse simultan la apa si la foc.
  1. Tablourile trebuie prevazute cu indicatii clare; tablourile de sigurante si portsigurantele trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca se folosesc sigurante calibrate corect.
  1. Compartimentele in care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate corespunzator.
  1. Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa fie bine intretinute si testate frecvent.
  1. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate si verificate periodic.
  1. Toate piesele echipamentelor de tractiune, de ridicat, precum si alte echipamente de acest tip trebuie mentinute in stare corespunzatoare de functionare.
  1. Cand exista la bord instalatii de racire si sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie bine intretinute si verificate periodic.
  1. Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele trebuie folosite numai in incaperi bine ventilate, iar acumularile periculoase de gaze trebuie evitate cu grija.
  1. Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte gaze periculoase trebuie sa fie marcate clar, precizandu-li-se continutul, si sa fie aranjate pe punti deschise.
  1. Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductele care pleaca de la butelii trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarii.
 10. Instalatie de radiocomunicatii

Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permita in orice moment stabilirea legaturii cu cel putin o statie de pe uscat, tinandu-se seama de conditiile normale de propagare a undelor radioelectrice.

 • Cai si iesiri de evacuare
  • Pentru a permite evacuarea de catre lucratori a locurilor de munca si a incaperilor

de locuit rapid si in conditii de securitate maxima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa conduca pe cat posibil direct la puntea deschisa sau cu o zona de securitate si, de aici, catre ambarcatiunile de salvare.

 • Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul si la dimensiunile locurilor de munca si a incaperilor de locuit si la numarul maxim posibil de persoane prezente.
  • Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare si care sunt inchise trebuie sa poata fi usor si imediat deschise de catre lucratori sau de catre echipele de salvare, in caz de urgenta.
  • Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate in locuri corespunzatoare si sa fie durabile.
  • Caile, mijloacele de evacuare si iesirile de evacuare care necesita iluminat artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de avarie de intensitate suficienta, in cazul unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica.
 • Detectarea si stingerea incendiilor
  • In functie de dimensiunile si de folosirea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor existente, precum si de numarul maxim posibil de persoane prezente, incaperile de locuit, locurile de munca inchise, inclusiv incaperile de masini, precum si cala de peste, daca e necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, in masura in care este nevoie, cu detectoare de incendiu si cu sisteme de alarma.
  • Materialul de stingere a incendiului trebuie sa se gaseasca intotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, sa fie mentinut in stare buna si sa poata fi utilizat imediat.
  • Lucratorii trebuie sa cunoasca bine amplasamentul echipamentului de stingere a incendiului, functionarea si utilizarea sa.
  • Prezenta extinctoarelor si a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificata inainte de plecarea navei.
  • Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manipulat si sa fie marcate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie sa fie durabile si aplicate in locuri corespunzatoare.
  • Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic si mentinute in stare buna de functionare.
  • Exercitiile de stingere a incendiilor trebuie sa fie efectuate in mod periodic.
 • Ventilarea locurilor de munca inchise
  • Trebuie luate masuri pentru ca in locurile de munca inchise sa existe suficient aer proaspat, in functie de metodele de munca si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
  • Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica, aceasta trebuie sa fie pastrata in stare buna.
 • Temperatura in incaperi
  • Temperatura in incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman in timpul lucrului, in functie de metodele de lucru aplicate, de cerintele fizice impuse lucratorilor si de conditiile meteorologice specifice zonei sau care pot aparea in regiunea unde opereaza nava.
  • Temperatura in incaperile de locuit, grupuri sanitare, cantine si in incaperile de prim ajutor, daca aceste incaperi exista, trebuie sa fie conforma destinatiei specifice acestor incaperi.
 • Iluminat natural si artificial al locurilor de munca
  • In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa dispuna de lumina

naturala suficienta si sa fie echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator conditiilor de pescuit, fara sa puna in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si navigatia altor nave.

 • Instalatiile de iluminat ale incaperilor de lucru, scarilor si culoarelor trebuie sa fie plasate astfel incat tipul de iluminat prevazut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori sau sa impiedice navigatia navei.
  • Locurile de munca in care lucratorii sunt expusi riscurilor, in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica, trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de siguranta de intensitate suficienta.
  • Luminile de avarie trebuie mentinute in stare corespunzatoare de functionare si testate periodic.
 • Pardoseli, pereti si tavane
  • Locurile accesibile lucratorilor trebuie sa fie nealunecoase si antiderapante sau sa fie prevazute cu dispozitive impotriva caderii si, in masura in care este posibil, sa fie degajate.
  • In masura in care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie sa fie suficient izolate din punct de vedere fonic si termic, in functie de sarcinile si activitatea fizica a lucratorilor.
  • Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor din incaperi trebuie sa poata fi curatate si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
 • Usi
  • Usile trebuie intotdeauna sa poata fi deschise din interior, fara echipament special. Cand locurile de munca sunt ocupate, usile trebuie sa poata fi deschise de ambele parti.
  • Usile, in special usile culisante, cand acestea sunt necesare, trebuie sa functioneze in conditii de siguranta pentru lucratori, in special pe timp nefavorabil sau pe furtuna pe mare.
 • Cai de circulatie – zone de pericol
  • Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioare ale puntilor si, in general, toate caile de circulatie trebuie sa fie prevazute cu balustrade, saula „tin-te bine” si atarnator de gruie sau cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor in timpul activitatilor care se executa la bord.
  • Daca exista riscul caderii unui lucrator in deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, se va asigura o protectie adecvata acolo unde este posibil.
  • Accesul la instalatiile de pe punte in vederea utilizarii si intretinerii instalatiilor trebuie sa garanteze securitatea lucratorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protectie similare, cu o inaltime corespunzatoare, pentru a impiedica caderea.
  • Parapetii si alte mijloace de protectie impotriva caderii peste bord trebuie sa fie mentinute in stare buna. In parapeti trebuie prevazute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapida a apei.
  • La navele de pescuit prevazute cu rampa in pupa, partea superioara trebuie sa aiba o usa sau un alt mijloc care sa opreasca accesul si care sa fie de aceeasi inaltime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucratorii impotriva riscurilor de a cadea in rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie usor de deschis si de inchis si nu trebuie deschise decat pentru intinderea si strangerea plasei.
 • Amenajarea posturilor de lucru
  • Zonele de lucru trebuie sa fie degajate si, in masura in care este posibil, ferite de apele marii si sa ofere o protectie adecvata impotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase atat ca inaltime, cat si ca suprafata.
  • Cand controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie facut dintr-o zona separata, izolata fonic si termic de acest compartiment si accesibila fara a-l traversa. Puntea de comanda este considerata ca o incapere care

satisface exigentele prevazute la primul paragraf.

 1. Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie instalate intr-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. In plus, echipamentele de tractiune trebuie prevazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.
  1. Operatorul comenzilor echipamentelor de tractiune trebuie sa aiba in campul vizual atat echipamentele, cat si oamenii la lucru. Cand echipamentele de tractiune sunt comandate de la pasarela, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzatoare.
  1. Intre puntea de comanda si puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicatii fiabil.
  1. Trebuie pastrat un grad ridicat de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate in timpul pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
  1. Contactul cu franghiile, odgoanele si piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protectie.
  1. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor in deplasare, in special pe vasele de pescuit:
 2. dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
 3. dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
 4. Incaperi de locuit
  1. In incaperile de locuit ale lucratorilor, daca acestea exista, trebuie minimizate zgomotul, vibratiile, efectele miscarilor si ale acceleratiilor, precum si mirosurile neplacute care emana din alte incaperi. In incaperile de locuit trebuie sa fie instalat un iluminat corespunzator.
  1. Bucataria si sala de mese, daca exista, trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare, sa fie bine iluminate si ventilate si usor de curatat. Trebuie sa fie prevazute frigidere si alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatura scazuta.
 5. Echipamente sanitare

Pe navele care au incaperi de locuit trebuie sa fie instalate toalete, chiuvete si, daca este posibil, un dus, iar incaperile respective trebuie sa fie ventilate.

 1. Prim ajutor

Toate navele trebuie sa dispuna de materiale de prim ajutor, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.

 1. Scari si pasarele de imbarcare

Trebuie sa existe o scara, o pasarela de imbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure accesul corespunzator la bord.

ANEXA Nr. 3

CERINTE MINIME

de securitate si sanatate privind echipamentul de salvare si supravietuire

Observatie preliminara

Obligatiile stabilite in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstantele sau un risc la bordul unei nave necesita/impun acest lucru.

 1. Navele trebuie sa dispuna de echipament adecvat de salvare si supravietuire si de echipament adecvat care sa permita scoaterea lucratorilor din apa, precum si de echipament radio, in special o radiobaliza de localizare a catastrofelor, echipata cu un dispozitiv de declansare hidrostatica, in functie de numarul de persoane imbarcate si de

zona in care opereaza nava.

 • Tot echipamentul de salvare si supravietuire trebuie pastrat la locul indicat pentru acesta, in buna stare de functionare si pregatit pentru utilizare imediata. Acest echipament trebuie controlat de catre lucratori inainte de plecarea navei si in timpul navigatiei.
 • Echipamentul de salvare si supravietuire trebuie verificat la intervale regulate.
 • Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti corespunzator, anticipandu-se toate situatiile de urgenta.
 • Daca lungimea navei este mai mare de 45 m ori daca echipajul este format din 5 sau mai multi lucratori, trebuie sa existe o lista cu instructiuni de supravietuire care sa precizeze rolul fiecarui lucrator in caz de urgenta.
 • In fiecare luna trebuie sa aiba loc o adunare a lucratorilor in vederea efectuarii unui exercitiu de salvare in port si/sau pe mare. Aceste exercitii trebuie sa asigure lucratorilor o stapanire perfecta a operatiunilor pe care le au de efectuat si pe care le-au exersat in vederea manevrarii si functionarii echipamentului de salvare si supravietuire.
 • Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la instalarea si functionarea echipamentului radio portabil, daca acesta exista.

ANEXA Nr. 4

CERINTE MINIME

de securitate si sanatate privind echipamentele individuale de protectie

Observatie preliminara

Obligatiile stabilite in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstantele sau un risc la bordul navei necesita acest lucru.

 1. In cazul in care nu este posibil sa se excluda sau sa se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor prin mijloace colective sau tehnice de protectie, trebuie prevazut un echipament individual de protectie.
 2. Echipamentul individual de protectie purtat ca imbracaminte sau peste aceasta trebuie sa fie viu colorat, in contrast puternic cu mediul marin, si sa fie vizibil.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?