Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea nr. 130 din 20 iulie 1999
privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din data: 27.07.1999

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca intre persoana care presteaza munca si persoana fizica sau juridica in beneficiul careia este prestata munca, denumita angajator.

 • Contractele individuale de munca se incheie in forma scrisa. Obligatia de a incheia contractul de munca in forma scrisa revine angajatorului.
 • Persoana incadrata in munca in conditiile prevazute la alin. (1 ) dobandeste calitatea de salariat si are  drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractele colective de munca si de contractul individual de munca.

Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplica:

 1. in cazul in care, potrivit legii, munca este prestata in temeiul unei conventii civile de prestari de servicii;
 2. in cazul membrilor consiliilor de administratie, cenzorilor, consilierilor locali si judeteni, expertilor, arbitrilor, mediatorilor si al altor persoane care presteaza diferite servicii in baza unor legi speciale, ei fiind platiti in temeiul acestora;
 3. in cazul ,persoanelor care executa lucrari pentru care primesc drepturi de autor.

Art. 3. – Munca poate fi prestata prin incheierea unor conventii civile de prestari de servicii in urmatoarele situatii:

 1. pentru desfasurarea, cu regularitate, a unor activitati care nu depasesc, in medie, 3 ore pe zi in raport cu programul lunar de lucru;
 2. activitatea este prestata in folosul asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, de locatari, cu exceptia cazurilor pentru care se incheie contracte de munca.

Art. 4. – (1) Persoanele juridice care folosesc personal incadrat cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa intocmeasca aceste conventii in forma scrisa si sa le inregistreze intr-un registru special.

 • In cazul societatilor comerciale si al regiilor autonome, activitatile pentru care se foloseste personal incadrat cu conventie civila de prestari de servicii se stabilesc de consiliile de administratie.
 • Angajatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa inregistreze conventiile civile de prestari de servicii la directiile generale de munca si protectie sociala, in termen de 20 de zile de la incheierea acestora. .
CAPITOLUL Il

Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Art. 5. – (1) Persoanele care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii pot incheia cu directiile generale de munca si protectie sociala contracte de asigurari sociale. (2) Prin contractele de asigurari sociale prevazute la alin. (1) persoanele asigurate se obliga sa plateasca contributia la fondul de asigurari sociale, beneficiind de indemnizatiile si de pensiile de invaliditate sau, dupa caz, pentru limita de varsta, prevazute de lege pentru salariati.

 • Persoana fizica sau juridica la care asiguratul presteaza munca se poate obliga sa suporte in total sau in parte contributia la fondul de asigurari sociale.
 • Baza de calcul al drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se stabileste prin contractul de asigurari sociale, neputand fi mai mica decat salariul minim brut pe tara.

Art. 6. – (1) Persoanele care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii nu beneficiaza, la incetarea activitatii, de drepturile prevazute pentru someri.

 • Persoanele care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii, precum si angajatorii acestora nu au obligatia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in raport cu

sumele reprezentand plata muncii depuse.

 • Drepturile banesti acordate persoanelor pentru munca prestata in baza unor conventii civile de prestari de servicii se platesc din fondul de salarii.

Art. 7. – Prestarea muncii in alte conditii decat cele limitativ prevazute Ia art. 2 si 3 ori pentru care nu au fost intocmite formele prevazute la art. 4 se considera realizata in baza unui contract individual de munca, angajatorii avand obligatia de a intocmi si inregistra astfel de acte si de a. achita contributia la fondul de asigurari sociale si la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

Art. 8. – Contractele individuale de munca incheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi inregistrate, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la directiile generale de munca si protectie sociala:

 1. persoanele fizice;
 2. societatile comerciale cu capital privat;
 3. asociatiile cooperatiste;
 4. asociatiile familiale;
 5. asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;
 6. orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

Art. 9. – (1) Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 8 se pastreaza si se completeaza de catre directiile generale de munca si protectie sociala.

(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la directiile generale de munca si protectie sociala:

 1. actele privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
 2. trimestrial, dovezile de plata a salariilor; insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator.

Art. 10. – (1 ) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, directiile generale de munca si protectie sociala pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia sau de catre societati comerciale specializate, acreditate in conditiile legii.

(2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:

 1. sa prezinte lunar la directiile generale de munca si protectie sociala dovezile din care sa rezulte plata salariilor,  a contributiei la fondul de asigurari sociale si la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
 2. sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la directiile generale ,de munca si protectie sociala, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Art. 11. – (1) Contractele individuale de munca, incheiate de cetatenii romani cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si cu reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii,  fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, se inregistreaza la Oficiul muncii, care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

 • Salariatii persoanelor juridice prevazute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurari sociale, cu conditia achitarii contributiei la fondul de asigurari sociale prevazute de lege.
 • Carnetele de munca se pastreaza si se completeaza de Oficiul muncii.

Art. 12. – (1) Pentru prestarea serviciilor prevazute in prezenta lege directiile generale de munca si protectie sociala vor percepe un comision, stabilit dupa cum urmeaza:

 1. 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
 2. 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestea.
 3. Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorata.
 4. Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanzi. (4) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se retin si se gestioneaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.     Art. 13. – (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala exercita controlul asupra modului in care sunt aplicate prevederile prezentei legi.

(2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

CAPITOLUL III

Raspunderea juridical

Art. 14. – Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 si ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda ,de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.

Art. 15. – Fapta angajatorului de a primi la munca o persoana pentru care nu au fost intocmite contracte individuale de munca sau, dupa caz, conventii civile de prestari de servicii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 16. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei urmatoarele fapte:

 1. refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate;
 2. neintocmirea sau intocmirea defectuoasa a registrului de evidenta a persoanelor care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii.

Art. 17. – (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de munca si, protectie sociala, imputernicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18. – In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a contraventiilor prevazute la art. 15 si 16 din prezenta lege, directiile generale de munca si protectie sociala vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comertului.

Art. 19. – Incalcarea repetata de catre angajator a prevederilor prezentei legi, constand in neindeplinirea    obligatiilor referitoare la incadrarea in munca a persoanelor precum si la transmiterea obligatorie a unor date catre directiile generate de munca si protectie sociala, prin care s-a urmarit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe tara, precum si sustragerea de la plata obligatiilor privind plata contributiilor la fondul de   asigurari sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de somaj constituie infractiune si se pedepseste cu  inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

Art. 20. – Incasarea de catre angajator de la salariati a contributiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentara, a contributiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a contributiei datorate pentru asigurarile sociale de sanatate si nedepunerea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

Art. 21. – Sanctiunile prevazute la art. 14-16 art. 19 si 20 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de incalcarea prevederilor respective.

Art. 22. – Neplata la termenul stabilit a comisionului prevazut la art. 12 atrage obligatia debitorului la plata unor majorari de intarziere, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 23. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotarare a Guvernului, conditiile in care, potrivit prevederilor art. 2 si 3, pot presta munca persoane care nu incheie contracte individuale de munca, precum si modul in care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, directiile generale de munca si protectie sociala pot utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 12.

Art. 24. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie  a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.

Art. 25. – Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PAULA IVANESCU

Bucuresti, 20 iulie 1999.

Nr. 130.

Lasă un răspuns