NSPM 101 – Norme pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

NSPM 101
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

1. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor care se desfasoara in vederea realizarii transporturilor prin conducte ale gazelor naturale.

Art. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).

Art. 3. Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care efectueaza activitati de exploatare, intretinere si reparatie a conductelor pentru transportul gazelor naturale cu presiuni de regim mai mari de 6 kgf/cm2 precum si la instalatii aferente acestor conducte indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare.

– Conductele si instalatiile tehnologice aferente acestora, la care se refera prezente le norme sunt:

– conducte le cu presiuni de regim mai mari de 6 kgf/cm2, indiferent de diametru 1 lor, care colecteaza si transporta gazele.

– statiile de masurarea gazelor (SM), statiile de comanda vana (SCV) si statiile de masurare si reglare a gazelor naturale (SRM), aferente acestor conducte:

– instalatiile de separare si filtrare a gazelor;

– statiile si instalatiile de incalzire a gazelor (SI);

– statiile de odorizare a gazelor (SO).

– instalatiile electrice de forta si iluminat, instalatiile de protectie catodica si instalatiile de telecomunicatii;

– statii de comprimare a gazelor (turbocompresoare, electrocompresoare, motocompresoare).

Relatia cu alte norme de protectie a muncii

Art. 4. (l) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare de transport prin conducte, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

Art. 5. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori va fi necesar ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica, survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

2. TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE PRIN CONDUCTE

2.l. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se fac conform prevederilor „Normelor generale de protectie a muncii”.

Art. 7. Personalul de deservire a instalatiilor tehnologice aferente conductelor magistrale va fi desemnat prin decizie interna in baza atributiilor specifice din fisa postului.

Art. 8. Exploatarea, intretinerea si repararea instalatii lor electroenergetice mentionate la art.3 pct. c) se executa numai de personal autorizat si care are ca sarcini de serviciu asemenea operatii, mentionate in autorizatia de lucru scrisa.

2.2. Instruirea personalului

Art. 9. Instruirea personalului care desfasoara activitati privind transportul prin conducte al gazelor naturale in domeniul protectiei muncii se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. l0. Acordarea echipamentului individual de protectie se face conform prevedenlor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie. Echipamentul se va verifica obligatoriu inaintea utilizarii lui, inlocuindu-se cel gasit defect.

Art. 11. Personalul care participa la operatiuni care se desfasoara in medii cu nivel ridicat de zgomot (refulare de gaze, deservirea compresoarelor mobile de aer si. in incintele unor instalatii tehnologice aferente) va utiliza antifoane.

Art. 12. (1) Lucratorii care verifica etanseitatea armaturilor din camine vor fi dotati cu masca izolanta cu aspiratie libera a aerului curat.

(2) Verificarea etanseitatii se face de catre doi lucratori, unul din ei asigurand supravegherea celui din camin.

Art. 13. Sudorii care executa lucrari de intretinere conducte vor fi dotati cu costum anticaloric precum si cu centura de siguranta legata cu cordon de ajutor tinut de pe marginea gropii de pozitie de catre doua persoane.

3. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE PRIN CONDUCTE

3.1. Prevederi generale

Art. 14. Toate partile componente ale unui sistem de conducte, inclusiv robinetele, flansele, confectiile metalice trebuie sa fie corespunzatoare presiunii maxime de regim a conductei si sa fie dimensionate astfel incat sa reziste la eforturile la care este supusa conducta.

Art. 15. La realizarea sistemelor de conducte colectoare si de transport gaze naturale se vor folosi numai tevi din otel laminate la cald sau tevi din otel sudate longitudinal sau elicoidal cu destinatia speciala pentru gaze si/sau produse petroliere.

Art. 16. Distanta minima pe orizontala – L- dintre axul conductei de gaze si diferite obiective precum si distanta dintre doua conducte paralele se va alege conform prevederilor normativelor de proiectare existente in domeniu.

Art. 17. Proiectarea, executarea si exploatarea conductelor colectoare si de transport gaze naturale se vor realiza conform legislatiei in vigoare prin prescriptii tehnice specifice.

Art. 18. (1) Punerea in functiune a conductelor de transport gaze si a instalatiilor tehnologice aferente se vor face numai dupa receptionarea acestora in conditiile prevazute de lege, in baza unei foi de manevra intocmita de regionala de exploatare aprobata de conducerea unitatii.

(2) Cuplarea propriu-zisa la conducte sau instalatii tehnologice aferente acestora, in functiune, se face conform procedurilor stabilite in continuare.

Art. 19. La punerea in functiune a unor conducte si instalatii tehnologice aferente acestora, se va asigura in mod obligatoriu refularea aerului din conducte.

Art. 20. Refularea conducte lor de transport gaze se va face intotdeauna cu ajutorul pipelor de refulare, cu lungime corespunzatoare, montate rigid in toate suruburile flansei pe robinetul de manevra al refulatorului.

Art. 21. (1) La efectuarea refularilor se vor lua masuri de paza pentru a interzice folosirea focului deschis si circulatia in apropierea refulatorului pe o raza de minimum 50 m

(2) Nu se admite efectuarea refularii in directia liniilor electrice sau te1efonice.

Art. 22. O data cu refularea conductei de transport gaze se va efectua si refularea separatoarelor de impuritati montate pe traseul conductei, luandu-se masuri de paza pentru interzicerea folosirii focului deschis pe o raza de minimum 50 m.

Art. 23. La punerea in functiune a noilor obiective, acestea vor fi obligatoriu asigurate cu instructiuni de exploatare generale si specifice locurilor de munca, cu sarcinile de serviciu pentru personal precum si cu afisajul si dotarea tehnica prevazute de normativele in vigoare.

Art. 24. La lucrarile de investitii sau reparatii capitale ce se desfasoara in incinta instalatiilor tehnologice aflate in functiune sau in legatura cu conductele care sunt sau au fost in functiune, se vor incheia conventii cu unitatile constructoare prin care se vor stabili responsabilitatile si masurile care trebuie luate pentru ca aceste activitati sa se desfasoare in conditii de securitate.

Art. 25. (l) Se interzice efectuarea, fara program scris, a lucrarilor de reparatii capitale, investitii sau remedieri de defecte la conductele de transport gaze si la instalatiile tehnologice aferente conductelor in functiune.

(2) In cazul lucrarilor cu foc se vor intocmi in mod obligatoriu permise de lucru cu foc pentru ziua si lucrarea respectiva, permise care vor fi avizate de catre cei cu atributii in acest sens.

Art. 26. Programele de lucrari se vor intocmi detaliat cuprinzand descrierea lucrarii, durata de executie, manevrele tehnologice ce se vor executa, modul si gradul de asigurare cu gaze a consumatorului, dotarea tehnica, precum si masurile organizatori ce, tehnice si de paza contra incendiilor necesar a fi luate pentru ca lucrarea sa se efectueze in conditii de siguranta.

Art. 27. (l) In cazuri urgente (defecte, obturari, alunecari de teren) se admite scoaterea din functiune a conducte lor de transport gaze si efectuarea remedierilor in baza unei foi de manevra transmisa telefonic de seful regionalei la dispecerul sucursalei si cu aprobarea unei persoane din conducerea unitatii.

(2) Continutul comunicarii si al dispozitiei de aprobare se consemneaza in registrul de dispozitii, atat la regionala cat si la dispeceratul sucursalei.

Art. 28. Se admite remedierea provizorie a unor defecte in instalatiile tehnologice si in cazul perforarii conductelor, dupa reducerea presiunii pana la valoarea de 6 kgf/cm2. La lucrari va participa numai personal specializat.

Art. 29. Pentru toate lucrarile cu grad ridicat de pericol se intocmeste obligatoriu ordin de lucru scris in care se mentioneaza instructajul special de scurta durata adecvat.

Art. 30. (1) Instalatiile tehnologice aferente conductelor de transport gaze vor fi dotate cu indicatoare 4e avertizare cu inscriptii „INTRAREA STRICT OPRITA”, „NU UMBLATI CU FOC”, „FUMATUL STRICT OPRIT”, „PERICOL DE EXPLOZIE”.

(2) Indicatoarele de avertizare vor fi fixate la intrarea in incinta instalatii lor.

Art. 31. Introducerea chibrituri lor, tigarilor sau a oricarei alte surse de foc in incinta acestor instalatii este interzisa.

Art. 32. (1) Accesul persoanelor straine in unitate este interzis.

(2) Pentru persoanele cu acces permanent in unitate se intocmesc tabele nominale aprobate de conducerea unitatii.

(3) Persoanele straine aflate in interes de serviciu, au acces doar insotite de o persoana cu drept de acces permanent.

Art. 33. (1) Accesul echipelor de intretinere neinsotite in instalatiile aferente conductelor de gaze, se permite numai in baza unui ordin de lucru stabilit si semnat de catre persoana cu atributii in acest sens, in care se vor consemna si masurile de securitate a muncii care trebuie respectate.

(2) Lucrarile de intretip.ere, reparatii si revizii vor incepe numai dupa consemnarea programului stabilit, in caietul de dispozitii, care se va asigura la fiecare instalatie supravegheata in parte.

(3) La terminarea lucrarilor, seful de echipa numit prin ordinul de lucru va consemna lucrarile efectuate intr-un caiet de lucrari care se va asigura la fiecare instalatie supravegheata.

Art. 34. Pentru asigurarea ,desfasurarii lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii, la conductele, utilaj ele si instalatiile tehnologice aferente conductelor de transport gaze de presiune inalta, in’ conditii de securitate, se vor elabora instructiuni proprii acestor tipuri de lucrari.

3.2. Exploatarea conductelor de transport gaze naturale

Art. 35. In exploatarea conductelor de transport gaze se vor respecta obligatoriu instructiunile de dispecerizare.

Art. 36. Toate evenimentele (defectiuni sau avarii tehnice) care se produc in timpul exploatarii la conductele de transport gaze sau in vecinatatea lor, vor fi anuntate direct sau prin dispecerat la conducerea sucursalei de transport gaze.

Art. 37. Regionalele si sectoarele organizeaza prin personalul de exploatare supravegherea traseului si efectuarea lucrarilor de intretinere a conductelor, traversarilor si armaturilor tehnologice, in conformitate cu normativ ele in vigoare si graficele sau programele Ihtocmite Ih acest scop.

Art. 38. Defectiunile si neregulile constatate la conducte si in zona de protecti,~ a acestora cu ocazia efectuarii controalelor periodice, se comunica in mod ierarhic, se consemneaza in documentele pnmare ale punctelor de lucru si se remediaza, in functie de gravitate, in baza unor programe scrise, telefonice sau verbale, stabilite de catre cei cu atributii in acest sens, consemnate in caietul de dispozitii.

Art. 39. In cazul in care, cu ocazia controlului se depisteaza pierderi de gaz se vor lua urmatoarele masuri de siguranta:

– se anunta imediat seful sectorului precum si proprietarii obiectivelor din imediata apropiere;

– se asigura marcarea in jurul zonei de interzicere a accesului si a folosirii focului deschis pe o raza de 20 m (panouri, placute avertizoare);

– se va asigura paza in zona;

– se vor aerisi incaperile;

– nu se vor actiona intrerupatoarele electrice.

Art. 40. La controlul periodic al caminelor armaturilor pentru depistarea emanatiilor de gaze se vor respecta urmatoarele:

– caminul va fi aerisit cel putin 15 minute inainte de accesul lucratorului;

– timpul de stationare a lucratorului in interiorul caminelor va fi de maximum 10 minute. Daca este necesar un timp mai indelungat se vor intercala pauze de 20 minute pentru iesirea lucratorului in exterior;

Art. 41. Dezghetarea robinetelor si a celorlalte armaturi este permisa numai prin folosirea apei calde.

Art. 42. Evacuarea impuritatilor lichide retinute in separatoare sau in piesele conductelor se va face pe baza unui grafic stabilit si/sau cu ocazia refularii conductelor.

Art. 43. Descompunerea si evacuarea dopurilor de criohidrati din conducte se realizeaza prin scoaterea de sub presiune a tronsonului obturat, mentinerea in pauza pe o durata de 3 -4 ore, dupa care se fac scurgeri si refulari alternative in ambele sensuri, pana la curatarea completa a tronsonului de conducta.

Art. 44. Remedierea defectelor, montarea arrnaturilor, cuplarea conductelor si traverselor se vor executa, fara presiune de gaze in tronsonul respectiv respectandu-se urmatoarele:

– robinetele vor fi blocate in pozitia inchis si marcate cu placute avertizoare cu inscriptia „Nu deschideti, se lucreaza !” pentru a preveni deschiderile accidentale de catre persoane neavizate;

– gropile pentru sudori vor fi executate la dimensiuni corespunzatoare pentru desfasurarea lucrului in conditii bune, fiind prevazute cu nise pentru refugierea sudorilor in caz de foc. Gropile vor fi prevazute cu scara de evacuare, iar in cazul terenurilor instabile vor fi consolidate.

Art. 45. Sudorii vor fi supravegheati din exterior de doua persoane care vor tine de franghiile de ajutor ale centurii de siguranta.

Art. 46. In timpul lucrului sudorii vor avea o pozitie laterala fata de directia eventualelor emanatii de gaze.

Art. 47. Se interzice stationarea persoanelor si a utilajelor pe directia eventualelor rateuri care se pot produce in timpul lucrului cu foc.

Art. 48. In cazul lucrarilor la conductele prin care se transporta gaze cu condens este obligatorie dotarea cu mijloace de inabusire si de stingere a incendiilor. Pentru indepartarea operativa a scurgerilor trebuie sa se prevada masuri suplimentare adecvate.

Art. 49. La punctele de manevra si la locul de executare a lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatie.

Art. 50. La repararea izolatiei clasice a conducte lor de gaze se vor respecta urmatoarele:

– curatarea conductei de pamant si rugina se va face cu perii de sarma si carpe de bumbac pentru a preveni incarcarea electrostatica si/sau producerea scanteilor;

– focul pentru topirea bitumenului va fi aprins la o distanta de minimum 50 m fata de conducta;

– depozitarea bitumenului topit se va face in locuri uscate;

– pentru transportul bitumenului topit se vor utiliza galeti in stare buna;

– la turnarea bitumenului pe conducta se vor folosi cancioage cu cozi lungi.

3.3. Instalatii tehnologice aferente conductelor de transport

Art. 51. La punerea in functiune, precum si la scoaterea din functiune a instalatiilor tehnologice aferente conductelor de transport gaze in afara prevederilor capitolelor 2.4.1 si 2.4.2 se vor respecta urmatoarele masuri:

– toate dispozitiile primite de catre personalul aferent acestor instalatii din partea personalului abilitat, vor fi inscrise intr-un registru special, registru de dispozitii numerotat, snuruit, parafat si sigilat;

– procesul tehnologic va fi urmarit de personal calificat, inregistrandu-se parametrii de exploatare la fiecare ora;

– orice anomalie in functionare va fi adusa la cunostinta sefului ierarhic, care este obligat sa ia masuri imediate pentru remediere;

– aparatura de masura si control va fi mentinuta in functiune in mod permanent si va fi supusa obligatoriu verificarilor metrologice;

– personalul de supraveghere nu va parasi locul de munca si va respecta graficul de schimb.

Art. 52. In incinta instalatiilor tehnologice aferente conductelor vor fi afisate urmatoarele:

– autorizatia de functionare (in copie);

– tabelul persoanelor care au acces in instalatii;

– schema tehnologica a instalatiei cu numerotarea robinetelor vana, in conformitate cu cea existenta in instalatie;

– tabel cu parametrii normali, maximali SI minimali admisi in functionarea instalatiei;

– instructiuni de lucru, instructiuni proprii de securitate a muncii, instructiuni PSI, specifice locurilor de munca;

– tabel cu numerele de telefon ale consumatorilor la care se livreaza gaze, pompierilor, directiilor regionale, sefului de sector etc.;

– graficul de serviciu al personalului de supraveghere;

– permis de port-chibrit.

Art. 53. (1) In cazul aparitiei unor dereglari sau defectiuni, in timpul functionarii instalatiilor tehnologice, operatorii de serviciu sunt obligati sa ia masurile necesare remedierii acestora.

(2) In cazul in care defectiunile depasesc competenta acestora si pot aparea situatii periculoase pentru securitatea instalatiei, operatorii vor asigura continuitate a livrarii gazelor pe ocolitorul exterior si vor opri imediat instalati a, anuntandu-se totodata, pe linie ierarhica, seful sectorului sau al directiei regionale.

Art. 54. Caile de acces vor fi astfel amenajate, incat sa permita interventia rapida a echipelor de depanare sau a formatiilor de pompieri.

Art. 55. Se interzice accesul si stationarea in instalatii a persoanelor care nu au legatura directa cu supravegherea acestora sau cu lucrarile care se executa in instalatii sau parti ale instalatiilor.

Art. 56. (1) Lucrarile normale de intretinere. a instalatii lor tehnologice in functiune (reglare, strangen si ajustari usoare) se vor realiza cu scule antiscantei

(2) Folosirea sculelor si dispozitivelor normale precum si lucrul cu foc deschis este permisa numai cu luarea urmatoarelor masuri suplimentare:

– scoaterea instalatiilor tehnologice de sub presiune;

– blocarea in pozitia inchis sau blindarea

– robinetelor precum si semnalizarea cu placute avertizoare „Nu inchide, se lucreaza !”;

– aerisirea permanenta a instalatiilor si incaperilor;

– controlul eventualelor emanatii cu detectorul de gaze in cazul instalatii lor amplasate in incaperi;.

– efectuarea lucrarilor in prezenta sefului de sector sau a unui sef de echipa numit prin ordin de lucru scris.

Art. 57. Controlul etanseitatii instalatiilor se va face numai cu detectorul de gaze sau cu emulsie de apa si sapun.

Art. 58. Inainte de punerea in functiune a instalatiilor tehnologice precum si in timpul exploatarii se va asigura ventilarea naturala a incaperilor.

Art. 59. Reviziile si reparatiile la regulatoarele de presiune se vor executa numai sub supravegherea unei persoane desemnate prin ordin de lucru scris si cu respectarea urmatoarelor masuri:

– trecerea alimentarii cu gaze a consumatorului pe ocolitorul exterior;

– izolarea instalatiei mecanice si scoaterea de sub presiune;

– aerisirea permanenta a instalati ei mecanice si a incaperii.

Art. 60. Pentru aprinderea focului la cazanele de incalzit care fac parte din instalatiile tehnologice se vor respecta urmatoarele masuri:

– aerisirea incaperii cazanelor timp de cel putin 15 minute;

– deschiderea placii de obturare din spatele cazanului;

– aerisirea arzatorului cazanului timp de cel putin 15 minute;

– aprinderea gazului cu o torta (aprinzator), deschizandu-se lent robinetul de manevra pana la aprinderea flacarii. Continuarea deschiderii robinetului se va face concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii;

– stingerea tortei dupa folosire, in Iadita cu nisip;

– verificarea tiraj ului si arderii corespunzatoare.

Art. 61. Nu se permite micsorarea tiraj ului cazanului prin introducerea in canale sau in cos a unor caramizi sau alte obiecte. Reducerea tirajului se va face numai prin placa de obturare.

Art. 62. Efectuarea reviziilor si reparatiilor in interiorul cazanului si a canalului de fum este permisa numai cu luarea urmatoarelor masuri:

– scoaterea din functiune a centralei termice;

– refularea gazelor din conducta de alimentare;

– aerisirea si ventilarea incaperii, focarului si canalului de fum;

– folosirea echipamentului individual de protectie adecvat.

Art. 63. Canalul termic dintre cladirea centralei termice si cladirea statiei de reglare si masurare (SMR) va fi astupat cu dopuri etanse, pentru a se impiedica eventualele infiltratii de gaze pe canal.

Art. 64. Instalatiile tehnologice aferente conductelor magistrale vor fi echipate cu paratrasnet si prize de impamantate, care vor fi verificate conform reglementarilor in vigoare.

Art. 65. Se interzice pastrarea materialelor inflamabile in incinta instalatiilor tehnologice aferente conductelor de gaze.

Art. 66. (1) In instalatiile tehnologice aferente conductelor de gaze se interzice curatarea pardoselilor, capacelor de canale, carcaselor, podetelor metalice, covoarelor PVC, cu materiale usor inflamabile (benzina, condensat, gazolina, petrol). Curatarea acestora se va face numai cu motorina. in locurile si in conditiile stabilite de catre conducatorul locului de munca.

(2) Operatiile de spalare-degresare a pieselor numai in locurile destinate acestui scop, in afara incaperilor tehnologice.

Art. 67. Pastrarea combustibililor, lubrifiantilor si odorizatorului se va face in depozite speciale, respectandu-se normativele tehnice si PSI in vigoare.

Art. 68. Transportul si manipularea lichidelor inflamabile si a odorizatorului se vor efectua cu mijloace destinate special acestui scop, folosindu-se echipamentul de lucru si protectie adecvat.

Art. 69. Personalul care manipuleaza substante inflamabile sau odorizante in mod obligatoriu se va spala pe maini si pe fata cu apa si sapun dupa efectuarea operatiilor si inaintea meselor.

Art. 70. Se interzice folosirea combustibililor, lubrifiantilor, odorizantului si condensatului in alte scopuri decat cele destinate prin procesul tehnologic, respectandu-se zilnic doza maxima admisa.

Art. 71. (1) Incaperea odorizatoarelor cu odorant va fi reglementata in functie de tipul instalati ei, prin instructiuni specifice locului de munca, afisate la punctele de odorizare, verificandu-se zilnic respectarea do zei maxime admise.

(2) Pentru depistarea mai usoara a unor emanatii de gaze, periodic, se vor realiza doze marite de odorizare, fara a se depasi insa doza maxima pentru o luna.

Art. 72. Scurgerile de lichi de inflamabile sau de odorant (in instalatii, depozite, rampe de incarcare) vor fi anuntate imediat sefului ierarhic.

Art. 73. Toate podetele si instalatiile tehnologice vor fi dotate protectie fixate corespunzator. pasarelele din cu balustrade de

Art. 74. Conductele si instalatiile care lucreaza la temperatura peste 550C vor fi izolate termic.

Art. 75. (1) Scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electroenergetice va fi urmata, in mod obligatoriu, de:

– blocarea dispozitivelor de actionare-comanda in pozitia deschis si montarea indicatoarelor de avertizare cu inscriptia: „Nu cuplati, se lucreaza!”;

– verificarea lipsei de tensiuni la toate fazele, conform normelor in vigoare;

– legarea scurtcircuitoarelor.

(2) Repunerea sub tensiune a acestor instalatii se va face numai dupa evacuarea tuturor persoanelor, materialelor si sculelor din vecinatatea acestora.

Art. 76. (1) Orice deranjament in instalatiile electroenergetice va fi adus la cunostinta imediat sefului ierarhic superior de catre personalul de serviciu.

(2) Remedierea deranjamentelor va fi facuta numai de catre persoane calificate si autorizate si care au atributii de serviciu in acest scop.

(3) Pana la remedierea defectelor instalatii lor de iluminat, personalul de serviciu va folosi iluminatul de siguranta fix sau lampile portative in constructie antiex.

Art. 77. Reviziile si reparatiile echipamentelor tehnice, planificate, se fac respectandu-se graficul de revizii si reparatii, intocmit conform reglementarilor in vigoare.

Art. 78. Este interzis a se utiliza aparatura de masura si control defecta, cu sigiliul rupt sau cu termenul de scadenta la verificare depasit.

Art. 79. (1) Inlocuirea sigurantelor fuzibile si a Iampilor arse, de catre persoane necalificate si neautorizate pentru aceasta operatiune, este interzisa. Se interzice, de asemenea, folosirea sigurantelor fuzibile improvizate.

(2) Inlocuirea sigurantelor fuzibile se face numai cu tipul prevazut in documentatia tehnica.

Art. 80. (1) Legarea la pamant a partilor metalice ale diverselor instalatii aferente conductelor magistrale pentru transportul gazelor naturale se efectueaza conform reglementarilor in vigoare, astfel:

– partile metalice ale instalatiilor si ale echipamentelor electroenergetice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, insa in mod accidental ar putea fi puse sub tensiune, se vor lega la pamant prin prize a caror rezistenta nu va depasi 4 ohmi;

– instalatiile mecanice aeriene de gaze din diversele statii, conductele magistrale langa traversarile aeriene si langa imbinarile electroizolante, baracile metalice fara instalatii electrice, se vor lega la pamant prin prize a caror rezistenta nu va depasi 10 ohmi.

(2) In cazul conductelor protejate catodic, priza de pamant va fi realizata obligatoriu cu ajutorul unor anozi reactivi, in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare. Pentru cele doua tipuri de instalatii, specificate la punctul 1 de mai sus, se admite si executarea unei prize comune. In acest caz, rezistenta prizei nu va depasi 1 ohm.

Art. 81. (1) Instalatiile de legare la pamant vor fi verificate conform reglementarilor in vigoare.

(2) Rezultatul masurarilor va fi inscris intr-un registru special, pastrat la sediul formatiei operative de lucru.

(3) Prizele ale caror rezistente au fost gasi te necorespunzatoare, vor fi remediate imediat.

Art. 82. In timpul masurarilor este interzisa atingerea prizei de pamant, a conductorilor de masurare, a electrozilor auxiliari si a partilor neizolate din instalati a care se masoara.

Art. 83. (1) La saparea gropilor si santurilor pentru instalatiile electroenergetice vor fi luate masurile de securitate prevazute in normele in vigoare tinand cont de conditiile locale ale terenului. In zone cu alunecari de teren, se interzice efectuarea de lucrari de sapatura fara consolidarea malurilor

(2) Gropile si santurile neacoperite din locurile carosabile sau frecventate de pietoni, vor fi marcate prin ingradiri prevazute ziua cu placute avertizoare si noaptea cu felinare rosii.

Art. 84. Lucrarile in caminele de cabluri se vor executa cu respectarea normelor in vigoare si de catre cel putin doua persoane, din care una va lucra efectiv in camin, iar cea de-a doua se va afla in permanenta la gura caminului, urmarind si ajutand desfasurarea lucrarilor din camin.

Art. 85. (1) Grupurile electrogene de rezerva vor fi amplasate in incaperi care nu prezinta pericol de a se crea o atmosfera cu gaze.

(2) Gazele rezultate din functionarea grupurilor e1ectrogene vor fi dirijate in atmosfera prin tevi de esapare, astfel incat sa se evite orice posibilitate de asfixiere, explozie sau incendiu.

(2) Nu se admite depozitarea vaselor cu combustibilul de rezerva in incaperea grupurilor electrogene.

Art. 86. (1) Grupurile electrogene de rezerva vor fi mentinute apte de pornire in tot timpul functionarii utilajelor care urmeaza a fi alimentate. In aceasta perioada nu se vor executa la acestea decat reviziile si reparatiile strict necesare.

(2) De asemenea, acolo unde exista, se vor verifica si executa periodic, atat declansarea incalzitoarelor electrice cat si completarea rezervei de aer comprimat pentru demaraj.

(3) Dupa pornirea grupurilor electrogene de rezerva, la atingerea turatiei nominale, deci la realizarea tensiunii si frecventei nominale, generatorul de curent alternativ nu se va cupla la instalati a de consum decat dupa deconectarea alimentarii de la sursa exterioara de energie electrica.

Art. 88. Bateriile de acumulare vor fi instalate in incaperi sau boxe separate si bine aerisite. Se interzice instalarea acestora in camera manevrantului sau alte incaperi in care isi desfasoara activitatea personalul de exploatare.

Art. 89. (1) In incaperile continand baterii de acumulatoare este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu.

(2) In incaperile cu baterii de acumulatoare este interzisa folosirea focului deschis si/sau a sculelor sau dispozitivelor care produc scantei.

Art. 87. (1) Alimentarea cu combustibili lichizi a grupurilor electrogene de rezerva se va efectua numai cu toate grupurile din incaperea respectiva oprite. Dupa operatia de alimentare, incaperea va fi aerisita.

Art. 90. (1) Imbracamintea stropita cu electrolit va fi imediat spalata in locurile respective, mai intai cu apa si apoi cu solutie de soda calcinata (pentru electrolitii acizi), respectiv cu o solutie de acid boric (pentru electrolitii bazici).

(2) Persoana care a fost stropita pe piele cu electrolit se va spala imediat cu multa apa si sapun.

NORME SPECIFICE SI ALTE PRESCRIPTII COMPLEMENTARE PREZENTELOR NORME

NSPM pentru activitatea de prospectiuni si explorari geologice

NSSM pentru activitatea de extractie a gazelor naturale

NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice

NSPM pentru activitatea de telecomunicatii

NSSM pentru alimentare a cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice

NSPM pentru prelucrarea metalelor pnn deformare plastica la cald

NSSM pentru sudarea si taierea metalelor

NSSM pentru activitatea de vopsire

NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimate

NSSM pentru lucrarile de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

NSSM pentru transporturi rutiere

NSSM pentru transporturi pe calea ferata

Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

NSSM la lucrarile de foraj sonde de hidrocarburi

NSSM pentru extractia titeiului

Faci un comentariu sau dai un răspuns?