NSPM 48 – Norme pentru telecomunicatii

NSPM 48
Norme de protectie a muncii pentru telecomunicatii

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala , care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de protectie a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca , sistem compus din:

– Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate.

– Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza .

Structurarea sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urma reste corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii, practicata in Normele generale de protectie a muncii.

Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc.

– Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;

– Sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca ;

– Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii;

– Mediul de munca : ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca .

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina de munca -mijloace de productie-mediu de munca , propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si protectia in munca , baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;

– cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general prezentat „Normele specifice de protectie a muncii pentru telecomunicatii” au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul protectiei muncii pentru aceasta activitate, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc sa existe cel putin o ma sura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca .

Structurarea acestei norme s-a facut pe subactivitati, prevederile urmand o ordonare logica , corerspunza toare succesiunii si importantei proceselor de munca specifice prin care se defineste activitatea globala de telecomunicatii.

De asemenea, in cadrul fiecarui proces de munca s-a urmarit respectarea succesiunii operatiilor efectuate de executant in baza sarcinii sale de munca .

In vederea explicita rii terminologiei de protectie a muncii utilizata pe parcursul normei, a fost adaugata la aceasta, in anexa , un ghid de terminologie.

Pentru ca normele specifice sa ra spunda cerintelor actuale si din punct de vedere al formei de prezentare, in corelatie cu alte acte legislative si normative, s-a procedat la includerea in continut a unor subtitluri, prin care se precizeaza problematica tratata in articolele ce urmeaza , facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. – Normele specifice de protectie a muncii pentru telecomunicatii cuprind prevederi pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatea de telecomunicatii (inclusiv intretinere).

Scop

Art. 2. – Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca (executant-sarcina de munca -mijloace de productie-mediu de munca ).

Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice, care utilizeaza in activitatea de telecomunicatii persoane angajate cu contract de munca sau sub alta forma legala .

Art. 4. – (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de telecomunicatii se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in ANEXA 1.

Art. 5. – Unitatea care desfasoara activitati de telecomunicatii este obligata sa elaboreze si sa aplice instructiuni proprii de protectie a muncii, pentru toate cazurile particulare in care apar si alti factori decat cei specifici.

Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa , tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca .

2. Prevederi comune tuturor proceselor de munca din activitatea de telecomunicatii

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. – Toate procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de persoane care poseda prega tire tehnica corespunzatoare si care au fost desemnate in acest scop.

Art. 8. – Repartizarea la locurile de munca la inaltime se va face numai dupa atestarea scrisa ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru lucrul la inaltime.

2.2. Instruirea personalului

Art. 9. – Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 10. – Personalul muncitor calificat si necalificat trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la lucrul in conditii de protectie a muncii, precum si cele specifice lucrarilor ce urmeaza a le executa.

Art. 11. – Instructajul de protectie a muncii se efectueaza tuturor persoanelor care depun o activitate cu caracter direct productiv, de manipulare, transport, intretinere, reparatii etc., precum si celor care prin natura obligatiilor profesionale conduc aceste activitati.

Art. 12. – (1) Personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in incinta statiilor de cale ferata va fi instruit si examinat in afara prevederilor din prezentele norme si asupra prevederilor specifice lucrului in statiile de cale ferata , cuprinse in „Normele specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata „.

(2) Personalul care isi desfasoara activitatea in zona ca ilor ferate electrificate va fi instruit, examinat si autorizat pentru lucru in zona .

Art. 13. – Personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in statiile de electroalimentare (instalatii electrice, tablouri de distributie, statii de energie, baterii de acumulatoare) va fi instruit si examinat in afara prevederilor din prezentele norme si asupra prevederilor cuprinse in NSPM privind utilizarea energiei electrice.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 14. – Toti lucratorii din activitatea de telecomunicatii sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie adecvat, conform „Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie” emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 15. – Inainte de inceperea lucrului, persoanele special desemnate in acest scop vor verifica starea si functionarea uneltelor, sculelor, utilajelor si dispozitivelor ce urmeaza sa fie utilizate si vor lua masuri pentru a nu fi folosite decat cele corespunzatoare din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 16. – Este interzisa utilizarea sculelor sau uneltelor care prezinta defectiuni.

Art. 17. – Este interzisa modificarea sculelor sau oricarui alt echipament tehnic prin improvizatii.

Art. 18. – Este interzisa schimbarea locului de munca fara avizul sefului de formatie.

Art. 19. – In locurile de munca din incinte unde existariscul de intoxicare cu diferite gaze sau de asfixiere, inceperea lucrarilor este permisa numai dupa ventilarea spatiului si verificarea prin probe a atmosferei din spatiul respectiv.

Art. 20. – Pentru lucrarile de sudare se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de oxiacetilena , a transformatoarelor de sudare electrica , precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul suda rii electrice. Transformatoarele de sudare vor fi legate la pamant, iar cablurile vor fi amplasate si protejate astfel incat sa nu fie deteriorate.

Art. 21. – La locurile de munca permanente si fixe se vor afisa obligatoriu instructiunile de folosire a utilajelor, instalatiilor, aparatelor si indicatoarelor de protectie conform standardelor in vigoare.

Art. 22. – Echipamentele tehnice din incaperile de lucru vor fi fixate si vor fi dotate cu dispozitive de protectie in buna stare. De asemenea, ele vor avea afisate instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii.

Art. 23. – In salile de echipamente de telecomunicatii, locurile de trecere si spatiile din jurul echipamentelor vor fi complet libere; este interzisa ocuparea lor cu materiale sau cu aparataj inutil. Locurile de munca vor fi mentinute in stare de curatenie.

Art. 24. – Este interzis sa se execute operatii de inlocuiri, reparatii, interventii de orice fel la echipamentele de telecomunicatii sau la alte echipamente tehnice folosite in procesul de munca de catre persoane care nu au aceasta sarcina de serviciu.

Art. 25. – Incalzirea spatiilor de munca din cladiri va fi asigurata in perioada rece, in functie de temperatura exterioara , in limitele stabilite de Normele generale de protectie a muncii.

Art. 26. – Instalatiile de ventilare si climatizare vor fi mentinute in buna stare, urmarindu-se functionarea lor la parametrii proiectati.

Art. 27. – La toate locurile de munca permanente din spatii inchise unde existariscuri de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau vibratii, se vor efectua masuratori in vederea depistarii concentratiilor/nivelurilor maxim admisibile si a anihilarii surselor acestora.

Art. 28. – Iluminatul natural si artificial se va realiza astfel incat sa asigure o buna vizibilitate la locurile de munca .

Art. 29. – Corpurile de iluminat trebuie Curatate periodic.

Art. 30. – Toate spatiile din incintele statiilor si centrelor vor fi prevazute cu iluminat de siguranta .

Art. 31. – In incaperile de lucru se vor monta placi avertizoare si afise sugestive pe teme de protectie a muncii, referitoare la activitatile efectiv prestate in spatiul respectiv.

Art. 32. – In cazul incaperilor de lucru in care se gasesc instalatii prin a ca ror manevrare sau atingere se pot produce accidente, pe usile acestora se vor afisa indicatoare de avertizare (conform standardelor in vigoare). Aceste tablite se vor fixa si pe usile incaperilor in care sunt instalatii de ianlta tensiune, instalatii sub presiune, transformatoare, sali de relee, centrale de telecomunicatii.

Art. 33. – Zilnic, inaintea inceperii lucrului, seful de formatie va verifica starea de sanatate si oboseala a lucratorilor. Daca in urma examina rii se constata ca unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala , sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau droguri, nu vor fi admise la lucru.

Art. 34. – La repartizarea lucrarilor pe muncitori, seful de formatie va indica procedeul corect de lucru (neriscant) si masurile corespunzatoare, va verifica starea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectiva .

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 35. – La exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Art. 36. – Sefii de compartimente sunt obligati sa solicite periodic verificarea instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice pe care le au in dotare si sa verifice imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, precum si existenta legaturilor vizibile de protectie.

Art. 37. – (1) Cei care exploateaza si executa manevre la instalatiile, echipamentele si utilajele electrice, trebuie sa verifice inainte de inceperea lucrului imposibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune, precum si existenta legaturilor vizibile de protectie.

(2) Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice care prezinta pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legaturile de protectie desfacute sau nu au fost verificate din punctul de vedere al asigura rii protectiei impotriva electrocutarii.

Art. 38. – Lucrarile care se executa asupra instalatiilor electrice de joasa si inalta tensiune vor fi organizate si desfa surate in conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii (NSPM) pentru transportul si distributia energiei electrice si Normele specifice de protectie a muncii (NSPM) pentru utilizarea energiei electrice.

Art. 39. – Lucrarile fara intreruperea tensiunii se vor executa numai in cazurile speciale, cand instalatia nu poate fi intrerupta fara sa fie afectate instalatii importante de telecomunicatii, cu luarea tuturor masurilor de protectie, muncitorul care executa lucrarea fiind asistat de alt lucrator, instruit pentru supravegherea lucrarii si interventie urgenta in caz de accident.

Art. 40. – La executarea lucrarilor noi, de suporti, cabluri etc., punerea sub tensiune se va face cu respectarea tuturor prescriptiilor de la capitolul 4, privitor la instalarea, exploatarea si intretinerea echipamentelor telefonice, telegrafice si de transmisiuni.

Art. 41. – La montarea scurtcircuitoarelor de protectie trebuie sa se respecte urmatoarea ordine a operatiilor:

a) verificarea lipsei tensiunii;

b) legarea scurtcircuitorului la pamant;

c) legarea scurtcircuitorului la bornele de faza .

La demontarea scurtcircuitoarelor se va proceda mai intai la dezlegarea scurtcircuitorului de la bornele de faza , dupa care se va dezlega scurtcircuitorul de la pamant.

Art. 42. – Este interzisa folosirea mijloacelor de protectie care nu au fost verificate periodic, care nu au corespuns la verificari, a ca ror data de valabilitate a expirat, care prezinta defecte vizibile, sunt murdare sau nu corespund tensiunii nominale a instalatiei la care ar trebui utilizate; inainte de fiecare folosire a unui mijloc de protectie, lucratorul respectiv este obligat sa faca verificarile de mai sus si sa nu utilizeze mijlocul care nu corespunde.

Art. 43. – Lucrarile pe stalpii folositi in comun (circuite de telecomunicatii si de energie electrica ) se vor face numai dupa ce toate circuitele au fost scoase de sub tensiune si s-a confirmat in scris scoaterea de sub tensiune.

Art. 44. – La locul unde se lucreaza , circuitele electrice vor avea montate dispozitive mobile de scurtcircuitare si legare la pamant. La locul de alimentare a liniilor electrice scoase de sub tensiune se vor afisa indicatoare de avertizare.

Art. 45. – Circuitele de radioficare vor fi deconectate de la amplificator si legate la pamant prin comutatoare. Pe manerul comutatorului se va afisa indicator de avertizare. Aceleasi masuri se vor lua si atunci cand se va lucra la montarea de noi circuite, sau la intinderea circuitelor existente la radioficare care sunt montate pe stalpii folositi in comun.

Art. 46. – Se pot executa in circuitele de telecomunicatii cu tensiuni pana la 240 V inclusiv, montate pe stalpii folositi in comun, fara scoaterea de sub tensiune a celorlalte circuite precum si a circuitelor proprii, urma toarele lucrari :

a) Lucrari la linii de radioficare de 30 V:

– ridicari de deranjamente;

– racorduri sau desfiintari de bransamente;

– Inlocuiri la limitatoare;

– Inlocuiri de izolatoare;

– conectari si deconectari de transformatoare;

– inlocuiri de sigurante la transformatoare;

– inlaturari de scurtcircuite la linii si bransamente;

– inlaturarea oxidarilor la punctele de contact sau la legaturile dintre conductoarele izolate si cele neizolate;

b) Lucrari la linii de radioficare 120 – 240 V:

– inlaturarea deranjamentelor;

c) La bransamente si cabluri telefonice:

– racordari de bransamente;

– desfiintari de bransamente si cabluri;

– ridicari de deranjamente;

– lucrari de intretinere curenta (revizii tehnice).

Lucrarile enumerate in prezentul articol se executa la circuitele de telecomunicatii montate pe stalpii folositi in comun numai in cazul cand acestea sunt montate sub circuitele de energie electrica .

Art. 47. – La traversarea stra zilor sau a drumurilor cu conductori izolati sau neizolati, acestia nu vor fi lasati sa atarne pe jos, ci se vor ridica destul de sus, in asa fel incat sa nu constituie obstacole pentru circulatia normala a vehiculelor si pietonilor.

Art. 48. – Este interzis sa se atinga in mod simultan doi conductori ai unui circuit de telecomunicatii (telefonic sau de radioficare).

Art. 49. – Lucrarile care prezinta pericol de electrocutare se vor executa sub supravegherea sefului de echipa .

Art. 50. – Este interzisa nerespectarea distantelor minime admise fata de elementele care sunt sub tensiune sau care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art. 51. – Atat timp cat cablurile nu sunt conectate la priza de pamant, atingerea invelisului metalic sau a conductelor nu este permisa decat cu manusi electroizolante.

Art. 52. – Saparea gropilor sau santurilor pentru diferite lucrari la cablurile existente se face numai cu cizme (galosi) si manusi de cauciuc.

Incepand de la 0,4 m adancime, se va sa pa numai cu ajutorul lopetilor, nefolosindu-se nici un fel de alte unelte, pentru a evita pericolul de electrocutare.

Art. 53. – In apropierea cablurilor dezgropate, se vor afisa indicatoare de avertizare.

Art. 54. – Toate prizele de electroalimentare ca si cordoanele prelungitoare, alimentate cu tensiuni mai mari de 60 V, trebuie echipate cu prize tip „Schuko”, adica cu un contact separat pentru firul de masa .

Art. 55. – Nu se admite sa se lucreze la instalatiile electrice cu mainile ude sau umede.

Art. 56. – Legarea telefoanelor de serviciu, necesare la lucrari de instalare sau interventie, se face numai prin intermediul bobinelor translatoare, cu carcasele legate la pamant si avand tensiunea de incercare a izolatiei intre bobinajul primar si cel secundar de cel putin 1800 V.

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 57. – In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. In acest scop, pe usa de acces se vor monta placute avertizoare.

Art. 58. – Este interzis accesul in spatiile cu pericol de explozie al tuturor persoanelor straine. Pe usile de acces ale acestor spatii se vor afisa indicatoare de avertizare.

Art. 59. – Este interzis fumatul in alte locuri decat cele stabilite prin normele tehnice PSI.

Art. 60. – Este interzisa pastrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti etc., in alte locuri decat cele destinate acestui scop.

Art. 61. – Fiecare inca pere in care exista echipamente de telecomunicatii va fi dotata cu extinctoare cu bioxid de carbon.

Art. 62. – In cazul producerii incendiilor la tablourile electrice sau instalatiile de forta nu se admite folosirea extinctoarelor cu spuma , ci numai a celor cu bioxid de carbon.

Art. 63. – In caz de incendiu se va intrerupe imediat alimentarea cu energie electrica a sectoarelor incendiate si a celor amenintate de incendiu. Se va proceda imediat la stingerea incendiului.

3. Instalarea, exploatarea si intretinerea retelelor urbane si interurbane de telecomunicatii

3.1. Prevederi generale

Art. 64. – Pentru Lucrarile executate la inaltime sau in canaliza ri de adancime este obligatorie verificarea zilnica , inainte de inceperea lucrului, a centurilor si cordoanelor de siguranta , a scarilor (extensibile, de catarat pe stalpii de beton), a ghearelor (scaritelor) de catarat pe stalpii de lemn.

Art. 65. – Este interzisa folosirea echipamentelor defecte sau a scarilor de inaltime necorespunzatoare in comparatie cu inaltimea de lucru.

Art. 66. – In cazul utiliza rii scarilor extensibile, lucrarea se va executa in echipa formata din doua persoane, dintre care una va sprijini scara.

Art. 67. – Sculele nu vor fi purtate in buzunarele salopetei, ele vor fi transportate in cutii sau genti de lucru.

Art. 68. – In timpul lucrului la inaltime aparatele si sculele trebuie asigurate contra ca derii.

Art. 69. – Este interzisa stationarea oamenilor, vehiculelor etc., sub locul de munca situat la inaltime.

Art. 70. – Pentru lucrarile la inaltime se vor respecta si celelalte masuri prevazute de Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.

Art. 71. – La transportul si manipularea materialelor necesare pentru instalarea, exploatarea si intretinerea retelelor urbane si interurbane de telecomunicatii se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art. 72. – In cazul utilizarii mijloacelor mecanice de ridicare si manipulare, prinderea materialelor, pieselor de ridicat se va face cu dispozitive speciale, certificate, care sa asigure prinderea corecta si echilibrata a acestora.

Art. 73. – Se interzice ca la prinderea subansamblelor sa se foloseasca lanturi sau cabluri care nu au poansonate sarcina maxima de ridicat.

Art. 74. – (1) Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ridicat se va efectua in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare si ale ca rtilor tehnice respective.

(2) Personalul muncitor de diferite meserii care utilizeaza ocazional instalatiile de ridicat trebuie sa fie autorizat ca lega tor de sarcini, in conformitate cu prescriptiile ISCIR.

Art. 75. – La traversarea strazilor sau drumurilor cu conductori izolati sau neizolati, acestia nu vor fi lasati sa atarne pe jos. Conductorii se vor tine cu mana, fiind interzisa legarea lor de centura sau infasurarea in jurul corpului.

Art. 76. – In cazul lucrarilor de instalare, exploatare si intretinere a retelelor de telecomunicatii in zone situate pe drumurile publice se vor lua masuri de acoperire a locurilor de munca cu indicatoare de protectie (de interzicere a accesului si de avertizare) si de dirijare a circulatiei pietonilor si vehiculelor pe trasee ocolitoare, cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii ca i ferate.

Art. 77. – Este interzisa traversarea cu circuite de telecomunicatii peste LEA (exclusiv bransamentele cu fire izolate sau circuite de alimentare a mijloacelor de transport in comun – tramvai, troleibuze); Lucrarile se vor realiza numai prin subtraversa ri.

Art. 78. – Executarea lucrarilor pe trasee comune cu LEA sau cu retelele de radioficare este permisa numai dupa scoaterea lor de sub tensiune.

Art. 79. – Manipularea obiectelor metalice lungi (tevi, conductori, cabluri etc.) in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune se va realiza numai sub supravegherea sefului de lucrare.

Art. 80. – Pistoalele de implantat bolturi vor fi folosite numai de lucratori care au depasit varsta de 18 ani si sunt autorizati in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 81. – Este obligatoriu ca inainte de darea in folosinta sa se controleze ca fiecare pistol sa aiba talonul de control si cartea tehnica.

Art. 82. – Tragerea cu pistolul de implantat bolturi se va executa numai dupa ce s-a montat aparatoarea de protectie de la gura tevii, iar cuva a fost impinsa pana la refuz in vederea arma rii si numai perpendicular pe perete.

Art. 83. – Dupa introducerea tubului – cartus, inchiderea pistolului se va face cu atentie, directia tevii fiind spre perete.

Art. 84. – La transportul, depozitarea si folosirea tuburilor – cartus se vor respecta prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive.

Art. 85. – Sunt obligatorii curatarea si ungerea pistolului zilnic la incetarea lucrului. Daca intr-un schimb se trag mai mult de 100 de bolturi, atunci curatarea se va face dupa fiecare lot de tragere.

Art. 86. – (1) Daca percutia nu s-a produs, se repeta tragerea, iar in caz de recidiva se va lasa pistolul cateva secunde, dupa care se schimba pozitia cartusului sau incarcatura.

(2) Nu se va repeta tragerea unui nou bolt in locul in care nu s-a putut fixa boltul de la prima tragere.

Art. 87. – Pistoalele se vor pa stra in cutii metalice, depozitate in incaperi lipsite de umezeala .

Art. 88. – Repararea pistoalelor se va realiza numai de persoane autorizate in acest sens; piesele se vor inlocui numai cu piese de schimb originale.

Art. 89. – Inainte de utilizarea pistolului se va verifica sa nu existe nici o persoana in zona de tragere si in spatele peretelui respectiv.

Art. 90. – Nu se va lasa din mana pistolul incarcat, iar descarcarea se va face numai cu teava ridicata in sus.

Art. 91. – Se interzice implantarea bolturilor in materiale perforabile, care pot forma aschii, in piese elastice (cu posibilitati de arcuire), la o distanta mai mica de 5 cm de muchia zidului, in gauri care ar putea provoca devieri sau in pereti pe care apara toarea de protectie de la gura tevii nu calca complet.

Art. 92. – Este interzisa utilizarea pistoalelor de implantat bolturi in incaperi unde exista pericol de explozie sau incendiu.

Art. 93. – La utilizarea pompelor submersibile, acestea se vor porni numai dupa scufundarea in apa .

Art. 94. – La utilizarea dispozitivului de forat orizontal, tractorul care ii asigura manevrarea va fi amplasat la cel putin 2 m de groapa unde lucreaza dispozitivul.

Art. 95. – Burghiul elicoidal sau tijele dispozitivului de foraj nu se vor schimba in timpul functionarii acestuia.

3.2. Instalarea stalpilor

Incarcarea – descarcarea si transportul stalpilor

Art. 96. – Este interzisa descarcarea stalpilor din mijloacele de transport de catre lucratori care au efectuat 8 ore de serviciu, fara sa fi avut in prealabil un repaus de cel putin 2 ore.

Art. 97. – Descarcarea stalpilor de pe platformele vagoanelor de cale ferata trebuie sa inceapa numai dupa oprirea vagonului si asigurarea lui cu frana de mana sau cu saboti.

Art. 98. – In cazul descarcarii mecanizate a stalpilor, vagoanele, vor fi garate in locuri unde au acces mijloacele de incarcare – descarcare mecanizate.

Art. 99. – Este interzisa descarcarea stalpilor in timpul noptii in statiile unde nu se poate asigura o buna iluminare a rampei.

Art. 100. – (1) La descarcarea manuala a stalpilor din vagoane se vor lua masuri pentru prevenirea rostogolirii lor libere.

(2) Seful de echipa are obligatia sa verifice luarea acestor masuri.

Art. 101. – La descarcarea stalpilor din vagoane cu obloane, deschiderea obloanelor se va face numai la comanda sefului de echipa .

Art. 102. – La descarcarea manuala , antrenarea stalpilor din vagon se va face numai cu mijloace corespunzatoare (bare de otel, razuri tip PTT).

Art. 103. – Lucratorii care actioneaza la descarcarea stalpilor nu vor sta in perimetrul stalpului ce se rostogoleste din vagon.

Art. 104. – (1) Descarcarea stalpilor din autovehicule se va face numai prin spatele autovehicului.

(2) Este interzisa descarcarea stalpilor prin pornirea masinii si trantirea lor la pamant.

Art. 105. – Inainte de descarcarea stalpilor din mijloacele de transport se vor inlatura de pe teren toate obstacolele ce ar putea impiedica descarcarea si transportul acestora.

Art. 106. – La incarcarea – descarcarea cu mijloace mecanizate a stalpilor se vor lua masuri sa nu se intre cu bratul macaralei in zona de influenta a liniei electrice si sa nu se atinga cu stalpul liniile electrice aflate sub tensiune.

Art. 107. – Este interzisa patrunderea si stationarea orica rei persoane in zona periculoasa de cadere sau rasturnare a bratului macaralei sau in spatiul util de manevrare.

Art. 108. – Inainte de inceperea lucrului cu dispozitivul de incarcat si descarcat stalpi, conducatorul formatiei de lucru va verifica buna functionare a sistemului de franare a cablului de care este prins carligul de sarcina .

Art. 109. – (1) Conducatorul operatiei va supraveghea in permanenta miscarile dispozitivului.

(2) Daca observa ca in drumul sau stalpul prins de dispozitiv este impiedicat de un obstacol, va ordona oprirea dispozitivului si inlaturarea obstacolului.

Art. 110. – La manipularea stalpilor impregnati se va purta obligatoriu echipament individual de protectie, iar lucratorii isi vor spa la cu sa pun toate partile corpului atinse de impregnant.

Plantarea si armarea stalpilor

Art. 111. – (1) Operatiile de plantare a stalpilor se vor executa numai sub supravegherea si dirijarea conducatorului formatiei de lucru.

(2) La executarea operatiei, stalpul va fi lasat in groapa lent, fara smucituri. Muncitorul care manevreaza stalpul in groapa il va apa sa de sus in jos, la baza , numai cu un dispozitiv adecvat (raz sau tapina ).

Art. 112. – In timpul cat stalpul este suspendat de macara este interzis sa se treaca pe sub el.

Art. 113. – Dezlegarea carligului de punctul de fixare pe stalpi se va face numai dupa ce stalpul s-a asezat pe fundul gropii.

Art. 114. – Este interzis sa se ridice cu dispozitivul de plantat stalpi greuta ti mai mari decat sarcina indicata .

Art. 115. – (1) Manevrarea stalpilor cu ajutorul macaralelor pentru incarcare – descarcare in si din mijloacele de transport sau pentru plantare se va face numai la comanda legatorului de sarcina , lent si fara socuri.

(2) Coborarea stalpului se va face lent, numai din motor; se interzice coborarea din frana .

(3) Pentru evitarea balansarii, stalpul va fi dirijat de doi lucratori , cu ajutorul funiilor.

Art. 116. – La plantare se va evita ridicarea stalpului deasupra solului, manevra desfasurandu-se astfel incat acestea sa alunece lent in groapa .

Art. 117. – Dezlegarea carligului macaralei se va face numai dupa fixarea stalpului in groapa si baterea pamantului in jurul stalpului pana la 1/3 din adancimea gropii.

Art. 118. – La desfiintarea liniilor de stalpi, automacaraua se va utiliza numai dupa ce stalpii au fost in prealabil dislocati, prin sapare, de terenul in care au fost plantati.

Art. 119. – Cand plantarea stalpilor se face manual, se va asigura numarul de lucratori necesar conform tabelului.

In cazul in care terenul in care se executa plantarea este inclinat si accidentat (vai, pante de deal sau de munte), numarul de lucratori se va mari astfel incat sa se respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 120. – La plantarile manuale in teren accidentat este obligatorie retinerea stalpului in planul de ridicare pana la terminarea operatiei. Franghiile de retinere vor fi solid fixate de varful stalpului, iar muncitorii care le manevreaza se vor plasa astfel incat sa nu se afle in zona de cadere a stalpului.

Art. 121. – Este interzis sa se foloseasca pentru ridicarea stalpilor dispozitive si scule improvizate (lopeti, pari, razuri, scari etc.).

Art. 122. – La manevrarea furcilor sau tapinelor se interzice lucratorilor sprijinirea cozilor acestora pe piept; ele se vor sprijini in pamant.

Art. 123. – La utilizarea tapinelor, acestea se vor fixa astfel incat sa se impiedice rasucirea si caderea stalpului.

Art. 124. – Acolo unde, pe o raza egala cu 1,5 ori lungimea stalpului de telecomunicatii, exista racorduri electrice, nu se va lucra la plantare decat dupa intreruperea alimentarii acestora cu energie electrica .

3.3. Lucrul pe stalpi

Art. 125. – Lucrul pe stalp va incepe numai dupa ce lucratorul a verificat fixarea scaritelor si a cordonului centurii de siguranta .

Art. 126. – Este interzis ca lucratorul sa se sprijine pe o singura scarita .

Art. 127. – Inainte de a incepe urcarea pe stalp, lucratorul trebuie sa verifice rezistenta si stabilitatea stalpului.

Art. 128. – In cazul stalpilor care nu au fost plantati definitiv sau care nu prezinta siguranta , se vor lua urma toarele masuri:

a) sprijinirea stalpului cu furci sau tapine, prin legarea de un alt stalp nou (la inlocuirea stalpilor dintr-o linie existenta ), sau prin plantarea unui stalp ajutator, executandu-se o ancorare provizorie, dupa caz;

b) supravegherea si dirijarea operatiilor de fixare si urcare de catre seful de formatie.

Art. 129. – Se interzice urcarea si lucrul pe stalpii de colt in interiorul unghiului de tragere a firelor (in partea dina untrul coltului).

Art. 130. – Se interzice lucratorilor sa aseze sculele si uneltele pe traverse sau sa infiga toporasul in stalp sau traverse.

Art. 131. – Ajutorul celui care lucreaza pe stalp va sta la o distanta de minimum 2 m de la baza stalpului pe care se lucreaza.

Art. 132. – Sculele sau materialele se vor trimite la lucratorul aflat pe stalp numai cu ajutorul franghiei si numai dupa ce s-a verificat corecta lor legare; este interzisa aruncarea lor.

Art. 133. – Se interzice modificarea dimensiunilor scarilor de ca ta rat pe stalpii de beton, marind sau micsorand deschiderea acestora.

Art. 134. – (1) Pe timp umed (ceata, ploaie sau ninsoare) si atunci cand stalpii din beton sunt acoperiti cu polei se interzice folosirea scaritelor de catarat.

(2) Se admite lucrul in cazul cand stalpii sunt acoperiti de polei numai cu conditia utiliza rii scarilor extensibile: ultima treapta a scarii se va lega obligatoriu de stalp cu franghia.

Art. 135. – Este interzis lucrul pe stalpi pe timp de ploaie, furtuna, descarcari electrice in zona de lucru.

Art. 136. – In cazul stalpilor de beton folositi in comun, muncitorii nu vor incepe lucrul decat dupa ce au verificat cu instrumente indicatoare de tensiune absenta tensiunii de defect.

Art. 137. – Daca lucratorul, prin natura sarcinii de munca, este obligat sa se urce intr-un pom, se va asigura prin legarea de copac cu cordonul centurii de siguranta .

Art. 138. – La trecerea peste liniile de cale ferata neelectrificata se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii ca i ferate.

Art. 139. – La executarea sa pa turilor pentru canalizatiile telefonice se vor respecta prevederile corespunzatoare din Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

3.4. Lucrari pentru executarea canalizatiilor telefonice

Art. 140. – Se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor, a conductelor sau a blocurilor de beton pe lizierele de protectie sau pe platformele de lucru.

Art. 141. – Pe timpul noptii este obligatorie iluminarea drumurilor, trecerilor si punctelor de acces sau de depozitare, precum si toate locurile de munca .

Art. 142. – In anotimpurile reci, locurile de trecere peste santurile de canalizatie (podete, punti de trecere, trepte, rampe de acces etc.) se vor curata de noroi, zapada, resturi de materiale si se vor presara cu materiale antiderapante.

Art. 143. – Caile de acces intre punctele periculoase (pericol de surpare, alunecare, atingere de conductori electrici sub tensiune etc.) vor fi prevazute cu ingra diri, balustrade de protectie, sageti indicatoare si alte indicatoare de protectie.

Art. 144. – Inaintea inceperii sa pa turilor este obligatorie identificarea amplasamentului instalatiilor subterane.

Art. 145. – La lucrarile unde urmeaza sa fie intalnite instalatii subterane de forta sau de transport gaze este obligatoriu sa asiste un delegat din partea unitatilor de profil.

Art. 146. – Daca in timp ce se executa sa pa tura se descopera constructii si instalatii subterane neprevazute, Lucrarile se vor intrerupe imediat, iar muncitorii vor fi evacuati pana la identificarea instalatiilor si luarea masurilor de protectie corespunzatoare.

Art. 147. – In apropierea conductelor de apa si a celor de gaz trebuie sa se evite utilizarea mijloacelor mecanice.

Art. 148. – In apropierea cablurilor electrice subterane, executarea sa pa turilor se va realiza numai dupa scoaterea lor de sub tensiune. Daca acest lucru nu este posibil, se vor respecta prevederile NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice si NSPM pentru utilizarea energiei electrice.

Art. 149. – In cazul in care pe traseul canalizatiei ra man portiuni de conductori electrici descoperite, acestea se vor proteja cu folii de PVC.

Art. 150. – Daca in timpul executarii sapaturilor apar infiltratii de gaz se va opri imediat lucrul si nu se va relua decat dupa inlaturarea cauzelor infiltrarii.

Art. 151. – Inainte de inceperea lucrarilor de sa pa tura se vor indeparta de pe amplasament apele de suprafata .

Art. 152. – La sa parea santurilor pentru canalizatia principala este obligatoriu sa se lase, la distante de circa 10 m, punti de 1 m la time, in zona carora nu se desface nici pavajul. Tunelul de subtraversare se va sapa din ambele parti, fara ca lucratorul sa intre sub punte.

Art. 153. – Stationarea muncitorilor in santuri, in gropile de sub maluri sau pe marginea gropilor, este interzisa .

Art. 154. – La prepararea betoanelor, montarea si demontarea cofrajelor si turnarea betoanelor, se vor respecta prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat.

Art. 155. – Demontarea sustinerilor planseelor camerelor de tragere dupa turnare, ca si a cofrajelor, sau eliberarea pentru circulatie, se vor face numai cu aprobarea conducatorului de lucrare.

Art. 156. – Dupa demontarea cofrajelor camerelor de tragere, pana la finisarea si refacerea pavajului in jurul acestora, se vor monta bariere sau panouri de avertizare.

Art. 157. – In timpul tencuirii, sclivisirii sau a altor lucrari de finisare a camerelor de tragere, se interzice muncitorilor care lucreaza in subteran sa fumeze.

Art. 158. – Lucrarile de intretinere curenta si periodica a camerelor de tragere sau a canalizatiilor propriu-zise se vor efectua numai in echipe formate din cel putin doua persoane, cu respectarea prevederilor art. 199 – 203.

Art. 159. – Este obligatoriu ca in ordinele de executie, in schemele si in planurile de amplasare sau in planurile de lucru ale echipelor de intretinere, sa se indice toate camerele de tragere in care exista pericolul de infiltratii de gaze sau de inductii de tensiuni periculoase.

3.5. Lucrari de cabluri si conductoare

Art. 160. – La tragerea cablurilor de pe tamburi de mari dimensiuni si greutati, in special in canalizatie, se va evita coborarea si ridicarea din nou a tamburului pe circuitele speciale pentru derulare, aflate pe sol.

Art. 161. – In cazul cand tragerea se efectueaza de pe tamburul fixat pe cricuri, acestea din urma trebuie sa fie bine fixate, iar operatia nu se va derula decat dupa verificarea orizontalita tii axului ce suporta tamburul.

Art. 162. – Lucratorul care asista la tragere in camera de tragere trebuie sa fie atent sa nu intre in zona de pericol a scripetelui ajutator.

Art. 163. – In cazul in care pe conducte sunt dopuri, inainte de tragerea cablului se scot dopurile si se aeriseste.

Art. 164. – La tragerile de cabluri prin camerele de tragere se vor respecta si prevederile art. 199 – 203 din prezentele norme.

Art. 165. – La pozarea cablului in sapaturi, toti muncitorii se vor plasa de aceeasi parte a cablului si a santului si vor lua cablul la sold (direct sau cu sablonul).

Art. 166. – La executarea lucrarilor de cabluri pe stalpii cu cutii terminale este obligatorie verificarea in prealabil a treptelor de fier.

Art. 167. – (1) La urcarea pe ferestre si pe acoperis lucrarii vor purta centura de siguranta , al ca rui cordon il vor prinde de un obiect fix si rezistent.

(2) Scarile se vor sprijini pe fatada cu ambele parti in dreptul locului unde se va lucra.

Art. 168. – Atunci cand se dau ga uri in zid se vor ocoli conductorii electrici.

Art. 169. – La identificarea circuitelor telefonice in interiorul cladirilor, mai ales la cele cu instalatii cu tuburi, se va avea grija sa nu se atinga conductorii electrici.

Art. 170. – La intrarea in poduri, pivnite, subsoluri intunecoase, pentru iluminarea traseului se vor utiliza fie instalatiile existente, fie in lipsa acestora, lanterne electrice.

Art. 171. – Pentru executarea lucrarilor in subsolurile cladirilor unde pot apare infiltratii de gaze se vor obtura toate conductele de acces ale cablurilor, fie libere, fie ocupate.

Art. 172. – La stalpii folositi in comun, se vor respecta distantele intre circuitele de telecomunicatii si cele de energie electrica stabilite prin standardele in vigoare. Este interzisa atingerea ambelor fire telefonice simultan.

Art. 173. – Se interzice scoaterea din functiune a clichetelor de la troliile mecanice si de mana folosite la tragerea cablurilor.

Inainte de a pune in functiune troliul se va verifica:

a) daca agatarea sarcinii este corect facuta ;

b) daca sarcina nu depa seste capacitatea troliului;

c) daca cablul nu este agatat de vreun obstacol.

Art. 174. – Schimbarea brusca a sensului de rotatie a troliului este strict interzisa .

Art. 175. – Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie de pe mecanismele in miscare.

Art. 176. – Personalul de deservire nu va para si troliul in timpul functionarii.

Art. 177. – La intreruperea lucrului, troliul electric va fi deconectat de la retea.

Art. 178. – Se interzice sa se tracteze cu troliul alte obiecte decat acelea pentru care a fost destinat.

Art. 179. – Instalarea si conectarea la retea sau la grupuri electrogene a troliilor electrice se va face numai de catre un electrician autorizat.

Art. 180. – Folosirea troliilor electrice se va face numai dupa punerea la pamant a tuturor partilor metalice ale utilajului.

Art. 181. – La utilizarea lansatorului de cabluri, muncitorii care rotesc tamburul se vor asigura impotriva ca derii.

Art. 182. – La manipularea tamburului se va verifica sa nu existe cuie sau aschii de lemn.

Art. 183. – Este interzisa derularea cablului in timpul ridicarii tamburului si a deplasa rii lansatorului de cablu.

Art. 184. – Se interzice lucratorilor care deruleaza cablul sa stea pe tractor.

Art. 185. – Este interzisa folosirea lansatorului de cablu pe partea laterala cu inclinare mai mare de 50.

3.6. Jonctiunea cablurilor

Art. 186. – La jonctiunea cablurilor la inaltime sunt interzise: indreptarea flacarii lampii de benzina spre franghia de sustinere a platformei, spre cort sau spre streang; asezarea oalei cu parafina topita pe platforma .

Art. 187. – In cazul utilizarii scarii extensibile la jonctionarea cablului aerian la cutia terminala , scara va fi fixata astfel incat sa depaseasca cel putin cu 1 m inaltimea streangului; treapta scarii din dreptul streangului va fi legata de acesta cu franghia.

Art. 188. – Este interzisa montarea si executarea lucrarilor la cutiile terminale pe timp de ploaie, furtuna si descarcari electrice atmosferice.

Art. 189. – Este obligatorie verificarea zilnica a starii lampilor de benzina si a sobelor de sudat; nu se vor utiliza lampile sau sobele cu neetanseitati la robinete sau garnituri.

Art. 190. – Este interzisa desfacerea lampilor de benzina sau a sobelor de sudat daca sunt aprinse sau daca in apropiere exista o sursa de flaca ra deschisa .

Art. 191. – Este interzisa orice interventie pentru repararea lampilor cu benzina in corturi sau in subteran.

Art. 192. – Lampile de benzina si sobele de sudat vor fi ferite de loviri si nu se vor transporta decat in sacul de scule sau in lada , in care vor fi bine fixate.

Art. 193. – La terminarea lucrului, zilnic, lampa de benzina si soba de sudat vor fi curatate de zgura si murda rie.

Art. 194. – Pentru lucrarile realizate in zone unde exista retele de gaze, echipele vor fi dotate obligatoriu cu aparate detectoare si vor fi instruite asupra utilizarii lor.

Art. 195. – Este interzisa folosirea tensiunilor mai mari de 24 V in interiorul camerelor de tragere.

Art. 196. – (1) La iluminarea camerelor de tragere se vor folosi numai lampi electrice portative cu maner izolat, alimentate de la acumulatoare speciale sau de la transformatoare electrice coboratoare de tensiune, conectate la cofretele electrice prin cordoane izolate in cauciuc.

(2) Este interzisa folosirea autotransformatoarelor electrice.

Art. 197. – Este interzisa amplasarea transformatoarelor de coborare pentru iluminat sau pentru ventilare in camin sau imediat langa gura caminului.

Art. 198. – (1) Inainte de a se trimite jonctorului tuciul cu aliaj topit sau oala cu parafina topita , ajutorul va verifica daca franghia macaralei sau franghia de ajutor nu prezinta defectiuni.

(2) Este interzisa prezenta oricarei persoane sub locul de munca al jonctorului sau in zona de manevrare a tuciului.

Art. 199. – Lucrarile executate in camerele de tragere se vor executa numai in echipa de doua persoane; cel de al doilea jonctor va sta permanent la gura caminului si va supraveghea desfasurarea operatiilor.

Art. 200. – In jurul caminului se vor monta panouri sau garduri de protectie; se interzice marcarea camerelor de tragere deschise numai cu scara introdusa inauntru.

Art. 201. – Pe timp de ploaie se vor fixa la gura camerelor de tragere capacele de protectie.

Art. 202. – In cazul lucrarilor realizate noaptea, camerele de tragere deschise vor fi marcate cu indicatoare de protectie luminoase.

Art. 203. – In timpul lucrului in camere de tragere situate intre sinele de tramvai, camerele vor fi acoperite cu gra tare de protectie.

Art. 204. – (1) Pentru topirea sudurii sau a parafinei este obligatorie montarea parafla ca rii, iar soba sau lampa de sudat vor fi asezate la cel putin 3 m distanta de gura camerei de tragere.

(2) Se interzice incalzirea la temperaturi mai mari de 200oC.

Art. 205. – Inainte de realizarea parafina rii jonctiunii se vor evacua din camera toate materialele si sculele care nu sunt strict necesare; de asemenea, se va inlatura orice sursa de umiditate de pe pereti, tavan si de la gura camerei de tragere.

Art. 206. – Pe timp ploios, parafina se va incalzi numai in cort si se vor monta la gura camerei de tragere stavilele circulare.

Art. 207. – Nu se va desprinde carligul franghiei de ajutor cu care se coboara oala de parafina de toarta sobei.

Art. 208. – La turnarea parafinei se interzice colectarea pica turilor in oala cu parafina inca lzita .

Art. 209. – Dupa terminarea operatiilor, oala cu parafina se lasa pana la racire la o distanta de minim 3 m de camera .

Art. 210. – Camerele de tragere situate in zone unde nu exista pericolul infiltratiilor de gaze se vor ventila prin tinerea capacelor deschise.

Art. 211. – Daca exista pericolul infiltratiilor de gaze, inainte de coborare in camera de tragere se vor lua urma toarele masuri:

a) se va efectua aerisirea naturala a camerei timp de 20 de minute, deschizandu-se si doua camere adiacente;

b) se va controla atmosfera din camera cu ajutorul detectoarelor de gaze.

Art. 212. – Daca se constata prezenta unor emanatii de gaze, se efectueaza obturarea tuturor ga urilor de acces in camera de tragere si nu se vor continua lucrarile decat dupa avizul dat de organele in drept.

Art. 213. – In zonele unde exista instalatii de gaze este obligatorie obturarea tuturor orificiilor de acces in camera de tragere.

Art. 214. – Sunt interzise introducerea de materiale inflamabile si fumatul in camerele de tragere.

Art. 215. – In cazul obturarii conductelor sau daca este necesara o aerisire mai eficienta , se va utiliza ventilarea mecanica in timpul lucrului; ajutorul de jonctor va pune in functiune ventilatorul cate 10 – 15 minute la fiecare ora .

3.7. Masuri pentru lucrarile ce se executa in zona LEA, LES

Art. 216. – (1) Inainte de inceperea lucrului la liniile existente, toate circuitele vor fi legate la pamant atat in punctele de sectionare conductiva (sau la ambele parti ale locului de lucru), cat si de o parte si alta a stalpului pe care se lucreaza .

(2) Unul din fire va fi legat la pamant printr-o sonerie polarizata sau o lampa cu neon. Legarea la pamant se va realiza cu ajutorul dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legare la pamant, legand mai intai aceste dispozitive la priza de pamant.

Art. 217. – Ridicarea si intinderea conductorilor pe stalpi, in zonele expuse permanent la inductie, se va face numai prin intermediul funiilor textile.

Art. 218. – Ridicarea si intinderea conductelor de telecomunicatii, a funiilor de suspensie (streanguri) si a cablurilor pe stalpi in zonele expuse tensiunilor se va face numai prin intermediul funiilor din textile uscate.

Art. 219. – Liniile si instalatiile de telecomunicatii aflate in zona de influenta a LEA de inalta tensiune vor fi marcate cu un semn distinctiv. Se vor marca stalpii din doi in doi, precum si toti stalpii care au conductori de punere la pamant.

Art. 220. – Cand se executa orice fel de lucrari la liniile de telecomunicatii in punctele de incrucisare cu LEA de inalta tensiune, se va solicita in prealabil intreprinderii furnizoare de energie electrica intreruperea alimentarii LEA. In cazul cand aceasta intrerupere nu este posibila , se vor lua masurile de protectie corespunzatoare, conform NSPM pentru utilizarea energiei electrice si a reglementarilor emise de Regia Autonoma de Electricitate.

Art. 221. – Este interzis sa se depoziteze materialele necesare construirii liniilor de telecomunicatii sub liniile electrice de inalta tensiune.

Art. 222. – Transportul stalpilor pe sub linia electrica de inalta tensiune se va face numai in pozitia orizontala .

Art. 223. – Este interzis ca sub linia electrica de inalta tensiune sa fie plantati stalpi pentru sustinerea firelor de telecomunicatii.

Art. 224. – Se vor lua masuri speciale in timpul lucrului pentru a se evita micsorarea spatiilor intre linia electrica de inalta tensiune si conductoarele liniei de telecomunicatii ce se monteaza .

Art. 225. – Este interzis ca lucratorii sa execute lucrari la liniile de telecomunicatii in deschiderea de incrucisare cu LEA – I.T. pe timp de furtuna , ploaie, descarcari electrice, ceata sau ninsoare.

Art. 226. – La executarea lucrarilor din imediata apropiere a caii ferate electrificate sau in punctele de subtraversare a acestora se vor respecta NSPM pentru transportul pe calea ferata si NSPM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate.

Art. 227. – Muncitorii trebuie sa fie instruiti asupra locului de refugiu fixat in prealabil de catre conducatorul echipei pentru cazul apropierii unui tren, care trebuie sa fie de regula pe partea dreapta a sensului de mers al trenului.

Art. 228. – (1) La trecerea trenului sau la apropierea unei locomotive, lucratorii vor sta la o distanta corespunzatoare de sina de cale ferata pentru eliminarea pericolului de accidentari.

(2) Dupa trecerea trenului, este interzisa reinceperea lucrului pana ce conducatorul echipei nu se va convinge ca imediat dupa tren nu mai circula alte vehicule ca: drezine, vagoane cu motor etc.

Art. 229. – In apropierea caii ferate este interzisa folosirea semnalelor (ca fanioane etc.) care ar putea fi confundate cu semnalele feroviare de circulatie.

Art. 230. – (1) In cazul lucrarilor in zona sau pe terasamentul caii ferate conducatorul echipei va numi un observator care sa anunte prin fluier apropierea unui tren.

(2) In cazul liniilor de cale ferata cu vizibilitatea redusa (ex. in curbe pronuntate sau pe un teren in panta ), observatorul va fi dublat prin unul sau doua ajutoare asezate la distante convenabile inainte si dupa locul de munca , astfel incat, sa poata anunta supraveghetorul in timp util despre apropierea unui tren.

Art. 231. – Este interzisa asezarea pe sine a obiectelor metalice, tragerea sinelor sau a panglicii de masurat etc., care ar putea scurtcircuita cele doua sine ale unei linii, provocand deranjarea semnalelor feroviare.

Art. 232. – Este interzisa circulatia de-a lungul caii ferate electrificate sau traversarea acesteia de catre muncitori purtand pe uma r obiecte lungi, acestea vor fi purtate numai in mana , in pozitie orizontala .

Art. 233. – Liniile si instalatiile de telecomunicatii aflate in zona de influenta a cailor ferate electrificate vor fi marcate cu un semn distinctiv, de avertizare asupra pericolului de electrocutare. Se vor marca stalpii din doi in doi, precum si toti stalpii care au condensatori de punere la pamant.

Art. 234. – (1) La inceperea lucrului se va anunta masa de verificare de care apartine linia de telecomunicatii in cauza , sau statia de radioficare respectiva , spre a nu lega la pamant vreunul din firele la care se lucreaza sau sa deconecteze legatura la pamant de pe conductorul de control.

(2) La terminarea zilnica a lucrului si la reinceperea lucrului a doua zi, se va anunta din nou masa de verificare sau statia de radioficare respectiva .

Art. 235. – Telefoanele portative ale personalului de intretinere si exploatare, precum si cele ale echipelor de montaj vor fi prevazute cu dispozitive antisoc acustic.

Art. 236. – In cazul liniilor indicate ca periculoase in pasaportul lucrarii sau in proiectul de executie, conectarea circuitului la aparatul telefonic portativ se va face prin intermediul unui transformator de separatie, a carui carcasa va fi legata la pamant printr-o priza de pamant improvizata (ancora metalica , un raz etc.). Punctele de conexiune vor fi curatate pentru a se realiza un bun contact electric.

Art. 237. – Se interzice executarea lucrarilor pe liniile de telecomunicatii care se gasesc in zona de influenta a liniei ferate electrificate inainte de a fi realizata (de ambele parti ale locului) legarea la pamant a conductorilor liniei de telecomunicatii la priza de pamant de protectie.

Art. 238. – Lucrarile la liniile de telecomunicatii expuse inductiei se vor executa in echipe de cel putin doi lucratori .

Art. 239. – (1) In cadrul lucrarilor de interventii la cablurile expuse la tensiuni periculoase, trebuie sa se asigure continuitatea prizei de pamant inainte de sectionarea cablului. Valoarea prizei de pamant trebuie sa respecte prevederile standardelor in vigoare.

(2) La rama de cablu sau in repartitor se va face o a doua legatura la pamant a invelisului, direct la bara de legare la pamant a ramei sau repartitorului.

Art. 240. – In galeriile de cabluri sau inaintea intrarii in statii, toate mantalele metalice de protectie ale cablurilor, care servesc si ca ecran, vor fi conectate intre ele si la priza de legare la pamant.

Art. 241. – In timpul cand se executa orice fel de lucrari la liniile de telecomunicatii in deschiderea de incrucisare cu liniile electrice aeriene de inalta tensiune (L.E.A. – I.T.), conducatorul formatiei de lucru va fi prezent in permanenta .

Art. 242. – Lucratorii care executa orice fel de lucrari la liniile de telecomunicatii in portiunea de incrucisare a acestora cu L.E.A. – I.T. vor purta echipamentul individual de protectie adecvat.

Art. 243. – Orice lucrare de cabluri expuse la tensiuni periculoase, inclusiv jonctionarea cablurilor, se executa de cel putin doi muncitori, din care unul are rol de supraveghere.

Art. 244. – La saparea gropilor pentru diferite lucrari la cablurile existente, incepand de la 0,40 m adancime, se vor folosi numai lopeti.

Art. 245. – In apropierea cablurilor dezgropate se vor afisa indicatoare de avertizare.

Art. 246. – Se interzice sa se atinga in acelasi timp fara echipament individual de protectie adecvat invelisul sau firele cablului si priza de pamant, conductorul prizei de pamant sau oricare alt obiect metalic pus la pamant.

Art. 247. – Instrumentele folosite la jonctionarea cablurilor (cutit de taiat cablu, cleste, surubelnite etc.) trebuie sa aiba manere electroizolante (dielectrice), care sa reziste la o tensiune de 3000 V c.a. timp de un minut si sa nu prezinte asperitati.

Art. 248. – In vederea realizarii jonctiunilor de cabluri in gropi, se vor lua masuri de izolare electrica a lucratorului in raport cu pamantul. In cazul infiltratiilor de apa , se evacueaza mai intai aceasta, dupa care se monteaza panourile de lemn si alte materiale electroizolante. Panoul de lemn de pe peretele gropii trebuie sa ramana in orice situatie la cel putin 10 cm deasupra nivelului maxim al apei.

Art. 249. – In groapa (sau in imediata ei apropiere) se va amenaja o priza de pamant, conform standardelor in vigoare, la care se executa legarea la pamant a mantalei (invelisul metalic de protectie al cablului de telecomunicatii), respectiv dispozitivele de scurtcircuitare si legare la pamant.

Art. 250. – La lucrarile de jonctionare, nu se vor atinge peretii gropii sau camerei de tragere cu nici o parte a corpului.

Art. 251. – Este obligatorie legarea la pamant atat a armaturii, cat si a mantalei capetelor de cablu de jonctionat.

Art. 252. – In cazul cablurilor in functiune este interzis sa se taie armatura pana ce nu s-a asigurat continuitatea galvanica a acesteia. Aceeasi masura se va aplica si in cazul taierii mantalei cablului sau a firelor de ecranare, precum si la scoaterea mansonului de jonctionare al cablului in functiune.

Art. 253. – Capetele armaturii si ale mantalei cablului, inclusiv clema de legare la pamant, se vor infasura cu banda (fasa ) de cauciuc sau de P.V.C. si se vor mentine astfel pana la terminarea jonctionarii tuturor firelor.

Art. 254. – Locul de munca din groapa al jonctorului se va curata periodic de capetele de fire taiate sau de alte obiecte metalice.

Art. 255. – Inainte de instalarea cutiei de protectie a jonctiunilor subterane se va executa punerea la pamant a armaturii cablurilor (care nu au invelisul din mase plastice).

Art. 256. – In cazul cablurilor coaxiale sau ale circuitelor ecranate din cabluri simetrice se va lega la pamant si ecranul respectiv.

Art. 257. – Legarea telefoanelor de serviciu necesare la lucrari de instalare sau de interventie se face prin intermediul bobinelor translatoare, cu carcasele legate la pamant si avand tensiunea de incercare a izolatiei intre bobinajul primar si cel secundar de cel putin 1800 V.

Art. 258. – La repararea cablurilor aeriene unde este necesara instalarea unui manson sau deschiderea unui manson existent, se va verifica mai intai integritatea conductelor de legare la pamant si lipsa tensiunii periculoase.

Art. 259. – Lucrarile de reparatii si de ridicare a deranjamentelor executate la cablurile interurbane magistrale, continand circuite destinate telealimentarii statiilor de amplificare nedeservite, se vor executa prin luarea urmatoarelor masuri:

– trecerea, daca este posibil a telealimentarii pe cel de al doilea cablu nederanjat;in acest caz se va pune la cutia terminala a cablului defect indicator de avertizare;

– trecerea telealimenta rii in situatia normala se va face numai dupa confirmarea facuta de catre seful sectorului de cabluri sau de catre inlocuitorul acestuia.

In cazul in care nu se poate realiza trecerea telealimenta rii pe cel de al doilea cablu, se vor lua masurile de protectie prevazute pentru lucrarile efectuate pe cabluri aflate in zona de influenta a liniei electrice aeriene sau a liniei de tractiune electrica .

3.8. Instalare cablu subfluvial

Art. 260. – Inaintea inceperii lansarii cablului telefonic subfluvial, conducatorul operatiunii anunta porturile din aval si din amonte sa suspende navigatia pe durata lansarii.

Art. 261. – Ambarcatiunea din care se lanseaza cablul subfluvial va fi dotata cu scripeti sau ghid cu scripeti si cu una sau doua frane solide pentru a preveni derularea necontrolata a cablului in apa si dezechilibrarea ambarcatiunii.

3.9. Desfiintarea liniilor de telecomunicatii

Art. 262. – La lucrarile de desfiintare a liniilor de telecomunicatii, nu se va folosi decat personal special instruit in acest scop.

Art. 263. – (1) Lucrarile de desfiintare a liniilor aeriene de telecomunicatii se vor efectua numai in prezenta conducatorului locului de munca , care raspunde de toate aspectele legate de executarea si terminarea in bune conditii a lucratorilor.

(2) Lucrarile de complexitate deosebita , vor fi conduse de catre seful serviciului retele sau conducatorul tehnic, dupa caz.

Art. 264. – Lucrul pe stalpul supus dezafectarii va incepe numai dupa ce lucratorul a verificat atent daca scarita are coltii bine fixati in stalp si dupa ce fixeaza sigur cordonul si centura de siguranta , pentru a preveni alunecarea.

Art. 265. – Este interzisa desfiintarea stalpilor prin taiere la baza .

Art. 266. – La lucrarile de desfiintari linii aeriene de telecomunicatii, transportul stalpilor se va face cu carlige de transportat stalpi. Daca conditiile o impun, stalpii se pot transporta si pe umar, in acest caz conducatorul lucrarii avand grija ca toti lucratorii sa ia stalpul pe acelasi umar.

Stalpul se va ridica, transporta si arunca la pamant la comanda conducatorului lucrarii .

Lucratorii vor fi asezati in ordinea inaltimii.

Art. 267. – La desfiintarea ancorelor se vor folosi ancore ajutatoare, prevazute cu scripeti. Ancorele vechi se vor demonta numai dupa intinderea cu ajutorul scripetilor a ancorelor ajutatoare, care apoi vor fi slabite pana la scoaterea stalpului din linie, dupa care se demonteaza si ancorele ajutatoare.

Art. 268. – Desfiintarea liniilor de telecomunicatii ce sunt montate sub liniile electrice de inalta tensiune se va face incepand cu panoul care subtraverseaza .

Art. 269. – Conductorul care se desfiinteaza va fi prins cu o legatura – cheie la stalpii vecini cu cei adiacenti liniei electrice de inalta tensiune.

Art. 270. – Taierea conductorului este permisa numai dupa executarea lucrarilor de consolidare a stalpilor si de fixare a conductorului.

Art. 271. – Lucratorul care tine de funie nu va lasa firul sa se miste liber.

3.10. Instalarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor de presurizare a cablurilor telefonice

A. Instalatii in regim static (butelii de azot uscat)

Art. 272. – Executarea oricaror manevre manuale este permisa numai persoanelor instruite special in acest scop.

Art. 273. – In incinta statiei de presurizare trebuie sa se afiseze:

a) indicatoare de avertizare;

b) regulile de manipulare a instalatiei in diferite situatii de reglaj manual al presiunii;

c) regulile de manipulare in cazul inlocuirii buteliei active cu cea pasiva (de rezerva ), precum si ordinea manevrelor, care se va respecta cu strictete.

Art. 274. – Se interzice strangerea piulitelor neetanse, precum si alte actiuni de demontare – montare a unor elemente componente ale statiei de presurizare, atunci cand surse de azot debiteaza in cablu. Pentru executarea acestei lucrari trebuie inchise complet robinetele cu ventil de la ambele butelii de azot (chiar daca una din butelii este descarcata ).

Art. 275. – (1) Ca surse de azot uscat se vor utiliza numai butelii speciale, vopsite si inscriptionate conform standardelor in vigoare, fiind verificate si incarcate de persoane autorizate ale intreprinderii furnizoare de azot.

(2) Buteliile care prezinta defectiuni trebuie inapoiate intreprinderii care a executat incarcarea. Buteliile considerate bune de a fi date in folosinta trebuie sa aiba imprimat pe ele, prin poansonare, data ultimei verificari, precum si data viitoarei verificari.

Art. 276. – Se interzice utilizarea buteliilor de azot la care:

a) termenul reviziei periodice a expirat, sau nu se cunoaste;

b) lipsesc poansoanele reglementare;

c) se constata deranjamentele de ventil;

d) se constata deteriora ri vizibile pe corp;

e) lipseste vopsirea cu inscriptiile reglementare;

f) lipsesc, sunt deteriorate sau sunt montate stramb sau slab suporturile de baza .

Art. 277. – Se va evita lovirea buteliilor in timpul manipularii, in timpul consumului se va asigura stabilitatea recipientului (in pozitie verticala sau orizontala ).

Art. 278. – Se interzice transportarea prin rostogolire a buteliilor. Pentru transportul pe distante mici se vor folosi carucioare speciale.

Art. 279. – Buteliile neconectate la instalatia de presurizare vor avea insurubat capacul la racordul robinetului si capacul protector al robinetului, indiferent daca sunt pline sau goale.

Art. 280. – La instalatia de presurizare se interzice utilizarea de scule necorespunzatoare, care pot degrada tija si ar face imposibila inchiderea rapida a buteliei de azot in caz de pericol.

Art. 281. – Buteliile de azot nu se vor lasa sa se descarce sub presiunea de 5×102 N/m2. Inainte de atingerea acestei presiuni, buteliile se vor prezenta la incarcare. Dupa umplerea recipientului, furnizorul este obligat sa aplice o eticheta de hartie, indicandu-se: felul gazului, data umplerii si mentiunea „verificat”. Acest document se va pastra la beneficiar.

Art. 282. – In legatura cu robinetele cu ventil ale buteliilor cu azot sub presiune si cu reductoarele de presiune, se vor respecta urmatoarele masuri:

a) montajul, intretinerea si verificarea robinetelor se va face numai de persoane autorizate ale intreprinderii furnizoare de azot sub presiune; se va solicita pentru fiecare caz in parte atestarea scrisa a acestei lucrari ;

b) robinetele nu se deschid complet, ci numai o tura (maxim doua ), pentru a putea fi inchise repede in caz de pericol;

c) robinetele se manevreaza numai manual, folosindu-se chei speciale, care se aplica pe rozeta . Robinetele trebuie protejate cu capace contra loviturilor.

d) incercarea etanseitatii robinetelor se va face numai cu emulsie de sapun (apa cu sapun);

e) reductoarele de presiune se vor vopsi cu aceeasi culoare cu care este vopsita butelia de azot, interzicandu-se folosirea lor alternativa pentru gaze, diferite;

f) reductoarele inghetate se vor dezgheta numai cu apa calda curata sau prin aplicarea de carpe inmuiate in apa fierbinte;

g) in timpul manipularii buteliei, se interzice apucare acesteia de reductor;

h) lipsa scurgerii gazului prin reductor si buna functionare a supapei trebuie controlata cel putin o data pe saptamana .

Dupa utilizare mai indelungata , membrana de cauciuc a reductorului trebuie inlocuita (de persoane competente).

i) furtunurile de cauciuc folosite trebuie sa corespunda standardelor in vigoare, fixarea capetelor la aparatele respective realizandu-se numai prin coliere metalice bine stranse.

Art. 283. – (1) Se vor utiliza numai tipurile de manometre prevazute cu un sistem de siguranta care sa asigure evacuarea in atmosfera a azotului in cazul fisurarii elementului elastic. Manometrele se vor vopsi in aceeasi culoare ca si butelia de azot.

(2) Manometrele care prezinta defectiuni vor fi inlocuite imediat cu altele corespunzatoare. Se interzice ruperea sigiliului sau repararea manometrelor de catre persoane neautorizate. Este interzis a se utiliza manometre si aparate de masura si control care au depasit termenul de verificare.

Art. 284. – La transportarea buteliilor cu azot se vor lua masuri speciale, dupa cum urmeaza :

a) buteliile, goale sau pline, pot fi transportate numai dupa insurubarea capacului la racordul robinetului si a capacului de protectie pe gatul buteliei;

b) in timpul transportului buteliilor incarcate se va exclude posibilitatea incalzirii lor sub actiunea razelor solare sau a altor surse de caldura , peste temperatura de + 40oC. De asemenea, se vor lua masuri pentru evitarea ca derii sau lovirii acestora;

c) transportul buteliilor se face numai pe vehicule prevazute cu arcuri, fiecare butelie fiind protejata cu inele de cauciuc, iar robinetele sa se gaseasca pe aceeasi parte;

d) se interzice transportul calatorilor in vehiculul care transporta butelii incarcate;

e) depozitarea buteliilor (incarcate sau goale) se va face in incaperi inchise (avand cel mult trei pereti comuni cu cladirea de productie), sau in aer liber (constructie semideschisa de tip sopron ingradit, executat din materiale necombustibile, care le protejeaza impotriva razelor solare, intemperiilor si interventiei persoanelor straine), asigurandu-se masurile de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, conform normelor in vigoare.

Art. 285. – Instalatia de presurizare va fi alimentata numai cu doua butelii cu azot sub presiune, conectate fiecare (prin intermediul unui reductor montat pe butelie si a furtunului de cauciuc) la statia de presurizare. Buteliile incarcate trebuie sa fie la cel putin 1 m distanta de radiatoarele de incalzire sau alte aparate incalzitoare, si la o distanta de cel putin 10 m fata de sursa de incalzire cu foc deschis sau soba . Daca aparatele sunt prevazute cu ecrane care protejeaza buteliile impotriva unei incalziri locale, distanta dintre ecrane si butelii trebuie sa fie de cel putin 0,1 m.

Art. 286. – La instalatia de presurizare, se interzice utilizarea de piese care nu sunt insotite de buletine de calitate sau care nu au marca de stat (in cazul manometrelor). Documentele se vor pastra in dosarul tehnic al instalatiei de presurizare.

B. Instalatii in regim dinamic

Art. 287. – Se interzice interventia persoanelor care nu au sarcini de serviciu in acest sens la partea electrica , mecanica sau pneumatica a agregatelor si aparatelor de presurizare.

Art. 288. – La aparatele si agregatele de presurizare cu comanda electrica , se va face legatura acestora la priza de pamant.

Art. 289. – Interventia la partea mecanica a instalatiei se va face dupa ce sursa de alimentare a fost deconectata de la retea.

Art. 290. – Se interzice transportul agregatelor avand rezervorul cu aer al compresorului sub presiune.

Art. 291. – Se interzice amplasarea agregatului de presurizare in spatii in care se afla : materiale inflamabile, substante care in amestec cu uleiul pot produce explozii.

Art. 292. – Deschiderea cuvelor din statiile de amplificare nedeservite si a rezervoarelor presurizate se va face numai dupa ce au fost depresurizate.

Art. 293. – La supapele de siguranta ale rezervoarelor cu aer ale compresoarelor nu pot interveni decat persoane autorizate.

4. Instalarea, exploatarea si intretinerea echipamentelor telefonice, telegrafice si de transmisiuni

A. Echipamente telefonice analogice (echipamente telefonice si telegrafice-centrale automate telefonice si telegrafice, statii de frecventa , repartitoare)

Art. 294. – Toti lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentele de protectie si de lucru. In centralele automate Rotary, lucratoarele sunt obligate sa poarte parul strans si acoperit.

Art. 295. – La instalatiile si echipamentele la care se poate veni in atingere cu tensiuni periculoase, deranjamentele se vor indeparta numai dupa intreruperea tensiunii.

Art. 296. – Lucrarile care se efectueaza sub tensiune periculoasa se vor executa numai de o formatie de lucru compusa din cel putin doua persoane, dintre care una va avea rol numai de supraveghere.

Art. 297. – (1) Este interzisa utilizarea lampilor portative defecte. Inainte de folosirea acestora se va face verificarea vizuala a starii izolatiei si nu vor fi folosite decat daca sunt prevazute cu paravan opac in partea dinspre muncitor.

(2) Alimentarea se va face la tensiune nepericuloasa 24 V sau 12 V dupa caz, de la baterii electrice de acumulatoare, sau prin intermediul transformatorului electric coborator de tensiune de protectie, care va avea infasurarile primar si secundar pe coloane separate.

Art. 298. – Nu vor fi utilizate ciocane electrice de lipit defecte, avand manerul spart si cordonul cu izolatie necorespunzatoare sau fara cos de protectie de buna calitate.

Art. 299. – Toate prizele de electroalimentare, ca si cordoanele prelungitoare alimentate cu tensiuni mai mari de 60 V, trebuie echipate cu prize tip „Schuko” si inscriptionate.

Art. 300. – Cordoanele de electroalimentare cu energie electrica trebuie sa aiba izolatia in stare buna . Nu se admit alimentari de echipamente cu izolatii necorespunzatoare.

Art. 301. – Inainte de utilizare, este obligatorie verificarea indicatorului de tensiune sau a lampii de control.

Art. 302. – Personalul care lucreaza in statii trebuie sa aiba incaltaminte cu talpa intreaga .

Art. 303. – Echipamentul individual de protectie contra supratensiunilor din repartitoare (parafulgere) va fi controlat periodic pentru a feri utilizatorul de socuri acustice sau de electrocutare.

Art. 304. – Echipamentele de protectie si de lucru nu vor fi prevazute cu fermoare ci cu nasturi.

Art. 305. – Nu se va lucra la conexiunile ramelor de electroalimentare si la sigurantele aflate sub tensiune decat in cazurile ce vor fi hotarate de responsabilul de statie sau centrala si sub supravegherea acestuia.

Art. 306. – Curatarea tablourilor de forta se va face numai cu ajutorul periilor speciale, fara metal, sau cu aspiratoare de praf cu capete din materiale izolante. In prealabil trebuie sa se decupleze alimentarea cu energie electrica .

Art. 307. – Toate bornele, intrerupatoarele cu cutite (tip heblu) si comutatoarele cu tensiuni de peste 65 V de pe tablourile de forta sau de pe panourile de electroalimentare vor fi acoperite cu capace electroizolante si neinflamabile.

Art. 308. – Se interzice depozitarea oricaror utilaje, obiecte sau haine in spatele tablourilor de electroalimentare, redresoarelor, ramelor de comutare, panourilor de control si superviziune.

Art. 309. – Fiecare lucrator va fi instruit pentru a acorda primul ajutor in caz de electrocutare sau alte accidente; in fiecare statie sau centrala va exista o trusa de prim ajutor.

Art. 310. – Aparatul de operatoare va fi de uz personal si bine izolat electric; microfonul se va dezinfecta periodic prin stergere cu alcool sau lizoform.

Art. 311. – Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile in salile de telecomunicatii.

Art. 312. – In cladirile cu echipamente de telecomunicatii se va verifica soliditatea scarilor de lucru, dulapurilor etc. pe care se aseaza aparatele grele. De asemenea se va verifica stabilitatea aparatelor pe locul unde au fost asezate.

Art. 313. – Pentru curatarea parchetului din salile cu echipamente de telecomunicatii se vor folosi detergenti; acolo unde prin folosirea acestora nu se realizeaza o curatenie corespunzatoare, se poate folosi petrosin, luandu-se masurile necesare prevenirii incendiilor, si asigurandu-se o buna aerisire a incaperii.

Art. 314. – Curatarea instalatiilor se face cu pensula cu maner izolat; daca se utilizeaza aspiratorul, capatul furtunului trebuie sa fie izolat electric. Cand se lucreaza pe scara , in partea de sus a ramei, aspiratorul va fi asezat pe treapta scarii, unde va fi fixat pentru a nu cadea.

Art. 315. – In salile cu echipamente de telecomunicatii cu schimburi de lucru permanente, se va evita curentul direct de aer, deschizandu-se numai partile superioare ale ferestrelor. Usile si ferestrele trebuie verificate ca sa asigure o inchidere etansa.

Art. 316. – Se interzice lasarea capacelor fata si spate ale echipamentelor centralelor telefonice automate scoase. La capacele tip Pentaconta se vor inchide si partile laterale. Cand se lucreaza la echipament, capacele vor fi asezate astfel incat sa nu poata provoca accidente. Se interzice punerea capacelor pe stelaje sau scari.

Art. 317. – Iluminarea locurilor de munca se face conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 318. – Lucratorii din statiile de frecventa in care exista si echipamente de radioreleu, vor respecta pe langa prevederile prezentelor norme si NSPM pentru radiocomunicatii, referitoare la radiorelee de mica capacitate.

Art. 319. – Pentru lucrarile de constructii si intretinere la antene, fidere, turnuri si piloni de antene, paratrasnete si instalatii de balizaj, se va tine seama de NSPM pentru constructii si lucrul la inaltime.

B. Echipamente de comutatie si transmisiuni digitale

Art. 320. – Toate normele de protectie a muncii referitoare la echipamentele analogice se aplica si in cazul echipamentelor digitale.

Art. 321. – Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de munca este necesara reglarea corespunzatoare a temperaturii si umiditatii, prin instalarea unor dispozitive de conditionare a aerului.

Art. 322. – Este obligatorie etanseizarea ferestrelor si usilor, pentru eliminarea curentilor de aer si amplasarea de paravane in fata surselor de curenti de aer, astfel ca viteza acestora sa nu depaseasca 0,3 m/s in sezonul rece si 0,6 m/s in sezonul cald.

Art. 323. – La echipamentele de linie pe cabluri cu fibra optica din salile de transmisiuni digitale, se va evita contactul direct cu spotul optic (LASER) in cazul deconectarii sectiunii optice.

Art. 324. – Este obligatorie verificarea conectorilor optici inainte de utilizare, precum si a mecanismului de intretinere automata a laserului, in caz de decuplare accidentala sau a unor lucruri de remediere a deranjamentelor.

Art. 325. – Dispozitivele si aparatele sensibile la incercari electrostatice pot fi utilizate numai dupa operatiunea de descarcare si curatare.

Art. 326. – Este interzisa distrugerea prin ardere a ambalajelor si pieselor de schimb.

Art. 327. – In camerele cu echipamente de linie pentru cabluri cu fibra optica se vor amplasa indicatoare de protectie pentru radiatia laser, pentru dispozitivele sensibile electrostatic si cu componente cu oxid de beriliu (toxic).

C. Instalatii de climatizare

Art. 328. – Lucrarile la dulapul sau cofretul electric la ventilatoare, la compresor, la umidificator, la electrovane se vor face cu scoatere totala de sub tensiune. Se va afisa indicator de avertizare.

Art. 329. – Curatarea tevariei se va face numai cu azot.

Art. 330. – Etansarea imbinarilor tevariei se va face cu garnituri de cauciuc rezistente la glycole.

Art. 331. – La lucrarile de intretinere, revizii, reparatii se vor folosi aparate de masura (manometre, anemometre, ampermetre, voltmetre etc.) verificate conform normelor in vigoare.

Art. 332. – Tevile intre instalatia de climatizare si condensatoare nu vor trece prin sali cu mediu exploziv, sali de consiliu, birouri.

Art. 333. – La executarea de suduri, flacara nu trebuie sa depaseasca 15 – 20 mm lungime.

Art. 334. – Butelia de freon nu se va incalzi direct, existand pericol de explozie. Incalzirea se va face in apa incalzita la maxim 50oC.

Art. 335. – Este interzisa montarea cu mana a curelelor de transmisie ale ventilatoarelor, in timpul functionarii.

Art. 336. – Transportul dulapurilor se va face numai in pozitie verticala .

Art. 337. – Se vor respecta si prevederile specifice din capitolele A si B.

D. Echipament telegrafic

Art. 338. – Este interzis sa se scoata capacul de la teleimprimator fara a verifica in prealabil daca aparatul telegrafic este pus la masa .

Art. 339. – Este interzis sa se umble la clemele de alimentare a aparatelor cu o mana si cu cealalta sa se sprijine pe aparat.

Art. 340. – Electromecanicul, inainte de a incepe intretinerea si depanarea aparatelor telegrafice, este obligat sa scoata aparatul de sub tensiune.

Art. 341. – (1) Colectoarele de la motoarele teleimprimatoarelor se vor curata numai dupa ce au fost scoase de sub tensiune, invartindu-se motorul numai cu mana.

(2) Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile (benzina , alcool etc.) in alte vase decat in bidoane de metal.

Art. 342. – Este interzisa stropirea cu benzina a aparatului sau a masei teleimprimatorului in timpul lucrarilor de intretinere.

Art. 343. – Transportul aparatelor telegrafice intre ateliere si salile de aparate se va face, de preferinta , numai cu carucioare. Este interzis transportul aparatelor in brate de catre o singura persoana .

Art. 344. – In salile de aparate nu se vor folosi covoare care sunt confectionate din materiale lucioase.

Art. 345. – Se va evita mersul grabit in salile de aparate si folosirea incaltamintei care aluneca pe parchet, pe covor sau pe mozaic.

Art. 346. – Este interzis ca telegrafista sa tina pe mese langa aparatele telegrafice, borcane sau pahare cu apa , precum si alte lichide.

Art. 347. – Este interzisa prelucrarea telegramelor cu capacele de la teleimprimator deschise.

Art. 348. – Este interzisa lipirea benzilor gumate pe telegrama , jurnale etc., prin alte procedee decat cu ajutorul gumectoarelor speciale (cu apa ).

Art. 349. – Se interzice personalului de exploatare ca in cazul unor deranjamente de orice natura ivite la aparatele telegrafice sa intervina pentru a inlatura singur deranjamentele. Acestea vor fi remediate numai de catre personalul tehnic de intretinere.

E. Echipament de radioficare

Art. 350. – La amplificatoarele prevazute cu dispozitive automate de intrerupere a tensiunii inalte este interzis personalului de exploatare sa blocheze aceste dispozitive si sa mentina in functiune amplificatoarele in aceste conditii.

Art. 351. – Functionarea amplificatoarelor cu dispozitive de protectie blocate este permisa numai in timpul depanarii acestora sau al masurarii indicilor calitativi, caz in care operatiile se vor executa de catre cel putin doi specialisti.

Art. 352. – Este interzis personalului de exploatare sa execute lucrari (de intretinere sau de depanare) la aparatajul de radioficare fara a intrerupe tensiunea de alimentare.

Art. 353. – Inainte de executarea oricarei lucrari , se va verifica prezenta tensiunii de alimentare cu ajutorul instrumentului de masurare sau cu lampi de control de tensiune – in punctele de alimentare cu energie electrica si dupa descarcarea condensatoarelor de filtraj si legarea la masa .

Art. 354. – Este interzis ca in cabina tehnica sa fie lasati conductori suspendati si instalati provizoriu, indiferent daca acestea sunt sau nu alimentate cu energie electrica .

Art. 355. – Este interzis sa se scoata derivatii dintr-un echipament cu scopul de a alimenta cu energie electrica (continua sau alternativa ) alte aparate in afara scheletului metalic al acestuia. Toate conductoarele electrice vor fi trecute numai prin canalele de cablu care pot fi ingropate sau aparente.

Art. 356. – Este interzis sa se depoziteze in cabina tehnica materiale inflamabile.

Art. 357. – Este interzis ca in cabina tehnica sa existe in suspensie pulberi metalice sau in atmosfera cabinei sa existe gaze explozive sau mediu coroziv.

Art. 358. – In cabina tehnica se vor folosi drept combustibil numai materiale care nu pot produce pulberi de carbune.

Art. 359. – In cazul cand aparatajul este montat intr-un dulap sau pe suport (masa ) se va aseza in asa fel incat intre peretele camerei si aparataj sa ramana un spatiu minim de 60 cm.

Art. 360. – Este interzisa instalarea aparatajului in asa fel incat in spate sa existe radiatorul caloriferului ce ar putea fi atins in timpul cand se lucreaza la amplificatorul sub tensiune.

Art. 361. – Nu este permis ca in apropierea aparatajului sa existe conductorul prizei de pamant. Traseul acestuia va fi stabilit in asa fel incat sa nu poata fi atins de catre persoanele care lucreaza la amplificator. Este de preferat ca conductorul prizei de pamant sa fie introdus in canalul de cabluri.

F. Telealimentarea statiilor de amplificare

Art. 362. – Este interzis sa se lase in statia de amplificare telealimentata fire sub tensiune nefixate definitiv.

Art. 363. – Este interzis sa se depoziteze in statia de amplificare materiale inflamabile.

Art. 364. – Depanarile se fac numai dupa deconectarea tensiunii. Verificarea si reglajul care se fac sub tensiune se vor executa cu cea mai mare precautie si numai cu scule bine izolate. Lucrul si reglarile sub tensiune se vor executa numai cu aprobarea, pe raspunderea si sub supravegherea conducatorului echipei de masuratori.

Art. 365. – Usa de acces la statia de amplificare va fi tinuta in mod permanent incuiata .

Art. 366. – La interventiile in statiile de frecventa nedeservite (SAN-uri) se va avea in vedere ca la deschiderea acestora, personalul sa asigure ventilarea incintei impotriva eventualelor infiltratii de gaze inflamabile sau nocive.

Art. 367. – Lucrul in SAN-uri va fi efectuat de cel putin doua persoane din care una cu rol de supraveghere.

Art. 368. – Deschiderea capacelor la cheson si cuva se va face cu participarea a cel putin doua persoane.

Art. 369. – Se interzice categoric sa se atinga in acelasi timp conductorul de punere la pamant, invelisul si fibrele cablurilor fara manusi dielectrice.

Art. 370. – Atingerea firelor, armaturii si invelisului cablului liniei de telecomunicatii nelegate la pamant este permisa numai cu manusi dielectrice.

Art. 371. – Orice lucrari la linii de telecomunicatii in cablu trebuie sa se execute de cel putin doua persoane, dintre care una supravegheaza executarea operatiilor.

5. Prevederi de proiectare

A. Proiectare retele

Art. 372. – (1) Pentru cablurile noi, la intocmirea proiectului, pe langa valoarea tensiunilor longitudinale induse in intreg cablul, se va indica si valoarea probabila a tensiunilor longitudinale ce ar putea fi induse in cablu pe lungimi de fabricatie, sau pe lungimi de 100 m de cablu de diferite portiuni mai expuse ale traseului cablului.

(2) In cazul cand aceste tensiuni insumate pe o lungime de fabricatie vor depasi valoarea de 40 V, operatiile de instalare a cablului se vor efectua cu folosirea echipamentului individual de protectie.

Art. 373. – Subtraversarile de linii de cale ferata electrificata se vor executa in conducte de PVC , beton sau azbociment care sa depaseasca cu cel putin 5 m sinele exterioare ale caii ferate.

Art. 374. – (1) La orice subtraversare de cale ferata electrificata se va executa de ambele parti ale caii ferate o legare la pamant a mantalei si a armaturii, prin priza de pamant.

(2) Aceste prize se vor amplasa la cel mult 100 m, de calea ferata , dar in nici un caz sub 20 m de la axa liniei ferate electrificate. Adancimea de ingropare, precum si amplasamentele executate ale subtraversa rii si prizelor de legare la pamant vor fi precizate cu exactitate in proiecte.

(3) Se interzice legarea cablurilor de telecomunicatii direct de partile metalice ale podurilor, viaductelor si ale celorlalte parti metalice ale caii ferate, fara o izolare perfecta a cablului fata de aceste parti metalice.

(4) In cazul in care cablul subteran trebuie sa traverseze aerian anumite obstacole, toate partile metalice ale traversarii vor fi legate la pamant la ambele capete ale portiunii aeriene, prin prize de pamant.

Art. 375. – Este interzisa amplasarea cablurilor de telecomunicatii in imediata apropiere a stalpilor retelei de contact, a prizelor si a altor elemente ale liniei de tractiune. Distantele minime vor fi indicate concret in proiecte.

Art. 376. – (1) In cazul cand pe acelasi traseu exista mai multe cabluri, in punctele de ramificare se va executa o interconectare a invelisurilor cablurilor pentru echipotentierea lor si legarea lor la pamant printr-o priza comuna .

(2) Mantaua si armatura metalica a cablurilor aeriene, ca si funia de suspensie a cablului, vor fi legate la pamant la capatul dinspre linia cu fibre goale si in punctele intermediare indicate in proiecte.

Art. 377. – La proiectare se va da o deosebita atentie amplasarii si prevenirii numarului de prize de pamant in zona de influenta a caii ferate electrificate, astfel incat sa nu se creeze diferente de potential periculoase, iar la executie se vor respecta cu strictete prevederile proiectelor.

Art. 378. – (1) La subtraversarea cu cabluri de telecomunicatii a LEA atunci cand nu exista plase de protectie, cablurile de telecomunicatii vor fi prevazute de ambele parti ale LEA cu prize de pamant la care se leaga mantaua si armatura.

(2) In cazul ca deasupra cablului subteran de telecomunicatii se va instala o plasa de protectie, acesta va fi legata la pamant prin prize situate la capete numai pentru aceasta plasa .

(3) La lucrarile de instalare a cablurilor in zona situata la mai putin de 100 m de linia ferata sau de LEA in functiune, sau in timpul lucrarilor de intretinere, se vor lua masuri contra tensiunilor provocate de campul electric al LEA sau al retelei de contact.

B. Proiectare echipamente

Art. 379. – Se va evita gruparea in acelasi tablou de distributie sau statie de energie a aparatelor de curent alternativ impreuna cu aparate de curent continuu, sau a aparatelor alimentate la tensiuni diferite intre faza si pamant. In cazurile in care nu se pot respecta aceste conditii, aparatele pentru acelasi tip de curent sau aceleasi tensiuni se instaleaza separat si se marcheaza distinct.

Art. 380. – Legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de distributie si statiile de energie pentru curenti mai mari de 100 A se executa in mod obisnuit prin bare.

Art. 381. – La tablourile de forta se va urmari ca intrarea curentului sa se faca prin intrerupatoare, astfel incat prin deconectarea lor sa nu existe tensiuni la fuzibile.

Art. 382. – Intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou sau statie de energie precum si intre acestea si elemente si parti metalice legate la pamant se prevede o distanta de izolare in aer de cel putin 15 mm si o distanta de conturnare de minimum 30 mm.

Art. 383. – (1) Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului de distributie sau statiei de energie trebuie sa fie de cel putin:

– 50 mm, pana la elemente de constructie (usi pline, perete etc.);

– 100 mm, pana la pereti sau usi din plasa ;

– 200 mm, pana la bariere de protectie.

(2) Peretii si ingradirile de protectie si usile pline sau din plasa se executa cu inaltimea de minimum 1,7 m iar barierele, cu inaltimea de minimum 1,2 m.

Art. 384. – Distanta dintre elementele metalice de protectie sau sustinere care nu sunt legate la pamant sau la nul ale unui tablou de distributie sau statie de energie (carcase, panouri etc.) si elementele metalice legate la pamant trebuie sa fie de minimum 0,8 m.

Art. 385. – Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou sau statie de energie se prevede cu o lungime de cel putin 0,8m masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului sau statiei si elementele neelectrice de pe traseul coridorului (peretii, balustrade de protectie etc.).

Art. 386. – Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie sau statii de energie si coridorul dintre un tablou sau statie si partile metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aiba o la time de cel putin 1 m.

Art. 387. – Intre elementele sub tensiune neizolate si neprotejate ale tablourilor sau statiilor asezate pe ambele parti ale unui coridor de deservire si intre aceste elemente si alte echipamente sau utilaje electrice se prevede o distanta de cel putin 1,4 m.

Art. 388. – Intre elementele sub tensiune neizolate din spatele unui tablou sau statie si elementele neelectrice de pe peretele opus se prevede o distanta de cel putin 1m.

Art. 389. – (1) Intre pardoseala finita a coridorului din fata sau din spatele tabloului sau statiei, plafonul incaperii sau elementele metalice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, se prevede o distanta libera pe verticala de cel putin 1,9 m. Aceste elemente se protejeaza impotriva atingerilor directe, daca se gasesc la mai putin de 2,5 m de la pardoseala .

(2) Distanta pana la elementele care fac parte din circuitul curentilor de lucru si care in exploatare se gasesc sub tensiune si nu sunt protejate impotriva atingerilor, trebuie sa fie de cel putin 2,5 m.

Art. 390. – Coridoarele de deservire cu latimea mai mica de 3 m din spatele tablourilor sau statiilor formate din mai multe panouri cu lungimea totala de peste 10 m se prevad cu acces pe la ambele capote.

Art. 391. – Dispozitivele de protectie, aparatele de comanda , de separare, elementele de conectare, circuitele de intrare si plecarile din tablourile de distributie sau statiile de energie se eticheteaza clar si vizibil astfel incat sa nu fie posibila atingerea partilor sub tensiune.

Art. 392. – Prizele din instalatiile electrice utilizate pentru diferite tensiuni si intensitati de curent trebuie sa fie distincte ca forma si sa aiba culori diferite sau se marcheaza distinct in mod vizibil.

Art. 393. – Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperile cu pardoseala conductoare electric (mozaic, ciment, gresie).

Art. 394. – Succesiunea de montare a prizelor si fiselor pe traseul conductelor circuitelor electrice nu trebuie sa permita punerea sub tensiune a fiselor atunci cand nu sunt introduse in prize.

Art. 395. – (1) Intreruptoarele, comutatoarele si prizele fara contact de protectie in carcasa metalica nelegata la pamant trebuie sa se afle la o distanta de minim 0,8 m de orice piesa metalica in contact cu pamantul sau de alt echipament electric.

(2) Prizele in carcasa metalica , daca fac parte din instalatii electrice in care s-a aplicat pentru protectie tensiune redusa sau separarea de protectie, se pot instala la orice distanta fata de elemente metalice in legatura cu pamantul.

Art. 396. – Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat in elemente de constructie se instaleaza in doze de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva electrocutarilor.

Art. 397. – Aparatele de comanda a conecta rii si deconectarii instalatiilor de forta se aleg si se monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate conductoarele de faza ale circuitului. Se admite si intreruperea conductorului de nul de lucru, numai daca ea nu este utilizata si pentru protectie si numai daca intreruperea ei se realizeaza simultan cu aceea a conductorilor de faza .

Art. 398. – La tablourile generale de distributie, cand este necesar sa se asigure un control vizual, direct si rapid al separatiei, se vor folosi intrerupatoare, comutatoare si separatoare cu parghie.

Art. 399. – (1) Intreruptoarele se monteaza astfel incat contactele lor mobile sa nu se poata inchide sau deschide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii a partilor mobile sau lovirii aparatelor.

(2) Modul de montare se va alege urmarindu-se ca atunci cand intreruptorul este deschis, contactele mobile sa nu fie sub tensiune.

Art. 400. – (1) Intreruptoarele automate si sigurantele automate cu filet se pot utiliza atat pentru separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina .

(2) Sigurantele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate si in executie inchisa . Se interzice folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de conectare si deconectare.

Art. 401. – Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex.: soclu metalic), nelegate la un conductor de protectie, trebuie instalate fata de elementele in legatura cu pamantul la distanta de cel putin 0,8 m.

Art. 402. – Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige de tavan, bolturi, dibluri) se aleg astfel incat sa poata suporta fara deforma ri o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai putin de 10 kg.

Art. 403. – Instalatiile de baterii de acumulatoare stationare sunt prevazute cu urmatoarele sali distincte:

– sala bateriilor de acumulatoare;

– sala depozitului de electrolit, apa distilata si materiale de rezerva ;

– SAS-ul (sala tampon).

Art. 404. – Instalatia de baterii de acumulatoare nu se prevede cu SAS daca accesul in sala de acumulatoare se face direct din exterior sau daca acumulatoarele sunt de tip inchis (capsulat) si accesul in camera lor se face dintr-o incapere de trecere sau dintr-un coridor in care nu exista instalatii tehnologice si personalul nu lucreaza in permanenta .

Art. 405. – In sala de acumulatoare se interzice instalarea aparatelor care pot produce arcuri electrice (intrerupatoare, prize).

Art. 406. – Este interzisa traversarea tevilor de apa prevazute cu robineti prin sala de acumulatoare.

Art. 407. – SAS-urile salilor de acumulatoare vor avea prevazuta chiuveta cu apa curenta .

Art. 408. – Toate echipamentele conductoare de curent ale circuitelor, aparatelor, echipamentelor si receptoarelor electrice aflate in mod normal sub tensiune, trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe.

Art. 409. – La proiectarea si executarea instalatiilor electrice inaccesibilitatea la partile active se asigura prin constructie, amenaja ri speciale sau amplasare, prin aplicarea uneia sau mai multor mijloace tehnice de protectie in conditiile prevazute in standardele in vigoare.

Art. 410. – Masurile de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta sunt prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 411. – Alimentarea la tensiune redusa de protectie se aplica tinandu-se seama si de urmatoarele conditii, pe langa cele prevazute in standardele in vigoare:

– conductele electrice si aparatele utilizate in circuitele de tensiune redusa se aleg de tip corespunzator tensiunii de lucru de 250 V.

– traseul circuitelor de tensiune redusa se stabileste astfel incat lungimea lui sa rezulte cat mai mica ;

– conductoarele circuitului de tensiune redusa instalate fix se amplaseaza distinct de cele ale altor circuite;

– circuitele de tensiune redusa , respectiv cablurile sau cordoanele de alimentare ale echipamentelor, nu se prevad cu conductori de protectie;

– partile active ale circuitelor de tensiune redusa nu trebuie sa aiba nici un punct legat la pamant, la alte parti active sau la conductori de protectie si se realizeaza astfel incat sa nu fie posibila o legatura electrica cu retele legate la pamant;

– prizele de tensiune redusa se marcheaza distinct prin etichete fixate sigur sau prin alte mijloace sau se aleg astfel incat sa nu permita , prin constructie, decat intrarea fiselor circuitului de tensiune redusa ;

– prizele de tensiune redusa se aleg de tip fara contact de protectie;

– carcasele echipamentelor alimentate la tensiunea redusa nu se leaga la conductorul de protectie, la pamant, la carcasele altor instalatii sau la alte elemente conductoare;

– carcasele si miezurile surselor de alimentare la tensiune redusa (transformator) se leaga la conductorul de protectie;

– circuitul primar de alimentare se prevede cu intreruptor;

– circuitul primar si circuitul secundar de tensiune redusa se prevad cu protectie impotriva supracurentilor (sigurante).

Art. 412. – In cazurile in care se aplica separarea de protectie, pe langa conditiile din standardele in vigoare, trebuie sa se respecte si urmatoarele precizari:

– reteaua de alimentare primara sa aiba tensiunea intre faze de cel mult 500 V, iar tensiunea nominala a circuitului separat sa fie de cel mult 400 V;

– In circuitul electric separat montat fix si in cordonul de alimentare al receptorului sau echipamentului, nu se prevede conductor de protectie;

– circuitul electric separat instalat fix se amplaseaza distinct de alte circuite, iar traseul cordonului de alimentare al receptorului sau echipamentului trebuie sa fie vizibil pe tot parcursul;

– partile active ale circuitului electric separat nu trebuie sa aiba nici un punct comun cu un alt circuit si trebuie sa fie izolate fata de pamant si fata de elementele instalatiei electrice care pot fi in contact direct sau indirect cu pamantul;

– racordarea echipamentului electric trebuie sa se faca printr-o priza fara contact de protectie, montata fix pe carcasa transformatorului de separare;

– carcasa intreruptoarelor, prizelor, dozelor etc., trebuie sa fie din material electroizolant;

– carcasa transformatorului de separare se leaga la conductorul de protectie;

– pe circuitul primar de alimentare se prevede intreruptor;

– circuitul primar si circuitul de tensiune redusa se preva d cu protectie impotriva supracurentilor (sigurante).

Art. 413. – Prizele de pamant si conductorii de protectie se proiecteaza si se executa conform standardelor in vigoare.

Art. 414. – Conductorii electrici se monteaza liber in interiorul cladirilor numai in locuri in care:

– atingerea lor de catre oameni, direct sau prin manevrarea unor scule, obiecte sau dispozitive de lucru sau de catre utilaje in miscare, sa nu fie posibila , cu exceptia conductoarelor folosite pentru protectie;

– nu exista pericol de deteriorare mecanica .

Art. 415. – Coborarile din distributiile cu conductoare neizolate sau izolate montate liber spre masini electrice, aparate etc., se executa cu conductoare izolate. Sub inaltimea de 2,5 m de la pardoseala conductoarelor se instaleaza in tuburi de protectie.

Art. 416. – Tuburile si tevile se fixeaza pe elementele de constructii cu accesorii de montare prin care sa se realizeze o prindere sigura in timp (ochiuri de sarma , copci de ipsos, bratari, console).

ANEXA 1

Norme conexe normelor specifice de protectie a muncii pentru telecomunicatii

1. NSPM pentru constructii si confectii metalice

2. NSPM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald

3. NSPM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

4. NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

5. NSPM pentru sudarea si taierea metalelor

6. NSPM pentru activitatea de vopsire

7. NSPM pentru acoperiri metalice

8. NSSM pentru fabricarea acumulatoarelor si a pilelor electrice

9. NSPM pentru producerea energiei electrice

10. NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice

11. NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale

12. NSPM pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren

13. NSPM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat

14. NSPM pentru executarea constructiilor inalte

15. NSPM pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice

16. NSPM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate

17. NSPM pentru excavatii si constructii subterane

18. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

19. NSPM pentru transporturi rutiere

20. NSPM pentru transporturi pe calea ferata

21. NSPM pentru transport intern

22. NSPM pentru radiocomunicatii

23. NSPM pentru lucrul la inaltime

24. NSPM pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor din sticla

25. NSPM pentru transporturi navale

ANEXA 2

Standarde de referinta

1. STAS 9638-74 Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice

2. STAS 832-79 Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii. Prescriptii.

3. STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie

4. STAS 6670-88 Dispozitive mobile de scurtcircuitare si legare la pamant. Conditii tehnice generale de calitate

5. STAS 10413/1-84 Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale de securitate

6. STAS 6271-81 Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica . Prescriptii

7. STAS 12441/2-87 Reguli de securitate privind echipamentele de emisie radioelectrica . Prescriptii de electrosecuritate

8. STAS 12216-84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

9. STAS 12604/1-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

10. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

11. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii

12. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

13. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

14. STAS 6790-89 Materiale electroizolante utilizate in echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Conditii tehnice si metode de verificare.

15. STAS 10327/1-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de securitate

16. STAS 10327/2-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de electrosecuritate

17. STAS 10327/3-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii de securitate privitoare la componente si accesorii

18. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie

19. STAS CEI:598-2- 22 1992.01.01 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta

20. STAS CEI: 598-28 1992.02.01 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8 : Lampi portabile de mana

21. STAS 10353-75 Dispozitive de siguranta pentru scari portabile

22. STAS 12358-90 Tesaturi si confectii de protectie. Conditii tehnice generale privind comportarea la agenti chimici si metode de determinare

23. SR ISO 4304 : 1994 Instalatii de ridicat, altele decat macaralele plutitoare. Cerinte. Conditii generale privitoare la stabilitate

24. STAS 6787/8-77 Piese metalice pentru centuri de siguranta . Dispozitiv de suspendare. Conditii tehnice speciale de calitate.

25. STAS 6787/7-79 Piese metalice pentru centuri de siguranta . Ochet pentru franghie. Conditii tehnice speciale de calitate

26. STAS 3052-79 Echipament de protectie. Masti pentru sudori. Conditii tehnice generale de calitate

27. STAS 3159-81 Material de protectie. Casti de protectie

28. STAS 3375-88 Echipament de protectie. Centura de siguranta pentru muncitorii din telecomunicatii

29. STAS 6687-81 Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate

30. STAS 7408-75 Incaltaminte de protectie. Incaltaminte electroizolanta din cauciuc

31. STAS 7761-81 Echipament de protectie din cauciuc. Manusi electroizolante

32. STAS 8268/1-86 Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Ventilatoare electrice. Conditii tehnice speciale de securitate.

33. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate

34. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii

35. STAS 12211-85 Motocompresoare ermetice pentru utilaje frigorifice de uz casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de securitate

36. SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.

ANEXA 3

Ghid de terminologie de protectie a muncii. Notiuni de baza

1.1. Accident de munca : vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala , care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

1.2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.3. Boli profesionale: afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca , precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca .

1.4. Defectare: incetarea aptitudinii unei masini, instalatii utilaj etc. de a-si indeplini functia specifica .

1.5. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

1.6. Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca .

1.7. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca , pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala .

1.8. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare utilizate in procesul muncii.

1.9. Factor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala : factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca – executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

1.10. Functii de protectie: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protectie prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

1.11. Indicator de protectie: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protectie si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la protectia muncii.

1.12. Instructaj de protectie a muncii: modalitate de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de protectia muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.13. Instructiuni specifice de protectie a muncii : componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara , atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea protectiei muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.14. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii protectiei muncii.

1.15. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

1.16. Nocivitate: proprietate a unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.17. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

1.18. Pericol

a) Sursa a unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota : In domeniul protectiei muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afecta ri a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

1.19. Persoana autorizata : o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.20. Persoana avertizata ; o persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de protectie.

1.21. Persoana competenta : o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.22. Persoana expusa : o persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa .

1.23. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.24. Prevenire intrinseca ; prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

– evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.25. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca .

1.26. Proces de munca : succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca .

1.27. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa .

1.28. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa .

1.29. Risc profesional: risc in procesul de munca .

1.30. Situatie periculoasa : orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.31. Substanta periculoasa : substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico – chimice, poate constitui un pericol.

1.32. Zona periculoasa : orice zona in care exista sau poate apare un pericol.

1.33. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota : Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

– poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.)

– poate sa apara neasteptat (pornire neintentionata /neprevazuta )

ANEXA 4

Lista principalilor factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala proprii proceselor de munca specifice activitatii de telecomunicatii

1. Construirea, exploatarea, intretinerea si repararea liniilor aeriene tc

1.1. Plantare stalpi si instalatii ancore

1. Mijloace de productie

Miscari functionale ale masinilor si mecanismelor Deplasarea vagoanelor de CF sau a autovehi-culelor cu care se transporta stalpii Deces Oprirea vehiculului inainte de a incepe operatia de incarcare/descarcare;

Instruirea personalului

2. Autodeclansari contraindicate ale miscarilor functionale ale masinilor Deplasarea necomandata a vehiculelor cu care se transporta stalpii Deces Asigurarea vehiculelor contra deplasarii necomandate inainte de inceperea operatiei de incarcare/descarcare;

Instruirea personalului.

3. Deplasari sub efectul gravitatiei:

– rulare pe roti

– cadere libera Deplasarea necomandata a vehiculelor cu care se transporta stalpii Deces Asigurarea vehiculelor contra deplasa rii necomandate inainte de inceperea operatiei de incarcare/descarcare;

Instruirea personalului.

Caderea stalpilor din mijlocul de transport invaliditate Utilizarea mijloacelor mecanizate de descarcat;

Legarea si asigurarea stabilitatii incarcaturi inainte de inceperea operatiei de descarcare;

Adoptarea unor pozitii de lucru astfel incat muncitorii sa nu se afle in perimetrul stalpului ce se rostogoleste.

– prabusire Prabusirea sarcinii din dispozitivul de incarcat/descarcat stalpi invaliditate Verificarea functionarii sistemului de franare a cablului in care este prins carligul de sarcina inainte de utilizarea dispozitivului.

Interzicerea utiliza rii dispozitivului cu defectari la sistemul de franare si la cablul de antrenare;

Interzicerea coborarii stalpului in groapa cu viteza , brusc;

Interzicerea trecerii personalului pe sub stalpul suspendat;

Interzicerea depasirii sarcinii maxime de ridicat.

Obs.: Aceleasi forme concrete de manifestare in cazul folosirii automacaralelor, cu mentiunea ca se poate prabusi chiar bratul acesteia.

Caderea/prabusirea stalpilor introdusi in groapa , dar nefixati incapacitate temporara de munca Sprijinirea stalpilor inclinati si indreptarea lor cu dispozitive adecvate pana la batatorirea pamantului;

Instruirea personalului.

4. Curent electric Atingere indirecta , in cazul in care se intra in zona de pericol a retelelor electrice Deces Executarea lucrarilor numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica , mai ales pentru LEA si linii de tractiune electrica ;

Instruirea personalului

5. Mediul de munca

Iluminat necorespunzator Executarea operatiilor de descarcare a stalpilor pe timpul noptii incapacitate temporara de munca interzicerea executarii operatiilor fara asigurarea unui iluminat corespunzator.

6. Executant

Deplasari, stationari in zone periculoase Stationarea in perimetrul de rostogolire al stalpilor care se descarca

Trecerea pe sub stalpul inaltat, in vederea coborarii in groapa invaliditate interzicerea executarii operatiilor fara asigurarea unui iluminat corespunzator.

Stationarea in zona de cadere a stalpilor din carligul dispozitivelor de transportat si plantat etc.

7. Sarcina de munca

Dimensionarea necorespunzatoare a sarcinii; suprasolicitare fizica Stabilirea unui numar prea mic de lucratori in cazul transportului manual al stalpilor, mai ales in zone cu denivela ri de teren. Incapacitate temporara de munca Respectarea limitelor prevazute de normele de medicina muncii pentru efortul fizic.

1.2. Lucrari executate pe stalpi (exclusiv instalare/desfiintare cabluri si fire izolate si jonctionare)

1. Mijloace de productie

Deplasare sub efectul gravitatiei:

– cadere libera , pra busire Prabusirea stalpilor putrezi sau neplantati definitiv Deces Verificarea prealabila a rezistentei si stabilitatii stalpului, a treptelor de fier la stalpii cu trepte;

Sprijinirea stalpului sau legarea de un alt stalp;

Interzicerea stationarii persoanelor si a vehiculelor la baza stalpului pe care se lucreaza ;

Instruirea personalului.

Caderea sculelor si uneltelor folosite de persoana care lucreaza pe stalp Deces Expedierea sculelor la lucratorul de pe stalp numai cu ajutorul franghiei si dupa ce s-a verificat legarea lor;

Interzicerea aruncarii libere a sculelor de pe stalp si de jos in sus;

Tinerea sculelor in genti sau cutii speciale in timp ce se lucreaza pe stalp;

Interzicerea stationarii persoanelor sau a apropierii acestora la o distanta mai mica de 2 m de stalpul pe care se lucreaza ;

Instruirea personalului.

Caderea scarilor extensibile Deces Sprijinirea scarii de catre un ajutor;

Fixarea scarii prin legare de stalp;

Instruirea personalului.

2. Suprafete sau contururi periculoase; alunecoase Suprafata uda sau acoperita cu polei a stalpilor incapacitate temporara de munca interzicerea folosirii scarilor de catarat in aceste conditii;

Legarea de stalp (numai pentru cei din beton) a ultimei trepte a scarii extensibile;

Instruirea personalului.

3. Curentul electric Atingerea directa in cazul lucrarilor executate pe stalpi folositi in comun Deces interzicerea executarii lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune;

Interzicerea atingerii simultane a 2 conductori ai unui circuit de Tc.

Utilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant la Lucrarile la care se accepta executarea in prezenta tensiunii.

Atingere indirecta , la Lucrarile executate la linii supuse influentei LEA sau liniilor de tractiune electrica Deces Legarea prealabila a circuitelor la pamant;

Utilizarea funiilor textile la ridicarea si intinderea conductorilor;

Semnalizarea corespunzatoare a liniilor si instalatiilor Tc, aflate in zona de influenta LEA sau a cailor ferate electrificate;

Intreruperea alimentarii LEA cand se lucreaza la punctele de incrucisare a liniilor Tc cu LEA;

Transportul stalpilor pe sub LEA de inalta tensiune numai in pozitie orizontala ;

Interzicerea depozitarii materialelor sub LEA de inalta tensiune, ca si a planta rii de stilpi pentru liniile de Tc.

Instruire si autorizare personal.

4. Flacari Flacara lampii de benzina incapacitate temporara de munca interzicerea indreptarii lampii de benzina cu flaca ra spre persoane sau spre obiecte inflamabile.

5. Substante toxice Substantele cu care sunt impregnati stalpii de lemn incapacitate temporara de munca Utilizarea echipamentului individual de protectie;

Spalarea zonelor de pe corp atinse de impregnant dupa incetarea lucrului;

Instruirea personalului.

6. Mediul de munca

Calamitati naturale Trasnet Deces interzicerea lucrului pe timp de furtuna insotita de descarcari electrice atmosferice

7. Executant

Deplasare cu pericol de cadere de la inaltime Toate operatiile executate pe stalpi incapacitate temporara de munca Avizare medicala a personalului pentru lucrul la inaltime;

Utilizarea scarilor adecvate, centuri si franghii de siguranta etc;

Interzicerea lucrului pe stalpi pe timp de ploaie; exceptie (numai la cei de beton) daca se folosesc scari extensibile;

Supravegherea realizarii operatiilor de catre un ajutor;

Instruirea personalului.

8. Neutilizarea mijloacelor de protectie Neutilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant la Lucrarile pe stalpi folositi in comun si la linii supuse influentei LEA Deces Supravegherea executarii operatiilor de catre seful de formatie;

Instruirea personalului.

9. Stationari sau deplasari in zone periculoase Traversarea strazilor sau a altor drumuri rutiere Deces Semnalizarea zonei de lucru;

Supravegherea operatiilor de catre un lucrator care va dirija circulatia pe drum ocolitor;

Stationarea si lucrul in apropierea liniilor CF electrificate Deces Respectarea normelor specifice pentru transportul pe calea ferata referitor la circulatia si stationarea in apropierea CF electrificate.

2. Construirea si intretinerea canalizatiilor subterane

Obs.: Procesele de munca sunt specifice activitatii de lucrari geotehnice, de excavatie, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren, precum si pentru Lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje constructie. De aceea nu sunt prezentati decat cativa factori de risc, ilustrativi

1. Mijloace de productie

Vibratii excesive ale utilajelor Vibratia utilajelor folosite la desfacerea mecanizata a trotuarelor si drumurilor de asfalt si beton si la refacere invaliditate Utilizarea echipamentului individual de protectie vibroizolant;

Control medical.

2. Curentul electric Atingerea directa cand se lucreaza in zone unde exista si alte instalatii edilitare Deces Utilizarea de unelte nemetalice (cazmale de lemn);

Executarea lucrarilor dupa scoaterea de sub tensiune a retelelor electrice;

Supravegherea executa rii operatiei;

Utilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant

Semnalizarea de securitate.

3. Mediul de munca

Zgomot Zgomotul produs de utilajele folosite la desfacerea mecanizata a pavajului si la refacere invaliditate Utilizarea echipamentului individual de protectie impotriva zgomotului.

4. Prabusiri de teren Surparea malurilor santurilor incapacitate temporara de munca Consolidarea si sprijinirea sapaturii;

Supravegherea executarii lucrarii ;

Interzicerea depozitarii materialelor, inclusiv a pamantului, la o distanta mai mica de 1,5 m de la marginea santului, respectiv 0,50 m (pentru pamant);

Evacuarea personalului, care lucreaza la sapatura , daca apare pericol de surpare;

Instruirea personalului;

5. Executant

Deplasari cu pericol de ca dere prin alunecare sau pasire in gol. Deplasari pe podete sau peste sapatura incapacitate temporara de munca Mentinerea podetelor, puntilor etc., curate, fara noroi, zapada , resturi de materiale;

Asigurarea cailor de acces cu ingradiri, balustrade de protectie si semnalizare.

3. Lucrari de instalare cabluri

3.1. Tragerea cablurilor in canalizatie sau in santuri deschise

1. Mijloace de productie

Deplasari sub efectul gravitatii: ca dere libera Caderea scripetelui aparator daca se rupe cablul telefonic sau streangul sau a tamburului care se ridica cu lansatorul de cabluri invaliditate Utilizarea echipamentului individual de protectie (casca si ochelari de protectie), in primul caz;

Interzicerea urcarii pe tractor a muncitorilor care deruleaza cablul in timpul ridicarii tamburului si a deplasarii lansatorului de cablu;

Fixarea sigura a cricurilor atunci cand tragerea se face de pe tamburul fixat pe ele;

Supravegherea executarii operatiilor de catre seful de formatie.

2. Suprafete periculoase: intepatoare Pozarea cablurilor in canalizatie incapacitate temporara de munca Utilizarea echipamentului individual de protectie.

3. Mediu de munca

Gaze, vapori toxici

Gaze, vapori explozivi Gaze si vapori acumulate in camerele de tragere Deces Ventilarea camerelor inainte de a se intra in ele, ca si a conductelor;

Supravegherea muncitorilor care lucreaza in camerele de tragere;

Interzicerea fumatului si a accesului cu foc deschis in camera de tragere

4. Sarcina de munca

Supradimensionarea sarcinii Depasirea sarcinii maxime admise la transportul greutatilor (la pozarea cablului) Incapacitate temporara de munca Respectarea limitelor impuse prin Normele generale de protectie a muncii pentru efortul fizic.

3.2. Instalarea si desfiintarea cablurilor si a firelor izolate pe fatade sau aeriene

1. Mediu de munca

Gaze, vapori toxici Acumulari de gaze sau vapori toxici in poduri, pivnite sau subsoluri Deces interzicerea patrunderii cu foc deschis;

Obturarea conductelor de acces ale cablurilor (In cazul subsolurilor amplasate in zone cu conducte de gaze);

Instruire personal.

2. Executant

Deplasare si stationare cu pericol de cadere de la inaltime Lucrul pe stalpi, fatade incapacitate temporara de munca Utilizareade scari adecvate, cu asigurarea stabilitatii lor;

Utilizarea de centuri si franghii de siguranta corespunzatoare din punctul de vedere al cerintelor de protectie a muncii;

Lucru in echipa , o persoana avand rol de supraveghetor.

3.3. Instalare cabluri subfluvial

1. Mijloace de productie

Proiectare de corpuri Smulgerea patrupiedului sau a suportului pe care se monteaza bobina de cablu Deces Asigurarea stabilitatii suportilor;

Utilizarea de dispozitive de franare si ghidare corepunzatoare sub aspectul protectiei muncii;

Interzicerea stationarii personalului in zona periculoasa .

2. Mediu de munca

Caracterul special al mediului Mediu acvatic (pericol de inec) Deces Balustrade de protectie;

Veste de salvare;

Instruire personal.

4. Lucrari de jonctionare a cablurilor

1. Mijloace de productie

Deversare, cadere Scurgerea aliajului din tuciul cu aliaj topit sau din oala cu parafina sau caderea acestora incapacitate temporara de munca Verificarea franghiei macaralei sau a franghiei de ajutor inainte de expedierea tuciului/oalei;

Interzicerea stationarii sau trecerii oricarei persoane pe sub locul de munca ;

Instruire personal.

Caderea sculelor de la inaltime incapacitate temporara de munca interzicerea aruncarii sculelor, uneltelor de jos in sus sau invers;

Pastrarea sculelor in timpul lucrului in genti speciale sau asezarea lor pe mijlocul platformei.

2. Temperatura ridicata a obiectelor Temperatura ridicata a tuciului cu aliaj topit sau a oalei cu parafina incapacitate temporara de munca Utilizarea echipamentului individual de protectie;

Interzicerea asezarii oalei cu parafina de plaforma

3. Flacari Aprinderea parafinei

Flacara lampii de benzina (normala ) precum si aprinderea in cazul neetanseita tii robinetelor, garniturilor incapacitate temporara de munca Utilizarea echipamentului individual de protectie;

Evacuarea apei si a oricarei surse de umiditate din camera de tragere;

Interzicerea colectarii picaturilor de parafina in oala cu parafina incalzita ;

Verificarea zilnica a starii lampilor de benzina si a sobelor de sudat;

Lucru in echipa la executarea jonctiunii, ajutorul avand rolul de supraveghetor;

Instruire personal.

4. Curentul electric Atingere directa si indirecta la Lucrarile de jonctionare a cablurilor supuse influentei LEA sau influentei liniilor de tractiune electrica Deces Utilizarea de scule, unelte cu manere electroizolante;

Utilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant, a covoarelor electroizolante;

Lucru in echipa de minim 2 persoane, una cu rol de supraveghere;

Punerea la pamant a armaturii sau mantalei cablurilor sau pieselor de legatura ;

Curatarea permanenta a locului jonctorului din grupa de fire taiate sau alte obiecte metalice;

Interzicerea taierii armaturii la cablurile in functiune pana ce nu s-a asigurat continuitatea galvanica a acesteia;

Instruire personal etc.

5. Mediul de munca

Gaze, vapori si/sau inflamabili Gaze, vapori toxici si/sau inflamabili prezenti in camerele de tragere situate in zone cu retele de gaze incapacitate temporara de munca Aerisirea camerelor, Inainte de coborarea jonctorilor, timp de 20 min.;

Controlul atmosferei de la locul de munca folosindu-se aparate de detectie;

Interzicerea intra rii in camin atata timp cat aparatul semnalizeaza prezenta gazelor;

Obturarea tuturor gaurilor de acces in camera de tragere si intreruperea lucrului in cazul cand exista gaze in camera ;

Interzicerea efectuarii de lucrari cu foc deschis inainte de confirmarea ca au fost remediate defectiunile care au permis emanarea de gaze in atmosfera .

Lucrul in echipa , o persoana avand rol de supraveghere;

Instruire personal.

6. Executant

Deplasare / stationare cu pericol de cadere in gol Lucrul la inaltime pe stalpi, fatade A se vedea subprocesul 1.3.

5. Lucrari de instalare, exploatare si intretinere a echipamentelor telefonice, de transmisiuni si radiorelee

1. Mijloace de productie

Miscari functionale ale masinilor, mecanismelor Parti active in miscare la centralele Rotary, la grupurile convertizoare invaliditate interzicerea accesului persoanelor care nu au sarcini de serviciu in zona respectiva ;

Obligarea lucratorilor sa -si stranga parul si sa nu poarte obiecte de imbracaminte care sa poata fi antrenate de elementele in miscare;

Paravane, grilaje de protectie etc.

2. Curentul electric Pericol de atingere directa la instalatiile aflate sub tensiune Deces Utilizarea mijloacelor de protectie: echipament individual electroizolant, platforme, covorase electroizolante;

Semnalizare de securitate;

Scoaterea de sub tensiune inainte de executarea lucrarilor;

Interzicerea accesului in zonele de pericol;

Controlarea periodica a echipamentului de protectie contra supratensiunilor (la repartitoare) etc.

3. Factori de risc biologici infectarea aparatelor de operatoare incapacitate temporara de munca Dezinfectarea periodica a microfonului;

Utilizarea de aparate numai de uz personal.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?