Hotararea de Guvern 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

Hotararea nr. 1050 din 09/08/2006
privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria extractiva de foraj
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 29/08/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor din industria extractiva de foraj.

(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in intregime domeniului prevazut la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute in prezenta hotarare.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

 1. industrie extractiva de foraj – toate ramurile industriei in care se desfasoara activitatile de extractie, in sensul strict al termenului, de substante minerale utile prin forare de puturi de sonde si/sau prospectiuni pentru asemenea extractii si/sau pregatirea pentru vanzarea materiilor prime extrase;
 2. loc de munca – ansamblul locurilor destinate amplasarii de posturi de lucru in cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucratorii au acces in cadrul activitatii lor.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari nu se aplica activitatilor de prelucrare a materiilor prime extrase.

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

Art. 4. – Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:

 1. locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date in folosinta, exploatate si intretinute astfel incat sa permita lucratorilor efectuarea sarcinilor de munca fara a pune in pericol securitatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
 2. exploatarea locurilor de munca in prezenta lucratorilor sa se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
 3. activitatile care comporta un risc special sa fie incredintate numai personalului competent si sa se execute conform instructiunilor date;
 4. toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel incat sa poata fi intelese de catre toti lucratorii la care se refera;
 5. locurile de munca sa fie dotate cu instalatii de prim ajutor adecvate;
 6. toate exercitiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.

Art. 5. – Angajatorul trebuie sa se asigure ca este intocmit si tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, denumit in continuare document de securitate si sanatate, care indeplineste cerintele prevazute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.

Art. 6. – Documentul de securitate si sanatate face dovada in special ca:

 1. sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expusi lucratorii la locul de munca;
 2. se iau masurile corespunzatoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotarari;
 3. proiectarea, utilizarea si intretinerea locului de munca si ale echipamentelor prezinta securitate.

Art. 7. – Documentul de securitate si sanatate se intocmeste inainte de inceperea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de munca sufera modificari majore, extinderi sau transformari. Art. 8. – In situatia in care la acelasi loc de munca sunt prezenti lucratori din diferite intreprinderi, fiecare angajator raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea

sa.

Art. 9. – Angajatorul care are responsabilitatea locului de munca coordoneaza punerea in aplicare a tuturor masurilor privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor si inscrie in documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si modalitatile de punere in aplicare a acestei coordonari.

Art. 10. – Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere raspunderii individuale a angajatorilor prevazute de Legea nr. 319/2006.

Art. 11. – (1) Angajatorul trebuie sa raporteze fara intarziere autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de munca grav si/sau mortal, precum si orice pericol grav.

(2) Daca este necesar, angajatorul actualizeaza documentul de securitate si sanatate, inregistrand masurile luate pentru evitarea evenimentelor prevazute la alin. (1).

Art. 12. – Angajatorul trebuie sa ia masurile de precautie corespunzatoare in functie de metoda de exploatare:

 1. pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor;

si

 • pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sanatate.

Art. 13. – Angajatorul trebuie sa prevada si sa intretina mijloace corespunzatoare de

evacuare si salvare pentru a asigura, in caz de pericol, evacuarea lucratorilor de la locurile de munca, rapid si in deplina securitate.

Art. 14. – Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarma si a altor mijloace de comunicare necesare care sa permita, in caz de nevoie, declansarea imediata a operatiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare si salvare.

CAPITOLUL III

Informarea, consultarea si participarea lucratorilor

Art. 15. – Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra tuturor masurilor luate cu privire la securitatea si sanatatea la locurile de munca si, in special, asupra celor privind punerea in aplicare a prevederilor art. 4-14, fara a se aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.

Art. 16. – Informatiile trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor vizati.

Art. 17. – Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL IV

Supravegherea medicala

Art. 18. – Pentru a asigura supravegherea medicala corespunzatoare a lucratorilor, in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea lor la locul de munca, se iau masuri in conformitate cu reglementarile legale in domeniu.

Art. 19. – Masurile mentionate la art. 18 se stabilesc astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa fie supus unui examen medical inainte de inceperea

activitatilor prevazute la art. 2 si, ulterior, in mod periodic.

Art. 20. – Supravegherea medicala a lucratorilor in cadrul sistemului national de sanatate se asigura prin structurile medicale de medicina a muncii care functioneaza potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 21. – Locurile de munca ce se vor crea dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexele nr. 1-3.

Art. 22. – Locurile de munca existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexe, pana cel tarziu la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 23. – Daca, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, locurile de munca sunt supuse unor modificari, extinderi si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare pentru ca aceste modificari, extinderi si/sau de transformari sa fie in conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute in anexe.

Art. 24. – Prevederile anexelor nr. 1-3 se adapteaza in functie de evolutia acquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la industria extractiva de foraj si/sau de progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor descoperiri in domeniul industriei extractive de foraj.

Art. 25. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 26. – Dispozitiile prevederilor din anexe se aplica ori de cate ori acestea sunt necesare datorita caracteristicilor locului de munca, in functie de activitate, de imprejurari sau de un risc specific.

Art. 27. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 28. – De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va raporta Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, despre aplicarea prevederilor prezentei hotarari, prezentand totodata punctele de vedere ale partenerilor sociali.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva 92/91/CEE privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 348/1992.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea, secretar de stat

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.050.

ANEXA Nr. 1

CERINTE MINIME COMUNE

aplicabile sectoarelor de foraj terestru si marin

 1. Stabilitate si soliditate

Locurile de munca trebuie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate si intretinute pentru a putea rezista fortelor exterioare la care pot fi supuse.

Ele trebuie sa aiba structura si soliditatea corespunzatoare in functie de utilizare.

 • Supraveghere si organizare
  • Organizarea locurilor de munca
   • Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate incat sa asigure o protectie adecvata impotriva riscurilor. Acestea trebuie mentinute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie indepartate ori tinute sub supraveghere, pentru a nu pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor.
   • Posturile de lucru trebuie sa fie proiectate si construite dupa principii ergonomice, tinandu-se seama de necesitatea lucratorilor de a putea urmari derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.
   • Zonele in care exista riscuri specifice trebuie delimitate si semnalizate.
  • Persoana responsabila

La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe in permanenta o persoana responsabila desemnata de angajator, care sa aiba calitatile si competenta necesare acestei functii.

Angajatorul poate sa isi asume el insusi responsabilitatea pentru locul de munca la care se face referire in paragraful anterior, daca are calitatile si competenta necesare.

 • Supravegherea

Pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor pe parcursul tuturor operatiilor, trebuie asigurata supravegherea de catre persoane care au calitatile si competenta cerute de aceasta functie, desemnate de catre angajator sau in numele acestuia, si care actioneaza in interesul acestuia.

Angajatorul poate sa isi asume personal supravegherea la care se face referire in primul paragraf, daca are calitatile si competenta necesare.

 • Lucratori competenti

La fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa se gaseasca un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile, experienta si pregatirea necesare pentru a indeplini sarcinile ce le sunt incredintate.

 • Informare, instruire si pregatire

Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si pregatire sau perfectionare profesionala, necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii lor.

Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc instructiuni pe intelesul lor, astfel incat sa nu puna in pericol propria securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori.

 • Instructiuni scrise

Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instructiuni scrise, care sa cuprinda reguli ce trebuie respectate in scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii in siguranta a utilajelor.

Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce trebuie luate la locul de munca sau in apropierea acestuia, in caz de urgenta.

 • Metode sigure de lucru

La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.

 • Permise de lucru

In cazul in care documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care nu sunt, in mod normal, periculoase, dar care, in interactiune cu alte activitati, pot genera pericole grave.

Permisele de lucru trebuie emise inainte de inceperea lucrului de persoana desemnata in acest scop si trebuie sa contina conditiile ce trebuie indeplinite si masurile ce trebuie luate inainte, in timpul lucrului si dupa lucru.

 • Revizuirea periodica a masurilor de securitate si de sanatate

Angajatorul trebuie sa asigure revizuirea periodica a masurilor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii, pentru a fi in concordanta cu prevederile prezentei hotarari.

 • Utilaje si instalatii mecanice si electrice
  • Generalitati

In momentul alegerii, instalarii, punerii in functiune, exploatarii si intretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luandu-se in considerare prevederile prezentei hotarari, ale Hotararii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, precum si ale legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655 CEE.

Daca utilajele sunt amplasate intr-o zona in care exista sau pot sa existe riscuri de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebuie sa corespunda utilizarii intr-o astfel de zona.

Utilajele trebuie sa fie prevazute, daca este necesar, cu dispozitive de protectie adecvata si sisteme de securitate in caz de avarie.

 • Dispozitii specifice

Utilajele si instalatiile mecanice trebuie sa prezinte o rezistenta suficienta, sa nu prezinte defecte evidente si sa corespunda scopului in care au fost realizate.

Utilajele si instalatiile electrice trebuie sa aiba o capacitate si o putere corespunzatoare scopului in care au fost destinate.

 • Intretinere
  • Intretinere generala

Este necesara stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematica, intretinerea si, daca este cazul, testarea utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice.

Intretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalatiei sau a utilajului trebuie efectuate de catre o persoana competenta.

Procesele-verbale de verificare si testare trebuie intocmite si pastrate in mod corespunzator.

 • Intretinerea echipamentului de protectie

Echipamentul de protectie trebuie sa fie corespunzator, pregatit pentru utilizare si in perfecta stare de functionare in orice moment.

Intretinerea trebuie facuta tinandu-se seama de activitatile exercitate.

 • Controlul puturilor

In timpul operatiilor de foraj trebuie sa fie prevazute echipamente corespunzatoare pentru controlul puturilor, in scopul prevenirii riscurilor de eruptie.

La amplasarea acestor echipamente trebuie sa se tina seama de caracteristicile putului forat si de conditiile de exploatare.

 • Protectia impotriva atmosferelor nocive si riscurilor de explozie
  • Trebuie luate masuri pentru evaluarea prezentei substantelor nocive si/sau potential explozive in atmosfera si pentru masurarea concentratiei acestor substante.

Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa inregistreze si sa masoare concentratiile de gaz, automat si continuu, in punctele mentionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automata a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automata a motoarelor cu ardere interna.

Daca sunt prevazute masuratori automate, valorile determinate trebuie inregistrate si pastrate in documentul de securitate si sanatate.

 • Protectia impotriva atmosferelor nocive
  • Daca se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze in atmosfera substante nocive, trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura retinerea lor la sursa si indepartarea lor.

Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante nocive, astfel incat sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.

 • Fara a aduce atingere prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, in zonele in care lucratorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sanatatea lor, trebuie sa existe un numar suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare corespunzatoare.

In asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca un numar suficient de lucratori instruiti sa foloseasca asemenea echipamente.

Echipamentul trebuie sa fie depozitat si intretinut corespunzator.

 • In cazul in care in atmosfera exista sau poate exista hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie sa existe si sa fie pus la dispozitia organelor de control un plan de protectie care sa precizeze echipamentele disponibile si masurile preventive adoptate.
  • Prevenirea riscurilor de explozie
   • Trebuie luate toate masurile necesare pentru prevenirea aparitiei si formarii atmosferelor explozive.
   • In interiorul zonelor care prezinta riscuri de explozie, trebuie luate toate masurile pentru a impiedica aprinderea atmosferei explozive.
   • Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizandu-se echipamentele si masurile ce trebuie luate.
 • Cai si iesiri de urgenta
  • Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct spre exterior sau intr-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
  • In caz de pericol, lucratorii trebuie sa poata evacua rapid si in conditii de securitate maxima toate locurile de munca.
  • Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se fac in functie de folosirea, dotarea si dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane prezente.

Incaperile de cazare si de repaus trebuie sa aiba cel putin doua iesiri de urgenta separate, situate cat mai departe posibil una de cealalta si care sa conduca spre o zona sigura, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.

 • Usile de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior sau, daca acest lucru nu este posibil de realizat, atunci trebuie sa fie glisante.

Usile de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau blocate, astfel incat sa nu poata fi deschise usor si imediat de catre persoanele care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

 • Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
  • Usile de urgenta nu trebuie incuiate.

Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment, fara oprelisti.

 • Caile si iesirile de urgenta, care necesita iluminare, trebuie prevazute si cu iluminare de siguranta de intensitate corespunzatoare, in eventualitatea unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica.
 • Aerisirea locurilor de munca inchise
  • In locurile de munca inchise trebuie sa se asigure suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru folosite si eforturile fizice impuse lucratorilor.

Daca se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie mentinuta in stare de functionare. Orice defectiune in functionarea instalatiei trebuie semnalizata de un sistem de control,

daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

 • Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer care i-ar putea deranja.

Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.

 • Temperatura din incaperi
  • Temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman in timpul lucrului, tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de eforturile fizice impuse lucratorilor.
  • Temperatura din incaperile de repaus, din incaperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine si din incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.
  • Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de munca, in functie de natura muncii si de locul de munca.
 • Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile incaperilor
  • Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase; ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

Locurile de munca in care sunt instalate posturi de lucru trebuie sa prezinte o izolatie din punct de vedere termic, tinandu-se seama de tipul intreprinderii si de activitatea fizica a lucratorilor.

 1. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa poata fi curatate si renovate la un nivel de igiena adecvat.
  1. Peretii transparenti sau translucizi, in special cei integral din sticla, din incaperile ori din apropierea locurilor de munca si a cailor de acces trebuie sa fie clar semnalizati si confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de munca si de caile de acces, astfel incat lucratorii sa nu vina in contact cu aceste glasvanduri ori sa fie raniti in cazul spargerii lor.
  1. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente trebuie permis numai in situatia in care se realizeaza dotarea cu echipamente care sa asigure desfasurarea lucrului in deplina securitate.
 2. Iluminarea naturala si artificiala
  1. Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor.
  1. Locurile de munca trebuie sa primeasca suficienta lumina naturala si trebuie sa fie prevazute, tinandu-se cont de conditiile de clima, cu dispozitive de iluminare artificiala adecvate pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor.
  1. Instalatiile de iluminat din incaperile de lucru si din caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel incat tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucratori.
  1. Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta cu o intensitate adecvata.
 1. Instalatiile de iluminat trebuie sa fie proiectate astfel incat sa asigure o iluminare permanenta a locurilor de control operational, cailor de iesire, locurilor de imbarcare, zonelor periculoase.

Daca locurile de munca nu sunt ocupate decat ocazional, obligatia la care se refera primul paragraf se limiteaza la perioada in care lucratorii sunt prezenti.

 1. Ferestre si luminatoare
  1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie proiectate astfel incat functionarea acestora sa fie sigura.

Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru lucratori atunci cand sunt deschise.

 1. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa poata fi curatate fara riscuri.
 2. Usi si porti
  1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele din care sunt confectionate sunt determinate de natura si utilizarea incaperilor sau incintelor.
  1. Usile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul privirii.
  1. Usile si portile batante trebuie sa fi transparente sau sa posede panouri transparente.
  1. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista posibilitatea ca lucratorii sa se raneasca daca acestea se sparg, suprafetele trebuie protejate impotriva spargerii.
  1. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de securitate care sa impiedice iesirea acestora de pe sine si caderea in mod neasteptat.
  1. Usile si portile care se deschid in sus trebuie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor.
  1. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie marcate adecvat. Ele trebuie sa poata fi deschise din interior oricand, cu usurinta, fara ajutor special. Ele trebuie sa poata fi deschise cand locurile de munca sunt ocupate.
  1. In apropierea imediata a portilor destinate in special traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie sa existe usi sau porti destinate acestora care sa fie semnalizate vizibil si degajate in permanenta.
  1. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte un pericol de accidentare pentru lucratori.

Ele trebuie sa fie prevazute cu sistem de oprire de siguranta accesibile si usor de identificat si daca nu se deschid automat in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, sa poata fi deschise manual.

 1. Daca accesul intr-un loc este oprit de lanturi sau dispozitive similare, acestea trebuie sa fie vizibile si semnalizate prin panouri de interdictie ori avertizare adecvate.
 2. Cai de circulatie
  1. In caz de urgenta, trebuie sa fie posibile accesul fara pericol la locul de munca si evacuarea rapida si in siguranta.
  1. Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate si amplasate astfel incat pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie amenintati de niciun pericol.
  1. Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de marfuri trebuie sa fie dimensionate in concordanta cu numarul de utilizatori potentiali si cu tipul de intreprindere.

Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru pietoni.

 1. Intre caile de circulatie destinate vehiculelor si porti, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o distanta suficienta.
  1. Traseul cailor de circulatie si acces trebuie sa fie semnalizat clar pentru a asigura

protectia lucratorilor.

 1. Zone periculoase
  1. Daca locurile de munca cuprind zone periculoase in care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucratorilor si a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute, in masura posibilitatilor, cu dispozitive care sa impiedice intrarea in zona a lucratorilor neautorizati.
  1. Trebuie luate masuri adecvate de protectie a lucratorilor autorizati sa intre in zonele periculoase.
  1. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
 2. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor libertatea de miscare la posturile de lucru
  1. Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, inaltime si un volum de aer corespunzatoare, care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
  1. Dimensiunile suprafetei neocupate de la postul de lucru trebuie sa asigure lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le permita sa isi desfasoare munca in deplina securitate.
 3. Incaperile de repaus
  1. Daca securitatea si sanatatea lucratorilor necesita acest lucru, in functie de tipul de activitate sau de efectivele care depasesc un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie sa dispuna de o camera de repaus usor accesibila.

Aceasta dispozitie nu este aplicabila daca lucratorii isi desfasoara activitatea in birouri sau in camere de lucru similare, care ofera posibilitatea de relaxare in timpul pauzelor.

 1. Incaperile de repaus trebuie sa fie destul de mari si sa fie dotate cu un numar corespunzator de mese si scaune cu spatar, in functie de numarul lucratorilor.
  1. In incaperile de repaus trebuie luate masuri pentru protectia nefumatorilor fata de disconfortul creat de fumul de tigara.
  1. Daca timpul de munca este intrerupt cu regularitate si in mod frecvent si nu exista camera de repaus, trebuie puse la dispozitia personalului alte camere in care lucratorii sa poata sta in timpul intreruperilor, ori de cate ori securitatea si sanatatea lucratorilor o justifica.

Trebuie luate masuri adecvate pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.

 1. Locuri de munca in aer liber
  1. Posturile de lucru, caile de circulatie si alte amplasamente sau instalatii in aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de catre lucratori in decursul activitatii lor, trebuie sa fie astfel organizate ca circulatia pietonala sau a vehiculelor sa se faca in conditii de securitate.
  1. Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator cu lumina artificiala, in conditiile in care lumina zilei este insuficienta.
  1. Daca lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, acestea trebuie sa fie, daca este posibil, amenajate astfel incat lucratorii:
 2. sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice si, daca este necesar, impotriva caderii de obiecte;
 3. sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente exterioare nocive;
 4. in caz de pericol, sa poata parasi rapid locul de munca si sa poata fi ajutati rapid;
 5. sa nu alunece sau sa cada.
 6. Femei gravide si mame care alapteaza

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcata, in conditii adecvate.

 • Lucratori cu handicap

La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu handicap,

daca este necesar.

Aceasta dispozitie se refera, mai ales, la usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap.

ANEXA Nr. 2

CERINTE MINIME

aplicabile sectorului de foraj terestru

 1. Detectarea si prevenirea incendiilor
  1. Oriunde se proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se dau in folosinta, se exploateaza sau se intretin locuri de munca, trebuie luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate in documentul de securitate si sanatate.

Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu sa fie stins rapid si eficient.

 1. Locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu dispozitive adecvate pentru combaterea incendiului si, in masura in care este necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
  1. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat si, daca este necesar, protejate impotriva riscurilor de deteriorare.
  1. La locul de munca trebuie pastrat un plan de paza contra incendiului care sa precizeze masurile de luat, conform prevederilor art. 4-14 din hotarare, pentru prevenirea, detectarea si combaterea declansarii si propagarii incendiilor.
  1. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie semnalizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Aceste semne trebuie sa fie amplasate in puncte corespunzatoare si trebuie sa fie durabile.

 • Comanda de la distanta in caz de urgenta

Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, in caz de urgenta, sa poata fi comandate de la distanta din locuri corect alese.

Asemenea echipament trebuie sa includa sisteme de izolare si purjare a puturilor, instalatiilor si conductelor.

 • Mijloace de comunicare in situatii normale si critice
  • Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa dispuna de:
 • un sistem acustic si optic capabil sa transmita, in caz de nevoie, un semnal de alarma oricarui post de lucru;
 • un sistem acustic capabil sa fie auzit clar in toate punctele instalatiei ocupate frecvent de lucratori.
  • Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie amplasate in locuri adecvate.
  • Daca lucratorii sunt prezenti in locuri de munca care nu sunt ocupate in mod obisnuit, trebuie amplasate sisteme de comunicare la indemana.
 • Puncte de adunare si registru de apel

Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie specificate punctele de adunare si trebuie tinut un registru de apel si luate masurile necesare in acest sens.

 • Mijloace de evacuare si salvare
  • Lucratorii trebuie instruiti in actiuni adecvate in caz de urgenta.
  • Echipamentele de salvare trebuie plasate in locuri adecvate si accesibile, gata de utilizare.
 • Daca evacuarea urmeaza un itinerar dificil sau daca trece printr-o zona cu atmosfera irespirabila ori care poate deveni irespirabila, lucratorii trebuie sa dispuna la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediata.
 • Exercitii de securitate

La toate locurile de munca ocupate in mod obisnuit de lucratori trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.

Scopul principal al acestor exercitii este de a forma si verifica aptitudinile lucratorilor desemnati sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare in caz de pericol, tinandu-se seama de criteriile stipulate in documentul de securitate si sanatate aratat la pct. 1.1.

Daca este necesar, lucratorii trebuie, de asemenea, sa exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corecta a acestor echipamente.

 • Instalatii sanitare
  • Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
   • Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte echipament de lucru special si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.

 • Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari si sa aiba dotarile care sa permita fiecarui lucrator sa isi tina incuiata imbracamintea in timpul lucrului.

Daca imprejurarile o justifica (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie separate de cele pentru imbracamintea personala.

Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa isi poata pune la uscat echipamentul de lucru.

 • Trebuie prevazute vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor de catre barbati si femei.
  • Daca vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor pct. 7.1.1, fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru pastrarea imbracamintei.
  • Dusuri si chiuvete
   • Trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri suficiente si corespunzatoare, tinandu-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.

Trebuie prevazute sali de dusuri separate sau utilizarea separata a dusurilor de catre barbati si femei.

 • Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta fara sa fie deranjat si in conditii adecvate de igiena.

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta rece si calda.

 • Daca, conform prevederilor pct. 7.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dusuri, trebuie sa existe chiuvete adecvate si suficiente, cu apa curenta rece si calda, plasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.

Daca este necesar, din motive de decenta, trebuie prevazute chiuvete separate sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.

 • Daca incaperile cu dusuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie sa existe o cale usoara de comunicare intre ele.
  • Toalete si chiuvete

In apropierea posturilor de lucru trebuie prevazute camere de repaus, vestiare si camere cu dusuri sau chiuvete dotate cu un numar suficient de toalete si chiuvete.

Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre femei si barbati.

 • Incaperi si echipamente de prim ajutor
  • Echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie adecvat tipului de activitate desfasurata.

Trebuie sa existe una sau doua incaperi de prim ajutor.

In aceste camere trebuie afisate clar si vizibil instructiuni de prim ajutor in caz de accidente.

 • Incaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si echipamente de prim ajutor indispensabile si trebuie sa fie usor accesibile brancardierilor.

Ele trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.

971/2006.

 • De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil in toate locurile de munca unde conditiile de munca necesita acest lucru.

Acest echipament trebuie sa fie semnalizat corespunzator si usor accesibil.

 • Un numar suficient de lucratori trebuie sa fie instruit cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevazut.
 • Cai de comunicatie

Daca vehiculele rutiere au acces la locurile de munca, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.

ANEXA Nr. 3

CERINTE SPECIALE MINIME

aplicabile sectorului de foraj marin

 1. Observatie preliminara
  1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7, angajatorul care raspunde de locul de munca la care se face referire in prezenta anexa trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate arata ca au fost luate toate masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor atat in situatii normale, cat si in situatii critice.

In acest sens, documentul de securitate si sanatate trebuie:

 1. sa identifice sursele de pericol specifice locului de munca, inclusiv orice activitate concomitenta care poate cauza accidente ce pot avea consecinte grave pentru securitatea si sanatatea lucratorilor afectati;
 2. sa evalueze riscurile rezultand din sursele speciale de pericol aratate la lit. a);
 3. sa dovedeasca faptul ca au fost luate masurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea propagarii accidentelor si pentru a permite o evacuare eficienta si controlata a locului de munca in situatii de urgenta;
 4. sa dovedeasca faptul ca sistemul de gestionare respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale prezentei hotarari in situatiile normale si critice.
  1. Angajatorul trebuie sa respecte procedurile si modalitatile prevazute in documentul de securitate si sanatate in timpul planificarii si punerii in practica a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta hotarare.
  1. Diferitii angajatori care raspund de diferitele locuri de munca trebuie sa coopereze, daca este cazul, la intocmirea documentelor de securitate si sanatate si la luarea masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
 5. Detectarea si stingerea incendiilor
  1. Trebuie luate masuri adecvate, definite de documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1, pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor si pentru prevenirea extinderii lor.

Daca este necesar, trebuie prevazute dispozitive contra focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu.

 • Trebuie prevazute sisteme adecvate de detectare a focului si de protectie, precum si sisteme de stingere a incendiilor si alarme, la toate locurile de munca, in conformitate cu riscurile definite in documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.

Aceste sisteme pot include, dar nu se limiteaza la:

 1. sisteme de detectare a incendiilor;
 2. sisteme de alarma in caz de incendiu;
 3. conducte de apa pentru stingerea incendiilor;
 4. hidranti si furtunuri;
 5. sisteme cu jet de apa si monitoare de apa;
 6. aspersoare automate;
 7. sisteme pentru stingerea flacarilor de gaz;
 8. sisteme pentru stingere cu spuma;
 9. stingatoare portabile;
 10. echipament pentru pompieri.
  1. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile, usor de manipulat si, daca este necesar, trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarii.
  1. La locul de munca trebuie tinut un plan de protectie contra incendiilor, care sa precizeze masurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor.
  1. Sistemele de urgenta trebuie izolate si protejate impotriva accidentelor, astfel incat functiile lor sa ramana operationale in caz de urgenta.

Daca este cazul, aceste sisteme trebuie dublate.

 • Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Aceste semnalizari trebuie amplaste in puncte adecvate si trebuie sa fie durabile.

 • Control la distanta in caz de urgenta
  • Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distanta. Acest sistem trebuie sa dispuna de statii de control situate in locuri adecvate si care sa poata fi utilizate in caz de urgenta avand, daca este necesar, statii de control in puncte de adunare sigure si in statii de evacuare.
  • Echipamentele de control la distanta, mentionate la pct. 3.1, trebuie sa includa cel putin sisteme de ventilatie, dispozitive de oprire urgenta a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor si gazelor inflamabile, sisteme de protectie contra incendiilor si de control al puturilor.
 • Mijloace de comunicare in situatii normale si in situatii de urgenta
  • Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa dispuna de:
 • un sistem acustic si optic capabil sa transmita un semnal de alarma in caz de nevoie, in oricare post de lucru ocupat de lucratori;
 • un sistem acustic capabil sa fie auzit distinct in toate partile instalatiei unde lucratorii sunt prezenti frecvent;
 • un sistem capabil sa mentina comunicarea cu tarmul si cu serviciile de urgenta.
  • Aceste sisteme trebuie sa ramana operationale in situatie de urgenta.

Sistemul acustic trebuie sa fie completat de sisteme de comunicatie care sa fie independente de o instalatie electrica ce nu prezinta siguranta.

 • Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie plasate in locuri adecvate.

Daca lucratorii sunt prezenti in locuri de munca ce nu sunt ocupate in mod obisnuit, trebuie pus la dispozitia lor un sistem de comunicatii adecvat.

 • Puncte sigure de adunare si registru de apel
  • Trebuie luate masurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare si a punctelor sigure de adunare impotriva caldurii, fumului si, in masura posibilitatilor, impotriva efectelor unei explozii si pentru a se asigura ca drumurile de iesire spre si dinspre punctele de evacuare si punctele sigure de adunare raman accesibile.

Aceste masuri trebuie sa ofere protectie lucratorilor o perioada suficienta pentru a permite, in caz de nevoie, organizarea si executarea fara risc a operatiunii de evacuare si

salvare.

 • Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevazute la pct. 5.1 trebuie sa fie dotat cu instalatii adecvate pentru a permite comanda de la distanta a echipamentelor prevazute la pct. 3 si pentru a comunica cu tarmul si cu serviciile de salvare.
  • Punctele sigure de adunare si punctele de evacuare trebuie sa fie usor accesibile din locurile de cazare si de munca.
  • La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu sa se tina la zi si sa se afiseze o lista cu numele lucratorilor repartizati la punctul respectiv de adunare.
  • O lista a lucratorilor cu raspundere speciala in caz de alerta trebuie intocmita si afisata in puncte corespunzatoare la locul de munca.

Numele lor trebuie sa figureze in instructiunile scrise prevazute la pct. 2.6 din anexa nr.

1.

 • Mijloace de evacuare si salvare
  • Lucratorii trebuie instruiti cu privire la masurile adecvate ce trebuie luate in caz de

urgenta.

Pe langa exercitiul general de salvare, lucratorii trebuie sa primeasca instructia specifica locului de munca, indicata in documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.

 • Lucratorii trebuie sa urmeze un antrenament corespunzator in tehnici de salvare, tinand seama de criteriile stabilite in documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.
  • Fiecare loc de munca trebuie prevazut cu un numar suficient de mijloace de salvare care sa permita, in caz de urgenta, evacuarea directa pe mare.
  • Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare si de evacuare a locurilor de munca.

Planul, care trebuie sa se bazeze pe documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1, trebuie sa prevada utilizarea de ambarcatiuni de salvare si elicoptere si sa contina criterii privitoare la capacitatea si viteza de reactie a vaselor si elicopterelor de salvare.

Viteza de reactie necesara fiecarei instalatii trebuie sa fie consemnata in documentul de securitate si sanatate.

Vasele de salvare trebuie sa fie proiectate si echipate pentru a satisface cerintele de evacuare si salvare.

 • Cerintele minime pentru fiecare ambarcatiune (barca), pluta, colac, vesta de salvare din dotare sunt urmatoarele:
 • trebuie sa fie adaptate si dotate pentru a asigura supravietuirea un timp suficient;
 • trebuie sa fie in numar suficient pentru toti lucratorii care pot fi prezenti;
 • trebuie sa fie adecvate locului de munca;
 • trebuie sa fie din materiale fiabile, avandu-se in vedere functia lor de a salva vieti si circumstantele in care pot fi utilizate si depozitate gata pentru a fi folosite;
 • trebuie sa aiba o culoare care sa le faca vizibile la folosire si sa fie dotate cu echipamente care sa-i permita utilizatorului sa atraga atentia salvatorilor.
  • Echipamentul de salvare adecvat trebuie sa fie gata oricand pentru a fi folosit.
 • Exercitii de securitate

La locurile de munca in care lucratorii sunt de obicei prezenti, trebuie organizate periodic exercitii de salvare in cadrul carora:

 • toti lucratorii, insarcinati cu misiuni precise in caz de pericol necesitand utilizarea, intretinerea si functionarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiti si trebuie verificata aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite in documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1. Daca este cazul, lucratorii trebuie antrenati in folosirea si manuirea echipamentelor;
 • toate echipamentele de salvare folosite in timpul exercitiilor trebuie examinate, curatate si, dupa caz, reincarcate sau inlocuite si puse la locul lor;
 • functionarea ambarcatiunilor de salvare trebuie verificata.
 • Echipamente sanitare
  • Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
   • Daca lucratorii trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca din motive de sanatate si decenta nu li se poate cere sa se schimbe in alte camere, acestia trebuie sa aiba la dispozitie vestiare corespunzatoare.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

 • Vestiarele trebuie sa fie suficient de mari si sa posede echipamente care sa permita fiecarui lucrator sa isi tina incuiata imbracamintea in timpul lucrului.

In functie de imprejurari (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru imbracamintea personala.

Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa isi poata pune la uscat echipamentul de lucru.

 • Trebuie prevazute vestiare separate sau utilizarea separata a vestiarelor de catre barbati si femei.
  • Daca nu sunt necesare vestiare in sensul pct. 8.1.1, fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru a-si pastra imbracamintea.
  • Dusuri si chiuvete

Daca este necesar, pe langa echipamentele prevazute in locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri si chiuvete adecvate, situate in apropierea locurilor de munca.

 • Toalete si chiuvete

Daca este necesar, pe langa echipamentele prevazute in locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor toalete si chiuvete adecvate, situate in apropierea locurilor de munca.

Trebuie prevazute toalete separate sau utilizarea separata a toaletelor de catre femei si barbati.

 • Incaperi si echipament de prim ajutor
  • Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi destinate acordarii primului ajutor, in functie de dimensiunea instalatiei si de tipul activitatii desfasurate.
  • Incaperile destinate acordarii primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalatii, medicamente adecvate si cu un numar suficient de lucratori instruiti, in functie de imprejurari, care sa acorde primul ajutor sau, cand este cazul, sa acorde tratament sub indrumarea unui medic (care poate sa fie sau sa nu fie de fata).

Incaperile trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

 • In plus, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil in toate locurile unde conditiile de munca necesita acest lucru.

Acest echipament trebuie sa fie usor accesibil si semnalizat in mod corespunzator.

 1. Loc de cazare
  1. Daca natura, importanta si durata operatiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor un loc de cazare care trebuie sa fie:
 2. protejat adecvat impotriva efectelor unei explozii, precum si impotriva infiltrarii de fum si gaz, impotriva declansarii si propagarii unui incendiu, in conformitate cu documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1;
 3. echipat adecvat cu ventilatie, incalzire si iluminat;
 4. prevazut la fiecare nivel cu cel putin doua iesiri independente ducand spre cai de urgenta;
 5. protejat impotriva zgomotului, mirosurilor si fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sanatate, precum si impotriva intemperiilor;
 • separat de orice post de lucru si situat departe de zonele periculoase.
  • Aceste locuri de cazare trebuie sa contina suficiente paturi sau locuri in paturi supraetajate pentru numarul de persoane preconizat sa doarma.

Orice incapere destinata dormitului trebuie sa contina un spatiu adecvat pentru pastrarea imbracamintei ocupantilor.

Trebuie asigurate dormitoare separate pentru barbati si femei.

 1. Aceste locuri de cazare trebuie sa includa un numar suficient de dusuri si de chiuvete cu apa curenta calda si rece.

Trebuie prevazute incaperi de dus separate sau folosirea separata a incaperilor de dus de catre femei si barbati.

Incaperile de dus trebuie sa fie suficient de spatioase pentru a permite fiecarui lucrator si isi faca toaleta nederanjat si in conditii igienice.

 1. Locul de cazare trebuie prevazut cu un numar suficient de toalete si chiuvete.

Trebuie prevazute toalete separate sau utilizarea separata a toaletelor de catre barbati si femei.

 1. Locurile de cazare si instalatiile lor trebuie mentinute la un nivel adecvat de igiena.
 2. Functionarea elicopterelor
  1. Dimensiunile si amplasarea puntilor pentru elicoptere prevazute la locurile de munca trebuie sa garanteze o accesibilitate optima, astfel ca cel mai mare elicopter sa poata folosi puntea in cele mai severe conditii.

Puntea pentru elicoptere trebuie sa fie proiectata si construita in mod corespunzator.

 1. In vecinatatea imediata a zonei de aterizare trebuie sa fie pregatit si depozitat echipamentul necesar de folosire in caz de accident de elicopter.
  1. In cazul instalatiilor unde locuiesc lucratorii, pe heliport, in timpul manevrelor elicopterelor, trebuie sa fie prezent un numar suficient de persoane instruite pentru interventii de urgenta.
 2. Amplasarea instalatiilor pe mare – Securitate si stabilitate
  1. Trebuie luate toate masurile necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in industria extractiva de foraj, in cazul amplasarii instalatiilor de foraj pe mare.
  1. Activitatile de pregatire a amplasarii instalatiilor pe mare trebuie executate astfel incat sa asigure securitatea si stabilitatea lor.
  1. Echipamentele si procedurile folosite la activitatile prevazute la pct. 12.1 trebuie sa aiba capacitatea de a reduce orice risc pentru lucratorii din industria extractiva de foraj, tinandu-se seama de conditiile normale si de cele critice.

Lasă un răspuns