NSPM 63 – Norme pentru prelucrarea pestelui

NSPM 63
Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea pestelui

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

– Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

– Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normele generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

– Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

– Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

– Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii;

– Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca,baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

– cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;

– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, „Normele specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pestelui” au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat ele urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pe langa prevederile specifice privind prelucrarea pestelui structurate pe elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate, prin standarde in domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

CAPITOLUL 1
Prevederi generale

SECTIUNEA 1
Continut

Art. 1. – Normele specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pestelui cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice acestei activitati.

SECTIUNEA 2
Scop

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca) .

SECTIUNEA 3
Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica la toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de prelucrare a pestelui, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

SECTIUNEA 4
Relatii cu alte acte normative

Art. 4. – Prezentele norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 5. – Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de prelucrare a pestelui, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

SECTIUNEA 5
Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc, survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

CAPITOLUL 2
Prevederi comune pentru activitatile de prelucrare a pestelui

SECTIUNEA 1
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. – Se interzice folosirea lucratorilor suferinzi de reumatism, nevralgii sau sciatica, la spalarea, curatarea si taierea pestelui pe cale manuala sau mecanica.

Art. 9. – Se interzice folosirea lucratorilor care s-au ranit in timpul operatiunilor de sarare sau conditionare a pestelui, pana la vindecare.

SECTIUNEA 2
Instruirea personalului

Art. 10. – Instruirea personalului din activitatile de prelucrare a pestelui, in domeniul protectiei muncii, se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 11. – Lucratorii care deservesc cazanele duplicat si autoclavele vor fi instruiti si testati trimestrial, atat teoretic cat si practic.

SECTIUNEA 3
Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 12. – Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul MMPS nr.225 din 27 iulie 1995.

Art. 13. – La transportul in vrac al pestelui, este interzis ca pescarii sa circule fara echipament de protectie (cizme, manusi etc.) , pentru a se evita ranirile prin intepare sau zgariere, ce ar putea fi provocate de radiile pestilor.

Art. 14. – La spargerea manuala a ghetii precum si la manipularea acesteia se vor folosi manusi, ochelari de protectie, cizme si paslari, pufoaica si sorturi.

Art. 15. – La descarcarea sarii in vrac sau din depozite lucratorii vor fi dotati cu ochelari, manusi, cizme si sort de protectie.

Art. 16. – Personalul care lucreaza cu lichide fierbinti va purta sorturi din material plastic a caror lungime va depasi carambul cizmei.

Art. 17. – Lucratorii care deservesc masinile de inchis cutii de conserve semiautomate vor purta in permanenta degetar de piele sau plastic la degetul aratator al mainii stangi.

Art. 18. – Deservirea ascensoarelor cu insotitor se va face numai de personal calificat si autorizat ISCIR

SECTIUNEA 4
Repartizarea sarcinii de munca

Art. 19. – Deservirea si supravegherea instalatiilor si utilajelor de prelucrare a pestelui se vor face numai de personal calificat.

Art. 20. – Toate interventiile si lucrarile ce se executa la instalatiile si echipamentele electrice trebuie executate numai de catre personal autorizat.

Art. 21. – Manevrarea zdrobitorului nu se va face decat de lucratorii instruiti in acest scop.

Art. 22. – Instalatiile cu presiune sub 0,7bar pot fi deservite de catre personal calificat, iar instalatiile cu presiune mai mare de 0,7bar vor fi deservite numai de personal autorizat.

Art. 23. – Persoanele care deservesc instalatiile de ridicat precum si legatorii de sarcina vor fi numiti prin decizie.

SECTIUNEA 5
Manipularea, depozitarea si distribuirea produselor

Art. 24. – Locurile de munca unde se desfasoara activitati de incarcare, descarcare, transport si depozitare a produselor finite din peste, a ambalajelor, materialelor auxiliare, substantelor toxice, corozive si caustice vor avea afisate instructiuni specifice pentru fiecare operatie.

Art. 25. – La locurile de munca unde lucreaza mai multi muncitori unul va avea sarcina de a conduce lucrarile si de a indica metoda corecta de lucru, fiind instruit special in acest scop.

Art. 26. – La incarcarea-descarcarea manuala sau cu mijloace mecanizate a pestelui sau a altor produse acvatice precum si a produselor finite se vor respecta prevederile normelor specifice din Anexa 1 poz. 1 si 3.

Art. 27. – (1) La incarcarea si descarcarea manuala, unde se folosesc targi, se vor amenaja podete si platforme cu o latime de 1m prevazute cu sipci transversale fixate la distanta de 30-40 mm., confectionate din materiale rezistente.

(2) Daca panta de inclinare depaseste 0,5m podetele vor fi prevazute cu balustrade inalte de 1m.

SUBSECTIUNEA 1
Instalatii de ridicat

Art. 28. – Montarea, verificarea si repararea acesteia trebuie sa se faca de intreprinderi specializate si autorizate ISCIR.

Art. 29. – Se interzice folosirea instalatiilor de ridicat neautorizate, neverificate sau cu termen de verificare expirat.

Art. 30. – Revizia, ungerea periodica si intretinerea instalatiilor de ridicat vor fi realizate de personal calificat si autorizat. Lucrarile de intretinere efectuate vor fi trecute intr-un registru special.

Art. 31. – Este interzisa executarea altor lucrari decat cele legate de intretinerea ascensorului in camera masinii sau utilizarea acesteia in alte scopuri (depozit, loc de fumat, loc de odihna etc.) .

Art. 32. – Este obligatorie verificarea zilnica a carligelor de prindere, a franelor si a cablurilor instalatiei de ridicat si a dispozitivelor de protectie.

Art. 33. – Se interzice accesul in raza de actiune a instalatiei de ridicat in timpul functionarii acesteia.

SECTIUNEA 6
Deservirea echipamentelor tehnice utilizate in activitatea de prelucrare a pestelui

Art. 34. – Toate echipamentele tehnice, utilizate in activitatea de prelucrare a pestelui, trebuie sa aiba organele in miscare, prevazute cu protectori. Protectia impotriva electrocutarii se realizeaza prin legarea la nulul de protectie si la pamant.

Art. 35. – Toate masinile si utilajele vor fi verificate din punct de vedere tehnic inainte de punerea lor in functiune. De asemenea, se va verifica si dotarea cu dispozitive de protectie precum si starea tehnica a acestora.

Art. 36. – Se interzice interventia la masini si utilaje in timpul functionarii.

Art. 37. – Verificarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice vor fi facute de personal specializat si instruit in acest scop.

Art. 38. – (1) Verificarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice se vor face numai dupa oprirea acestora si asigurarea impotriva pornirii intamplatoare.

(2) Pentru anumite interventii cu masina in functiune se vor respecta prevederile din cartea tehnica a masinii.

Art. 39. – La lucrarile de reparatii si intretinere a echipamentelor tehnice aflate intr-un mediu cu umiditate ridicata, unde nu este asigurat iluminatul natural sau artificial corespunzator, se vor folosi lampi portabile alimentate la tensiunea de 24 V.

Art. 40. – Toate echipamentele tehnice vor avea afisate instructiunile de exploatare si securitate a muncii.

Art. 41. – Se interzice parasirea echipamentelor tehnice in functiune sau incredintarea supravegherii lor unor persoane straine.

Art. 42. – Lucrarile de laborator se vor desfasura conform prevederilor normelor specifice din Anexa 1 poz. 5

Art. 43. – Depozitarea si manipularea substantelor corozive si caustice se vor face conform prevederilor normelor specifice din Anexa 1 poz. 7 si 8.

CAPITOLUL 3
Prevederi specifice pentru activitatea de prelucrare a pestelui

SECTIUNEA 1
Transportul pestelui de la locul de pescuit la punctele de colectare sau cherhanale

Art. 44. – Se interzice incarcarea ambarcatiunilor speciale sau a barcilor de transportat peste peste capacitatea maxima de incarcare, valoare care va fi afisata pe fiecare ambarcatiune (linia de plutire la minimum 12 cm.) .

Art. 45. – Ambarcatiunile folosite pentru transport vor fi verificate si autorizate iar cele cu propulsie mecanica vor fi autorizate de Registrul Naval Roman.

Art. 46. – Pestele va fi aranjat uniform pentru a nu se dezechilibra ambarcatiunea.

Art. 47. – Manipularea pestelui sau a altor animale acvatice se va face astfel incat sa se evite ranirile provocate de pesti, raci etc.

Art. 48. – In cazul in care un pescar este accidentat prin zgariere sau intepare se vor lua imediat masuri de dezinfectare si localizare a ranii, consultandu-se apoi un medic de specialitate.

SECTIUNEA 2
Activitatea in cherhanale si in punctele de colectare

SUBSECTIUNEA 1
Incarcarea, descarcarea si transportul pestelui

Art. 49. – In cherhana si in punctele de colectare vor fi amenajate locuri de descarcare.

Art. 50. – Locurile de incarcare – descarcare a pestelui vor fi prevazute cu indicatoare de avertizare privind riscurile existente.

Art. 51. – Legaturile de acostare a navelor vor fi executate numai de marinari special instruiti.

Art. 52. – La legarea paramei navelor aceasta va fi trecuta totdeauna prin ureche noua, apoi va fi inaltata la babale.

Art. 53. – La filarea cablurilor se vor lua cel putin 3 volte simple si nu se va fila cu volta peste cap. La filarea cablurilor sau paramelor trebuie sa se evite formarea „velinelor”.

In cazul in care se formeaza veline se interzice desfacerea lor cu mana.

Art. 54. – Se interzice depozitarea unor materiale (ambalaje, saci cu sare etc.) aruncarea sau depozitarea gunoaielor si a apelor reziduale pe platformele de descarcare. Acestea vor fi intretinute permanent curate si libere.

Art. 55. – Periodic si ori de cate ori este nevoie se vor verifica flotabilitatea si etanseitatea pontonului, luandu-se masuri de remediere a defectiunilor.

Art. 56. – Toate mijloacele de manipulare (cosuri, targi) vor fi bine intretinute, bine incheiate, cu manere usor adaptabile pentru prins cu mana, prins in carlige sau in chingi.

Art. 57. – (1) La incarcarea sau descarcarea manuala a butoaielor in/sau din autovehicule se vor folosi corci din lemn tare, prevazute cu dispozitive de agatare, ascutite la capatul cu care se fixeaza pe pamant. Corcile vor fi unite intre ele prin doua bare prinse la capete astfel incat sa nu se creeze diferente de nivel fata de planul lor superior.

(2) Ambele corci vor avea aceleasi dimensiuni (lungime si grosime) .

(3) Distanta dintre corci se va stabili in functie de lungimea butoiului, insa nu trebuie sa depaseasca 3/4 din lungimea acestuia.

(4) Lucratorii vor sta in lateralul corcilor manevrand butoiul de la capete.

Conditionarea, sararea, afumarea, ambalarea si expedierea pestelui

Art. 58. – Despicarea pestelui se va face numai cu cutite pescaresti bine ascutite.

Art. 59. – (1) Operatiunile de despicare, eviscerare si crestare se vor face orientand taisul lamei cutitului spre partea opusa operatorului. Nu este permis ca mana libera sa fie inaintea lamei cutitului.

(2) In timpul efectuarii acestor operatii lucratorul nu va purta discutii cu cei din jur si nu va privi in alta parte.

Art. 60. – Operatiunile de taiat, eviscerat sau portionat peste se vor face pe mese netede cu o latime de circa 75 cm.

Art. 61. – Deseurile si viscerele vor fi depozitate in lazi speciale si vor fi indepartate dupa umplerea acestora.

Art. 62. – In cazul cand sararea pestelui se executa cu amestec de gheata faramitata, se vor folosi lopeti speciale.

Art. 63. – Descarcarea sarii in vrac se va face cu lopata, in lazi bine incheiate.

Art. 64. – Sortarea si ambalarea pestelui se vor face in locuri special amenajate.

Art. 65. – La pregatirea pestelui pentru afumat, in cazul cand zvantarea se face in foisor, se va verifica rezistenta acestuia (scari, balustrade, podea etc.)

Art. 66. – Scoaterea pestelui afumat se face numai dupa ce focul s-a stins si s-a eliminat fumul prin folosirea instalatiei de ventilatie.

Art. 67. – Dupa fiecare incarcatura (sarja) , celulele vor fi curatate de cenusa si se va stinge focul ramas.

Art. 68. – Scoaterea pestelui din rastele se va face in asa fel incat sa se evite accidentele prin intepare sau zgariere, folosind echipamentul de protectie corespunzator .

Art. 69. – Se interzice depozitarea materialelor lemnoase sau inflamabile langa celula de afumat peste.

Art. 70. – Pestele sortat si ambalat se pastreaza pana la expediere in ambalaje stivuite corespunzator.

Art. 71. – Stivele cu lazi, targi sau butoaie vor fi astfel realizate incat sa nu se depaseasca limita de incarcare a suprafetei destinata depozitarii.

Art. 72. – Stivele vor fi intretesute pentru a preveni caderea lazilor sau targilor si producerea accidentelor.

Art. 73. – La incarcarea lazilor cu peste in autovehicule cu ajutorul unor dulapi, acestia vor fi fixati intre ei cu chingi. In acest caz se va tine cont de panta, latimea dulapilor, rezistenta lor sau a placii metalice, in cazul folosirii rampelor improvizate.

Art. 74. – Incarcatura se va repartiza uniform pe puntea sau platforma mijlocului de transport, pentru a se asigura stabilitatea si nu se va depasi limita maxima a capacitatii de incercare a mijlocului de transport.

Art. 75. – (1) La incarcarea autovehiculelor cu lazi de peste cu ajutorul instalatiilor de ridicat, lucratorul aflat pe platforma autovehiculului va dirija lada spre locul unde urmeaza a fi asezata si, numai dupa atingerea platformei, va da semnalul manevrantului instalatiei de ridicat.

(2) La incarcarea lazilor cu peste in autovehicule izoterme se vor folosi platformele tip carucior pe role.

Art. 76. – La descarcarea butoaielor pe perna de cauciuc se interzice stationarea persoanelor in zona de lucru.

Art. 77. – Circulatia autovehiculelor, electrocarelor sau a altor mijloace mecanizate in incinta cherhanalei se va face cu respectarea prevederilor normelor specifice din Anexa 1 poz 3.

SECTIUNEA 3
Activitatea in fabricile de conserve si semiconserve de peste

SUBSECTIUNEA 1
Selectia de receptie si prelucrarea initiala a pestelui.

PARTEA 1
Selectia, eviscerarea si decapitarea pestelui

Art. 78. – La depozitarea materiei prime in sala de receptie se vor respecta prevederile normelor specifice din Anexa 1 poz. 1.

Art. 79. – (1) In scopul prevenirii alunecarilor cat si pentru usurarea efortului fizic, in fata gurii de alimentare a masinii de depozitat, se vor asigura gratare din lemn si podina pentru urcarea lucratorilor.

(2) Alimentarea se va face direct cu targa sau cu un minciog.

Art. 80. – Se interzice in timpul functionarii masinii de depozitat sa se introduca rangi, sticiuri sau alte corpuri pentru extragerea mai rapida a pestelui.

Art. 81. – Inainte de punerea in functiune a masinii de depozitat se vor controla curelele si lanturile de transmisie si inchidere a clapelor (paletilor) .

Art. 82. – Lucratorii care deservesc masina de decapitat peste vor fi instruiti si verificati atat pe probleme profesionale cat si pe linie de protectie a muncii.

Art. 83. – Se interzice folosirea masinii de decapitat peste fara aparatori la cutitul circular. Masina va fi prevazuta cu o linie de ghidaj care sa nu permita alunecarea mainii in cutit.

Art. 84. – (1) Operatia de eviscerare se va executa pe mese imbracate cu tabla zincata, galvanizata sau inoxidabila. Rama mesei, pe o latime de cca. 30 cm va fi confectionata din scandura fag sau din material plastic si se va mentine in perfecta stare de curatenie

(2) Cutitele utilizate la eviscerare vor fi pastrate in suporti speciali (fig.1) .

PARTEA 2
Taierea aripioarelor

Art. 85. – Inaintea punerii in functiune a masinii de taiat aripioare se va verifica daca aparatoarea este bine fixata si daca dispozitivul de sustinere a pestelui nu este intepenit.

Art. 86. – Lucratorii care deservesc aceasta masina vor fi atenti la toate operatiile si miscarile pe care le executa pentru a nu scapa degetele cu care tin pestele in raza de actiune a cutitului.

Art. 87. – Taierea aripioarelor la aceasta masina se va face numai la pestele a carui marime permite lucratorilor sa-l tina cu mana in conditii de siguranta.

Art. 88. – In timpul lucrului se interzice circulatia altor persoane in zona de lucru.

PARTEA 3
Portionarea pestelui

Art. 89. – In timpul functionarii masinii de portionat peste sunt interzise ridicarea aparatorii si atingerea cutitelor.

Art. 90. – Introducerea pestelui in jgheabul de alimentare se va face in pozitie orizontala si de la distanta. Este interzisa introducerea mainii in uluc in timpul functionarii masinii.

PARTEA 4
Sararea pestelui

Art. 91. – Alimentarea masinii de sarat peste se va face numai prin buncar. Se interzice alimentarea laterala in zona snecului de agitare si transport.

Art. 92. – In timpul functionarii masinii de sarat peste aparatoarea snecului in miscare trebuie sa se afle in pozitie de protectie. Se interzice ridicarea aparatorii de protectie.

PARTEA 5
Aburirea si uscarea pestelui

Art. 93. – Periodic si ori de cate ori este nevoie se va verifica dispozitivul de urcare si coborare a usilor aburitorului precum si etanseitatea spatiului de aburire.

Art. 94. – Dupa terminarea operatiunilor de aburire se va reduce presiunea, astfel ca la deschidere, manometrul sa indice presiunea „0”.

Art. 95. – Deschiderea usilor aburitorului se va face in asa fel incat sa se evite accidentarea operatorului cu aburii ramasi.

Art. 96. – Este interzis ca lucratorul care deserveste aburitorul sa stea in fata usii acestuia, in timpul functionarii.

Pentru deservire si supraveghere va sta in lateralul aburitorului, intre utilaje.

Art. 97. – La exploatarea uscatoarelor, inainte de a se introduce carucioarele cu peste, se va verifica buna functionare a dispozitivului de manipulare, avandu-se in vedere motorul, lagarele si lantul din interior.

Art. 98. – Manevrele de introducere sau scoatere a carucioarelor se vor executa in asa fel incat sa nu se produca agatari sau blocari de lant.

Art. 99. – Manipularea carucioarelor se va face cu atentie pentru a preveni strivirea sau lovirea aparatorilor.

Art. 100. – Pentru a preveni rasturnarea carucioarelor, se vor asigura cai deschise pentru circulatie.

Prajirea pestelui

Art. 101. – Punerea in functiune a prajitorului discontinuu se va face numai dupa ce s-au verificat etanseitatea conductelor de aburi a vanelor de distributie si functionarea aparatelor de masura si control.

Art. 102. – Introducerea si scoaterea gratarelor cu peste se vor face cu ajutorul parghiei sau manivelei rotative.

Art. 103. – Gratarele cu peste vor fi introduse si scoase in mod direct si lin, pentru a nu imprastia uleiul incins.

Art. 104. – Periodic, cel putin la 4 luni, prajitorul si conductele vor fi supuse controlului (prin presiune la rece) .

Art. 105. – Tot in acest timp se vor verifica toate anexele si in mod deosebit buna functionare a dispozitivului de ridicat.

Art. 106. – Pentru evitarea ridicarii temperaturii in sala de deshidratare se va urmarii ca in permanenta sa functioneze oala de condens, iar pentru eliminarea vaporilor se va asigura buna functionare a exhaustoarelor.

Art. 107. – Toate conductele de aburi cat si peretii exteriori vor fi bine izolati termic.

Art. 108. – Atat la darea in functiune a prajitoarelor continui cat si dupa orice reparatie capitala, cel putin o data pe an, se va efectua incercarea hidraulica a suprafetelor de incalzire a conductelor de aburi, verificandu-se totodata conductele pentru evacuarea condensului.

Art. 109. – Aparatura de masura si control (manometre, termometre etc.) va fi verificata periodic de organe autorizate, fiind interzisa utilizarea celor care au depasit termenul scadent de verificare sau cu sigiliul rupt.

Art. 110. – La manometre ca si la alte aparate de control se va marca cu linie presiunea de regim in exploatare.

Art. 111. – Se vor verifica in permanenta nivelul si temperatura apei de racire, pentru a se preintampina eventualele accidente provocate de barbotarea apei.

Art. 112. – Personalul care deserveste aceasta instalatie va fi supravegheat in timpul lucrului.

Art. 113. – Inainte de aprinderea focului la plita cu gaze (aragaz) , de prajit peste, se va verifica daca toate butoanele aragazului au fost inchise.

Art. 114. – In cazul in care unul din butoane a fost lasat deschis din neglijenta, se inchide imediat, apoi se aeriseste incaperea si abia dupa aceea se aprinde focul.

Art. 115. – (1) In sala in care se utilizeaza aragaze pentru prajirea pestelui se interzice utilizarea sau manipularea substantelor inflamabile.

(2) La terminarea lucrului se va verifica daca butoanele sunt bine inchise si daca nu exista scapari de gaze.

PARTEA 6
Tocarea si amestecarea pestelui

Art. 116. – Punerea in functiune a robotului pentru tocat si amestecat peste se va face numai dupa ce s-a verificat imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, precum si legatura la instalatia de legare la pamant.

Art. 117. – In timpul functionarii nu se vor introduce obiecte metalice sau alte obiecte tari.

PARTEA 7
Strecurarea sosului

Art. 118. – Palnia de alimentare a masinii de strecurat sos si intreaga instalatie vor fi etansate, pentru a se impiedica orice scapari si imprastieri de sos.

Art. 119. – Electromotorul de actionare si tot sistemul de actionare vor fi protejate cu aparatori etanse, pentru a nu patrunde sosul.

Art. 120. – Curatarea jgheabului de evacuare se face prin baterea lui cu un corp tare sau cu un dispozitiv din lemn pentru racolare.

Art. 121. – Este interzisa introducerea mainii prin orificiul de evacuare.

Art. 122. – In cazul cand se folosesc pompele centrifugale pentru urcarea sosului la inaltime, acestea vor fi bine carcasate pentru a se preveni scaparile de lichid.

Art. 123. – In jurul masinii se va asigura un spatiu de lucru de 0,8 m, iar pardoseala va fi mentinuta in permanenta curata de resturile ce cad pe jos, pentru a se evita alunecarile.

SUBSECTIUNEA 2
Activitati conexe, activitatilor de conservare a pestelui

PARTEA 1
Stantarea capacelor

Art. 124. – In timpul functionarii masinii de stantat capace se interzice interventia la transportorul masinii sau la alte organe de masina in miscare.

Art. 125. – Scoaterea capacelor blocate in masina se face numai dupa oprirea masinii.

PARTEA 2
Spalarea cutiilor de conserve

Art. 126. – Evacuarea apei folosite dupa spalare se va face in asa fel incat sa nu se imprastie pe pardoseala si in jurul masinii.

Art. 127. – Se vor lua masuri ca electromotorul masinii sa fie ferit de umezeala (fig.2) .

Art. 128. – Presiunea apei ce trece prin pompa centrifuga nu va fi mai mare de 5 bar.

Art. 129. – Pentru a evita blocarea masinii, alimentarea se va face ritmic.

Art. 130. – Interventiile in cazuri de defectiune se vor face numai de mecanicul de intretinere dupa oprirea masinii.

PARTEA 3
Inchiderea cutiilor de conserve

Art. 131. – Aducerea si evacuarea cutiilor se vor face prin intermediul benzilor transportoare.

Art. 132. – In cazul blocarii masinii in timpul functionarii, deblocarea si remedierea defectiunii se vor face numai de mecanicul de intretinere dupa oprirea masinii.

Art. 133. – Pentru buna functionare a masinii se va asigura gresarea in fiecare schimb si se va verifica nivelul uleiului in baie.

Art. 134. – La desfacerea cutiilor rebutate se vor folosi chei pentru deschis cutii de conserve sau dispozitive speciale, pentru a se evita ranirea lucratorului in tabla cutiei.

Art. 135. – Periodic se va asigura verificarea masinii pentru a se depista si inlatura eventualele defectiuni.

Art. 136. – Punerea in functiune a masinii automate de inchis cutii se va face prin automat si dupa aceea se va controla masina prin ambreiaj; dupa aceasta verificare se vor introduce capacele si cutiile pe banda, pentru incercarea sistemului de inchidere.

Art. 137. – La toate pornirile si opririle masinii se va atentiona toata echipa.

Art. 138. – Nu se admite scoaterea capacelor cu mana, aceasta facandu-se cu pensete speciale; masina va fi oprita atat prin ambreiaj cat si prin intreruperea functionarii din automatul de pornire.

Art. 139. – Alimentarea benzii cu cutii nu se admite a se face cu o singura inchizatoare.

Art. 140. – Nu se admite deservirea masinii pana cand nu se fixeaza bine cele doua aparatori.

Art. 141. – Alimentarea masinii se va face in mod ritmic, cutiile asezandu-se la limita distantelor.

Art. 142. – Alimentarea cu capace se va face in mod regulat, pentru a nu avea prea multe opriri si porniri la masina.

Art. 143. – In situatia in care apar zgomote suspecte la masina sau se constata o defectiune, masina se va opri, anuntandu-se mecanicul de serviciu.

Art. 144. – Gresarea si verificarea masinii se vor face numai de catre mecanicul de intretinere si numai dupa ce aceasta a fost oprita si scoasa din functiune.

Art. 145. – (1) Nu se admite spalarea si curatarea masinii in timpul mersului.

(2) Spalarea se va face numai dupa ce s-a asigurat intreruperea curentului de alimentare, controlandu-se prin ambreiaj daca masina s-a oprit.

Art. 146. – Se va asigura in permanenta spalarea pardoselei si a pavimentelor de sosul ce cade pe jos, pentru a inlatura pericolul de alunecare.

Art. 147. – Nu este permis a porni masina fara ca echipa de muncitori sa fie completa, pentru a participa in acelasi timp la tot fluxul tehnologic.

SUBSECTIUNEA 3
Exploatarea cazanelor duplicat

Art. 148. – Fiecare schimb de lucru va controla imbinarile instalatiei.

Art. 149. – Inainte de a se da drumul la abur, se va inchide robinetul de condens.

Art. 150. – La inceputul lucrului se deschide robinetul de aerisire, care se va inchide dupa evacuarea aerului rece.

Art. 151. – (1) La terminarea lucrului, odata cu inchiderea ventilului de abur, se va deschide robinetul de condens.

(2) De asemenea, se va deschide robinetul de condens la fiecare inceput de fierbere.

Art. 152. – Pentru amestecarea continutului se vor folosi lopeti din lemn cu coada lunga, in unghi fata de planul lopetii, pentru ca amestecarea sa se faca fara pericol de stropire cu material fierbinte (fig.3) .

Art. 153. – In fiecare schimb se vor controla functionarea manometrelor si ventilelor de siguranta (fig.4) .

SUBSECTIUNEA 4
Exploatarea autoclavelelor si boilerelor

Art. 154. – Autoclavele pentru sterilizarea conservelor vor fi verificate si autorizate periodic, conform prescriptiilor tehnice ISCIR si vor fi dotate cu AMC-uri, supape de siguranta, vane, robineti, garnituri etc.

Art. 155. – In zona de lucru a autoclavelor se interzice intrarea persoanelor straine. In acest sens, la distanta de 1,5m de autoclave, se vor monta panouri fixe.

Art. 156. – Capacul autoclavelor trebuie sa asigure etanseitatea astfel incat sa nu permita scapari de abur.

Art. 157. – Pentru usurarea ridicarii capacului autoclavei, aceasta trebuie sa aiba o contragreutate corespunzatoare.

Art. 158. – (1) La inchiderea capacului, suruburile se strang in cruce, in primul rand cele din fata si dupa aceea cele din spate.

(2) Zilnic se va verifica starea tehnica a suruburilor si piulitelor de strangere (fig.5) .

Art. 159. – Deschiderea capacului autoclavei si a robinetului de purjare este permisa numai dupa ce manometrul arata presiunea „0” (fig.6) .

Art. 160. – Dupa terminarea sterilizarii si reducerea presiunii din autoclava la „0” atmosfere, desfacerea suruburilor se face in ordinea inversa strangerii.

Art. 161. – Locasul autoclavelor, in intervalele dintre ele si de pe margini va fi acoperit cu o podina sau gratar metalic.

Art. 162. – Se va asigura evacuarea continua a apei din locasul autoclavelor prin mentinerea in buna stare de functionare a canalizarii respective.

Art. 163. – (1) La inceputul fiecarui schimb se vor verifica instalatiile de incarcare si descarcare a autoclavelor.

(2) In mod deosebit se vor verifica cablurile de ridicare, respectandu-se in timpul functionarii sarcina admisa. Nu se vor admite cabluri cu fire rupte.

Art. 164. – La exploatarea autoclavelor se vor respecta urmatoarele:

– in jurul bateriilor se va asigura un spatiu corespunzator de circulatie;

– se va asigura iluminatul si montarea bazelor si instalatiilor de exhaustare in stare de functionare;

– dupa inchiderea capacului de sterilizare se va inchide si parghia de control;

– deschiderea capacului la terminarea sterilizarii se va face numai dupa evacuarea apei;

– ventilul de siguranta se va curata la fiecare 8 ore;

– se va asigura buna functionare a aparatelor de control si siguranta;

– alimentarea si evacuarea cosurilor cu conserve se va face cu multa atentie.

Art. 165. – Este obligatorie controlarea zilnica a bunei functionari a boilerelor.

Art. 166. – Serpentina de abur va fi curatata anual.

Art. 167. – Periodic, se va verifica starea tehnica a cosurilor metalice pentru cutiile de conserve.

SUBSECTIUNEA 5
Confectionarea ambalajelor metalice

Art. 168. – Cutiile de conserve, inainte de a putea fi sterse si trimise la depozitare vor fi racite pana la o temperatura de cca. 300.

Art. 169. – La confectionarea ambalajelor metalice se vor respecta prevederile NSSM din Anexa 1 poz. 1 si 9.

Art. 170. – (1) Se interzice impingerea tablei cu mana sub cutitul foarfecei ghilotina.

(2) Impingerea foii de tabla sub cutit se va realiza numai cu ajutorul dispozitivului cu pedala.

Art. 171. – Este interzis a se introduce mana in spatele cutitelor.

Art. 172. – Este interzis a se lucra fara aparatoare in fata cutitelor sau sa se ridice aparatoarea mai mult de 6 mm de la suprafata platformei masinii.

Art. 173. – Este interzisa depozitarea de piese sau semifabricate in timpul lucrului, in spatele masinii, in cantitate mai mare de 100 kg. Tabla va fi asigurata impotriva caderii pe pardoseala si se va evita iesirea colturilor si straifurilor in afara.

Art. 174. – Semifabricatele vor fi asezate in locuri stabilite in stive care nu vor depasi inaltimea de maximum 50 – 60 cm, avandu-se in vedere sa nu se lase afara colturi sau fasii, care pot provoca accidentarea operatorului.

PARTEA 1
Deservirea presei pentru capace

Art. 175. – Este interzisa curatarea cutitelor si a poansonului in timpul lucrului; aceasta se va executa de catre mecanicul de intretinere, dupa oprirea masinii din functiune.

Art. 176. – Pentru scoaterea capacelor intepenite in matrita, operatorul va folosi in mod obligatoriu pense speciale si carlige.

Art. 177. – La fiecare masina va exista un cleste special pentru strangerea deseurilor de tabla, iar depozitarea lor se va face in lazi speciale.

Art. 178. – Deseurile se vor depune in lazi destinate acestui scop. Nu se va admite ca deseurile sa depaseasca gura lazii.

Art. 179. – Pentru indepartarea cutiilor, capacelor sau resturilor de tabla, care eventual au ramas pe matrita, se vor folosi bastonase de lemn cu lungime de cca. 30 cm.

PARTEA 2
Deservirea masinii de faltuit corpuri pentru cutii de conserve

Art. 180. – Alimentarea cu capace se poate face de la semnul de sus, in timpul functionarii masinii, iar de la semnul de jos, numai dupa ce s-a oprit masina de la maneta.

Art. 181. – Orice interventie pentru deblocare, curatare, ungere sau indepartarea corpurilor straine de pe masina sau din interiorul ei, se face numai de personal calificat si instruit special.

Art. 182. – Oprirea masinii se face prin intreruperea curentului electric de alimentare a electromotorului, nu prin decuplarea ambreiajului.

Art. 183. – Este interzis a se lucra la masina daca aparatorile volantei sau ale rotilor dintate nu sunt in pozitie de protectie si daca ambreiajul nu functioneaza normal (sa cupleze si sa decupleze la maneta) .

Art. 184. – Se interzice pornirea masinii prin actionarea directa a intrerupatorului motorului.

Art. 185. – Deblocarea manetei si eliminarea de corpuri sau capace de la rolele de bordurat se face cu tije lungi din metal, astfel ca mainile sa fie in afara organelor masinii care se pun in miscare.

PARTEA 3
Deservirea masinii de bordurat si inchis cutii rotunde

Art. 186. – Atat lucratorul care alimenteaza dispozitivul de bordurat cat si cel care primeste cutiile faltuite din masina, vor sta pe scaun si nu vor introduce mana mai departe de marginea jghiaburilor de alimentare si bordurare.

Art. 187. – Scoaterea corpurilor de cutii infasurate pe mandrina se va face numai dupa oprirea masinii, folosindu-se in acest scop pensete speciale.

Art. 188. – Se va verifica zilnic dispozitivul de actionare si franare a masinii, astfel ca aceasta sa poata fi pornita si oprita in orice pozitie.

PARTEA 4
Deservirea masinii de executat incizii automate

Art. 189. – Este interzisa introducerea mainii in alimentator si la rolele de incizii, in timpul functionarii masinii.

Art. 190. – Proba fasiilor pentru deschidere se va face numai cu cheita sau cleste patent, pentru evitarea accidentelor prin taiere in fasiile de tabla.

PARTEA 5
Deservirea masinii de bordurat cutii

Art. 191. – Inainte de inceperea lucrului, se va incerca masina manual, pentru a se constata daca este blocata sau infundata.

Art. 192. – Pornirea masinii se va face numai atunci cand snecul de alimentare este plin cu cutii.

PARTEA 6
Deservirea masinii de inchis cutii

Art. 193. – La inceputul fiecarui schimb se va controla starea suruburilor de la role si de la capatul de inchis.

Art. 194. – Cutitele si capacele blocate pe corpul de inchidere sau role se vor scoate numai dupa oprirea motorului, cu ajutorul unui cleste patent si levier, fara a se spijini pe placuta de inchidere.

PARTEA 7
Deservirea masinii de format si lipit corpuri

Art. 195. – Inainte de punerea in functiune a baii de cositor se va cupla ventilatorul de la hota acesteia.

Art. 196. – Sunt interzise pornirea masinii si lucrul la baia de cositor daca hota nu functioneaza.

Art. 197. – Completarea cu cositor a baii se va face cu atentie, incet, pentru evitarea accidentelor prin stropire cu cositor fierbinte.

Art. 198. – Este interzis accesul persoanelor straine la baia de cositor.

Art. 199. – La cuplarea masinii de format si lipit va fi atentionat lucratorul de la capatul transportorului cu lant.

Art. 200. – Sunt interzise curatarea si spalarea masinii cu benzina; in acest scop se va utiliza numai spirt alb.

Art. 201. – Nu este admisa remedierea neetanseitatilor prin stemuire, acoperire cu lacuri sau chituire.

Art. 202. – Se interzice executarea lipirii cutiilor cu o sursa de gaze, direct de la butelie.

PARTEA 8
Deservirea masinii de tocat „Wolf”

Art. 203. – Inainte de punerea in functiune a masinii se va verifica montarea cutitelor, saibelor si a capului. In acelasi timp se va verifica prezenta aparatorilor la gura de alimentare a masinii si protectia organelor in miscare precum si modul de fixare a acestora.

Art. 204. – Se interzice desurubarea capului la masina in timpul functionarii ei.

PARTEA 9
Deservirea masinii Kutter

Art. 205. – Inainte de pornirea masinii se va controla daca cutitele sunt bine stranse pe axa lor.

Art. 206. – Se interzice functionarea masinii cu capacul ridicat. Se va verifica interconditionarea functionarii masinii si pozitia de protectie a capacului.

Art. 207. – Se va verifica obligatoriu legarea la pamant a masinii.

Art. 208. – Spalarea si ungerea masinii se vor face numai cu masina oprita.

Art. 209. – Alimentarea cu legume a masinii se face prin gura de incarcare prevazuta cu aparatoare care impiedica introducerea mainilor lucratorului la cutitele masinii sau la organele interioare in miscare (fig.7) .

PARTEA 10
Deservirea masinii de taiat legume

Art. 210. – (1) In cazul blocarii masinii, aceasta va fi oprita imediat si va fi anuntata persoana cu atributii privind reglarea masinii si remedierea defectiunilor.

(2) Se interzice interventia operatorului pentru remedierea defectiunilor.

Art. 211. – Zilnic se vor controla vizual legatura la pamant si imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune.

PARTEA 11
Deservirea malaxorului cu abur

Art. 212. – Se interzice punerea in functiune a malaxorului in cazul in care coroana sau pinionul acestuia prezinta o stare de uzura sau sunt defecte. Schimbarea cuvelor se va face cu mare atentie de catre doua persoane.

Art. 213. – Inainte de inceperea lucrului se va controla cuva si se va asigura fixarea aripilor in axul de transmisie.

Art. 214. – (1) Alimentarea cuvei malaxorului se va face numai in pozitia de stationare, asigurandu-se a nu fi pornit de la automat.

(2) Incarcarea cuvei cu materie prima se va face conform prevederii cartii tehnice.

Art. 215. – (1) Scoaterea semipreparatelor din cuva se va face numai dupa oprirea masinii.

(2) Se interzice scoaterea pastei sau icrelor din cuva masinii in timpul functionarii acesteia.

Art. 216. – In timpul functionarii malaxorului se interzice amestecarea suplimentara sau impingerea cu mana a masei de pasta sau icre.

Art. 217. – Este interzisa oprirea sau prinderea cu mana a pieselor in miscare.

Art. 218. – Se interzice spalarea malaxorului cu jet de apa.

SECTIUNEA 4
Activitatea de producere a fainii de peste

SUBSECTIUNEA 1
Manipularea cuvelor cu electropalanul

Art. 219. – Inainte de inceperea lucrului se vor verifica starea tehnica a cablurilor si modul de functionare a electropalanului prin ridicari si deplasari laterale si respectiv limitatorul de cursa.

Art. 220. – Este interzisa supraincarcarea cablului de la electropalan peste rezistenta calculata pentru a se evita ruperea lui si producerea unor accidente. Se va afisa, la loc vizibil, sarcina maxima de ridicare a electropalanului.

Art. 221. – Carligul electropalanului se prinde de belciugul lantului prins de fundul cuvei. Inainte de inceperea ridicarii cuvei vor fi atentionati lucratorii asupra acestui lucru.

Art. 222. – Inaltimea maxima de ridicare este aceea la care carligul atinge legatura dubla de la cablu. Nu este admisa ridicarea peste aceasta limita. In acest sens se va monta un limitator de cursa.

Art. 223. – Dupa ce s-a descarcat materia prima din cuva, aceasta se coboara cu electropalanul; electropalanul va fi condus la pozitia initiala, dupa care se poate scoate carligul.

SUBSECTIUNEA 2
Deservirea transportoarelor melcate (snecuri) si a elevatoarelor

Art. 224. – Inainte de punerea in functiune, se va face verificarea tehnica a instalatiei.

Art. 225. – In timpul functionarii este interzisa scoaterea capacelor de la snecuri sau de la burlanele elevatoarelor. In cazul cand capacele se scot pentru reparatii sau pentru desfundare, acestea se vor monta inainte de pornire.

Art. 226. – Recoltarea cu mana a probelor de material, din snecuri sau elevatoare este strict interzisa. Aceasta operatiune se va face numai la deschiderea burlanelor pe unde se transporta materialul prin cadere.

Art. 227. – Pornirea transportoarelor, dupa oprire pentru reparatii, desfundari sau verificari, se va face dupa ce se va semnala pornirea masinilor si numai dupa ce s-a primit raspunsul de la personalul de pe linia de transport ca a luat cunostinta de punerea in miscare a elementelor transportoare.

Art. 228. – Snecurile si elevatoarele trebuie sa fie verificate la mersul in gol si la pornire.

Art. 229. – In cazul in care transportorul elicoidal atinge peretii sau fundul jgheabului, acesta trebuie oprit pentru reparatii.

Art. 230. – Este interzisa depozitarea sau aglomerarea diferitelor materiale sau piese pe caile de acces sau in spatiile de circulatie pe langa transportoarele elicoidale.

Art. 231. – Descarcarea elevatoarelor se face prin palnii metalice inchise.

Art. 232. – Punerea in functiune a elevatoarelor se va face numai dupa ce au fost pornite toate utilajele ce le urmeaza in fluxul tehnologic pana la primul tampon (buncar, siloz, magazie) .

Art. 233. – Alimentarea elevatorului si a snecului se face numai dupa punerea in functiune.

Art. 234. – Este interzis sa se intre in timpul reparatiilor in cosul elevatorului.

Art. 235. – Inainte de a intra in cos, se vor lua toate masurile de siguranta si se va asigura supravegherea din exterior.

SUBSECTIUNEA 3
Deservirea zdrobitoarelor

Art. 236. – Inainte de punerea in functiune a zdrobitorului se va face verificarea tehnica a acestuia si in mod special se verifica ungerea lagarelor, starea curelelor de transmisie, functionarea normala a motorului si fixarea aparatorilor organelor in miscare.

Art. 237. – In zona masinii se va asigura loc liber, pentru a se putea ajunge, cat mai repede, in caz de nevoie, la automatul de pornire – oprire.

Art. 238. – Deservirea zdrobitoarelor se face de doi muncitori.

Art. 239. – Colectarea materiei prime de sub zdrobitor, se va face cu atentie, pentru a nu se produce loviri sau alunecari.

Art. 240. – Nu este permis a se umbla cu mainile in cosul zdrobitorului in timpul functionarii acestuia.

Art. 241. – Cand este nevoie de un timp mai indelungat de lucru in interiorul cosului, lucrarile se vor efectua sub supraveghere.

Art. 242. – Coborarea muncitorilor in buncarul de alimentare cu materie prima este interzisa.

Intreaga zona va fi ingradita pentru a se preveni accidentele care ar putea fi provocate de snecul transportor. Zona va fi marcata prin placute avertizoare.

SUBSECTIUNEA 4
Deservirea fierbatoarelor si a preselor

Art. 243. – Inainte de punerea in functiune se va verifica starea tehnica a instalatiei si in mod special existenta manometrului si a oalei de condens, valoarea presiunii, ungerea lantului Gall, ungerea legaturilor snecurilor, intinderea curelelor, fixarea aparatorilor de protectie.

Art. 244. – Se interzice deschiderea capacului in timpul functionarii presei.

Art. 245. – In cazul infundarii presei, inainte de a se deschide rama cu geam, se opreste snecul si apoi se deschide rama de control. Desfundarea se face cu unelte speciale. Dupa desfundare se curata locul, se inchide rama, apoi se proiecteaza un jet de apa sub presiune pe sticla, pentru a inlesni vizibilitatea in interior.

SUBSECTIUNEA 5
Deservirea morilor cu ciocanele

Art. 246. – Inainte de pornire se va verifica functionarea normala a electromotorului, starea curelelor, starea ciocanelelor si a placii magnetice, fixarea aparatorilor, ungerea organelor in miscare si angrenarea acestora.

Art. 247. – Se interzice oprirea morii cand este plina de produse.

Art. 248. – Se interzice accesul persoanelor straine in incinta locului de munca.

Art. 249. – La exploatarea morilor cu ciocanele se vor respecta prevederile normelor specifice din anexa 1, poz. 13.

SECTIUNEA 5
Activitatea in sectia de guanina

Art. 250. – Toate instalatiile actionate cu energie electrica vor fi de tip capsulat si se vor asigura toate masurile pentru a nu se produce scantei sau arcuri electrice.

Art. 251. – (1) In incinta statiei si in zonele apropiate fumatul este strict interzis.

(2) Fumatul va fi permis numai in puncte special amenajate.

Art. 252. – In interiorul statiei se interzice purtarea obiectelor producatoare de flama sau scantei (chibrituri, brichete etc.) precum si utilizarea focului deschis.

Art. 253. – Pentru a se evita producerea de scantei prin frecarea incaltamintei de paviment, aceasta nu va avea blacheuri, tinte sau alte placi metalice.

Se vor folosi cizme de cauciuc, galenti de lemn sau tenisi.

Art. 254. – Toate mijloacele de transport manuale folosite in interior (la transportul pestelui si a pastei de peste) vor fi prevazute cu roti cauciucate sau pneuri de cauciuc.

Art. 255. – Nu se admite folosirea altor scule decat a celor din alama, pentru a se evita producerea de scantei in momentul folosirii.

Art. 256. – Se va controla periodic functionarea lanturilor antiexplozive, cu care sunt prevazute extractorul si blazul de distilare.

Art. 257. – Pentru a se evita oparirea personalului care lucreaza la extractor, pasta de peste, dupa operatia de dezbenzinare, va avea la evacuare o temperatura de maximum 35OC.

Art. 258. – Este obligatorie asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor conform normelor PSI.

Art. 259. – Evacuarea noxelor se va realiza prin ventilatie naturala si artificiala cu instalatii de ventilatie capsulate.

SECTIUNEA 6
Utilizarea instalatiilor mecanice sub presiune

Art. 260. – Se interzice darea in functiune a instalatiilor prin care se transporta fluide cu temperaturi ridicate (aburi, gaze lichide) , daca acestea sunt montate in spatii de lucru, fara izolare termica.

Art. 261. – Se interzice punerea in functiune a instalatiilor mecanice sub presiune fara avizarea si verificarea de catre organele I.S.C.I.R.

Art. 262. – Probele de presiune prevazute in cartea tehnica a instalatiei se fac dupa instalare, reparare si ori de cate ori conditiile de siguranta impun efectuarea acestor operatiuni, respectand termenele scadente stabilite de organele ISCIR.

Art. 263. – La locurile de munca, unde functioneaza instalatiile mecanice sub presiune, se vor afisa:

– instructiuni de exploatare (functionare) ;

– instructiuni de protectie a muncii;

– schema instalatiei cu indicare a tuturor dispozitivelor de reglare si de control.

Art. 264. – Buteliile de aragaz se vor folosi numai dupa verificarea ventilului cu apa si sapun fara folosirea flacarii deschise. Verificarea se va face numai in aer liber. Se interzice folosirea buteliilor fara reductor de presiune si a celor defecte. La terminarea lucrului se va inchide ventilul buteliei si numai dupa stingerea flacarii se va inchide si robinetul arzatorului.

Art. 265. – La incetarea lucrului, inainte de a parasi locul de munca, personalul va controla daca toate robinetele prin care se transporta fluide sub presiune sunt inchise.

Art. 266. – (1) Pentru transportul si manipularea recipientelor de oxigen si acetilena se vor respecta urmatoarele masuri:

a) se interzice depozitarea sau folosirea recipientelor sub presiune, in apropierea surselor de caldura (cuptoare, cazane, calorifere, actiunea soarelui etc) ;

b) transportul recipientelor se va face numai cu carucioare bine intretinute, curate, fara urme de grasime (uleiuri, vaselina, motorina etc) ;

c) echipamentul de protectie si de lucru va fi curat, asigurandu-se in permanenta intretinerea lui;

d) recipientele vor fi prevazute cu inele de cauciuc pentru preintampinarea socurilor la cadere si lovituri, iar tuburile vor fi ferite de atingerea cu corpuri grase;

e) recipientii pot fi transportati numai daca au insurubat capul la racordul de golire cu ventil si capacul de protectie al robinetului;

f) este interzis transportul recipientilor pe umeri, prin rostogolire sau cu macarale;

g) tuburile care prezinta defecte sau nesiguranta in exploatare, vor fi marcate, atat pe tub cat si pe capac, cu inscriptia „DEFECT” si vor fi expediate spre verificare la fabrica unde au fost incarcate;

h) In cazul cand ventilul unui recipient este inghetat sau este blocat, degajarea se va face cu carpe curate, imbibate in apa calda, care se infasoara pe ventil;

i) se interzice folosirea de carpe murdare de ulei, vaselina etc., aruncarea de apa fiarta direct pe recipient sau folosirea de foc deschis pentru dezghetarea ventilului;

j) se interzice asezarea unor materiale sau calcarea pe furtunul de la butelia de gaze;

k) depozitarea recipientelor se va face in locuri ferite si nu expuse temperaturilor ridicate. Se vor amenaja stative cu cleme de prindere. Asezarea se va face in pozitie verticala.

(2) In acelasi timp se vor respecta prevederile NSSM din Anexa 1 poz.8 si poz.16.

Art. 267. – La utilizarea instalatiilor sub presiune se vor aplica si respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, prevederile ISCIR si prevederile altor acte legislative in domeniu.

Art. 268. – La exploatarea centralelor termice se vor respecta prevederile NSSM din Anexa 1 poz.11.

SECTIUNEA 7
Instalatii frigorifice

Art. 269. – Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice se vor face in conformitate cu prevederile normelor specifice din Anexa 1 poz. 14

CAPITOLUL 4
Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in activitatea de prelucrare a pestelui

SECTIUNEA 1
Sali de productie si anexe

Art. 270. – Toate salile de productie in care se desfasoara activitati generatoare de noxe (prajitoare, sala de preparare a sosurilor, tocarea cepei si usturoiului, la macinarea condimentelor etc.) vor fi prevazute cu sisteme de absorbtie si ventilare artificiala.

Art. 271. – Atunci cand sala de fabricatie este comuna cu linia de autoclave aceasta va fi separata de restul sectiei de preparare printr-un zid de protectie de constructie rezistenta (fig8) .

Art. 272. – Amplasarea locurilor de munca va fi astfel facuta incat lucratorii sa fie feriti de curenti de aer.

Art. 273. – Rigolele de scurgere, gurile de vizitare, sifoane etc. vor fi prevazute cu capace.

Art. 274. – In scopul asigurarii igienei corporale a lucratorilor, vor fi prevazute chiuvete, vestiare, bai, dusuri, spalatorie conform prevederilor normative in vigoare.

Art. 275. – Toate obiectivele vor fi dotate cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor conform normativului PSI.

Art. 276. – Caile de acces pe teritoriul cherhanalei vor fi betonate, fara gropi si bine intretinute.

SECTIUNEA 2
Schele si balustrade

Art. 277. – Schela pentru incarcarea sau descarcarea pestelui, de pe vas si in vas sau alte ambarcatiuni, va fi de cel putin 1,20 m latime si nu va avea o inclinare mai mare de 30 cm. Ea va trebui sa fie bine fixata, prevazuta cu balustrada si mana curenta si sa reziste la sarcina minima de 400 kg. Periodic, si ori de cate ori este nevoie, se va verifica rezistenta schelelor si a pontonului.

Art. 278. – Toate pontoanele vor fi prevazute cu opritor rezistent, care va limita punctul maxim de circulatie a electrocarului sau a altor mijloace.

Art. 279. – Cu exceptia laturii de unde se face incarcarea sau descarcarea ambarcatiunilor, toate celelalte laturi vor fi prevazute cu balustrada fixa si rezistenta. Latura de unde se face descarcarea si incarcarea va fi prevazuta cu balustrada mobila, care va fi instalata imediat dupa plecarea ambarcatiunilor. In aceasta zona se va monta o placuta avertizoare.

Art. 280. – Pasarelele de legatura intre sol si ponton vor fi prevazute cu sipci transversale, iar pe ambele parti cu balustrada fixa.

SECTIUNEA 3
Mijloace de ridicat si transportat

Art. 281. – In cazul transportului peste calea ferata, cu electrocarul, carucioare sau manual, aceasta va fi prevazuta cu o punte de trecere la care se va lasa loc liber pentru sinele de fier. Puntea va avea in ambele parti o panta lina si uniforma pana la nivelul solului.

Art. 282. – In cazul transportului cu vagoneti linia va fi prevazuta cu opritor rezistent la ambele capete.

Art. 283. – Troliul manual sau electric va fi prevazut cu clichet de siguranta cu arc si frana, pentru oprirea cablului de rulare.

Art. 284. – Toate afumatorile vor fi executate din material neinflamabil si vor fi prevazute cu usi metalice.

SECTIUNEA 4
Masina de prelucrare initiala a pestelui

Art. 285. – Gura de alimentare a masinii de depozitat peste va fi prevazuta cu aparatoare de protectie.

Art. 286. – Masina de decapitat va fi prevazuta cu o linie de ghidaj (opritor) , astfel incat sa nu se permita alunecarea mainii muncitorului in zona de actiune a cutitului circular.

Art. 287. – Circumferinta cutitului circular va fi protejata de o aparatoare prevazuta cu o fanta necesara pentru decapitarea pestelui.

Art. 288. – Dispozitivul de protectie va fi fixat in functie de dimensiunea pestelui ce trebuie decapitat.

Art. 289. – Nu este admisa functionarea masinii fara fixarea corespunzatoare a acestui opritor.

Art. 290. – Masina de sarat peste trebuie sa fie prevazuta cu aparatoare de protectie a snecului.

Art. 291. – Mesele de lucru pentru sortare si eviscerare vor fi prevazute la margine cu borduri si orificii pentru scurgerea apei si a altor reziduri.

Art. 292. – Platforma meselor de lucru trebuie imbracata in tabla, iar inaltimea de lucru trebuie sa fie de cca. 70 cm.

Art. 293. – In jurul meselor de lucru si al masinilor, se vor prevedea gratare de lemn pentru evitarea alunecarii.

Art. 294. – Aburitoarele vor fi prevazute cu aparate de control (manometre) verificate si marcate cu presiunea de lucru.

Art. 295. – Prajitoarele de peste vor fi prevazute cu hota de absorbtie si evacuare a aburului.

Art. 296. – In vederea colectarii aburului ce se condenseaza pe peretii interiori ai hotei, aceasta va fi prevazuta, la partea de jos, pe toate laturile, cu un jgheab colector de scurgere.

Art. 297. – Pardoseala va avea o panta usoara in vederea scurgerii apei.

Art. 298. – Atat in timpul functionarii, cat si dupa orice intrerupere, se vor lua masuri de asigurare a unor conditii igienico-sanitare corespunzatoare.

SECTIUNEA 5
Masini de inchis cutiile de conserve

Art. 299. – Masinile manuale si semiautomate de inchis conserve vor fi prevazute cu aparatoare scut pentru a proteja operatorul impotriva lichidului proiectat in momentul inchiderii cutiei.

Art. 300. – Aceste masini vor fi prevazute cu aparatori de protectie pentru impiedicarea patrunderii mainii in zona rolelor de inchidere si cu aparatori speciale, pentru protectia lucratorului in cazul desprinderii cutiei din locasul ei.

Art. 301. – Masinile semiautomate, vor fi prevazute cu scaune ergonomice pentru desfasurarea lucrului in pozitia asezat.

SECTIUNEA 6
Cazane duplicat

Art. 302. – Fiecare cazan duplicat va fi verificat si probat la presiune si va fi prevazut cu ventil de siguranta, manometru, robinet de aerisire si oala de condens (care poate fi comuna pentru mai multe cazane) .

Art. 303. – Manometrele vor fi marcate pe un cadran, pentru presiunea de regim.

Art. 304. – Daca rozetele de la ventile si robinetele cazanelor duplicat sunt metalice, ele vor fi izolate cu material termoizolant, pentru a se evita arsurile la maini in timpul manevrelor.

Art. 305. – Deasupra cazanelor duplicat se vor monta exhaustoare, iar gurile vor fi racordate la conducta centrala de evacuare a condensului.

Art. 306. – Sistemul de basculare la toate cazanele duplicat se va face prin roata melcata si surub fara sfarsit.

Art. 307. – Cazanele duplicat vor fi prevazute cu dispozitive de siguranta impotriva rasturnarii.

Art. 308. – In scopul eliminarii in parte a umiditatii si a gazelor ce rezulta mai ales din prajirea cepei, cazanele duplicat vor fi prevazute cu capace perforate (pentru evitarea ridicarii presiunii) .

SECTIUNEA 7
Autoclave

Art. 309. – In cazul in care intre autoclave si perete este o distanta mai mica de 0,20 m se vor monta grilaje pentru a impiedica patrunderea muncitorilor in spatele autoclavei.

SECTIUNEA 8
Boilere

Art. 310. – Instalatiile amplasate la nivel superior vor fi prevazute cu scara si mana curenta, iar platforma, cu balustrada.

Art. 311. – Pompele de alimentare vor fi asigurate in zona cuplajului cu aparatori de protectie fixate rigid si vopsite cu galben de securitate, iar electromotoarele vor fi legate la nulul de protectie si la instalatia de legare la pamant.

Art. 312. – Pentru evitarea presiunilor periculoase, toate instalatiile vor functiona cu reductoare de presiune.

Art. 313. – Automatele de pornire vor fi asigurate si dotate cu echipament electroizolant.

Art. 314. – Se vor marca toate conductele de alimentare si distribuire, asigurandu-se cu vane de distributie si siguranta.

Art. 315. – Instalatia va fi prevazuta cu aparate de masura si control (manometre, termometre si ventile de siguranta) .

Hidrofoare

Art. 316. – Toate instalatiile vor fi prevazute cu doua manometre de control (unul la partea superioara si altul sub nivelul mediu al apei din hidrofor) si cu ventil de siguranta.

Art. 317. – Electropompele vor fi asigurate cu zone de protectie la cuplaje.

Art. 318. – Automatele de comanda, vor fi dotate in zona de pornire cu podete electroizolante.

SECTIUNEA 9
Foarfeca de taiat tabla

Art. 319. – Foarfeca de taiat tabla va fi prevazuta in fata si in spatele cutitului cu o rigla de protectie montata la maximum 8 mm fata de platforma mesei si la 8 mm. fata de cutit.

SECTIUNEA 10
Prese pentru capace

Art. 320. – Deasupra mesei de lucru a masinii vor fi montate aparatori, care sa impiedice orice posibilitate de patrundere a mainii, sub poansonul sau cutitul masinii. Distanta dintre partea de jos a aparatorii si poansonul sau cutitul masinii va fi de maximum 6 mm.

SECTIUNEA 11
Prese automate de stantat si rolat capace

Art. 321. – Presa va fi imprejmuita la partea de jos cu un gard metalic inalt de 1/2 m.

SECTIUNEA 12
Masina de rolat corpuri

Art. 322. – In fata cilindrilor de rolare, pe toata lungimea lor, va fi montata o aparatoare care sa nu permita patrunderea mainilor in zona de actiune a cilindrilor.

SECTIUNEA 13
Masina de taiat colturi

Art. 323. – Masina de taiat colturi va fi prevazuta cu intrerupator la picior care va avea cel putin 1 m de cablu metalic flexibil, pentru a putea fi deplasat in functie de necesitate.

SECTIUNEA 14
Instalatii de lipit

Art. 324. – Instalatia de gaze lichefiate va fi executata conform prevederilor normativelor in vigoare.

Art. 325. – Zona de lucru a acestor instalatii va fi prevazuta cu hote de aerisire si sistem de ventilatie artificiala.

SECTIUNEA 15
Masina de inchis cutii

Art. 326. – Masina de inchis cutii va fi prevazuta cu aparatoare scut si aparatori de protectie in zona rolelor de inchidere.

SECTIUNEA 16
Vase de transportat lichide fierbinti

Art. 327. – Vasele utilizate la transportul lichidelor fierbinti (sosuri, otet, etc.) vor fi prevazute cu capac plutitor pentru evitarea deversarii lichidelor fierbinti in timpul transportului si vor avea marcat nivelul de umplere.

SECTIUNEA 17
Malaxor cu abur

Art. 328. – Cuva malaxorului va fi prevazuta, in mod obligatoriu, cu tabla de protectie semicirculara, lata de cel putin 50 cm, fixata pe o lungime de cel putin o treime din gura cuvei malaxorului.

SECTIUNEA 18
Transportoare elicoidale (snecuri) si elevatoare

Art. 329. – Snecurile si burlanele elevatoare trebuie sa fie prevazute cu capace de inchidere.

Art. 330. – Burlanele elevatoarelor vor fi prevazute in fata cupelor cu sibere de desfundare montate la picioarele elevatoarelor.

Art. 331. – Pentru prevenirea accidentelor ce ar putea fi provocate de miscarea cupelor ramase incarcate cu materiale in timpul curatirii sau reparatiei elevatoarelor, acestea vor fi prevazute la partea superioara (cap) cu ferestre, prin care sa se poata bloca rotile elevatoarelor care antreneaza cupele.

Art. 332. – In cazul alimentarii manuale a snecurilor sau elevatoarelor, deschiderile acestora se vor acoperi cu gratare. Aceste gratare vor fi fixate la o distanta de cel putin 15 – 20 cm de partile in miscare ale transportoarelor.

Art. 333. – Snecurile si elevatoarele trebuie prevazute cu orificii speciale pentru luarea probelor, in afara zonei de rotatie.

Art. 334. – Partile mobile din exterior ale snecurilor si elevatoarelor trebuie sa fie prevazute cu carcase de protectie.

Art. 335. – Este interzisa instalarea elevatoarelor in casa scarilor.

Art. 336. – Pornirea si oprirea electromotoarelor se face cu automate de pornire-oprire.

Art. 337. – Pentru trecerea pe deasupra transportorului, se vor amenaja podete cu balustrade de 1 m inaltime.

Art. 338. – La transportoarele aeriene se vor monta pasarele cu balustrada si scara, cu mana curenta pentru a putea interveni pe linie.

Art. 339. – Cand capul inferior al elevatorului se instaleaza sub nivelul solului, dimensiunile ei se vor stabili in functie de situatia concreta iar marginile cuvei vor fi prevazute cu balustrade de 1 m inaltime.

SECTIUNEA 19
Instalatii mecanice sub presiune

Art. 340. – Atat recipientele – butelii transportabile – cat si conductele prin care se transporta fluidele sub presiune sau fluide cu temperatura ridicata, se vor vopsi in culori conventionale.

Art. 341. – Conductele prin care se transporta fluide sub presiune si fluide cu temperatura ridicata, vor fi prevazute cu coliere la locuri de imbinare, conform standardelor in vigoare.

Art. 342. – Conductele se vor vopsi in culori de securitate pe toata lungimea.

Art. 343. – Distribuitoarele de fluide sub presiune si cu temperaturi ridicate, prevazute cu doua sau mai multe linii de distributie, vor fi inscriptionate cu privire la destinatia lor si vor fi prevazute cu aparatura de masura si control pentru indicarea presiunii si temperaturii.

Art. 344. – (1) Pe toate conductele si instalatiile prin care circula sau se depoziteaza benzina se vor prevedea punti echipotentiale (la flanse si armaturi) conectate la centurile de impamantare.

(2) Iluminarea spatiilor de lucru se va asigura natural si cu lampi electrice antiex montate in exteriorul cladirii.

Art. 345. – Robinetele conductelor de abur, gaze, lichide vor fi prevazute cu un semn exterior care sa indice pozitiile inchis- deschis.

Art. 346. – Aparatura de masura si control va fi marcata cu un semn rosu pe cadran sau prin lipirea unei sageti pe carcasa pentru indicarea presiunii maxime admise de lucru.

Art. 347. – Se interzice manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, fara capacul de protectie montat, precum si transportarea recipientelor cu gaze sub presiune prin rostogolire pe sol, (atat a celor pline cat si a celor goale) .

Art. 348. – (1) Amplasarea statiei de guanina se va face la distanta de alte constructii si instalatii cu respectarea prevederilor PSI.

(2) Acoperisul cladirii va fi de tip usor.

ANEXA 1

NSSM complementare prezentelor
Norme si prescriptii ISCIR

1. NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

2. NSSM pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda

3. NSSM pentru transport intern

4. NSSM pentru transportul si distributia energiei electrice

5. NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice

6. NSSM pentru distributia si utilizarea gazelor

7. NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

8. NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)

9. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

10. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

11. NSSM pentru producerea energiei termice

12. NSSM pentru imbunatatiri funciare si irigatii

13. NSSM pentru activitatea de valorificare a deseurilor proteice

14. NSSM pentru instalatii frigorifice

15. NSSM pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor

16. NSSM pentru fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului.

17. Prescriptii tehnice ISCIR:

– R 2-88 – Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor;

– CR 1-85 – Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat;

– C 1-85 – Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de aburi si cazanelor de apa fierbinte;

ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau al indeplinirii indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca, de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Boala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoare la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea protectiei muncii.

10. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

11. Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

12. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate, la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

14. Risc profesional: risc in procesul de munca.

15. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

ANEXA 3

Standarde de referinta

1. STAS ISO 3004/1-92 Recipiente metalice usoare. Capacitati si sectiuni transversale. Partea 1: Cutii inchise prin faltuire pentru conserve alimentare de uz general

2. STAS ISO 3004/5-92 Recipiente metalice usoare. Capacitati si sectiuni transversale asociate. Partea 5: Cutii inchise prin faltuire pentru peste si alte produse de pescuit

3. STAS 1687/1-81 Ambalaje metalice. Cutii pentru conserve. Conditii tehnice generale de calitate

4. STAS 1687/3-82 Capace de metal pentru cutii cilindrice pentru conserve. Dimensiuni

5. STAS 10994-77 Masini si instalatii pentru presare, stantare si taiere. Simboluri pentru placile indicatoare

6. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

7. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

8. STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale

9. SR CEI 446:1993 Identificarea conductelor prin culori sau prin repere numerice

10. SR CEI 757:1993 Cod pentru notarea culorilor

Faci un comentariu sau dai un răspuns?