NSPM 108 – Norme pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale

NSPM 108
Norme specifice de securitate a muncii pentru vinificatia, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei amidon, glucozei, apei minerale

1. PREVEDERI GENERALE

CONTINUT

Art. 1. Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale cu privire la activitatea de vinificatie, fabricarea alcoolului, a bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale.

SCOP

Art. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop dininuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executantm sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

DOMENIU DE APLICARE

Art. 3. Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati privind vinificatia, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei amidonului, glucozei si a apei minerale.

CONEXIUNI CU ALTE NORME

Art. 4. Prevederile prezentelor norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de productie a muncii si ale actelor normative prevazute in anexa 1.

REVIZUIREA NORMELOR

Art. 5. Prezentele norme specifice vor fi revizuite periodic si modificate sau completate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica.

2. COMUNE

2.1. SELECTIA PERSONALULUI IN VEDEREA INCADRARII SI REPARTIZARII PE LOCURI DE MUNCA

Art. 6. Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 7. Repartizarea salariatilor pe locuri de munca se face in functie de starea de sanatate, aptitudini fizice si psihice, calificarea si experienta in munca.

Art. 8. Pentru meseriile care necesita autorizare se vor respecta prevederile actelor normative care reglementeaza procedura de autorizare precum si prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

2.2. INSTRUIREA PERSONALULUI

Art. 9. Instruirea pe faze a salariatilor in domeniul protectiei muncii se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 10. Persoanele juridice si fizice vor asigura informarea angajatilor asupra riscurilor la care sunt expusi in timpul procesului de productie precum si asupra modului de actionare in caz de producere de accidente sau avarii.

2.3. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Art. 11. Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie se face conform prevederilor din Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 12. Alegerea sortimentelor de echipamente si a tipurilor de mijloace individuale de protectie se face de catre comisii mixte alcatuite din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiilor sindicale sau al salariatilor in functie de factorii de risc si conditiile concrete de la locurile de munca.

Art. 13. La modificarea conditiilor de munca, conducerea agentului economic are obligatia de a asigura echipamentele si mijloacele de protectie corespunzatoare in raport cu noile situatii, precum si instruirea in legatura cu utilizarea corecta a acestora.

Art. 14. Agentii economici au obligatia sa asigure verificarea periodica si denocivizarea acestora.

2.4. CONTROLUL MEDICAL SI PERIODIC

Art. 15. Examenul medical la angajare si periodic se efectueaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si cu respectarea reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 16. Angajarea personalului in vederea practicarii unei activitati fara aviz medical este interzisa.

2.5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Art. 17. Prin regulamentul de organizare si functionare si prin fisele posturilor, conducerile vor stabili atributii, sarcini si responsabilitati in domeniul protectiei muncii pentru intreg personalul.

Art. 18. La intrarea in schimb, personalul are obligatia de a se prezenta la locul de munca in stare fizica si mentala corespunzatoare.

Art. 19. La locul de munca respectiv este interzisa prezenta altor persoane care nu au atributii de serviciu.

Art. 20. In cazul cand in timpul programului de lucru un salariat trebuie sa paraseasca locul de munca, din diverse motive, acesta va anunta seful ierarhic superior.

Art. 21. Activitatea de producere a vinului, alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si apei minerale este permisa numai daca locurile de munca au fost amenajate si dotate cu echipamentele tehnice corespunzatoare tehnologiilor folosite, acestea avand in totalitate in stare de functionare toate dispozitivele si instalatiile de protectie conform cartii tehnice si a normelor de protectie a muncii.

Art. 22. La fiecare formatie de lucru se va desemna un conducator numit prin decizie de catre conducerea agentului economic.

Art. 23. Atunci cand activitatea se desfasoara prin schimburi, la predarea, respectiv, la preluarea serviciului, se vor da informatii asupra starii tehnice a echipamentelor tehnice, luandu-se masuri ori de cate ori se constata deficiente.

Art. 24. Conducerea si supravegherea proceselor de munca se va face prin asigurarea asistentei tehnice de specialitate.

Art. 25. Caile de acces din sectiile de productie vor fi intretinute in stare corespunzatoare si vor fi prevazute cu marcaje si indicatoare de avertizare sau interdictie.

Art. 26. Inainte de accesul in celulele silozului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice folosite in acest scop precum si dotarea salariatilor cu echipamente individuale de protectie si de lucru necesare interventiilor.

Art. 27. Orice interventie in celulele silozului se va face pe baza unui program de lucru intocmit in prealabil de catre conducerea unitatii, in care sa fie stabilita tehnologia de lucru si masurile de prevenire a accidentelor de munca.

Art. 28. Lucrarile de interventie in celulele silozului se vor efectua sub supravegherea permanenta a unei persoane competente.

2.6. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE

Art. 29. Deservirea echipamentelor tehnice nu este permisa decat persoanelor calificate si instruite in acest scop.

Art. 30. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 31. Inainte de inceperea lucrului cu echipamentele tehnice se vor verifica:

– existenta si buna functionare a elementelor de comanda;

– existenta si starea aparaturii de masura si control;

– existenta si functionalitatea dispozitivelor de protectie;

– modul cum sunt asigurate protectiile contra electrocutarii prin atingere directa si indirecta.

Art. 32. Se interzice blocarea cailor de circulatie si acces la echipamentele tehnice, cu diverse materiale, scule, subansamble.

Art. 33. In timpul functionarii echipamentelor tehnice este interzisa efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii.

Art. 34. La intreruperea sursei de alimentare cu energie a echipamentelor tehnice, acestea vor fi deconectate si asigurate contra pornirii accidentale.

Art. 35. Inteventiile la instalatiile electrice ale echipamentelor tehnice se vor face numai de catre salariatii calificati si autorizati in acest scop.

Art. 36. Daca anumite interventii la echipamentele tehnice nu se pot face decat atunci cand sunt in stare de functionare, acestea se vor executa numai sub supraveghere cu luarea masurilor suplimentare prevazute in cartea tehnica.

Art. 37. Lucrarile de revizii si reparatii ale echipamentelor tehnice se vor face pe baza de grafic de revizii si reparatii conform cartilor tehnice si a prevederilor actelor normative in vigoare.

Art. 38. Repararea echipamentelor tehnice se face numai dupa decuplarea alimentarii cu energie, oprirea si blocarea contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu este posibila se pune paza la dispozitivele de pornire sau se aplica o placuta de avertizare cu textul: „ATENTIE! NU CUPLATI, SE LUCREAZA PE LINIE!”.

Art. 39. Lucrarile de revizii si reparatii se vor efectua numai de personal calificat si instruit pentru interventia respectiva.

Art. 40. Este interzisa scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie fara aprobarea scrisa a conducatorului lucrarilor.

Art. 41. Utilizarea echipamentelor tehnice sub rezerva completarii ulterioare a masurilor de protectie a muncii este interzisa.

2.7. INSTRUCTIUNI PROPRII

Art. 42. In functie de particularitatile proceselor de munca si conditiile concrete de desfasurare a activitatilor, agentii economici au obligatia de a elabora instructiuni proprii de protectie a muncii continand masuri suplimentare necesare desfasurarii lucrarilor in conditii de securitate.

2.8. PROTECTIA IMPORTIVA INCENDIILOR SI A EXPLOZIILOR

Art. 43. Masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, cat si alte reglementari in domeniu sunt obligatorii pentru toti agentii economici.

Art. 44. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in silozuri ca urmare a existentei pulberii (prafului vegetal) agentii economici vor aproba, finanta si controla realizarea stricta a masurilor inscrise in „Programul antifoc, antiexplozie” intocmit de specialisti si salariatul desemnat cu protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 45. Materialele combustibile se depoziteaza si se protejeaza fata de sursele de aprindere astfel incat sa fie evitate incendiile.

Art. 46. Pentru incalzirea diverselor incaperi nu se vor folosi decat mijloace de incalzire standardizate fiind interzise improvizatiile in acest scop.

Art. 47. In spatiile cu pericol de explozie este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu.

Art. 48. Este interzisa utilizarea flacarii deschise a sculelor care pot produce scantei sau a echipamentelor tehnice fara a avea protectia corespunzatoare mediului in toate spatiile cu pericol de explozie.

Art. 49. In spatiile in care exista pericol de incendii si explozii folosirea flacarii deschise se admite numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc deschis.

Art. 50. Materiile prime folosite in procesul de fabricatie (cereale in vrac, hameiul in baloti) vor fi depozitate astfel incat sa se previna pericolul de autoincalzire biologica si de autoaprindere.

2.9. PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Art. 51. La lucrarile privind activitatile de vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale se vor respecta prevederile din Normele generale de protectie a muncii, din Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice precum si cele din Normele pentru transportul si distributia energiei electrice.

2.10. GOSPODARIA DE SARURI NUTRITIVE

Art. 52. La utilizarea substantelor chimice, folosite sub orice forma in procesul tehnologic si care prezinta risc de accidentare, incendii sau explozii, se vor respecta instructiunile scrise date de furnizor, iar personalul va fi instruit cu privire la proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de prim-ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare.

3. ACTIVITATEA DE VINIFICATIE

Art. 53. Accesul in recipientele de transport si depozitare este permis numai dupa aerisirea acestora si verificarea lipsei bioxidului de carbon.

Art. 54. Este interzisa inroducerea in recipiente a transformatoarelor utilizate la alimentarea lampilor de iluminat sau a altor echipamente electrice.

Art. 55. La rezervoarele si containerele la care izolarea se face cu lacuri antiacide pe baza de bitum sau de solventi inflamabili se va lucra numai cu instalatii electrice in constructie antiexploziva atunci cand este necesara refacerea statului izolant.

Art. 56. In recipientele sau rezervoarele care au continut vinuri alcoolizate, rachiuri sau alcool etilic este interzisa utillizarea flacarii deschise.

Art. 57. Afumarea pivnitelor si cramelor cu bioxid de sulf se va efectua numai de personal instruit special pentru aceste operatii dotat cu echipament individual de protectie specific. In spatiile in care s-a efectuat afumarea, accesul personalului este admis numai dupa aerisirea lor.

Art. 58. In timpul manipularii vaselor sau benelor incarcate cu struguri cu ajutorul instalatiilor de ridicat este interzis accesul oricarei persoane in raza lor de actiune.

Art. 59. Deservirea instalatiilor si mecanismelor de ridicat se face numai de catre personal autorizat.

Art. 60. In timpul transportului strugurilor in vrac cu ajutorul mijloacelor de transport cu descarcare prin basculare sunt interzise stationarea pe incarcatura si accesul in zona de manevrare.

Art. 61. Inainte de descarcarea strugurilor in buncare sau linuri se verifica sa nu existe persoane in acestea.

Art. 62. Toate echipementele tehnice folosite in activitatea de vinificatie vor fi puse in functiune numai dupa controlul starii tehnice care sa asigure functionarea in conditii de securitate.

Art. 63. Distribuirea strugurilor in zona de alimentare a zdrobitoarelor si preselor se va face numai cu dispozitive destinate in acest scop si care au fost verificate in prealabil.

Art. 64. Incaperile in care sunt instalate recipientele de fermentare a mustului vor fi in permanenta ventilate mecanic.

Art. 65. Accesul in incaperile in care sunt posibile degajari de bioxid de carbon este permis numai dupa verificarea concentratiei care trebuie sa fie sub limitele maxime admise.

Art. 66. Este interzisa stationarea persoanelor in spatiile de fermentare a mustului, drojdiei, marcurilor de fructe, borhoturilor si a tescovinei.

Art. 67. Intrarea in recipientele in care au fermentat mustul, drojdia, tesovina sau marcul se face numai dupa golirea completa a acestora, aerisirea si controlul lipsei bioxidului de carbon.

Art. 68. Recipientele cu must in fermentare se vor astupa numai cu palnii de fermentare prin care sa se asigure evacuarea bioxidului de carbon.

Art. 69. Luarea probelor si urmarirea procesului de fermentatie se fac numai de catre personalul cu atributii in acest scop, asigurandu-se dispozitivele necesare de protectie in zonele de circulatie si acces.

Art. 70. Transportul mustului cu fermentare se face numai cu recipiente prevazute cu orificii care sa permita evacuarea bioxidului de carbon.

Art. 71. In mijloacele de transport utilizate se vor lua masuri pentru a se asigura stabilitatea recipientelor. Transportul lucratorilor impreuna cu recipientele este interzis.

Art. 72. La bazinele de captare a borhotului rezultat de la distilarea vinului, drojdiei sau tescovinei se va asigura acoperirea acestora.

Art. 73. Periodic se va verifica starea izolatiei termice si etanseitatea la conductele de abur, de borhot si a coloanelor de distilare.

Art. 74. Este interzis a se utiliza agitatoarele mecanice, folosite la fabricarea de vin spumos si vin spumant atunci cand dispozitivele de protectie lipsesc sau nu sunt in stare corespunzatoare.

Art. 75. Se va verifica etanseitatea instalatiilor de distilare luandu-se masuri de oprire a acestora in toate situatiile in care se constata scapari de vapori de alcool.

4. ACTIVITATEA DE FABRICARE A ALCOOLULUI

4.1. Fabricarea alcoolului etilic rafinat din materii prime amidonoase

Art. 76. Pardoselile din incaperile pentru fabricarea sladului trebuie mentinute in buna stare si cu rigolele de scurgere neobturate.

Art. 77. Instalatiile de ventilatie din sladarii si incaperile in care are loc fierberea materiilor prime amidonoase, precum si in salile de fermentatie distilare-rafinare si depozite, se vor mentine in stare de functionare la parametrii proiectati.

Art. 78. Se vor mentine in buna stare gratarele de protectie de la partea superioara de la morile de slad.

Art. 79. Operatiunile de spalare a spatiului de sub boxe precum si la cazile de drojdie se vor face numai dupa eliminarea materiilor prime ramase in urma proceselor tehnologice si verificarea absentei bioxidului de carbon din aceste spatii.

Art. 80. In timpul functionarii intorcatoarelor mecanice este interzisa intrarea persoanelor in casetele de germinare.

Art. 81. Interventiile in casetele de germinare se vor efectua numai dupa ce instalatia electrica a fost scoasa de sub tensiune.

Art. 82. La morile prevazute cu instalatii de dezinfectare si alimentare mecanizata cu slad, accesul in cuva se va face numai dupa oprirea din functiune a transportorului cu racleti.

Art. 83. La exploatarea fierbatoarelor se va folosi numai personal calificat si instruit.

Art. 84. In timpul functionarii fierbatoarelor este insterzisa parasirea locului de munca fara a se lasa inlocuitor.

Art. 85. In timpul procesului tehnologic la fierbatoare este interzisa depasirea presiunii de regim prevazuta in cartea tehnica.

Art. 86. Dupa incarcarea fierbatorului cu materie prima este interzisa deschiderea gurii de incarcare sau de vizitare.

Art. 87. In cazul in care conducta de evacuare a fierbatorului se infunda, se anunta conducatorul locului de munca, care va dispune modul de interventie.

Art. 88. Accesul in fierbator pentru orice interventie se va face numai dupa racirea acestuia.

Art. 89. Suflarea plamezii din fierbator in zaharificator se face numai dupa coordonarea semnalizarii celor care efectueaza aceasta operatiune.

Art. 90. Materiile folosite pentru dezinfectarea vaselor de drojdie vor fi depozitate in incaperi separate, prevazute cu incuietori sigure.

Art. 91. Periodic se va verifica etanseitatea capacelor si a conductelor de la linurile de fermentare a plamezilor de cereale si cartofi.

Art. 92. Circulatia pe deasupra linurilor de fermentare este interzisa. Inainte de introducerea aburului sau a formalinei in linul de fermentare se verifica daca in interior se afla alte persoane.

Art. 93. Inainte de inceperea lucrului se verifica existenta si starea ingradirilor si dispozitivelor de protectie de la bazinele de alimentare a pompelor cu plamada.

Art. 94. In timpul lucrului se verifica cosul de tiraj al zaharificatorului pentru a asigura evacuarea in atmosfera a vaporilor din plamada.

Art. 95. Se interzice utilizarea instalatiilor de distilare, rafinare blaze, coloane si conducte de abur a caror izolatie este deteriorata.

Art. 96. La operatiunile de scoatere a borhotului din bazine si la distribuirea acestuia se vor folosi numai mijloace mecanice adecvate, asigurandu-se supravegherea competenta a lucrarilor.

4.2 FABRICAREA ALCOOLULUI DIN MELASA

Art. 97. Curatirea si spalarea instalatiilor de preparare a melasei se va face numai dupa oprirea sistemului de alimentare tehnologica si aerisirea acestora, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 98. Dupa terminarea operatiunii de curatire si spalare a instalatiilor de preparare a melasei, conducatorul locului de munca stabileste modul de repunere in functiune a acestora.

Art. 99. In timpul lucrului se verifica etanseitatea armaturilor si conductelor de golire si umplere a rezervoarelor de alcool, luandu-se masuri de remediere ori de cate ori se constata scurgeri.

Art. 100. Se interzice depozitarea si pastrarea materiilor inflamabile in depozitele de alcool.

Art. 101. Efectuarea lucrarilor de sudura precum si alte interventii la rezervoarele de alcool golite si spalate se vor face numai pe baza de program de lucru aprobat de conducerea unitatii si permis de lucru cu foc care sa cuprinda masurile de securitate necesare.

Art. 102. Periodic se va verifica etanseitatea capacelor de inchidere a rezervoarelor de alcool, luandu-se masuri corespunzatoare de remediere ori de cate ori este necesar.

Art. 103. La trecerea prin pereti a conductelor sau cablurilor electrice se va asigura etanseitatea contra patrunderii vaporilor de alcool.

Art. 104. In depozitele de alcool este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu.

Art. 105. Recipientele in care sunt depozitate enzimele vor fi efectuate si depozitate in locuri speciale.

5. DE FABRICARE A BAUTURILOR ALCOOLICE

Art. 106. Toate rezervoarele sau vasele in care se depoziteaza alcoolul, distilatul din vin, esentele se vor mentine in permanenta inchise verificandu-se etanseitatea sistemelor de inchidere.

Art. 107. In timpul functionarii cazanului de cupajare acesta va fi in permanenta inchis, pentru evitarea degajarilor vaporilor de alcool in zona de lucru.

Art. 108. Activitatea in salile de preparare a bauturilor alcoolice, caramelului si de distilare se va desfasura numai dupa verificarea bunei functionari a sistemelor de ventilatie.

Art. 109. Se interzice blocarea cu diverse materiale si materii prime a spatiilor de circulatie si acces in zonele de lucru ale deflegmatoarelor regulatoarelor de abur sau borhot.

Art. 110. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a instalatiilor electrice din salile de distilare privind mentinerea caracteristicilor antiexplozive ale acestora.

Art. 111. In timpul functionarii filtrelor se va urmari ca presiunea de lucru sa nu depaseasca valorile impuse de procesul tehnologic.

Art. 112. In salile de prelucrare si preparare a bauturilor alcoolice este interzisa folosirea surselor cu foc deschis.

Art. 113. Toate manipularile in si din vasul de pe cantar se vor efectua cu acesta acoperit si instalatia de ventilatie in functiune.

Art. 114. Starea tehnica a instalatiilor de spalat sticle si a dispozitivelor de protectie aferente se va verifica la inceputul schimbului fiind interzisa punerea lor in functiune atunci cand acestea nu corespund normelor tehnice si de protectie a muncii.

Art. 115. Deseurile rezultate in urma spargerii unor sticle vor fi colectate si depozitate in lazi destinate acestuis scop si evacuate.

Art. 116. In spatiile in care, prin proiectare, trebuie montate echipamentele tehnice electrice in constructie antiexploziva este interzis a se face modificari princ are sa se schimbe caracterul acestora sau inlocuirea lor cu instalatii electrice in constructie normala.

6. DE FABRICARE A BERII

Art. 117. Recoltarea probelor de materie prima din mijloacele de transport sau din locurile de depozitare se face numai de catre personal cu atributii in acest scop, instruit special si dotat cu echipament individual de protectie adecvat.

Art. 118. Instalatiile folosite pentru retinerea si eliminarea corpurilor straine (metalice) din materia prima vor fi verificate inainte de inceperea lucrului, in ceea ce priveste functionalitatea, luandu-se masuri ori de cate ori se constata defectiuni.

Art. 119. In locurile de munca cu pericol de explozii si incendii se vor afisa indicatoare de avertizare sau interdictie in ceea ce priveste utilizarea surselor cu foc deschis.

Art. 120. Este interzis a se lasa deschise capacele de protectie de la gurile de vizitare ale celulelor de siloz.

Art. 121. Interventiile in celulele silozurilor se vor face conform precizarilor de la cap. „Organizarea locului de munca”.

Art. 122. La partea superioara a silozului, balustrada de protectie va fi mentinuta in stare corespunzatoare, luandu-se masuri de remediere in cazul deteriorarii.

Art. 123. La inceputul fiecarui schimb de lcuru se va verifica buna functionalitate a sistemelor de captare si evacuare a prafului de la cicloane si transportatoarele melc.

Art. 124. Este interzis accesul salariatilor pe toboganele instalatiilor de deplasare a sacilor. Gurile toboganelor vor fi asigurate cu capace de protectie fixate in mod corespunzator.

Art. 125. Zilnic se va verifica existenta si starea dispozitivelor de protectie in zonele de acces la tobele de germinare

Art. 126. Se interzice accesul oricaror persoane in raza de actiune a intorcatorului-descarcator folosit la nivelarea orzului, orzoaicei in zona siberelor, atunci cand acesta este in functiune.

Art. 127. Inainte de accesul in uscatoriile de malt se va verifica functionalitatea sistemului de interblocare existent intre usa de intrare si intorcatorul mecanic.

Art. 128. Este interzisa punerea in functiune a morilor de macinare uscata a maltului cu dispozitivele de protectie lipsa, descompletate sau deteriorate.

Art. 129. Periodic se va verifica existenta si starea capacelor de protectie inclusiv a izolatiei termice la instalatiile de fiert plamada sau must.

Art. 130. Accesul sau interventiile la instalatiile de fiert, de plamadire zaharificare si filtrare se vor face numai dupa inchiderea conductelor de alimentare cu apa si decuplarea alimentarii cu energie electrica.

Art. 131. Inainte de inceperea lucrarilor de curatire, spalare si sterilizare a cazanelor de fierbere se vor lua masuri de scoatere din functie a agitatoarelor de omogenizare a amestecului si blocarea alimentarii cu abur si apa a cazanelor.

Art. 132. Se va verifica permanenta functionalitate a instalatiilor de captare a bioxidului de carbon din spatiile de fermentare a berii.

Art. 133. La folosirea solutiilor necesare pentru spalarea si sterilizarea instalatiilor de filtrare a berii se va verifica funtionalitatea instalatiilor de ventilatie precum si dotarea si utilizarea de catre lucratori a echipamentului de protectie corespunzator.

Art. 134. La instalatiile sub presiune ( de ex. recuperatoare de caldura, conducte de abur, armaturi si baterii de incalzire) este interzisa orice interventie in toate situatiile cand acestea sunt sub presiune.

Art. 135. Zilnic se va verifica functionalitatea instalatiilor de ventilare in spatiile in care sunt amplasate instalatiile de fermentare a mustului precum si in incaperile in care au loc operatiunile de smolire a tancurilor si linurilor de bere.

Art. 136. Operatiunile de smolire (mamutizare) a tancurilor si liniilor de bere se vor face numai pe baza unui program de lucru in care sa se stabileasca procedeele si metodele nepericuloase de lucru, asigurandu-se coordonarea si supravegherea permanenta si competenta.

Art. 137. Ori de cate ori se constata neetansitati la linurile si tancurile de bere sau deteriorari la conducte si furtunuri se opreste lucrul luandu-se masurile corespunzatoare de remediere.

Art. 138. Accesul in linuri, dupa golirea berii si respectiv a drojdiei este permis numai dupa ce s-a constatat lipsa bioxidului de carbon, asigurandu-se o supraveghere competenta.

Art. 139. Butoaiele in care se depoziteaza berea se vor verifica periodic in ceea ce priveste presiunea conform prescriptiilor fabricantului.

Art. 140. Butoaiele in care se depoziteaza berea nu trebuie incarcate la o presiune mai mare decat cea prevazuta de fabricant.

Art. 141. Depozitarea butoaielor pline se face in conditii de stabilitate si in limitele temperaturilor stabilite de fabricant.

Art. 142. Instalatiile de imbuteliere se vor folosi numai pentru imbutelierea produselor pentru care au fost concepute.

7. DE FABRICARE A DROJDIILOR

Art. 143. La exploatarea separatoarelor centrifugale pentru obtinerea laptelui de drojdie, a celor pentru filtrarea drojdiei, a uscatoarelor de drojdie si a instalatiilor de ambalat drojdie, de preparare a mesalei si fermentare se vor respecta prevederile Normelor generale de protectia muncii si ale cap. „Echipamente tehnice” din prezenta norma.

8. DE FABRICARE A AMIDONULUI SI GLUCOZEI

Art. 144. La echipamentele tehnice utilizate in fluxul tehnologic de fabricare a amidonului si glucozei, periodic se va verifica starea tehnica si buna functionalitate, precum si etanseitatea acestora in scopul prevenirii degajarilor si depunerilor prafului vegetal si a pudrei de amidon in spatiile de lucru.

Art. 145. Se vor asigura spatii speciale pentru depozitarea in conditii de siguranta a acidului clorhidric utilizat in procesele tehnologice de obtinere a glucozei prin hirdoliza suspensiei de amidon, la purificare prin filtrare si concentrare finala.

Art. 146. In incaperile de lcuru in care sunt posibile degajari de amidon uscat sub forma pulverulenta se vor lua masuri de prevenire a formarii amestecurilor explozive cu aerul.

Art. 147. In spatiile de lucru ( de ex. Incaperile de insacuire) cu degajari de amidon si glucoza sub forma de pulberi, echipamentele tehnice electrice vor fi in constructie antiexploziva.

Art. 148. Zilnic se va verifica starea conductelor si a armaturilor, instalatiilor prin care circula abur si apa calda, luandu-se masuri de remediere ori de cate ori se constata scapari in zonele de lucru.

Art. 149. In cazul folosirii unor substante care contin solventi volatili si inflamabili, pentru curatirea suprafetelor interioare a bazinelor este interzisa utilizarea flacarii deschise si a sculelor si uneltelor ce produc scantei.

Art. 150. Accesul lucrarilor in bazinele de inmuiere a porumbului este permis numai cu echipamentul individual de protectie corespunzator, sub supraveghere si dupa aerisirea acestor bazine.

Art. 151. Deservirea cazilor si a bazinelor de inmuiere a porumbului este interzisa in cazul lipsei sau deteriorarii podetelor-platforma sau a balustradelor de protectie.

Art. 152. La extractia amidonului din macinis, duzele serpentinei de spalare de la sitele rotative vor fi periodic verificate li desfundate pentru a nu provoca trepidatii si descentrari.

Art. 153. La sitele curbate, duzele de alimentare dispuse dupa distribuitor se vor desfunda numai cu dispozitive destinate in acest scop. Accesul in cuvele de recirculare de la sitele curbate este interzis in timpul cand acestea sunt incarcate.

Art. 154. La purificarea si concentrarea suspensiei de amidon din porumb nu se admite functionarea separatorului centrifugal fara aparatura de masura si control verificata.

Art. 155. Alimentarea separatorului cu suspensie de amidon se face numai dupa ce tamburul a intrat in regim normal de turatie.

Art. 156. Sectiile de preparare a bioxidului de sulf vor fi izolate de restul incaperilor de fabricatie si prevazute cu instalatii de ventilatie.

Art. 157. Periodic se va verifica etanseitatea instalatiilor pentru arderea sulfului, a conductelor si cazilor de preparare a solutiilor de bioxid de sulf.

Art. 158. Accesul in cazile de preparare a solutiilor de bioxid de sulf este admis numai dupa evacuarea completa a solutiei, spalarea si aerisirea acestora.

Art. 159. Este interzis controlul arderii prin deschiderea gurii de vizitare a instalatiei (cuptorului) fara a purta echipamentul individual de protectie.

Art. 160. Orice degajare de bioxid de sulf gazos sau in solutie in zonele de lucru sau in exteriorul acestora ca fi adusa imediat la cunostinta conducatorului locului de munca pentru a se lua masuri de remediere.

Art. 161. Se vor efectua controale periodice cu privire la starea de etanseitate a elevatoarelor, snecurilor, instalatiilor de macinare si cernere a amidonului pentru a se preveni raspandirea prafului de amidon in mediul inconjurator.

Art. 162. Instalatia de zaharificare (hidroliza) a amidonului va fi supravegheata tot timpul cat este sub presiune, fiind interzisa parasirea acesteia in timpul functionarii.

Art. 163. Lucrarile de interventie (revizie, reparatii etc.) in interiorul instalatiei de zaharificare si in cazile de neutralizare se face numai dupa golirea completa a acestora, evacuarea aburului si racirea lor.

9. DE IMBUTELIERE A APEI MINERALE SI BAUTURILOR RACORITOARE

Art. 164. Este interzis orice tratament al apei minerale naturale sau cea utilizata pentru bauturi racoritoare care conduce la schimbarea caracterului chimic al acesteia.

Art. 165. In sectiile de comprimare a bioxidului de carbon, echipamentele tehnice vor fi dotate cu aparatura de masura si control si dispozitivele de securitate in stare de functionare. Aceeasi masura se repecta si la rezervoarele de stocaj, apa dedurizata, apa minerala naturala si bioxid de carbon.

Art. 166. Instalatia de imbuteliere va fi verificata inainte de punerea in functiune.

Art. 167. Spalarea sticlelor si sterilizarea acestora inainte de imbuteliere se va face cu solutiile prescrise si respectarea instructiunilor furnizorului instalatiei.

Art. 168. Indepartarea cioburilor de sticla rezultate in urma spalarii si imbutelierii sticlelor se face prin procedee nepericuloase depozitandu-se in locuri destinate in acest scop.

Art. 169. La exploatarea, intretinerea, repararea instalatiei de imbuteliere vor fi respectate prevederile din cartea tehnica a instalatiei.

Art. 170. Masurile necesare efectuarii in conditii de siguranta a operatiunii de preparare si imbuteliere a apei carbogazoase vor fi stabilite prin instructiuni proprii de securitate a muncii si afisate la loc vizibil.

10. DE PROIECTARE

Art. 171. Activitatea de fabricare a alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, vinului, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale se va desfasura conform proiectelor tehnologice specifice, respectandu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii referitoare la cladirile si incaperile de lucru, dotarile social sanitare, caile de circulatie si acces, amplasamentul echipamentelor tehnice, mediul de munca.

Art. 172. In toate situatiile in care se fac modificari ale proceselor tehnologice sau ale echipamentelor tehnice se va obtine, in prelabil, avizul proiectantului.

Art. 173. Toate echipamentele tehnice care produc socuri, vibratii se vor monta numai prin intermediul unor fundatii speciale si/sau a unor dispozitive care sa conduca la amortizarea acestora.

Art. 174. Toate locurile de munca, caile de circulatie si acces vor fi prevazute, prin proiect, cu sistem de iluminat (natural, artificial sau mixt) care va fi verificat la punera in functiune.

Art. 175. Instalatiile de ventilare se vor proiecta si construi astfel incat sa fie asigurata calitatea aerului pana la limitele admise ale noxelor.

Art. 176. Organele de masini in miscare ale echipamentelor tehnice vor fi prevazute din proiectare cu protectori sau dispozitive de protectie care sa previna patrunderea lucratorilor in aceste zone.

Art. 177. Proiectele de echipamente tehnice trebuie sa cuprinda masuri de protectie a muncii pentru ca in timpul exploatarii lor sa nu fie posibila producerea de accidente sau imbolnaviri profesionale.

Art. 178. Cladirile si anexele acestora vor fi asigurate cu hidranti de incendiu interiori si exteriori si dotate cu materiale pentru stingerea incendiilor conform reglementarilor in vigoare.

Art. 179. La echipamentele tehnice cu locuri de munca situate la inaltime se vor asigura din proiectare scari de acces, podete si platforme prevazute cu balustrade de protectie.

Art. 180. In locurile de munca unde exista pericol de incendii si explozii, echipamentele tehnice electrice vor fi in constructie antiexploziva.

ANEXA 1

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII CONEXE. ALTE ACTE NORMATIVE

NSPM pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar in activitatile din agicultura.

NSPM pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole.

NSPM pentru instalatii frigorifice.

NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor.

NSSM pentru producerea aerului comprimat.

NSPM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

NSPM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).

NSPM pentru sudarea si taierilor metalelor.

NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice.

NSPM pentru activitati de vopsire.

NSSM pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

NSPM pentru prelucrarea automata a datelor.

NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice.

NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

NSSM pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie).

NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire.

NSPM pentru lucrarile de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice.

NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul.

NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

NSSM pentru intretinere si reparatii autovehicule.

NSSM pentru transporturi rutiere.

NSSM pentru transportul intern.

NSSM pentru lucrul la inaltime.

NSPM pentru lucrul cu spatiile inchise.

Norme generale de protectie a muncii.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Presciptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte C 1-85.

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, utilizarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune C 5-98.

Prespcriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si a dispozitivelor lor auxiliare R 1-87.

Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicare CR 9-96.

Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?