NSSM 4 – Norme pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei

NSSM 4
Norme pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei

I. DISPOZITII GENERALE

Continut

Art. 1. – Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale pe baza pericolelor specifice acestor activitati si cerintelor desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniul de aplicare

Art. 2. – Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activitatilor de fabricare, transport si depozitare a acetilenei, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Art. 3. – Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii, transportului si depozitarii acetilenei se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.

In anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

Art. 4. – Prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei se aplica cumulativ cu Normele Generale de Securitate a Muncii.

Echipamentele de munca (instalatii, utilaje, conducte) utilizate in activitatile de fabricare, transport si depozitare a acetilenei prin care circula acetilena vor fi inscriptionate, la loc vizibil, cu vopsea neagra pe fond galben „ATENTIE ! ACETILENA, PERICOL DE EXPLOZIE !”, conform. STAS 297/1 – 88 si. STAS 297/2 -80.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 5. – Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei se revad penodic si se modifica de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatile metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii.

II. FABRICAREA ACETILENEI

1. Generalitati. Elemente comune

Art. 6. – Prevederile din acest subcapitol se refera la activitatea desfasurata in unitati independente si unitati integrate de obtinere a acetilenei.

Art. 7. – Proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea elementelor componente ale unitatilor independente si unitatilor integrate de acetilena se va face numai de catre unitati autorizate in acest sens, conform legislatiei in vigoare.

Incadrarea si repartizarea personalului

Art. 8. – Personalul care efectueaza operatii de munca legate de fabricarea acetilenei si de pregatirea materiilor prime necesare va avea pregatirea profesaonala corespunzatoare locului de munca (operatori chimisti, sudori etc.) si va fi admis la lucru numai in baza controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi si substante toxice si va fi controlat periodic.

Instruirea personalului

Art. 9. – (1) Personalul va fi special instruit pentru executarea, in conditii de securitate a muncii, a tuturor operatiilor de munca legate de fabricarea acetilenei.

Instructajul va fi lunar si va cuprinde si verificarea cunostinltelor privind:

a) proprietatile materiilor prime si substantelor cu care lucratorii vin in contact, modul de actiune asupra organisinului, efectele posibile si masurile de prevenire necesare fiecarui tip de interventie, materie prima sau substanta utilizata;

b) proprietatile importante din punct de vedere al securitatii muncii pentru acetilena;

c) sursele de accidentare posibile si modul de actionare in fiecare caz pentru prevenirea acestora.

(2) Personalul va fi instruit suplimentar privind respectarea normelor P.S.I. si acordarea primului ajutor in caz de accidentare sau intoxicare.

(3) Personalul care executa lucrari de revizii, reparatii, interventii va fi special si suplimentar instruit, verificat si autorizat pentru efectuarea acestora conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 10. – In cazul in care este detasat personal pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport, depozitare in statiile de cale ferata, acesta va fi instruit suplimentar pentru respectarea normelor si instroctiunilor de securitate a muncii specifice lucrului in zonele caii fecate.

Echipamentul individual de protectie

Art. 11. – (1) Personalul va purta obligatoriu in timpul executarii operatiilor de munca echipamentul individual de protectie adecvat, care se va curata si mentine in stare buna.

(2) Este interzis accesul la locul de munca a persoanelor care poarta lenjerie din fibre sintetice.

Art. 12. – Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se va face in conformitate cu prevederile „Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale – Departamentul Protectiei Muncii nr. 58/1991.

Disciplina in munca

Art. 13. – Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei la diverse niveluri (sefi de echipa, de formatie, de instalatie etc.) trebuie sa asigure, masurile luate, respectarea riguroasa a disciplinei in munca, neadmitand nici o abatere.

Art. 14. – Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei, de la toate nivelurile, vor impune respectarea riguroasa a disciplinei tehnologice, respectiv a regulamentului de fabricatie si a instructiunilor de lucru la toate locurile de munca, pentru a asigura desfasurarea activitatii in conditii de securitate a personalului si instalatiilor.

In acest scop, se vor lua masurile necesare pentru ca tot personalul care efectueaza operatii de munca legate de activitatea de fabricare a acetilenei sa cunoasca toti factorii periculosi existenti in instalatii (in diverse faze ale proceselor tehnologice); in cadrul controalelor efectuate la locurile de munca, se va verifica respectarea stricta a masurilor stabilite pentru utilizarea corecta si in conditii de securitate a muncii a instalatiilor

Art. 15. – Este strict interzis personalului autorizat sa efectueze operatii de munca (in special interventii la utilaje, instalatii, echipamente) din proprie initiativa, fara informarea prealabila si aprobarea persoanelor competente, fara ca restul personalului care-si desfasoara activitatea la locul de munca respectiv sa cunoasca operatiile ce trebuie executate si fara luarea masurilor de securitate necesare:

Art. 16. – Este obligatoriu ca la fiecare loc de munca sa fie afisate la loc vizibil instructiunile specifice de securitate a muncii si instructiunile P.S.I., insotite de schemele instalatiilor si utilajelor (cu indicarea conductelor, ventilelor, punctelor de masura si control a parametrilor tehnologici normali) si modul de actionare in caz de dereglari tehnologice, avarii, inceputuri de incendii sau explozii.

Art. 17. – Pentru asigurarea securitatii personalului si a mijloacelor de productie, in timpul activitatii de fabricare a acetilenei se vor efectua obligatoriu operatiile de predare-primire a schimbului si controlul locului de munca conform legislatiei in vigoare din sectorul chimic si petrochimic.

Purjarea gazului inert

Art. 18. – (1) Este obligatorie purjarea cu gaz inert (azot) a tuturor utilajelor si conductelor prin care circula acetilena sau lichide inflamabile inainte de pornirea instalatiei.

(2) Este obligatorie purjarea cu gaz si in urmatoarele situatii:

a) dupa oprirea instalatiei, dupa interventii sau pentru perioade mai mari de timp (stabilite prin instructiunile lucru);

b) inaintea intrarii personalului in oricare din spatiile inchise ale instalatiei, se va purja si cu aer, pana cand concentratia oxigenului ajunge la minimum 18%.

Art. 19. – Purjarea cu gaz inert se considera terminata cand continutul de acetilena si alte gaze inflamabile in gazul purjat scade sub 1% volume.

Art. 20. – Este obligatoriu ca tot in timpul purjarii cu gaz inert, arzatoarele pilot de la facle sa fie aprinse in permanenta.

Verificarea inainte de punerea in functiune

Art. 21. – Este obligatorie, inainte de punerea functiune, verificarea:

a) etanseitatii la toate imbinarile;

b) starii dispozitivelor de siguranta;

c) starii aparatelor de masura, control si semnalizare

d) scoaterii blindelor, care au fost montate pentru revizii sau reparati si izolare prin blinde a traseelor care nu se utilizeaza in timpul functionarii instalatiei;

e) nivelul de apa din gazometru;

f) existentei rezervei de azot inert comprimat la presiunea prevazuta in instructiunile de operare; precum si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de alarmare si stingere a incendiilor;

g) executarii corecte, conform Art. 18. si Art. 19. a suflarii cu gaz inert a instalatiei.

Art. 22. – Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor neverificate, conform Art. 21. si nepurjarea, conform Art. 19.

Art. 23. – Inainte de pornirea instalatiei, se va efectua obligatoriu curatenia generala a perimetrului instalatiei si a drumurilor de acces.

Art. 24. – (1) La deservirea instalatiilor de obtinere a acetilenei se interzice utilizarea utilajelor si sculelor care pot produce scantei, ca urmare a unor actiuni mecanice sau electrice.

(2) Este interzisa utilizarea oricaror surse de foc deschis.

Pornirea gazometrului

Art. 25. – Este obligatorie punerea in functiune a gazometrului de acetilena inainte de faza de generare a acetilenei.

Utilizarea instalatiei

Art. 26. – Se interzice, in timpul utilizarii instalatiei de acetilena:

a) sa se lucreze cu aparate de masura sau automatizare defecte;

b) sa se efectueze manevre care pot conduce la variatii brusce de temperatura si presiune sau sa depaseasca parametrii prevazuti in instructiunile de operare sau lucru;

c) sa se lase fara supraveghere;

d) sa se incerce desfundarea indicatoarelor de nivel, a vanelor, ventilelor, robinetelor sau stuturilor pentru luarea probelor prin lovire sau prin introducerea de sarma in orificiile repective;

e) sa se efectueze purjari de gaze sau lichide inflamabile in atmosfera pe timp de furtuna insotita de descarcari electrice;

f) sa se lucreze cu utilaje, conducte, imbinari a caror neetanseitate ar putea conduce la formarea amestecurilor explozive;

g) sa se efectueze lucrari de reparatii sau interventii care ar putea genera scapari de gaze sau lichide inflamabile, scantei sau intreruperea legaturilor de scurgere la pamant a electricitatii statice.

Art. 27. – La toate statiile care produc acetilena este obligatorie respectarea urmatoarelor prevederi:

a) verificarea, cel putin o data pe schimb a nivelul apei din supapele hidraulice;

b) la schimbatoarele de caldura in care se incalzesc sau se racesc acetilena sau gaze acetilenice, presiunea fluidului va fi mai ridicata decat presiunea gazului;

c) arzatoarele pilot de la facle vor fi aprinse in permanenta pe tot timpul functionarii instalaitei;

d) la functionarea, intretinerea si repararea aparatelor de masura, control si automatizare, precum si a pompelor se vor respecta prevederile cuprinse in prezentele norme;

e) se interzice deversarea in retelele speciale de canalizare pentru apele impurificate cu acetilena si a altor ape reziduale cu continut chimic diferit de acestea.

Art. 28. – Este obligatorie urmarirea in permanenta a parametrilor de functionare ai instalatiei de fabricare a acetilenei, conform Regulamentului de fabricatie.

Art. 29. – Este obligatoriu controlul functionarii partilor in miscare ale instalatiei de generare si se vor lua masurile corespunzatoare in cazul incalzirii acestora datorita frecarilor.

Avarie

Art. 30. – Este obligatorie oprirea fabricatiei in una din urmatoarele situatii:

a) sunt depasiti parametrii de functionare normala a instalatiei;

b) nivelul clopotului gazometrului tinde spre nivelul limita admisibil;

c) s-au stins arzatoarele pilot de la facle;

d) presiunea fluidului utilizat in schimbatoarele de caldura a scazut sub presiunea acetilenei;

e) presiunea azotului in rezervotul tampon scade sub presiunea minima admisibila;

f) se constata:

– deformari, crapaturi, fisuri in peretii elementelor sub presiune;

– defecte la armaturile de siguranta si control

– neetanseitati.

Art. 31. – In caz de avarie sau incendiu, la instalatia de producere a acetilenei este obligatorie izolarea imediata a gazometrului de acetilena prin inundarea cu apa a inchizatoarelor hidraulice:

Art. 32. – In cazul aprinderii acetilenei (datorita unor scapari accidentale in aer), stingerea se va face numai prin insuflare cu gaz inert (azot) in zona in care se produc scapari (utilaj sau conducta). Utilajele sau conductele invecinate se racesc cu apa. Face exceptie hala generatoarelor de acetilena din carbura tehnica de calciu unde folosirea apei pentru racire sau a diverselor substante pe baza de apa este strict interzisa.

Evacuarea acetilenei

Art. 33. – Acetilena obtinuta imediat dupa pornirea instalatiei se va evacua obligatoriu numai prin facla proprie, independenta a instalatiei de acetilena.

Art. 34. – Se interzice evacuarea acetilenei si/sau a gazelor rezultate din purjari prin facle comune altor instalatii.

Art. 35. – Se va asigura obligatoriu mentinerea in stare de functionare permanenta a semnalizatoarelor de nivel si protectia gazometrului de acetilena impotriva electricitaii statice si a descarcarilor electrice atmosferice prin legarea la pamant si paratonere in conformitate cu ID – 17 si I 20

Art. 36. – Este obligatorie mentinerea in stare de functionare permanenta a instalatiilor pentru detectarea si semnalizarea prezentei acetilenei (sau a altor gaze combustibile) in concentratii periculoase, a instalatiilor de ventilatie tehnologica si de securitate a muncii, in incaperile sau cladirile in care sunt posibile degajari de acetilena.

In aceleasi incaperi se va acorda o atentie deosebita pardoselilor care nu trebuie sa genereze scantei prin lovire.

Art. 37. – Intrarea in casa vanelor de la gazometru este permisa numai dupa functionarea ventilatorului respectiv timp de cel putin 10 min. si numai in prezenta unui supraveghetor.

Persoanele care intra trebuie sa poarte pe figura masca de gaze cu cartus filtrant si sa fie imbracate cu echipamentul de protetie corespunzator.

Oprirea instalatiei

Art. 38. – Oprirea normala a instalatiei de fabricare a acetilenei se va face conform Regulamentului de fabricatie.

Art. 39. – La orice pornire normala a instalatiei, avand durata mai mare de o ora, se vor umple cu apa inchiderile hidraulice de la gazometrul de acetilena.

Interventii, reparatii, revizii

Art. 40. – Este interzisa folosirea urmatoarelor materiale pentru executia echipamentelor de munca intrate in contact cu acetilena:

a) cuprul si aliajele cu mai mult de 65% Cu (pentru piesele cu suprafata mare de contact cu acetilena -site, filtre etc.- sunt interzise si aliajele cu mai putin de 65% Cu);

b) argintul si aliajele cu argint;

c) aluminiul, magneziul si zincul, precum si aliajele acestora.

Zincul poate fi folosit numai ca strat de protectie exterioara contra coroziunii. Se excepteaza interdictia de utilizare a aluminiului la captusirea benelor mobile de transport carbura tehnica de calciu, a buncarelor intermediare si a jgheabului de la snecul de alimentare du carbura tehnica de calciu a generatoarelor de acetilena;

d) fonta de calitate inferioara, urmatoarele tipuri:

F.m.p. -. STAS 569 – 79; F.g.n. -. STAS 6071-75. Este interzisa folosirea fontei la confectionarea pieselor care in timpul exploatarii ar putea atinge temperaturi mai mici de 0oC;

e) sticla.

Se excepteaza numai la utilajele de joasa presiune (max. 0,02 MPa) vizoarele, manometrele din teava in forma de U, indicatoarele de nivel si altele similare cu conditia de a fi bine protejate in exterior (contra loviturilor).

Art. 41. – Orice fel de interventie, revizie, reparatie la instalatia de producere a acetilenei se va face numai conform planului de actiune, care cuprinde sarcini precise defalcate pe persoane, termene de executie, instructiuni de lucru si instructiuni specifice de securitate a muncii in vederea prevenirii accidentelor, intoxicatiilor, incendiilor si exploziilor.

Art. 42. – Planurile de actiune vor fi intocmite de personal autorizat si vor fi verificate si avizate de conducerea unitatii.

Art. 43. – Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii interventii si revizii, conducatorul locului de munca respectiv, va lua masuriIe de prevenire a accidentelor si intoxicatiilor, asigurand buna organizare a locului de munca.

Art. 44. – (1) Lucrarile de interventii, revizii, reparatii la instalaliile de fabricare a acetilenei se vor executa numai de personal autorizat, conform planului de actiune si numai dupa avizarea si a permiselor de lucru de catre persoanele competente.

(2) Pentru elementele componente ale instalatiei de fabricare a acetilenei, care intra sub incidenta prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR, se vor respecta si aplica si acestea.

Art. 45. – Este obligatorie respectarea urmatoarelor prevederi la executarea lucrarilor de reparatii, revizii sau modificari ale instalatiilor:

a) la recipientele stabile care lucreaza cu acetilena sau amestecuri de acetilena cu gaze incarburante (cu continut de acetilena mai mare de 25% volume) nu vor fi montate supape de siguranta. Ele vor fi prevazute cu dispozitive de evacuare rapida a gazelor (tip membrane de siguranta);

b) recipientele stabile vor fi supuse unei incercari de presiune la rece conform prevederilor prescriptiilor tehnice C4 – ISCIR si unei incercari de etanseitate cu gaz inert;

c) ca materiale de executie pentru utilajele si conductele care lucreaza cu acetilena vor fi utilizate numai cele omologate.

Aceste materiale trebuie sa se sudeze bine si sa reziste imbatranirii. Pentru utilajele care lucreaza la temperaturi sub – 20oC materialele respective trebuie sa aiba rezistenta corespunzatoare;

d) este interzisa folosirea fontei la armaturile prin care circula gaze cu un continut de peste 21% acetilena, indiferent de presiunea de regim; aceste armaturi vor fi executate numai din otel;

e) modificarea traseelor si diametrelor la conductele prin care se transporta gaze cu un continut mai mare de 21% acetilena se va putea face numai in limitele si cu respectarea conditiilor si masurilor prevazute in legislatia in vigoare din sectorul chimic si petrochimic, inclusiv a prevederilor prescriptiilor tehnice PC 1 -85.

Art. 46. – Curatarea conductelor si utilajelor de depunerile de omologi ai acetilenei se va face numai dupa umezirea prealabila a acestora cu apa sau abur.

Art. 47. – Este obligatoriu ca dupa orice reparatie, interventie, revizie sa fie refacute legaturile care asigura punerea corecta la pamant pentru descarcarea sarcinilor electrice.

Art. 48. – Nici o lucrare nu se considera terminata daca nu s-a facut si receptia din punct de vedere al securitatii muncii.

Art. 49. – Personalul de specialitate care executa lucrarile de interventii, reparatii si revizii va fi dotat cu echipamentul de protectie, in conformitate cu „Normativul-cadru de acordare si utilizare echipamentului individual de protectie” elaborat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Departamentul Protecliei Muncii nr. 58/1991

Functionarea instalatiei in conditii climaterice extreme

Art. 50. – In perioadele de iarna si de vara se vor intensifica controalele la fiecare utilaj, instalatie in parte pentru a se asigura functionarea normala.

Art. 51. – Inainte de perioada de iarna se vor controla si repara defectiunile, asigurandu-se buna functionare a:

a) conductelor pentru abur si apa;

b) conductelor pentru scurgerea condensului din traseele de abur;

c) oalelor de condens;

d) armaturilor si aparatelor de masura montate pe conductele de abur si apa.

Art. 52. – Ventilele, conductele de apa, conductele de scurgere de la vase; coloane, rezervoare, expuse inghetului pe timp de iarna vor fi prevazute cu insotitori de abur.

Art. 53. – (1) Este obligatorie protejarea impotriva inghetului a utilajelor, conductelor si armaturilor, in care intervine apa, amplasate in aer liber.

Protejarea se va face, dupa caz, prin izolatie termica, cofrete incalzite, incalzirea cu abur, robinete de golire completa a apei.

(2) Pe timp friguros, temperatura apei din gazometrul de acetilena si din inchiderea hidraulica dintre telescop si clopot si a aerului in casa vanelor va fi de + 10 -+ 20o C.

Art. 54. – (1) Instalatiile, utilajele, conductele, armaturile inghetate se pot dezgheta numai cu apa calda sau abur.

(2) Este interzisa folosirea flacarii deschise pentru desghetare

(3) Este interzisa folosirea rangilor de otel sau similare pentru spargerea stratului de gheata.

Art. 55. – Inainte de punerea in functiune a unei instalatii desghetate se va verifica daca toate partile componente sunt dezghetate si in stare tehnica de functionare.

Verificarea se va face conform Art. 21. din prezentele norme.

Art. 56. – Inainte de utilizarea unei instalatii dezghetate se va purja aceasta cu azot, conform Art. 18., 19, 20 din prezentele norme.

Art. 57. – (1) In perioada de vara, in vederea evitarii supraincalzirii neuniforme a clopotului gazometrelor de acetilena, vor functiona instalatiile (dispozitivele) de stropire cu apa.

(2) In camerele de vane ale gazometrelor de acetilena se va asigura in permanenta o temperatura de minimum +5oC si o ventilatie naturala, organizata, plus ventilatie de avarie cu zece schimburi pe ora.

Art. 58. – In zonele instalatiilor pentru fabricarea acetilenei se vor prevedea indicatoare de securitate conform. STAS 297/1 – 88 si. STAS 297/2 – 80,cu urmatorul text: ATENTIUNE ! ACETILENA. PERICOL DE EXPLOZIE. FUMATUL SAU APROPIEREA CU FOC INTERZISE. ACCESUL PERSOANELOR STRAINE STRICT INTERZIS.

Instalatii pentru canalizare

Art. 59. – (1) Este interzisa deversarea apelor reziduale care contin acetilena dizolvata, in retelele comune de canalizare (pluviale, conventionale curate, chimic impure, menajere).

(2) Sunt interzise accesul si interventiile la canalizarea de ape acetilenice ale personalului de deservire care nu a fost special instruit pentru a executa aceste operatii de munca.

Art. 60. – Apele reziduale, cu un continut mai mare de 10 mg/l de acetilena dizolvata, care nu pot fi recirculate in intstalatie, vor fi supuse unei degazari in sistem inchis, cu recuperarea acetilenei.

Instalatia de semnalizare

Art. 61. – Este obligatorie dotarea instalatiilor de fabricare a acetilenei cu instalatii de semnalizare a incendiilor.

Art. 62. – Este obligatorie dotarea cu materiale de prima interventie, amplasate in locuri usor accesibile, dupa cum urmeaza:

– pentru instalatiile de aer liber – minimum un stingator carosabil cu pulberi uscate ( P l25);

– pentru grupurile de deservire, anexe – un stingator portativ cu spuma chimica (C 9) sau cu praf si bioxid de carbon (P 6) la 200 m2 suprafata construita.

2. FABRICAREA ACETILENEI IN INSTALATII, DIN CARBURA TEHNICA DE CALCIU.

Generatoare de acetilena stationare

Alimentarea generatorului

Art. 63. – Alimentarea generatorului de acetilena se va face numai cu carbura tehnica de calciu cu granulatia prevazuta pe placa de timbru a acestuia si in cantitati corespunzatoare capacitatii stabilite prin proiect si indicate pe placa de timbru.

Art. 64. – La incarcarea generatoarelor de acetilena se vor evita pe cat posibil scaparile de gaz din generator, in spatiul in care este amplasat, precum si patrunderea aerului in instalatie.

Depozitarea carburii tehnice de calciu

Art. 65. – (1) Rezervele de carbura tehnica de calciu se vor depozita in incaperi uscate, bine aerisite si necombustibile cu acoperisul usor, construite din material ignifugat sau ignifug.

(2) Butoaiele cu carbura tehnica de calciu vor fi asezate in stive (cantitatea max. 12000 kg) pe trei randuri (in pozitie orizontala sau verticala) in cazul deservirii mecanizate (cu electrostivuitoare antiex) si in stive (cantitate max. 8.000 kg) pe doua randuri in cazul dervirii manuale.

Este obligatoriu ca spatiile de manevra intre stive sa fie de minimum 1,5 m latime.

(3) Este obligatoriu sa se asigure stabilitatea stivelor din butoaie asezate orizontal prin asezarea unor scanduri cu grosimea de 40 – 50 mm, intre randuri.

Art. 66. – Este interzisa folosirea apei, precum si a solutiilor care contin apa, la localizarea incendiilor.

Se vor folosi numai azotul, bioxidul de carbon sau nisipul uscat.

Art. 67. – Pe usa depozitului de carbura tehnica de calciu si pe caile de acces la acesta se vor prevedea la loc vizibil indicatoare de securitate cu inscriptiile: „DEPOZIT CARBURA TEHNICA DE CALCIU. SE INTERZICE STROPIREA CU APA SI ACCESUL CU FOC. FUMATUL INTERZIS !”

Art. 68. – Se interzice depozitarea prafului de carbura tehnica de calciu in depozite. Praful si particulele mici de carbura tehnica de calciu (tip V si tip VI, conform. STAS 102 – 86) se vor colecta in mod sistematic si se vor , distruge sau folosi in generatoare de acetilena construite special in acest scop.

Folosirea acestora in generatoarele de acetilena este strict interzisa.

Art. 69. – (1) Este interzisa depozitarea butoaielor cu carbura tehnica de calciu:

a) pe coridoare sau alte spatii de trecere;

b) in casele scarilor;

c) in vestibule si/sau alte locuri de acces;

d) in incaperi din subsoluri

e) in incaperi in care stationeaza oameni.

(2) Este interzisa depozitarea butoaielor cu carbura tehnica de calciu in incaperi comune cu alte materiale explozive, combustibile sau care pot coroda tabla de otel a butoaielor.

Transportul butoaielor de carbura tehnica de calciu

Art. 70. – Transportul butoaielor de carbura tehnica calciu pe o distanta mai mare de 5 m se va efectua numai cu carucioare speciale.

Este interzisa deplasarea butoaielor de carbura tehnica de calciu prin rostogolire pe o distanta mai mare de 5 m.

Fiecare butoi de carbura tehnica de calciu va purta inscriptia „CARBID. A SE FERI DE UMEZEALA !”.

Art. 71. – Pentru alimentarea fluxului tehnologic cu carbura tehnica de calciu:

(1) este interzisa deschiderea butoaielor de carbura tehnica de calciu cu dalti. Acestea se vor deschide numai cu leviere din materiale antiscantei, care nu sunt interzise la contactul cu acetilena, conform Art. 40.;

(2) deschiderea butoaielor cu carbura tehnica de calciu, cand capacitatea instalatiei este mai mare de 50 m3 N/h, se va face intr-o camera separata de hala generatorului;

(3) este obligatoriu a se purta masca de praf pe toata durata manevrarii carburii tehnice de calciu in vederea alimentarii instalatiei.

Art. 72. – In cazul utilizarii podurilor rulante, liniilor sau macaralelor se vor respecta prevederile I.D. 17 si. STAS 9954-80 (cand sunt actionate electric) sau se vor manevra astfel incat sa nu produca scantei.

Art. 73. – Este obligatorie mentinerea in functiune permanenta a instalatiei de ventilatie cu un randament de cel putin 90% din capacitatea proiectata, in hala de concasare si in hala generatorului de acetilena.

Art. 74. – Praful de carbura tehnica de calciu strans de pe pardoseala in timpul descarcarii, cat si cel de la ciclon se vor arunca in bazinul de reziduuri (de slam).

Art. 75. – Ambalajele golite vor fi bine curatate si spalate la o distanta de cel putin 10 m de orice sursa de foc deschis.

Depozitarea butoaielor golite

Art. 76. – Depozitarea butoaielor golite, bine spalate si uscate, se va face, fara capace, sub soproane cu pardoseala din materiale antiscantei.

Avarii

Art. 77. – Este obligatorie oprirea imediata din functiune a generatorului de acetilena conform Art. 30. si daca:

a) temperatura apei de reactie tinde sa depaseasca 70oC;

b) dozatoarele nu functioneaza normal;

c) se infunda conducta de evacuare a reziduurilor.

Art. 78. – Este interzisa folosirea apei pentru stingerea incendiilor precum si a solutiilor ce contin apa. Se vor folosi numai azotul care inunda instalatia, precum si sistemele de stingere sau stingatoarele de praf, zapada carbonica sau nisipul uscat.

Evacuarea reziduurilor

Art. 79. – (1) Evacuarea reziduurilor de carbura tehnica de calciu se va face numai prin conducte inchise (pana la iesirea din hala generatorului), iar in exterior prin conducte inchise sau canale-speciale bine aerisite (deschise sau acoperite cu gratare), astfel incat sa nu fie posibila formarea amestecurilor explozive in canale.

(2) Desfundarea canalelor sau a vaselor de steril se face numai cu lopeti din material neferos.

Art. 80. – In jurul bazinelor de decantare/depozitare se va prevedea o zona de protectie de cel putin 5 m, marcata prin indicatoare de securitate prin care se interzice orice sursa de aprindere, precum si accesul persoanelor neautorizate.

Amplasarea generatorului de acetilena

Art. 81. – Generatoarele de acetilena vor fi amplasate numai in cladiri cu un singur nivel, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I de rezistenta la foc.

Art. 82. – (1) Este interzisa folosirea aluminiului pentru confectionarea elementelor de tamplarie.

(2) Ferestrele vor fi prevazute cu geamuri mate sau vopsite in alb, pentru a evita radiatia solara puternica.

Art. 83. – Se vor respecta urmatoarele prevederi privind temperatura si ventilatia pentru efectuarea, in conditii de securitate a muncii, a operatiilor de munca legate de fabricarea acetilenei din carbura tehnica de calciu:

a) depozitul de carbura tehnica de calciu:

– temperatura – nu este necesara incalzirea;

– ventilatia – naturala, organizata, nu este necesara ventilatia de avarie;

b) camera de deschidere butoaie de carbura tehnica de calciu si pentru concasarea carburii tehnice de calciu (cand este cazul):

– temperatura – conform normelor generale de securitate a muncii ,

c) camerele tampon (in cazurile in care sunt prevazute):

– temperatura – nu este necesara incalzirea;

– ventilalia – conform Normativului tehnic P 118-83;

d) hala generatoarelor de acetilena:

– ventilatia – generala, naturala, organizata, plus ventilatie de avarie, cu zece schimburi pe ora, plus ventitatie locala la incarcarea generatoarelor;

e) bazinul intermediar de reziduuri de carbura tehnica de calciu (cand este cazul):

– temperatura – nu este necesara incalzirea;

– ventilatia – naturala (se va asigura un debit de aer cel putin egal de 100 ori volumul acetilenei ce se poate degaja in bazinul intermediar).

Materiale de prima interventie

Art. 84. – Se vor respecta prevederile Art. 62. completate cu:

– hala generatoarelor de acetilena – cel putin un stingator cu pulberi uscate (P6) la 50 m2 suprafata construita.

3. FABRICAREA ACETILENEI IN INSTALATII PETROCHIMICE

Art. 85. – Pentru utilizarea in conditii de securitate a muncii a instalatiilor petrochimice pentru fabricarea acetilenei se va respecta legislatia in vigoare din sectorul chimic si petrochimic.

Art. 86. – Aparatele pentru reactii chimice si recipientele care lucreaza sub presiune sunt supuse prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 87. – Prevederile Art. 18., 19, 20 se vor completa cu :

a) este obligatorie si verificarea absentei oxigenului in conductele de gaz metan, hidrocarburi, gaze de reactie si gaze reziduale;

b) purjarea cu azot se considera incheiata in conductele de gaz metan, hidrocarburi, gaze de reactie si gaze reziduale cand continutul de oxigen si azot scade sub 1 % volume.

Art. 88. – Prevederile Art. 21. se vor completa si cu urmatoarele verificari ale:

a) tuturor chesoanelor cuptoarelor;

b) contactelor de la barele de alimentare legare la nul si/sau la pamant de protectie a cuptoarelor

c) starii de curatenie a izolatorilor;

d) absentei gazelor sau vaporilor combustibili in camera de ardere a cuptoarelor;

e) tuturor dispozitivelor de protectie.

Art. 89. – Este obligatorie spalarea, cel putin o data pe zi a:

a) platformei instalatiei;

b) halei de separare si ardere negru de fum.

Art. 90. – Apa cu care se face spalarea platformei utilajelor va fi introdusa prin intermediul unor separatoare de produse petroliere, in sistemul de canalizare.

Art. 91. – Este interzisa lasarea fara supraveghe continua a separatoarelor de produse petroliere.

Este interzisa orice sursa de foc deschis.

Functionarea instalatiei

Art. 92. – (1) Procesul de incarcare si functionare a cuptoarelor se va efectua respectandu-se strict instructiunile de operare.

(2) Aprinderea arzatoarelor se va face cu respectarea stricta a instructiunilor de operare.

(3) Piroliza gazului metan se va face cu respectarea stricta a instructiunilor de operare (piroliza desfasurandu-se omogen, iar racirea sistemului sa conduca la intreruperea reactiilor secundare – formarea hidrocarburilor grele, poliacetilenice, aromatice si carbon).

Este obligatorie mentinerea omogenitatii amestecului CH4O2 .

Este obligatoriu ca temperatura metanului si a oxigenului la introducerea in raport sa fie de 600oC.

Art. 93. – (1) Este obligatoriu ca la iesirea din reactor gazele de piroliza sa contina maximum:

53. – 57% H2;24 – 26% CO;6 – 8% C2H2;4 – 8% CH2;
2. 3 – 3% CO2;1,2 – 25% N2;0,2 – 0,8% O2;0,2 – 0,5 % C2H4;
0,2 – 0,3% C4H2;0, 25 g/m3 C4H80,2-0,3% alti omologi;3 – 5 g/m3 urme de negru de fum si gudroane.

(2) Este obligatorie comprimarea gazelor de piroliza la 0,9 MPa pentru asigurarea separarii eficiente a acetilenei.

Art. 94. – (1) Este obligatoriu ca separarea produselor de la Art. 93.1 sa se faca astfel:

a) negrul de fum prin spalari succesive cu apa folosind electrofiltre umede;

b) gudroanele, naftalina si hidrocarburile cu pana la 8 atomi de carbon, prin spalare cu motorina;

c) hidrocarburile cu 3 atomi de carbon, prin spalare cu motorina;

d) acetilenele superioare si diacetilena, spalare cu amoniac lichid;

e) acetilena prin absorbtie cu amoniac

(2) Este obligatoriu ca faza de indepartare a acetilenelor superioare si diacetilenei prin absortie in amoniac sa fie condusa printr-un regim tehnologic strict (mentinerea concentratiei de diacetilena in efluentul de blaz al coloanei de retinere, sub limita de 10%).

Art. 95. – Este obligatorie urmarirea analizei concentratiei acetilenei la intrarea si iesirea gazelor din coloana ( se va interveni atat asupra debitului de amoniac, cat si asupra debitului apei de desorbtie pentru acetilena).

Art. 96. – Prevederile de la Art. 29. se vor completa si cu urmatoarele:

a) se vor controla orar pompele de solventi pentru a nu se produce supraincalziri la lagare;

b) la regenerarea solventilor sub vid se va face zilnic analiza continutului de oxigen in gaze;

c) purjarile si scaparile accidentale de solventi vor fi controlate si distruse prin ardere.

Avarii

Art. 97. – Prevederile de la Art. 30. se vor completa si cu urmatoarele:

a) defectarea dispozitivelor de alimentare automata a cuptoarelor;

b) scaderea presiunii rezervei de azot corespunzatoare cuptoarelor;

c) stingerea arzatoarelor;

d) inceput de incendiu in zona cuptoarelor.

Operatorul va actiona intrerupatorul pentru semnalizarea incendiului si va interveni, cu mijloace de stingere aflate in dotare, pentru localizarea acestuia;

e) concentratia oxigenului in gaze depaseste 1 % volume

f) obturarea talerelor coloanelor datorita cresterii presiunii.

Este obligatorie efectuarea operatiilor de spalare cu amoniac (numai in cazuri extreme cu apa).

Functionarea compresoarelor

Art. 98. – Se vor respecta strict instructiunile producatorului cu privire la utilizarea compresoarelor pentru acetilena in conditii de securitate.

Este obligatorie evacuarea acetilenei racite dupa fiecare treapta de comprimare, din supapele de siguranta.

Art. 99. – (1) Este obligatorie alimentarea compresoarelor pentru acetilena din gazometru.

(2) Este obligatorie mentinerea concentratiei de acetilena de maximum 12% in aspiratia compresoarelor prin diluare cu gaz rezidual.

Toate recircularile se vor efectua numai in amonte de gazometru.

Avarii

Art. 100. – Este obligatorie oprirea imediata a compresoarelor pentru acetilena cand:

a) scade presiunea in conducta de aspiratie sub limitele de siguranta prevazute;

b) presiunea de lucru depaseste presiunea la care este posibila lichefierea acetilenei;

c) scade nivelul clopotului gazometrului tampon;

d) creste temperatura gazului;

e) apar caderi de presiune pe treptele de comprimare.

Turbosuflante oxigen

Art. 101. – Prevederile din Art. 95. se vor respecta si pentru turbosuflante, in concordanta cu prevederile „Normelor specifice pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului”.

Oprirea lucrului

Art. 102. – Demontarea filtrelor cu saci se va face numai dupa ce s-au pregatit mijloacele de stingere corespunzatoare.

Art. 103. – Este obligatorie transportarea imediata la decantor a sacilor de negru de fum.

Art. 104. – Cuptoarele electrice cu electrozi se vor preda, din schimb in schimb, goale, doar cu stratul admis zgura.

Amplasarea instalatiilor petrochimice

Art. 105. – Amplasarea instalatiilor si utilajelor se va face in masura maxim posibila in aer liber.

Art. 106. – (1) Se vor amplasa in cladiri inchise cu un singur nivel numai:

a) camerele de comanda;

b) utilajele sensibile la intemperii;

c) utilajele la care sunt necesare manevre, interventii frecvente sau supraveghere continua locala;

d) echipamentele care contin apa stagnata sau cu debite foarte mici;

e) compresoarele cu gaze cu continut redus de acetilena (sub 25% volume).

(2) In cazul in care anumite utilaje cu anexele lor au o inaltime mai mare si necesita supraveghere si manevrare la mai multe nivele se vor prevedea podeste sau plansee din gratare (sau cu goluri foarte mari), astfel incat incaperea respectiva sa nu aiba etaje separate, iar sistemul de ventilatie sa fie unic pentru toata inaltimea.

Materiale de prima interventie

Art. 107. – Este obligatorie dotarea cu materiale de prima interventie a camerelor de comanda (un stingator portabil cu bioxid de carbon – G5 – la 50 m2 suprafata construita).

III. CONDUCTE DE TRANSPORT PENTRU ACETILENA

Art. 108. – Prevederile din acest subcapitol se refera la conductele pentru acetilena cu o concentratie de peste 25% volume, din limita (incinta) unitatii in care acetilena se produce sau se utilizeaza.

Art. 109. – Pentru conductele de transport la distante mai mari, in afara unitatilor in care acetilena se produce sau se utilizeaza, aceste prevederi pot fi folosite numai ca principii calauzitoare, fara a putea fi considerate complete.

Art. 110. – (1) Prevederile din acest subcapitol se refera la urmatoarele tipuri de conducte pentru acetilena destinata:

a) sudarii si taierii metalelor:

– conducte de presiune joasa, pana la 0,02 MPa;

– conducte de presiune medie, intre 0,02 – 0,15 MPa;

– conducte de presiune inalta, intre 0,15 – 2,5 MPa;

b) prelucrarii chimice:

– conducte pentru presiune pana la 0,02 MPa

– conducte pentru presiuni cuprinse intre 0,02- 0,04 MPa;

– conducte pentru presiuni mai mari de 0,04 Mpa.

(2) Conducte pentru presiune inalta 0,15 – 2,5 MPa sunt conductele:

– pentru incarcarea acetilenei comprimate in recipientele-butelie (de la compresor pana la recipientele-butelie);

– de la prelucrarea acetilenei comprimate din recipientele-butelie pana la primul dispozitiv de reducere a presiunii, la valori de presiune joasa sau medie.

(3) Este obligatoriu ca materialele de executie sa corespunda:

a). STAS 8183-80,. STAS 6898/2-80,. STAS 11082-80, normativului PD 178-82 si prevederilor prescriptiilor tehnice CR 20 sau I 27-ISCIR pentru conductele de presiune joasa;

b). STAS 8183-80 si normativului PD 178-82 pentru conductele de presiune medie;

c). STAS 8184-80 si. STAS 10382-80 pentru conductrle de presiune inalta.

Repartizarea personalului

Art. 111. – Personalul care executa lucrari de intretinere, reparatii, revizii va fi special calificat si autorizat conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Verificare

Art. 112. – (1) Inainte de utilizarea conductelor pentru acetilena este obligatoriu sa se efectueze:

a) probe hidraulice de presiune in functie de presiunea maxima de lucru;

b) verificari corespunzatoare presiunii maxime de lucru cu privire la:

1. materiale de executie si grosimi;

2. modul de executie;

3. echiparea (dotarea) cu armaturi (robinete, flanse), manometre, supape de siguranta, membrane de rupere;

4. pozare;

5. protectia impotriva coroziunii exterioare;

c) purjarea cu azot pana cand concentratia de oxigen scade sub 1%.,

(2) Este obligatorie verificarea echiparii conductelor de presiune inalta mai lungi de 25 m cu membrane de rupere din 25 m in 25 m.

(3) Este obligatorie verificarea stabilitatii conductelor pentru acetilena, echipate cu membrane de rupere.

Art. 113. – Este interzisa utilizarea oricaror surse de foc deschis in apropierea conductelor pentru acetilena.

Intretinere

Art. 114. – Se va asigura in permanenta functionarea normala a armaturilor, manometrelor si dispozitivelor de siguranta montate pe conductele pentru acetilena.

Art. 115. – Se va verifica zilnic etanseitatea conductelor pentru acetilena in zona armaturilor si manometrelor.

Art. 116. – (1) Este obligatorie izolarea conductelor pentru acetilena impotriva incalzirii, datorita radiatiei solare sau a unor elemente ale instalatiilor, prin parasolare sau izolatie termica.

(2) Este obligatorie izolarea conductelor, de presiune joasa si medie pentru acetilena, al caror traseu trece prin aer liber, contra inghetului pe portiunile expuse frigului, prin izolare termica si insotire cu o conducta de abur de joasa presiune (maximum 150oC).

Reparatii curente

Art. 117. – (1) Reparatiile curente la conductele de acetilena (inlocuiri de robinete, operatii de blindare) se vor executa numai dupa golirea si spalarea cu gaz inert a acestora.

(2) Tronsoanele de conducte care necesita reparatii se vor izola de restul instalatiei.

(3) Este interzisa utilizarea armaturilor defecte sau uzate, care nu corespund conditiilor de regim ale conductelor pentru acetilena pe care se monteaza.

(4) Este interzisa utilizarea armaturilor cu piese din materialele mentionate la Art. 40. (5) Toate trecerile prin plansee sau pereti ale conductelor pentru acetilena, se vor executa prin izolarea acestora prin mansonare, din teava de otel, cu diametrul interior mai mare cu 20-40 mm decat diametrul exterior al conductelor respective pentru acetilena.

Art. 118. – Toate tronsoanele conductelor pentru acetilena vor fi executate din otel tras, asamblate prin sudura cap la cap.

Art. 119. – Este obligatorie verificarea conductelor pentru acetilena prin probe hidraulice de presiune dupa efectuarea unor reparatii care comporta sudare;

Art. 120. – Executarea imbinarilor prin filetare se admite numai la racordarea recipientelor-butelie la conductele de umplere sau debitare pentru acetilena de presiune joasa, cu conditia ca etansarea sa se faca pe suprafete plane si cu garnituri corespunzatoare presiunii de proba pentru conducta respectiva.

Amplasarea

Art. 121. – Este interzisa amplasatrea conductelor de presiune inalta pentru acetilena pe estacade sau prin alte mijloace de sustinere.

Aceste conducte pentru acetilena se vor monta numai subteran si in incaperi inchise sau izolate, astfel incat sa se excluda posibilitatea lichefierii acetilenei in conducte.

Art. 122. – (1) Este obligatorie amplasarea in panta coboratoare continua, in sensul de curgere al acetilenei, a conductelor de presiune joasa si medie pentru acetilena umeda.

(2) Este obligatorie amplasarea in incaperi inchise a dispozitivelor pentru separarea si evacuarea apei rezultate din condensarea vaporilor cu care sunt echipate conductele de presiune joasa si medie pentru acetilena umeda.

Art. 123. – Conductele pentru acetilena amplasate suprateran vor fi vopsite (iar cele izolate marcate vizibil) cu vopsea galbena rezistenta la agentii din mediul ambiant respectiv.

Art. 124. – (1) La amplasarea conductelor de presiune joasa si medie pentru acetilena pe estacade sau pe alte mijloace de sustinere comune cu alte conducte, se va asigura o distanta intre acestea, astfel incat interventiile la conductele pentru acetilena, montate la partea superioara, sa se faca fara pericol.

(2) Estacadele sau alte mijloace de sustinere vor fi executate din materiale incombustibile, asigurand o sprijinire sigura si compensarea dilatarilor.

Art. 125. – Este interzisa amplasarea conductelor pentru acetilena fara sa fie legate la prize de pamant, de constructii corespunzatoare sau sa existe posibilitatea atingerii acestora de conductori sau cabluri electrice.

Art. 126. – Este interzisa amplasarea conductelor pentru acetilena in:

a) spatii greu accesibile sau in locuri cu circulatie intensa (canate de aerisire, coridoare de trecere etc.);

b) canale in care se poate circula si/sau in care se amplaseaza si alte conducte sau cabluri electrice;

c) hale (incaperi, ateliere) in care acetilena nu intervine in procesele respective;

d) blocuri de beton sau zidarie, cu exceptia cazurilor in care trecerea prin astfel de blocuri este o cerinta tehnica (intersectii de drumuri sau cu cai de rulare ale unor utilaje grele). In aceste cazuri este obligatorie protejarea conductei de acetilena printr-un manson din teava de otel, inglobat in zidarie, care va depasi drumul sau calea de rulare respectiva cu cel putin 2m in fiecare parte.

Art. 127. – Este permisa amplasarea subterana a conductelor pentru acetilena (direct in pamant sau nisip) numai daca:

a) sunt izolate impotriva coroziunii prin bitumizare dubla;

b) sunt la o adancime de minimum 0,8m; la 0,3 m deasupra acestora se aseaza un strat de avertizare, iar in dreptul imbinarilor sudate sunt prevazute rasuflatori pentru controlul etanseitatii.

c) armaturile care necesita manevre sau interventii periodice sunt montate pe portiunile conductelor amplasate suprateran.

Art. 128. – Este obligatorie marcarea pe teren si amplasarea indicatoarelor de securitate corespunzatoare, pentru conductele de acetilena montate subteran.

IV. TRANSPORTUL ACETILENEI

1. Instalatii pentru imbutelierea acetilenei

Art. 129. – Prevederile din acest subcapitol se vor aplica si respecta cumulativ cu prevederile prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR pentru executarea in conditii de securitate a muncii, legate de imbutelierea sub presiune a acetilenei in recipiente-butelie.

Instruirea personalului

Art. 130. – Personalul va fi special instruit pentru executarea in conditii de securitate a tuturor operatiilor de munca legate de imbutelierea acetilenei sub presiune in recipiente-butelie.

Instructajul se va face lunar si va cuprinde si verificarea cunostintelor privind:

a) proprietatile importante din punct de vedere al securitatii muncii pentru acetilena;

b) sursele de accidentare posibila si modul de actionare in fiecare caz pentru prevenirea acestora. Personalul va fi instruit suplimentar cu privire la masurile de P.S.I. si acordarea primului ajutor in caz de intoxicatie.

Echipamentul de protectie

Art. 131. – Personalul va purta obligatoriu in timpul executarii operatiilor de munca echipamentul individual de protectie adecvat, conform „Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”.

Este interzisa incaltamintea cu accesorii metalice si lenjeria din fibre sintetice.

Disciplina in munca

Art. 132. – La fiecare loc de munca se vor afisa in mod vizibil instructiunile de lucru, instructiunile P.S.I. si instructiunile de securitate a muncii.

Art. 133. – Se va face in mod obligatoriu operatia de predare-primire a schimbului, conform legislatiei in vigoare din sectorul chimic si petrochimic.

Art. 134. – Pentru asigurarea securitatii personalului si a mijloacelor de productie in timpul activitatii de imbuteliere a acetilenei sub presiune in recipiente-butelie este obligatoriu sa se efectueze controlul locului de munca, conform legislatiei in vigoare din sectorul chimic si petrochimic si prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Purjarea gazului inert

Art. 135. – (1) Este obligatorie purjarea cu gaz inert a tuturor utilajelor (baterii de uscatoare, epuratoare, instalatii de imbuteliere, compresoare) si conductelor prin care circula acetilena, inainte de pornirea instalatiei. Purjarea se va face pana cand continutul de oxigen scade sub 1 %.

(2) Este obligatorie purjarea cu gaz inert si la repornirea instalatiei dupa avarii, opriri mai indelungate , interventii sau revizii.

Verificarea inainte de pornire

Art. 136. – Este obligatorie, inainte de punerea in functiune a instalatiei, verificarea:

a) etanseitatii la toate imbinarile si utilajele;

b) starii armaturilor de siguranta;

c) starii aparatelor de masura, control si semnalizare;

d) starii conductelor si amplasarii lor pe estacade

e) scoaterii blindelor, care au fost montate pentru rewvizii sau reparatii si izolarea prin blinde a traseelor care nu se utilizeaza in timpul functionarii instalatiei;

f) epuratorului;

g) bateriei de uscatoare de joasa presiune si inalta presiune;

h) compresoarelor

i) instalatiei de stropire cu apa (debitul de stropire min. 0,1 l/s m2 suprafata de pardoseala sau 0,30 l/s m2 suprafata de recipiente butelie in asezare verticala);

j) instalatiei de inundare rapida cu gaze inerte (bioxid de carbon sau azot);

k) executarii corecte, conform Art. 132. a suflarii cu gaz inert;

Art. 137. – Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor neverificate si nepurjate corespunzator cu gaz inert.

Art. 138. – Inainte de pornirea instalatiei se va efectua curatenia generala a perimetrului instalatiei si a drumurilor de acces.

Art. 139. – Este interzisa utilizarea oricaror surse de foc deschis.

Art. 140. – Este interzisa utilizarea utilajelor si sculelor care pot produce scantei ca urmare a unor actiuni mecanice sau electrice.

Uscarea de joasa presiune

Art. 141. – (1) este obligatorie uscarea de josaa presiune a acetilenei inainte de purificerea acesteia.

(2) Uscarea de joasa presiune se va realiza in baterii de uscatoare de jopasa presiune cu clorura de calciu

(3) Manipularea clorurii de calciu se va face in butoaie ermetic inchise pentru a fi ferite de umezeala.

(4) Personalul care deserveste bateriile de uscatoare va purta echipamentul de protectie antiacid.

(5) Evacuarea clorurii de calciu se va face numai in containere inchise.

Purificarea acetilenei

Art. 142. – Este obligatorie purificarea acetilenei inainte de comprimare in instalati de purificare, care sa asigure concentratia maxima a acesteia de 98% (si continut maxim admisibil 0,2% oxigen) pentru acetilena obtinuta in generatoarele de acetilena si concentratia minima de 96% (continut maxim admisibil 0,2% oxigen si continut total de acetilena superioara de maxim 0,05%) pentru acetilena obtinuta in instalatii petrochimice.

Art. 143. – (1) Este obligatorie transvazarea acidului sulfuric numai prin instalatii mecanizate

(2) Este interzis contactul acidului sulfuric cu apa.

Art. 144. – Este interzisa manipularea manuala a acidului sulfuric.

Art. 145. – Este obligatoriu ca personalul sa poarte in timpul operatiei de purificare echipament de protectie antiacid (cizme de cauciuc, sort de cauciuc, manusi de cauciuc si ochelari de protectie).

Art. 146. – Este obligatoriu ca instalatia de ventilatie sa fie mentinuta in stare de functionare in hala de purificare.

Art. 147. – Este obligatorie evacuarea acidului epuizat in camere speciale antiacide.

Comprimarea acetilenei

Art. 148. – (1) Compresoarele pentru acetilena vor fi proiectate si executate numai de unitati specializate, care garanteaza functionarea in conditii de securitate acestora.

(2) Se vor respecta strict instructiunile producatorului cu privire la montarea, probarea, utilizarea si intretinerea compresorului pentru acetilena in conditii de securitate.

Art. 149. – Este obligatorie alimentarea compresorul dintr-un gazometru tampon.

Art. 150. – Este obligatorie:

l. comprimarea acetilenei in trepte cu un raport de comprimare (al presiunilor absolute) pentru fiecare treapta de cel mult 3:1;

2. dupa fiecare treapta de compresie, racirea acetilenei sub 40oC si eliminarea uleiului, apei si a altor produse condensate;

3. evacuarea acetilenei racite dupa fiecare treapta de comprimare din supapele de siguranta.

Avarie compresor

Art. 151. – Este obligatorie oprirea imediata a compresorului in una din urmatoarele situatii:

a) scade nivelul clopotului gazometrului;

b) scade presiunea in conducta de aspiratie sub limitele de siguranta prevazute;

c) presiunea de lucru depaseste presiunea la care este posibila lichefierea acetilenei.

Uscarea de inalta presiune

Art. 152. – (1) Bateria de uscatoare de inalta presiune trebuie sa asigure uscarea acetilenei pana la un continut maxim de 95% vapori de apa.

(2) Este obligatorie respectarea Art. 136., 138.

Verificarea recipientelor-butelie

Art. 153. – Este obligatorie verificarea fiecarui recipient-butelie inainte de incarcare, conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5- ISCIR.

Art. 154. – Recipientele-butelie necorespunzatoare vor fi trimise la atelierul de reparare.

Art. 155. – Fiecare statie de imbuteliere a acetilenei in recipiente-butelie va fi dotata cu cate o sectie pentru repararea si umplerea (completarea) cu acetona a acestora.

Aceste operatii de munca vor fi efectuate conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR, personalul va fi instruit si autorizat conform prevederi prescriptilor tehnice ISCIR.

Acetona

Art. 156. – (1) Butoaiele de acetona (metalice si ermetic inchise) vor fi depozitate in locuri ferite de caldura si de actiunea razelor solare.

(2) Este interzis transportul butoaielor de acetona prin rostogolire.

(3) Pentru desfacerea butoaielor de acetona se vor folosi numai chei din materiale neferoase.

(4) In timpul operatiei de acetonare se va asigura ventilatia naturala organizata.

(5) Personalul va purta echipament de protectie antiacid. Este interzisa incaltamintea cu accesorii metalice sau imbracamintea din fibre sintetice.

Imbutelierea acetilenei

Art. 157. – Imediat dupa inceperea operatiei de imbuteliere se va verifica etanseitatea la punctele de racordare si la presetupele robinetelor, numai utilizand pensula si un lichid spumant nepericulos.

Art. 158. – Este obligatoriu ca toate legaturile la recipientele-butelii (la rampele de incarcare) sa fie prevazute cu ventile de retinere care se vor inchide etans in prezenta negrului de fum.

Art. 159. – In timpul operatiei de imbuteliere se va urmari in permanenta ca:

a) presiunea de imbuteliere sa nu depaseasca presiunea admisibila inscrisa pe ogiva buteliilor;

b) presiunea de imbuteliere sa nu depaseasca 1,5 MPa dupa realizarea echilibrului la +5oC;

c) temperatura recipientelor-butelie in timpul umplerii nu depaseasca 40oC.

Art. 160. – Este obligatorie mentinerea in stare de functionare a instalatiei de ventilatie in timpul operatiei de imbuteliere.

Art. 161. – Este obligatorie intreruperea introducerii acetilenei in recipientele-butelie care tind sa depaseasca temperatura de 40oC.

Acestea se decupleaza imediat de la linie, se departeaza din sectie si se declanseaza instalatia de stropire cu apa a acestora. Dupa racire este obligatorie evacuarea acetilenei din recipientele-butelii in atmosfera si verificarea masei poroase.

Avarii

Art. 162. – Daca se semnalizeaza scapari accidentale de acetilena, se va proceda la oprirea rapida a instalatiei- conform instructiunilor de lucru si se va declansa instalatia de inundare rapida cu gaze inerte (bioxid de carbon sau azot)

Art. 163. – In timpul operatiei de imbuteliere recipientele-butelie vor fi bine fixate in pozitia verticala prin dispozitive speciale.

Art. 164. – Este obligatoriu ca in timpul operatiei de imbuteliere sa se respecte urmatoarele:

a) numarul recipientelor-butelie ce se incarca simultn sa fie suficient de mare astfel incat sa revina fiecarei butelii, pe ora, cel mult 1/8 din capacitatea sa de incarcare. Este interzisa incarcarea cu un debit mai mare.

b) la inceputul operatiei de imbuteliere recipientele butelie care se incarca simultan sa aiba aceeasi presiune.

Art. 165. – Este interzisa strangerea piulitelor neetanse atunci cand instalatia se afla sub presiune.

Art. 166. – Dupa ce presiunea maxima de imbuteliere a fost atinsa, se intrerupe introducerea acetilenei timp de cateva ore. Este obligatoriu ca recipientele-butelie sa ramana racordate. Daca presiunea din recipientele-butelie a scazut, se va relua introducerea acetilenei pana cand se atinge presiunea maxima admisa de imbuteliere.

Art. 167. – Este interzis ca, la sfarsitul operatiei de imbuteliere, temperatura recipientelor-butelie sa nu corespunda prevedeiilor prescriptiilor tehnice C5-ISCIR.

Art. 168. – Este obligatoriu sa se controleze fiecare recipient – butelie incarcat din punct de vedere al:

a) etanseitatii robinetului .

b) greutatii totale.

Amplasarea

Art. 169. – Intre liniile de imbuteliere se vor asigura spatiile necesare pentru manipularea recipientelor-butelie efectuarea tuturor operatiilor de munca, in conditii de securitate

Art. 170. – (1) In camera compresorului de acetilena este obligatorie:

– temperatura – minimum +15oC;

– ventilatia – in functie de pierderile indicate de producator

Daca nu se indica pierderi, se va asigura o ventilatie naturala, organizata. In toate cazurile se va prevedea si o ventilatie de avarie cu zece schimburi pe ora.

(2) In hala liniilor de imbuteliere a acetilenei este obligatoriu:

– temperatura – minimum +15oC

– ventilalia – naturala, organizata, plus ventilatie de avarie cu zece schimburi pe ora.

Art. 171. – Incaperea pentru incarcarea recipientilor butelie de acetilena va avea cel putin doua iesiri directe spre exterior, iar pardoseala va fi amenajata in vederea scurgerii apei de stropire, fara posibilitatea intrarii gazelor din canalizarea de ape acetilenice.

Art. 172. – Pe usile acestor incaperi vor fi montate indicatoare de securitate, conform standardelor de securitate in vigoare . STAS 287/ 1 – 88 si. STAS 297/2 – 80).

2. Recipientele-butelie

Art. 173. – Prevederile din acest subcapitol se refera la operatiile de munca legate de manipularea si transportul in conditii de securitate a recipientelor-butelie pentru acetilena.,

Art. 174. – Proiectarea , executia, repararea verificarea recipientelor-butelie pentru acetilena se face numai in unitati autorizate, conform legislaliei in vigoare (ISCIR – CR2 si C5 – 84).

Incadrarea si repartizarea personalului

Art. 175. – Personalul va fi instruit si examinat periodic, cel putin o data pe an, de catre unitatea din care face parte personalul respectiv.

Instruirea personalului

Art. 176. – (1) Personalul care manipuleaza si transporta recipiente-butelie trebuie sa fie instruit si examinat periodic, cel putin o data pe an, conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.

(2) Personalul va fi instruit suplimentar privind:

a) proprietatile importante din punct de vedere al secritatii muncii ale acetilenei;

b) sursele de accidentare posibile si modul de actionare iu fiecare caz pentru prevenirea acestora.

Manipularea recipientelor-butelie

Art. 177. – Este interzisa manipularea recipientelor butelie fara capacul de protectie montat si inelele de protectie din cauciuc.

Art. 178. – Este interzisa aruncarea sau rostogolirea recipientelor butelie

Transportul recipientelor – butelie

Art. 179. – Este interzis transportul recipientelor-butelie daca nu au capacul de protectie montat. Sunt exceptate recipientele-butelie montate in baterie cu colector comun, care se transporta cu robinetul inchis si colectorul la presiunea atmosferica.

Art. 180. – Este interzis transportul pe distante mici prin alte mijloace decat carucioarele special construite in acest scop.

Art. 181. – Transportul recipientelor-butelie se va face numai prin mijloace de transport prevazute cu arcuri.

Intre recipientele-butelie se va interpune un material despartitor (lame de lemn), inele de franghie sau cauc etc.

Art. 182. – In timpul transportului, recipientelor-butelie vor fi asezate astfel incat robinetele lor sa se gaseasca in aceeasi parte.

Art. 183. – In timpul transportului recipientelor-butelie se va preintampina posibilitatea de incalzire a acestora sub actiunea razelor solare la temperaturi ce depasesc 40oC, prin acoperirea cu prelate.

Art. 184. – Este interzis transportul recipientelor butelie incarcate impreuna cu alte materiale combustibile sau materii grase.

Art. 185. – Este interzis transportul calatorilor in vehicule care trarsporta recipiente-butelie incarcate.

V. DEPOZITAREA ACETILENEI

1.Depozite pentru recipiente-butelie cu acetilena

Art. 186. – Prevederile din acest subcapitol se refera numai la depozitarea acetilenei, comprimata si dizolvata, in recipiente-butelie din otel, cu acetona in masa poroasa.

Art. 187. – La depozitarea recipientelor-butelie cu acetilena se vor respecta si prevederile prescriptiilor tehnice C5 ISCIR

Art. 188. – Personalul depozitului de recipiente-butelie de acetilena va fi instruit pentru executarea in conditii de securitate a tuturor operatiilor de munca legate de deservirea depozitului. Instructajul se va face lunar si va cuprinde si verificarea cunostintelor privind:

a) proprietatile importante din punct de vedere a securitatii muncii pentru acetilena;

b) sursele de accidentare posibile si modul actionare in fiecare caz pentru prevenirea acestora.

Personalul va fi instruit suplimentar cu privire la masurile de PS.I. si acordarea primului ajutor in caz de accidentare.

Art. 189. – Personalului care deserveste depozitul ii este interzis sa primeasca si sa depoziteze recipientele butelie cu acetilena la care:

a) lipsesc poansonarile reglementare;

b) a expirat termenul de revizie periodic;

c) robinetele au ventile cu defect;

d) se constata deteriorari vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronuntata etc);

e) lipseste vopseaua de protectie si marcarea gazului (culoare galbena scris cu alb ACETILENA);

f) lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc.

Art. 190. – (1) Capacitatea maxima admisa pentru depozitele de acetilena imbuteliata este de 2.400 recipiente – butelie pline.

(2) Capacitatea maxima admisibila a unui compartiment al depozitului de recipiente-butelie cu acetilena este de 500 bucati de cate 6 kg acetilena fiecare.

Art. 191. – Este obligatoriu ca depozitele recipientelor butelie cu mai mult de 50 recipiente-butelie (a 40 litri) sa fie prevazute cu rampa de descarcare-incarcare acoperita cu copertina.

Art. 192. – (1) Se interzice depozitarea recipientelor-butelie pline in spatii prevazute pentru recipientele-butelie goale.

(2) Recipientele-butelie pentru acetilena goale pot fi amplasate sub soproane sau in aer liber pe o platforma din materiale antiscantei.

Art. 193. – Se interzice depozitarea recipientelor-butelie pline sau goale in afara spatiilor special aenajate pentru acestea.

Art. 194. – In incinta depozitelor se vor afisa instructiuni si reguli privitoare la manipularea in conditii de securitate a recipieutelor-butelie pentru acetilena aflate in depozit.

Art. 195. – Este obligatoriu ca fiecare compartiment sa fie prevazut cu:

a) geamuri mate sau vopsite in alb;

b) pardoseala din materiale antiscantei;

c) temperatura de maxim +15oC si ventilatie naturala, organizata, plus ventilatie de avarie cu zece scbimburi pe ora;

d) instalatie de stropire cu apa, pentru cazuri de avarie, cu comanda din exterior.

Art. 196. – Este intercis accesul persoanelor straine in depozitul de recipinete-butelie cu acetilena. Pe usile depozitului de recipiente-butelie cu acetilena se va scie: ATENTIE ! DEPOZIT DE ACETILENA- PERICOL DE EXPLOZIE !

Art. 197. – Este interzisa montarea in depozitul de recipiente-butelie cu acetilena, de utilaje tehnologice sau auxiliare.

Art. 198. – Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive adecvate pentru manipularea in conditii de securitate a recipientelor-butelie, in functie de cantitatile care se manipuleaza.

Art. l99 Este obligatorie depozitarea recipientelor butelie numai cu capacul la racordul robinetului si capacul de protectie insurubate.

Art. 200. – (1) In interiorul depozitului, recipientele-butelie vor fi asezate numai in pozitie verticala in boxe sau stelaje de cate 20-25 recipiente -butelie, asigurate cu lanturi, lasandu-se spatii de minimum 1,5 m, necesare pentru manipulare si pentru accesul usor la ambele usi ale fiecarui compartiment.

(2) In cazul constituirii de grupuri de recipiente-butelie elementele metalice pentru separare vor fi obligatoriu galvanizate.

Art. 201. – Este interzis a se depozita recipientele-butelie pentru acetilena in spatii liber accesibile, pe scari, in culoare, camere cu circulatie de persoane.

Art. 202. – Este interzisa pastrarea oricaror materiale inflamabile, efectuarea unor lucrari cu foc deschis si fumatul pe o distanta de 10 m in jurul depozitului de recipiente-butelie de acetilena.

Art. 203. – (1) In cazul in care transportul recipientelor-butelie cu acetilena se efectueaza cu mijloace auto, inainte de intrarea pe teritoriul depozitului, acestea vor fi verificate minutios conform „Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice”.

(2) Este interzis accesul mijloacelor auto care prezinta scurgeri de carburanti sau lubrifianti, a celor care nu au tobe de esapament sau au tobe necorespunzatoare.

(3) Sunt interzise:

a) executarea reparatiilor auto in incinta sau in fata depozitului de recipiente-butelie cu acetilena;

b) parcarea mijloacelor auto in incinta sau in fata depozitului de recipiente-butelie cu acetilena.

VI. CERINTE DE PROIECTARE – CONCEPTIE LA FABRICAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITARE ACETILENEI

1. Fabricarea acetilenei

1.1. Cladiri

Art. 204. – Instalaliile pentru obtinerea acetilenei si elementelor lor componente, care necesita instalarea in incaperi inchise, vor fi amplasate numai in cladiri cu un singur nivel, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I de rezistenta la foc.

Art. 205. – Acoperisurile vor fi fara pod si astfel concepute si construite, incat sa nu fie posibila acumularea acetilenei in partile superioare. Daca acoperisul este cu grinzi, este obligatorie montarea unor dispozitive adecvate (luminatoare, hote de ventilalie sau deflectoare simple).

Art. 206. – Este interzis a se acoperi cladirile cu elemente prefabricate (chesoane).

Art. 207. – Pardoselile vor fi realizate numai din materiale antiscantei (asfalt, mozaic sau piatra calcaroasa), iar scarile si platformele interioare, confectionate din otel, vor fi obligatoriu tratate, astfel incat sa nu fie posibila producerea scanteilor prin lovire sau electricitate statica.

In functie de solutiile adoptate se stabileste si tipul de incaltaminte de protectie admis, fara accesorii metalice sau fara talpa de cauciuc.

Art. 208. – Toate usile si ferestrele (protejate cu banda de alama sau cauciuc) se vor deschide numai spre exterior.

Art. 209. – Cladirile in care se amplaseaza instalatiile pentru obtinerea acetilenei si elementele lor trebuie sa fie situate in zone protejate prin paratrasnete.

Art. 210. – Daca instalatiile sau utilajele sunt inalte si au nevoie de deservire la mai multe nivele, pentru fiecare din acestea se vor construi podeste, care nu se considera etaje, hala fiind libera de la pardoseala pana la acoperis, fara plansee care sa creeze etaje separate.

Art. 211. – Podestele vor fi usor accesibile si usor de evacuat, iar hala va avea cel putin o usa directa in exterior, cu deschidere in afara.

Art. 212. – Suprafata incaperii in care se amplaseaza generatoarele de acetilena stationare trebuie sa fie in concordanta cu capacitatea acestora, astfel:

Capacitatea generatoarelor m3/hSuprafata incaperii m221-303231-504551-755276-10060peste 100 min.80

Instalatii electrice

Art. 213. – Toate echipamentele si instalatiile electrice vor trebui sa corespunda mediului de lvcru in conformitate cu ID 17 si. STAS 9954 – 80.

Art. 214. – Se vor prevedea instalatii de protectie contra descarcarilor electrice atmosferice, precum si instalatii de legare la pamant, conform Normelor Generale de Securitate a Muncii, ID 17 si Normativ I 20.

Instalatii de incalzire si ventilatiie

Art. 215. – Instalatiile de incalzire si ventilatie vor realiza:

a) conditiile impuse de procesul tehnologic;

b) conditiile impuse de tehnica securitatii muncii;

c) cerintele de microclimat pentru personalul de deservire, conform Normelor Generale de Securitate a Muncii si. STAS 797 -80. .

Art. 216. – Ventilatia de avarie va fi realizata cu ventilatoare axiale.

Instalatii de alimentare cu apa

Art. 217. – (1) Este interzisa existenta oricarei instalatii de apa in incaperile in care exista carbura tehnica de calciu.

(2) Se excepteaza de la aceasta prevedere hala generatoarelor de acetilena stationare, luandu-se masurile necesare pentru ca apa sa nu poata veni in contact cu carbura tehnica de calciu decat in interiorul generatorului de acetilena stationar.

(3) Hidrantii de incendiu vor fi prevazuti numai in incaperile in care nu se manipuleaza sau depoziteaza carbura tehnica de calciu.

Instalatii pentru canalizare

Art. 218. – Este obligatoriu ca sistemele de canalizare pentru apele acetilenice sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) canalele sa fie scurte, bine executate (evitandu-se scurgerile necontrolate) si complet separate;

b) ventilatia naturala, organizata sa fie prevazuta cu cosuri de tiraj inalte de minimum 3 m, pe capacele caminelor;

c) capacele caminelor sa fie confectionate numai din materiale antiscantei.

Distante minime

Art. 219. – Pentru unitatile independente de producere a acetilenei, cu capacitati de peste 50 m3 N/h se prevad distante indicate in tabelul 1 anexa 3.

Art. 220. – Pentru unitatile independente de producere a acetilenei cu capacitatea sub 50 m3N precum si pentru cele integrate, cu capacitatea mai mare de 20 m3 N/h , se prevad distante indicate in tabelul 2 anexa 3.

Art. 221. – Pentru unitatile integrate de producere a acetilenei din hidrocarburi se prevad distante indicate in tabelul 3 anexa 3.

Art. 222. – Distantele nu se normeaza intre utilaje (si sectiile) instalatiilor amplasate in aer liber; ele sunt determinate in functie de cerintele procesului tehnologic, de conditiile de montaj, interventie si intretinere.

Art. 223. – Faclele neintegrate se amplaseaza la o distanta de min. 60 m fata de orice cladiri sau instalatii.

Art. 224. – Distanta dintre cele doua sau trei facle vecine nu se normeaza, cu conditia de a fi amplasate la aceeasi inaltime (capetele faclelor).

Amplasarea sectiei de purjare azot

Art. 225. – (1) Sectia de purjare cu azot a instalatilor, pentru fabricarea acetilenei de capacitati mari (peste 100) se va amplasa in aer liber. Pentru instalatiile de fabricare a acetilenei de capacitate sub 100 m3N/h, sectia de purjare cu azot va fi amplasata in incaperi inchise.

(2) Capacitatea instalatiilor de azot trebuie sa fie de cel putin doua ori volumul instalatiilor in care se gaseste acetilena.

Depozitarea carburii tehnice de calciu

Art. 226. – (1) Pardoseala incaperii pentru depozitarea carburii tehnice de calciu va fi inaltata fata de terenul inconjurator cu minimum 50 cm, astfel incat sa nu fie posibila inundarea incaperii.

(2) Pardoseala va fi executata din materiale antiscantei (asfalt, mozaic cu piatra calcaroasa).

Art. 227. – Incaperile nu vor fi prevazute cu instalatii de incalzire, apa si canalizare.

Art. 228. – Cladirile in care sunt amplasate depozitele de carbura tehnica de calciu vor satisface conditiile impuse de Normativul CD 40/1987 al M.I.Ch si de Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor.

Se vor respecta distantele minime prevazute de tabelul 1 si tabelul 2 din anexa 3.

Bazinele pentru reziduuri de carbura tehnica de calciu

Art. 229. – Bazinele pentru decantarea si/sau depozitarea reziduurilor de carbura tehnica de calciu vor fi amplasate in aer liber, cu respectarea distantelor minime prevazute in tabelul 1 si tabelul 2 din anexa 3.

Art. 230. – Bazinele vor fi construite din beton si vor avea trei compartimente, astfel incat, in timp ce in unul dintre ele se aduce reziduul proaspat diluat, din celelalte sa se poata scoate apa limpezita, respectiv reziduul concentrat. Bazinele vor fi ingradite pe tot perimetrul lor cu o balustrada inalta de 1 m.

Art. 231. – Pompele si conductele pentru transportul reziduului de carbura tehnica de calciu (de la generatoarele stationare de acetilena sau din bazinul intermediar la bazinele de decantare si/sau depozitare) vor fi usor demontabile, pentru a fi curatate in cat mai scurt timp, in caz de infundare.

1.2. Echipamentul de munca

Art. 232. – Generatoarele de acetilena stationare vor fi prevazute cu placi de timbru.

Generatoarele de acetilena stationare

Art. 233. – Generatoarele de acetilena stationare trebuie sa fie prevazute cu urmatoarele dispozitive de siguranta:

a) supape de siguranta prevazute cu conducte de evacuare a acetilenei in locuri in care nu prezinta pericol;

b) membrane de siguranta (de rupere);

c) supape hidraulice de siguranta prevazute cu racord fara robinet de inchidere, pentru debitarea acetilenei si cu robinet pentru controlul apei din corpul supapei;

d) incalzitoare hidraulice;

e) opritoare de descompunere,

f) filtre de gaze;

g) manometre;

h) termometre avand limita superioara a indicatei termometrului cu cel putin 20oC mai mare decat temperatura maxima admisa pentru elementul respectiv;

i) reductoare de presiune;

j) supape de retinere;

k) dispozitive de inchidere totala;

l) dispozitive de golire;

m) diverse instalatii, dispozitive si aparate stabilite prin proiect, in functie de constructia generatorului de acetilena:

– instalatii de incarcare a carburii tehnice de calciu;

– instalatii de descarcare a reziduurilor;

– instalatii de ventilatie;

– dispozitive de spalare;

– dispozitive de masurare a debitului de acetilena etc.;

– dispozitive de semnalizare automata;

– racorduri speciale pentru sursa de azot.

Art. 234. – Placa de timbru pentru generatorul de acetilena stationar trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:

a) denumirea producatorului si sediul;

b) tipul generatorului (simbol);

c) numarul de fabricatie;

d) anul.de fabricatie;

e) presiunea maxima admisibila de lucru, in bar;

f) debitul.nominal, in m3/h;

g) incarcarea maxima de carbid, in kg;

h) granulatia carbidului, conform. STAS 102 – 86;

i). STAS 6306 – 82.

Art. 235. – Gazometrele vor fi prevazute cu:

a) inchizatoare hidraulice;

b) dispozitive de inchidere totala (robinete);

c) dispozitive de inchidere hidraulica, rapida, prin inundare cu apa;

d) prealarme si interblocari contra depasirii nivelului minim admisibil si nivelului maxim admisibil;

e) aparatura pentru indicarea continua a nivelului clopotului in camerele de comanda ale generatorului de acetilena (si in camerele de comanda ale sectiilor consumatoare de acetilena) racordate la gazometrul respectiv;

f) racord corespunzator pentru purjarea cu azot si robinet de proba pentru gazul evacuat.

Instalatiile petrochimice

Art. 236. – Instalatiile petrochimice pentru producerea acetilenei vor fi prevazute eu urmatoarele echipamente tehnice:

a) supape de siguranta;

b) membrane de siguranta;

c) supape hidraulice de siguranta;

d) inchizatoare hidraulice;

e) opritoare de descompunere

f) filtre de gaze (mecanice sau chimice);

g) manometre;

h) termometre

i) reductoare de presiune;

j) supape de retinere;

k) dispozitive de inchidere totala;

l) facle integrate (sau neintegrate) prevazute cu aprinzator electric (de la distanta) si cu flacara de veghe;

m) racorduri speciale pentru surse de azot;

n) dispozitive de semnalizare si avertizare;

o) diverse instalatii, dispozitive si aparate stabilite prin proiect.

Art. 237. – Placa de timbru peutru supapa hidraulica de siguranta trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:

a) denumirea producatorului si sediul;

b) numarul de fabricatie;

c) anul de fabricatie;

d) presiunea maxima a acetilenei, in bar;

e) presiunea de incercare hidraulica, in bar;

f) debitul maxim de gaz care poate trece prin supapa, in m3/h.

Compresoare

Art. 238. – In mod obligatoriu toate compresoarele pentru acetilena vor fi proiectate si executate numai de unitati specializate si autorizate care garanteaza functionarea in conditii de securitate si in conditiile de lucru prescrise de procesul tehnologic.

Dispozitive de siguranta

Art. 239. – Urmatoarele tipuri de dispozitive de siguranta, specifice instalatiilor in care intervine acetilena, vor fi proiectate, executate si montate in conformitate cu „Normativul departamental pentru proiectarea, executia si exploatarea din punct de vedere al sigurantei in exploatare a instalatiilor care produc sau utilizeaza acetilena” al M.I. Petrochimice, 1987:

– opritoare de descompunere;

– membrane de siguranta;

– supape de siguranta hidraulice,

– inchizatoare hidraulice

– ventile de siguranta.

Utilaje de presiune joasa sau medie si utilaje de presiune inalta

Art. 240. – Dimensionarea acestora se va face numai in concordanta cu prevederile ;,Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea din punct de vedere al sigurantei in exploatare a instalatiilor care produc sau utilizeaza acetilena” M.I. Petrochimice, 1987, si cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 241. – Se interzice folosirea argintului, aluminiului, cuprului sau aliajelor cu continut de cupru peste 65% ca materiale de constructie, atat pentru generatorul propriu-zis, cat si pentru echipamentele cestuia care pot veni in contact cu acetilena.

Art. 242. – In cazul generatoarelor de acetilena transportabile, instalate stationar, supapele de siguranta vor fi prevazute cu conducte de evacuare a acetilenei in locuri in care sa nu prezinte pericol.

Conducte

Art. 243. – Toate conductele prin care circula acetilena vor fi proiectate, executate si echipate in conformitate cu prevederile „Normativului departamental pentru proiectarea , executarea si exploatarea din punct de vedere al sigurantei in exploatare a instalatiilor care produc sau utilizeaza acetilena” 1987, M.I. Petrochimice si verificate conform prevederilor prescriptiilor tehnice PC1-85.

2. Transportul acetilenei

2.1. Cladiri

Statii de imbuteliere

Art. 244. – Sectiunile principale ale unei instalatii pentru imbutelierea acetilenei – bateria de uscare de joasa presiune, instalatia de purificare, bateria de uscat de inalta presiune; statia de imbuteliere – vor fi amplasate in incaperi inchise, vecine, despartite prin pereti rezistenti la explozie, intr-o cladire separata la distanta de celelalte obiective, conform tabelelor 1, 2, din anexa 3.

Art. 245. – Se vor respecta in totalitate prevederile privitoare la cladirile (incaperile) in care se opereaza cu acetilena, din subcapitolul „Fabricarea acetilenei. Cladiri”.

Depozite de acetona

Art. 246. – Depozitul de acetona va fi conceput dimensionat in functie de capacitatea instalatiei de imbuteliere in recipiente-butelie a acetilenei, de caracterul instalatiei de producere a acetilenei (independente sau integrate) si de conditiile, de aprovizionare cu acetona.

2.2. Echipamentul de munca

Art. 247. – Toate echipamentele de munca din statiile de inbuteliere a acetilenei vor fi proiectate si executate in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR, si cele din „Normativul departamental pentru proiectarea, executarea si exploatarea din punct de vedere al gurantei in exploatare a instalatiilor care produc sau utilizeaza acetilena” M.I. Petrechimice, 1987.

Art. 248. – Recipientele-butelie vor fi proiectate, executate, verificate si reparate numai in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.

3. Depozitarea acetilenei

3.1. Cladiri

Art. 249. – Depozitele pentru recipientele-butelie de acetilena vor corespunde prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.

Art. 250. – Depozitele pentru recipientele-butelie de acetilena vor fi amplasate in cladiri independente, netajate, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I sau II rezistenta la foc, protejate prin paratrasnete (sau amplasate in zona de protectie a paratrasnetelor).

Art. 251. – Inaltimea depozitului va fi de minimum 3,25 metri de la pardoseala pana la elementele cele mai de jos ale acoperisului.

Art. 252. – Depozitul va fi compartimentat, prin pereti rezistenti la explozie, in compartimente cu capacitatea de maxim 500 recipiente-butelie de acetilena; de cate 6 kg acetilena.

Art. 253. – Fiecare compartiment va fi prevazut cu:

a) doua iesiri directe prin exterior, pe pereti opusi;

b) pardoseala din materiale antiscantei;

c) acces la drumul uzinal, corespunzator mijloacelor prevazute pentru manipularea si transportul recipientelor-butelie de acetilena.

Art. 254. – Distantele minime de amplasare ale depozitelor recipientelor -butelie de acetilena vor fi cele prevazute in tabelele 1, 2 si 3 din anexa 3.

Art. 255. – (1) Recipientele-butelie pentru acetilena goale pot fi amplasate in numar nelimitat sub soproane, cu inaltime de minimum 2,5 metri. Soproanele vor fi executate din materiale incombustibile si vor fi prevazute cu deflectoare in punctele cele mai inalte.

(2) Recipientele-butelie pentru acetilena goale, pot fi amplasate in aer liber, pe platforme din materia antiscantei.

Art. 256. – Cladirile pentru depozitele pentru recipientele-butelie de acetilena pline vor respecta prevederile cuprinse in subcapitolul „Fabricarea acetilenei. Cladiri”.

3.2. Echipamentul de munca

Art. 257. – Toate utilajele (dispozitivele) de manipulare care deservesc depozitul de recipiente-butelie cu acetilena vor fi proiectate si executate in conformitate cu ID 17 si. STAS 9954-80.

ANEXA 4

1. Acetilena

Acetilena (etina) este primul termen din seria hidiocarburilor nesaturate aciclice, denumite alchine (alifatice), avand simbolul C2H2

1.1. Proprietati fizice

1.1.1. Caracteristici si constante fzice specifice

Proprietatile fizice specifice acetilenei sunt tratate prin prisma proprietatilor mecanice si termice ale gazelor.

Astfel, starea unui gaz este caracterizata de trei parametri: presiune, volum specific si temperatura, intre care exista relatia:

f (p, v, O) = 0 (ecuatie de stare), in care :

p = presiune

v = l /p = volum specific

O = temperatura

In conditii normale de temperatura si presiune (273,15 K si 1,013 x 105 Pa), acetilena este un gaz incolor, inodor si inflamabil. Acetilena tehnica are un miros specific neplacut, foarte pronuntat datorita impuritatilor (hidrogen sulfurat, hidrogen arseniat, hidrogen fosforat, amoniac etc.). Acest miros difera la acetilena obtinuta prin hidroliza carburii de calciu fata de acetilena obtinuta petrochimic din hidrocarburi.

Constantele fizice specifice acetilenei sunt prezentate in tabelul l.

1.1.2. Starea si transformarile de stare de agregare ale acetilenei

a) Starea gazoasa

In compozitia chimica a aerului, acetilena se gaseste in stare gazoasa, acetilena pura, in procent de 0,1 x 10-14. Fiind mai usoara decat aerul, densitatea acetilenei este de 1,09 kg/m3. Continutul de acetilena intr-un m3 de aer variaza de obicei in limitele 0,002 + 0,1 cm3.

b) Solidificarea acetilenei

Una din transformarile de stare de agregare a acetilenei o constituie solidificarea.

Astfel, acetilena se solidifica la (-84,03oC) 189,12 K. Fiind antrenata impreuna cu aerul in instalatia de rectificare, unde temperatura este foarte coborata, se congeleaza si se acumuleaza in stare solida in condensator. Acetilena solida se dizolva in oxigen lichid si anume 1 l de oxigen lichid dizolva circa 5 cm3 de acetilena la saturatie.

Acetilena in exces se gaseste in oxigenul lichid sub forma de suspensii. Acumularea acetilenei se produce aproape intotdeauna in condensatoarele sistemului de separare acolo unde se gaseste oxigen lichid in fierbere.

In practica exploatarii instalatiilor de oxigen s-au constatat cazuri de explozie datorita tocmai acumularii de acetilena solida.

c) Lichefierea acetilenei .

O alta transformare de stare de agregare a acetilenei o constituie lichefierea.

Astfel, acetilena se lichefiaza la presiuni relativ scazute, de exemplu la 63 atm si 10oC. Prin racire la temperaturi coborate, lichefierea are loc la presiuni mai mici. In stare lichefiata acetilena este foarte sensibila la socuri si foarte exploziva.

1.2. Proprietati chimice

Din punct de vedere chimic, acetilena este o hidrocarbura nesaturata cu tripla legatura, care se descompune usor in elementele sale constitutive: carbon si hidrogen. Lungimea legaturii CC este de 1,204 A. Masa moleculara relativa este de 26, 038 kg/kmol. Reactia de sinteza directa a acetilenei, fiind endoterma, arata ca echilibrul este deplasat cu atat mai spre dreapta cu cat temperatura este mai ridicata, astfel:

2C + H2 <=> C2H2 + 54, 19 Kcal/mol d H0298 =54, 19 Kcal/mol (caldura de reactie)

Calculul termodinamic arata ca acetilena este un compus termodinamic nestabil si incepe sa se formeze abia peste 3000oC.

La temperatura joasa acetilena exista numai datorita inertiei legaturilor din molecula sa.

Conditiile de echilibru sunt deci favorabile formarii acetilenei la temperaturi de peste cca. 1200oC. La aceste temperaturi, viteza reactiilor dintre gaze este foarte mare, acetilena tinde sa se descompuna repede in carbon si hidrogen. Pe de alta parte, sub 1200oC acetilena, in prezenta hidrogenului, devine termodinamic instabila in raport cu alte hidrocarburi. De aceea, gazul trebuie racit brusc imediat dupa ce paraseste zona de reactie. Sub temperatura de cca. 100oC, acetilena (desi termodinamic instabila) nu se mai descompune cu viteza apreciabila din cauza inertiei moleculelor. Reactia de piroliza a metanului (CH4) are loc cu o marire de volum, asa ca lucrul la presiune redusa: este favorabil formarii acetilenei.

Acetilena, ca orice alchina, determina patru reactii: de aditie, de polimerizare, de oxidare si de substitutie cu metale (acetiluri).

1) Dintre reactiile de aditie ale acetilenei amintim:

– aditia hidrogenului;

– aditia halogenilor;

– aditia hidracizilor (prin aditia acidului clorhidric la acetilena sub actiunea catalitica a clorurii mercurice HgCl2 se obtine clorura de vinil);

– aditia apei (acetilena aditioneaza apa, in prezenta sarurilor de mercur HgSO4 drept catalizator, dand acetaldehida. Acetaldehida obtinuta pe aceasta cale este o materie prima iportanta in industria chimica de sinteza, fiind folosita la prepararea acidului acetic, a alcoolului etilic, a acetonei).

2) Reactia de polimerizare:

– acetilena se polimerizeaza usor sub influenta caldurii sau a catalizatorilor (formarea benzenului);

– acetilena se poate polimeriza si sub actiunea catalitica a solutiilor sarurilor cuproase, dand hidrocarburi nesaturate liniare; de exemplu, din doua molecule de acetilena se obtine vinil-acetilena care prin hidrogenare, prin prezenta unui catalizator Ni, formeaza butadiena.

– la temperatura de 200-300oC si in prezenta cuprului metalic fin divizat, acetilena se polimerizeaza formand o pulbere amorfa, usoara, de culoare galbena, cunoscuta sub numele de cupren. Datorita conductivitatii sale termice extrem de mici, cuprenul se foloseste ca material izolant.

3) Reactii de oxidare

– la oxidarea acetilenei cu diferiti oxidanti se rupe catena in dreptul triplei legaturi, cu formarea a doua molecule de acizi carboxilici. In conditii energetice de oxidare, acetilena se aprinde si arde. Arzand acetilena in arzatoare speciale de sudura intr-un curent de oxigen, se obtine flaca oxiacetilenica, care are o temperatura de cca. 3500oC, la care se topesc toate metalele.

1.3. Proprietati importante din punct de vedere al masurilor de securitate a muncii rezultate din descompunerea acetilenei

1.3.1. Formarea hidratului exploziv

In contact cu apa si in anumite conditii presiune si temperatura, acetilena formeaza hidrat solid cristalizat, cu caracter exploziv, dar numai la presiuni mai ridicate si la temperaturi mai scazute decat cele indicate in tabelul 2:

Tabelul 2

Presiunea 100000 Pa68101215202530
Temperatun oC246810121516

1.3.2. Stabilitate, explozii-detonatii

Acetilena este o hidrocarbura nesaturata, cu tripla legatura, care in anumite conditii se poate descompune in elemente:

HC=CH -> 2C + H2 + 54,9 Kcal; (298 K)

Reactia de descompunere este puternic exoterma , odata amorsata, decurge cu viteza foarte mare (exploziv). Caldura degajata are ca efect ridicarea considerabila a temperaturii, mai ales la volumul constant (vase inchise), caz in care presiunea creste si ea de cca. 11 ori, fata de presiunea initiala a acetilenei pure, de 100%.

In cazurile in care concentratia acetilenei este mai mica, temperatura si presiunea, dupa descompunerea exploziva, vor fi si ele mai mici, putand fi calculate in functie de proportia componentilor din amestec, de caldurile lor pecifice si de caldurile tuturor reactiilor care au loc. In mod normal, acetilena concentrata se descompune, in absenta oxigenului, incepand de la temperatura de 773 K, dar in contact cu anumiti oxizi metalici (Fe, Cu, Al) – descompunerea poate incepe la temperaturi mai joase, de la 513 K.

Experimentarile efectuate au aratat ca, la presiune absoluta, mai mica de 1,4×105 Pa si la o temperatura sub 308K, acetilena concentrata nu se descompune nici sub actiunea unei scantei electrice Descompunerea se poate produce, totusi, sub actiunea unor factori mai puternici de amorsare, ca de exemplu: anumite reactii violente (rabufnirea explozia si detonatia), ridicari accidentale de temperatura, unde de soc s.a.

La presiuni absolute, de peste 1,4×105 Pa, descompunerea acetilenei se poate amorsa sub actiunea unei scantei electrostatice, a unei capse detonante etc.

Viteza de crestere a presiunii (viteza de detonatie sau viteza de deplasare a frontului de presiune) in timpul exploziei este foarte mare. In tabelul 3 sunt prezentate vitezele de detonatie, determinate in conditii de laborator ale caror amestecuri explozive in care substanta carburanta este acetilena (C2H2)

1.3.3. Amestecuri explozive

Acetilena formeaza amestecuri explozive cu oxigenul, cu aerul, precum si cu gazele cu care reactioneaza usor in prezenta luminii (raze solare), cum ar fi clorul, vaporii de brom.

De asemena, acetilena formeaza amestecuri eplozive cu unele materiale si aliajele acestora (argint, cupru, plumb) si unele substante chimice (fosfor, sulf).

Limitele de explozie sunt mult mai largi decat la oricare alte substante. Astfel, in amestec cu aerul, la presiunea nominala, limita inferioara este de 1,5%, iar cea superioara de 81% (vol.)

Tabelul 3

Amestec de detonatieViteza de detonatieConditii de lucru
(m/s)presiunetemperatura
C2H2 + 15 O22716atmosfericaambianta
C2H2 + 15 O2 + N22714atmosfericaambianta
C2H2 + (98%) singura10505 x 105 Pa
C2H2 +(98%) singura1100106 Pa
C2H2 +(98%) singura12801,2 x 106 Pa
C2H2 +(98%) singura13201,5 x106 Pa
C2H2 +(98%) singura15002 x 106 Pa
C2H2 +(98%) singura16003 x 106 Pa
C2H2 + O22961atmosfericaambianta
C2H2 + 2,5 O22391atmosfericaambianta

Presiunile care se dezvolta in caz de explozie a amestecurilor acetilena-aer sunt de peste l2 ori mai mari decat presiunea initiala absoluta si pot fi calculate in functie de concentratia acetilenei si de efectul termic al reactiei de oxidare si de descompunere a acetilenei.

1.3.4. Efectul diluantilor

Experimental, s-a constatat ca prezenta vaporilor de apa diminueaza tendinta de descompunere exploziva a acetilenei.

Astfel, un cbntinut de 4,5% (vol.) vapori de apa are drept efect cresterea presiunii limita, sub care acetilena nu se mai poate descompune exploziv, la 2,5 x 105 Pa, presiune absoluta.

De asemenea, in cazul diluarii acetilenei cu alte gaze cu care nu reactioneaza in conditii obisnuite (azot, oxid si bioxid de carbon, hidrogen, metan; alte hidrocarburi saturate), posibilitatea descompunerii explozive se reduce pe masura diluarii, respectiv se mareste presiunea initiala la care descompunerea exploziva poate avea loc.

Cand concentratia acetilenei este mai mica de 25%, in volume (restul fiind N2, H2,CH4 si alte hidrocarburi saturate); la presiuni sub 30 x 105 Pa si temperaturi sub 373 K, descompunerea exploziva a acetilenei nu mai poate fi amorsata nici cu scanteie puternica.

1.3.5. Formarea acetilurilor cu unele metale

Acetilena reactioneaza cu sarurile unor metale (Cu, Ag) in solutii apoase, formand acetiluri metalice. Acetilurile, care se pot forma si prin contactul direct al acetilenei umede cu aceste metale si cu aliajele lor sunt substante foarte instabile. Ele pot exploda prin simpla lovire, amorsand descompunerea exploziva a acetilenei. Ca urmare, metalele mentionate nu pot fi utilizate la confectionarea utilajelor si conductelor care vin in contact cu acetilena.

1.3.6. Efectul impuritatilor

Acetilena din carbid contine, de regula, in momentul producerii ei, impuritati constand din: hidrogen sulfurat, hidrogen fosforat si hidruri de siliciu, in concentratii mici.

Aceste impuritati nu au o influenta sesizabila asupra stabilitatii acetilenei. Ele trebuie, totusi, sa fie indepartate, inainte de utilizare, indiferent daca acetilena este destinata unor prelucrari chimice sau este imbuteliata sub presiune. Face exceptie acetilena care se foloseste pentru suduri obisnuite chiar la locul de productie si la presiunea cu care se obtine din generator, caz in care nu trebuie sa fie purificata.

Acetilena produsa din hidrocarburi, prin cracare termica a acestora, contine, intr-un prim stadiu, o serie mare de impuritati, care difera intr-o anumita masura; de la un procedeu la altul. In toate cazurile insa, impuritatile cele mai grave, atat din punct de vedere al pericolului pe care il prezinta, cat si din cauza ca afecteaza calitatea acetilenei, sunt hidrocarburile acetilice superioare (diacetilena, vinil si metilacetilena s.a.), care sunt mult mai instabile decat acetilena.

Astfel, vinilacetilena se poate descompune exploziv, chiar la presiuni mai mici decat presiunea atmosferica, incepand de la 0,4 x 105 Pa, iar diacetilena la presiunea de 0,2 x 105 Pa. Acetilenele superioare gazoase se pot descompune exploziv chiar atunci cand concentratia lor (in amestec cu alte gaze practic inerte) este de numai 15% (vol.)

In stare lichefiata, acetilenele superioare explodeaza la cel mai mic soc, iar polimerii solizi, care se formeaza si se pot depune in anumite puncte ale instalatiei, sunt si ei foarte instabili si explozivi, mai ales in stare uscata (diagrama-fig. 1).

Ca urmare, acetilena ca produs finit trebuie sa fie purificata de aceste impuritati. In anumite faze ale procesului tehnologic, respectiv puncte ale istalatiei, aceste impuritati pot atinge insa concentratii periculoase de care trebuie sa se tina seama, inca din faza de fabricare a acesteia.

Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor la producerea, depozitarea, transportul si utilizarea acetilenei, indiferent de materia prima si procedeul industrial folosit, este strict obligatorie respectarea intocmai a regulamentului de fabricatie, a istructiunilor specifice sau de lucru stabilite pentru fiecare loc de munca, atat in ceea ce priveste pornirea si exploatarea, cat si in ceea ce priveste oprirea, intretinerea si revizia instalatiilor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?