NSPM 88 – Norme pentru desfacerea produselor petroliere

NSPM 88
Normelor specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR PROCESELOR DE MUNCA
DIN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE

2.1. incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. (l)La efectuarea activitatilor de desfacere aproduselor petroliere vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, efectuat conform prevederilor Ministerului Sanatatii.

(2) in functie de specificul activitatii de desfacere a produselor petroliere, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati pentru persoanele care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

2.2. Instruirea personalului

Art. 9. Organizarea si desfasurarea activitatii si instruire a salariatilor in domeniul securitatii muncii se vi / realiza conform prevederilor Normelor generale {, protectie a muncii.

Art. 10. In cadrul procesului de instruire in domeni securitatii muncii, lucratorii vor primi toate informatii referitoare la:

– riscurile la care sunt expusi;

– partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; -dispozitivele de protectie existente; -masurile si mijloacele de protectie si autoprotectie -modul de interventie in caz de avarii sau accidente -sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare.

Art. ll. Persoanele juridice sau fizice care desfasoa activitati de desfacere a produselor petroliere au obligati de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii.

Art. 12. Masurile de prim-ajutor se vor stabili, | functie de specificul activitatii de desfacere a produsele petroliere, cu avizul medicului de medicina a muncii sauc competenta de medicina a muncii, prin instructiuni propn

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 13. (l)Conducerea unitatilor care desfasoara activitati de desfacere a produselor petroliere are obligatia sa asigure personalului angajat echipament individual de protectie, in conformitate cu listele interne elaborate in baza Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie” in vigoare.

(2) Personalul angajat este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat.

(3) Se interzice purtarea echipamentului individual de protectie contaminat cu produse petroliere.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 14. Toate caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie libere de once obstacol si vor fi marcate vizibil. Caile de acces si circulatie vor fi nivelate, marcate pe margini si amenajate in vederea scurgerii apei, iar pe durata anotimpului friguros vor fi curatate de zapada sau gheata si vor fi presarate cu materiale antiderapante.

Art. 15. (i)pe drumurile interioare din cadrul unitatilor de desfacere a produselor petroliere, precum si la incrucisarile cu liniile CF vor fi plantate indicatoare corespunzatoare de circulatie

(2) Se vor monta podete sau pasarefe rezistente la trecerea peste santuri, canale etc.

Art. 16. (l)Locurile de munca unde e^sta riscul degajarii de substante toxice in atmosfera, gaze sau vap i inflamabili vor fi dotate cu aparate automata pentru semnalizarea acustica si optica a concentratiei maxime admise sau a nivelului periculos de concentratie gazelor sau vaporilor inflamabili.

(2) Periodic se vor face determinari de noxe in atmosfera locurilor de munca, in depozite si principalele locuri de trecere.

Art. 17. Aparatura de masura, control, reglare si semnalizare din unitatile de desfacere a’ produselo petroliere va fi controlata, verificata si mentinuta 7 permanenta stare de functionare.

Art. 18. in spatiile de lucru se va asigura Un iluminat corespunzator, conform prevederilor Normelor generale d protectie a muncii

Art. 19. Toate spatiile de lucru in care exista pericol d accidentare la intreruperea functionarii iluminatului artificial vor avea asigurat iluminatul de siguranta realizat conform standardelor in vigoare prezentate in Normei generale de protectie a muncii.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 20. La exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice se vor respecta prevederile curpinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale si prevederile din Normele generale de protectie a muncii privind echipamentele tehnice electrice.

Art. 21. Lucrarile si operatiile de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor electrice vor fi executate numai de personal autorizat.

Art. 22. Este interzisa punerea sub tensiune a echipamentelor electrice care prezinta pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legaturile de protectie deteriorate sau care nu au fost verificate din punct de vedere al asigurarii protectiei impotriva electrocutarii.

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 23. Conducerea unitatilor de desfacere a produselor petroliere este obligata sa solicite proiectantului sa stabileasca zonele cu atmosfera potential exploziva, in vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad corespunzator de protectie.

Art. 24. in zonele, mediile, incintele sau locurile de munca cu pericol de incendiu si explozie se interzice: intrarea cu foc deschis, lucrul cu scule producatoare de scantei, fumatul, utilizarea de incaltaminte cu accesorii metalice; folosirea echipamentului de lucru din material sintetice; circulatia mijloacelor de transport neadaptate la astfel de medii. Se vor monta la loc vizibil indicatoare de securitate.

Art. 25. Este interzis fumatul in spatiile tehnice de exploatare, publice, administrative etc. in alte locuri decat cele stabilite prin reglementarile in vigoare.

Art. 26. in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea „PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”.

Art. 27. in unitatile, statiile sau depozitele in care se depoziteaza cantitati importante de produse petroliere sau in care pot aparea degajari periculoase de gaze sau vapori inflamabili, este obligatorie elaborarea planurilor de alarmare / interventie in caz de pericol, precum si efectuarea exercitiilor periodice de interventie, cu respectarea Normelor generale de prevenirea si stingerea incendiilor si a celorlalte reglementari in vigoare.

Art. 28. Se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si standardele de securitate si prescriptiile tehnice I.S.C.I.R.

3.PREVEDERI SPECIFICE SUBACTIVITATILOR DIN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE

3.1. Depozitarea produselor petroliere 3.1.1. Conditii generale

Art. 29. Se interzice punerea in functiune a instalatiilor, inainte de:

– curatarea terenului inconjurator de materiale si resturi ramase de la constructii, montaje sau reparatii;

– remontarea tuturor dispozitivelor de protectie PSI;

– astuparea si nivelarea tuturor gropilor, santurilor etc;

– probele mecanice si tehnologice;

– receptia instalatiei.

Art. 30. in cazul deversarilor si imbibarilor accidentale cu produse petroliere, se vor lua masuri de denocivizare a portiunilor de teren afectate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 31. Deseurile petroliere sau de alta natura vor fj depozitate pe categorii de material, in Jocuri special amenajate.

Art. 32. Accesul personalului in camine se va face numai dupa determinarea valorii concentratiilor de gaze, aerisirea corespunzatoare si luarea tuturor masurilor de securitate a muncii.

Art. 33. Se interzice alimentarea si repararea autovehiculelor in incinta depozitelor; autovehiculul defect va fi scos imediat din incinta prin remorcare sau impingere, fiind interzisa pornirea motorului.

Art. 34. Circuitul autovehiculelor intrate in depozit pentru aprovizionare sau desfacere se va organiza in sens unic, respectandu-se indicatoarele de circulatie plantate in acest scop.

Art. 35. Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in casa de pompe, magazia de manipulare, statia de compresoare, centrala electrica sau statia de transformatoare, camera tablourilor electrice, centrala termica si parcul de rezervoare.

3.1.2. Descarcarea si incarcarea produselor petroliere a. Rampa pentru vagoane CF

Art. 36. Operatiile de descarcare, transport si manipulare de produse petroliere se executa sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.

Art. 37. Constructiile metalice ale pompelor vor fi legate la pamant prin legaturi fixe pentru scurgerea electricitatii statice, iar conductele de legatura pentru descarcarea produsului petrolier vor fi prevazute cu punti echipotentiale la flanse.

Art. 38. Locomotiva de manevra, cu ajutorul careia se introduc vagoanele – cisterna la linia de descarcare va avea intercalate cel putin trei vagoane intre ea si primul vagon -cisterna.

Art. 39. Vagoanele – cisterna vor fi asigurate contra deplasarii necomandate cu ajutorul sabotilor de oprire, confectionati din materiale antiscanteie.

Art. 40. (l)Dupa pozitionarea vagonului la gura de descarcare, se vor controla ventilul central de siguranta si canelele laterale pentru ca acestea sa fie pe pozitia „inchis”.

(2) in cazul in care sunt blinde, acestea vor fi demontate cu dispozitive speciale.

Art. 41. Manevrarea furtunurilor si a capacului ^domului se va face astfel incat sa se evite loviturile care pot {Drovoca scantei, iarmanipulantul se vapozitionacu spatele 1 a vant, avand domul in fata.

Art. 42. (l)Pe durata anotimpului rece, descarcarea produselor petroliere congelabile se va efectua dupa iticalzirea lor prealabila, prin racordarea cisternei la instalatia de abur a depozitului.

(2) Dezghetarea se va face numai cu ajutorul aburului sau a apei calde, utilizarea focului deschis fiind interzisa.

Art. 43. Descarcarea cisternelor de produse petroliere pfe timp de furtuna este interzisa, iar domurile vor fi inchise.

Art. 44. Circulatia personalului la linia CF de descarcare se va face cu respectarea reglementarilor aflate in vigoare.

Rampa pentru autocisterne

Art. 45. Operatiile de incarcare a autocisternelor se vor desfasura numai cu avizul si sub supravegherea personalului cu atributii in acest sens.

Art. 46. Se interzice accesul in incinta depozitului a vehiculelor care nu sunt amenajate pentru transportul produselor petroliere, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 47. Este interzis sa se efectueze operatii de incarcare cu produse petroliere a autocisternelor cu motoarele in functiune.

Art. 48. Autocisternele stationate in vederea incarcarii cu produse petroliere, vor fi asigurate impotriva deplasarii (in cazul pantelor, se vor aseza si pene de lemn la roti).

Art. 49. Se interzice incarcarea cu produse petroliere a autocisternelor, inainte ca acestea sa aiba efectuate legaturile electrice la priza de impamantare, precum si inainte de efectuarea legaturii de egalizare a potentialelor pe conducta de incarcare.

Art. 50. Prelungitoarele incarcatoarelor folosite la operatiile de incarcare vor fi confectionate din material neferos si de lungime corespunzatoare.

Art. 51. Dupa umplerea autocisternelor, se inchid ventilele de la incarcator si rampa si numai dupa aceea se desface legatura de punere la pamant.

Art. 52. Pe platforma rampei auto vor stationa numai autocisternele care sunt in curs de incarcare. Celelalte autocisterne vor stationa cu motoarele oprite, in afara rampei, in locuri special amenajate.

Art. 53. Este interzisa verificarea functionarii motoarelor autocisternei sau reparatia acestora pe platformele rampelor de incarcare.

Art. 54. Este interzisa incarcarea autocisternelor prin curgerea directa a produselor, fara intermediul prelungitoarelor.

Art. 55. Pe timp de furtuna cu descarcari electrice este interzisa incarcarea autocisternelor cu produse petroliere.

Art. 56. in cazul deversarii peste autocisterna a produsului petrolier, scoaterea autocisternei de la rampa seface prin impingere sau tractare, interzicandu-se pornirea motorului autocisternei.

Art. 57. Se interzice mersul inapoi al autovehiculelor, fara pilotare din partea laterala.

3.1.3. Rezervoare, conducte

Art. 58. (l)La intrarile in parcurile de rezervoare vor fi plasate tablite indicatoare pentru interzicerea fumatului, interzicerea accesului persoanelor straine, interzicerea utilizarii sculelor din materiale care pot provoca scantei. Este obligatoriu sa se foloseassca numai lampi antiexplozive etc.

(2) Pe drumurile de acces la parcurile de rezervoare vor fi plasate tablite indicatoare cu mentiunea „trecerea oprita”.

Art. 59. Capacele rezervoarelor, ale domurilor si ale gurilor de masurare vor fi curatate de produsele petroliere revarsate; in timpul iernii, acestea vor fi curatate de zapada si gheata, folosindu-se in acest scop numai lopeti de lemn.

Art. 60. Rezervoarele de produse cu punct de inflamabilitate sub 45oC vor fi vopsite cu vopsea an ti solara.

Art. 61. La urcarea pe scarile tip „pisica” de la rezervoare, lucratorii vor avea ambele maini libere; toate instrumentele si sculele vor fi purtate intr-o geanta care va fi agatata la centura.

Art. 62. Pe perioada operatiunilor legate de luarea probelor, masuratori la rezervoare etc, operatorii vor sta cu spatele spre vant pentru a evita inhalarea vaporilor nocivi.

Art. 63. (l)Este interzisa deschiderea, la flanse sau armaturi, a conductelor la care aparatele de control indica existenta presiunii.

(2) Daca pe conducta nu sunt montate aparate pentru controlul presiunii, iar aceasta este racordata la utilaje sau conducte care se gasesc sub presiune, se va considera ca si conducta respectiva se gaseste sub presiune si se va proceda in consecinta.

Art. 64. Conductele de distanta pentru produse petroliere, apa, aer, abur vor fi etichetate / inscriptionate confom standardelor si reglementarilor in vigoare.

Art. 65. Dispozitivele de inchidere (ventilele) montate pe conducte nu trebuie sa prezinte scurgeri si vor fi amplasate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrarea de la sol. in cazul in care ventilele sunt montate la inaltime, se vor prevedea platforme sau podete cu balustrada de protectie.

Art. 66. Conductele, ventilele (armaturile) vor fi controlate, verificate, reparate, inlocuite in cazurile prevazute in normativele tehnice de exploatare.

Art. 67. Este interzisa refolosirea ventilelor (armaturilor), in cazul in care nu au corespuns la probele impuse in normativele tehnice de exploatare, executate in urma controalelor, verificarilor, reparatiilor.

Art. 68. (l)in cazul spargerii unor conducte, ruperii de filet, ruperii de suruburi, spargerii de armaturi, ruperii de suruburi la presgarnituri si in general, in cazul de scurgeri apreciabile de produse din conducte se va opera dupa cum urmeaza:

a) in instalatiile tehnologice, la conductele tehnologice cu flux continuu, care nu permite sa fie intrerupt prin inchiderea ventilelor, se va proceda la oprirea instalatiei;

b) in cazul conductelor de distanta, se va interzice imediat orice circulatie si se va elimina orice sursa de foc din zona; portiunea de conducta afectata va fi izolata prin ventile de sectionare, se va intrerupe pomparea si se va limita inundarea terenului.

(2) 0prirea pompei se va putea face si fara anuntarea spargerii conductei, pompagiul sesizand si oprind pomparea in momentul in care presiunea la pompare a scazut nemotivat.

3.1.4. Curatarea si repararea recipientelor pentru depozitarea si transportul produselor petroliere lichide

Art. 69. Rezervoarele de depozitare a produselor petroliere lichide vor fi curatate periodic.

Art. 70. La curatarea si repararea rezervoarelor de produse petroliere lichide se vor elabora instructiuni de lucru si de securitate a muncii, tinandu-se cont de sortimentele de produse continute de rezervoare.

Art. 71. La pregatirea rezervoarelor pentru curatare se vor lua urmatoarele masuri:

– se va numi, prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si controlarea executarii lucrarilor de pregatire a rezervorului in vederea curatarii, responsabil care va intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile de securitate a muncii si de P.S.I.;

– se vor afisa indicatoare de securitate privind pericolul de gazare si explozie;

– se vor lua probe de gaze din atmosfera continuta in rezervor (de la partea superioara, din zona de mijloc si de la baza rezervorului) sau se fac masuratori de gaze cu aparate portabile;

– nu se va permite intrarea in rezervor pana cand buletinele de analiza de la laborator, respectiv masuratorile efectuate vor indica ca valoarea concentratiei de gaze este sub limita maxim admisibila.

Art. 72. Operatiile de curatare a rezervoarelor vor fi executate numai de echipe special instruite in acest scop si cu respectarea urmatoarelor masuri:

– modul de efectuare a lucrarilor va fi supravegheat de catre o persoana cu atributii in acest sens;

– in cazul in care lucrarile dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze in atmosfera rezervorului, precum si in atmosfera din jurul rezervorului se va repeta zilnic, conditionand intrarea in rezervor.

Art. 73. Reziduurile de orice fel scoase din rezervoare vor fi depozitate / neutralizate conform reglementarilor in vigoare.

Art. 74. La pregatirea rezervoarelor pentru operatii executate cu foc deschis in interiorul sau exteriorul acestora, se vor respecta urmatoarele reguli:

a) Se va controla daca mantaua, fundul si capacul sunt curatate complet de produse inflamabile sau toxice si, daca este necesar, se completeaza curatarea pana la uscare;

b) Se va controla sa nu fie pe fundul rezervorului produse sau materiale combustibile;

c) Se verifica daca: nu sunt produse inflamabile in zona, s-au acoperit canalele, s-au blindat conductele invecinate, au fost umplute cu apa rezervoarele din jur etc.

d) Se va verifica blindarea tuturor legaturilor la rezervor in afara conductei de spuma si se va controla legarea la pamant a rezervorului.

e) Se va asigura existenta, in apropierea rezervorului, a mijloacelor de interventie impotriva incendiilor.

Art. 75. Eliberarea permisului de lucru cu foc, dupa care pot incepe lucrarile cu foc deschis, se face dupa analiza gazelor din interiorul rezervorului si intocmirea buletinului de analiza sau masuratori ce atesta inexistenta concentratiilor periculoase de gaze.

Art. 76. (l)La lucrul cu foc deschis in interiorul rezervoarelor, se va asigura ventilarea spatiului de lucru in vederea mentinerii continutului de oxigen in aer de minim 19% volume.

(2) in cazul aparitiei de gaze combustibile in zona, care ar putea crea o atmosfera periculoasa, se va opri lucrul si se vor repeta analizele de mediu, operatiile cu foc putand reincepe numai dupa confirmarea existentei unei atmosfere nepericuloase.

Art. 77. in cazul lucrarilor cu foc deschis care dureaza mai multe zile, prevederile mentionate la art.74, art.75 si art.76 vor fi respectate zilnic.

3.2. Distribuirea produselor petroliere

3.2.1. Statii de distribuire. Conditii generale

Art. 78. Pompele pentru livrarea produselor petroliere vor fi echipate numai cu instalatii electrice executate in constructie antiexploziva, interzicandu-se improvizatiile.

Art. 79. Se interzice folosirea pompelor de livrare a produselor petroliere neomologate conform reglementarilor in vigoare.

Art. 80. Fiecare gura de descarcare va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier care se descarca in acel punct.

Art. 81. Fiecare pompa va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier pe care il debiteaza.

Art. 82. Pe capacul fiecarui camin de la domul ” se va inscriptiona produsul petroliercare se afla in rezervor.

Art. 83. Capacele caminelor de la domul rezervoarelor vor fi prinse in balamale, avand lanturi pentru limitarea cursei.

Art. 84. Gurile de masurare ale rezervoarelor vor fi protejate cu ghidaje si capace din material antiscinteie.

Art. 85. Masurarea nivelului produsului petrolier din rezervoare se facecu ajutorul sistemelor de masura automata a nivelului, in constructie antiexploziva corespunzatoare sau cu ajutorul tijei din material neferos.

Art. 86. In cazul defectarii unei pompe petroliere sau a compresorului, se va intrerupe alimentarea cu energie electrica a utilajului respectiv si va f. anuntata imediat echipa de interventie.

Art. 87. Gurile de descarcare vor fi prevazute cu sistem de prindere a acestora la autocisterne pentru scurgerea electricitatii statice ‘

Art. 88. Curatarea rezervoarelor se va executa numai de catre echipa de curatitori rezervoare, cu respectarea instructiunilor specifice de lucru.

Art. 89. Se interzice folosirea compresorului fara aparatoare de protectie, supapa de siguranta si manometru sau cu manometre neverificate.

Art. 90. Scoaterea apei din caminul compresorului va fi efectuata numai dupa ce a fost intrerupt curentul electric de la tabloul electric general.

Art. 91. in statiile de distribuire a produselor petroliere se interzice:

– desfundarea carburatoarelor sau conductelor prin suflarea cu gura;

– extragerea din rezervoare sau alte recipiente, a benzinei aspirandu-se produsul cu gura prin furtun.

Art. 92. incalzirea statiilor de distribuire a produselor petroliere va fi realizata numai prin instalatii corespunzatoare mediului in care se lucreaza, conform planului de zonare.

Art. 93. La statiile cu copertine care acopera partea carosabila se vor monta indicatoare de inaltime maxima permisa.

3.2.2. Utilizarea benzinelor etilate, precum si a benzinelor amestecate (conditionate) cu alte substante toxice

Benzine etilate

Art. 94. Transportul benzinelor etilate se va face numai in recipiente din materiale omologate, inscriptionate, inchise ermetic, in stare corespunzatoare, avand capace sau dopuri metalice cu garnituri speciale.

Art. 95. Se interzice utilizarea instalatiilor, a utilajelor sau a recipientelor in care s-a depozitat sau s-a manipulat benzina etilata in alte scopuri, daca acestea nu au fost curatate si denocivizate.

Art. 96. Se interzice folosirea utilajelor si instalatiilor cu defectiuni la manipularea benzinei etilate. Se vor lua masuri pentru a se preveni scurgerile sau degajarile de noxe.

Art. 97. La toate locurile de munca unde se efectueaza operatii cu benzina etilata sau se transporta acest produs, vor fi elaborate si afisate instructiuni asupra modului in care se efectueaza aceste operatii fara pericol de intoxicare.

Art. 98. Manipularea benzinelor etilate se va face numai de catre personal instruit in acest scop.

Art. 99. La toate locurile de munca unde se manipuleaza benzine etilate se vor amenaja puncte pentru spalarea mainilor cu petrol si apoi cu apa si sapun.

Art. 100. Locurile de munca unde se manipuleaza benzine etilate vor fi dotate cu substante neutralizante, materiale de absorbtie a benzinei etilate. Locurile unde s-a scurs benzina etilata vor fi curatate si neutralizate.

Art. 101. (l)Personalul statiei va fi supus unui control medical periodic, cu efectuarea determinarilor de laborator corespunzatoare.

(2) Se vor intocmi si vor fi actualizate, registre cu lista lucratorilor expusi, nivelul expunerii si dosarele medicale.

(3) Salariatii la care continutul de plumb in sange depaseste limitele stabilite vor fi redistribuiti la un loc de munca in care nu se efectueaza operatii cu benzina etilata.

– Benzine amestecate (conditionate) cu alte substante toxice –

Art. 102. Amestecarea (conditionarea) benzinelor cu alcool metilic precum si cu alti compusi se va face doar in unitati de desfacere a produselor petroliere autorizate in acest scop, conform legislatiei in vigoare.

Art. 103. Unitatile care produc, transporta, depoziteaza sau desfac benzina conditionata cu produse toxice au obligatia de a intocmi, in prealabil, instructiuni detaliate de lucru si de securitate a muncii.

Art. 104. (l)Personalul care poate veni in contact cu benzina conditionata cu substante toxice va fi informat asupra riscurilor potentiale asupra sanatatii si va fi special instruit si testat periodic. Se vor lua masuri pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, respectindu-se prevederile ait.101 alin. 1 si 2.

(2) Se interzice efectuarea de operatii care pot conduce la contactul direct al personalului cu produse toxice sau cu benzina conditionata cu aceste produse.

Art. 105. La livrarea benzinei conditionata cu produse toxice, consumatorii vor primi instructiuni cu masuri necesare prevenirii intoxicarii.

Art. 106. Se interzice executarea de instalatii improvizate sau utilizarea de procese tehnologice neomologate pentru conditionarea benzinelor cu produse toxice, respectiv pentru depozitarea, transportul sau desfacerea acestor benzine.

3.2.3. Operatia de aprovizionare a statiei

Art. 107. Autovehiculele care transporta produse petroliere vor fi amenajate, echipate si semnalizate conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 108. Dupa parcarea la locul de descarcare, conducatorul auto va opri motorul si va asigura autovehiculul impotriva deplasarii; in cazul stationarii in panta, autovehiculul va fi asigurat si prin asezarea de pene la roti.

Art. 109. Scurgerea apei din autocisterna se va face numai in vasele metalice din dotarea statiei, operatorul asezindu-se lateral fata de gura de descarcare si cu spatele la vant.

Art. 110. inainte de inceperea operatiei de descarcare a produselor petroliere, conducatorul auto va efectua legatura autovehiculului la priza de impamantare a gurilor de descarcare.

Art. 111. Urcarea si coborarea de pe autocisterna se va face pe scara din dotarea autocisternei, operatorul situan-du-se in permanenta cu fata spre autocisterna. Verificarea nivelului produsului petrolier din domul autocisternei se va efectua dintr-o pozitie aleasa astfel incat operatorul sa stea cu fata spre dom si cu spatele spre vant.

Art. 112. Piesele de racord utilizate la descarcarea produselor petroliere din autocisterne in rezervoarele statiei de distributie, precum si sondele folosite la recoltarea probelor vor fi confectionate din materiale antiscanteie.

Art. 113. Se interzice intrarea in caminul gurii de masurare in timpul descarcarii in rezervor a produsului petrolier.

Art. 114. In cazul in care, in timpul operatiei de descarcare a autocisternei se va observa spargerea furtunului sau deversarea produsului din rezervor se va intrerupe imediat descarcarea, iar autovehiculul va fi indepartat imediat de la locul de descarcare prin impingere sau tractare, interzicindu-se pornirea motorului autocisternei.

Art. 115. Se interzice efectuarea de manevre sau deplasarea in marsarier a autocisternelor pe teritoriul statiei, fara pilotarea conducatorului auto de catre o persoana pozitionata in partea laterala a masinii.

Art. 116. (l)Este interzisa parasirea mijlocului de transport de catre conducatorul auto, precum si stationarea autovehiculelor pe platforma statiei pentru reparatii sau intretinere.

(2) Autovehiculele care transporta produse petroliere vor stationa doar in dreptul gurilor de descarcare sau in locuri special amenajate.

3.2.4. Accesul consumatorilor in statie

Art. 117. Accesul in statie al autovehiculelor straine este permis numai in scopul alimentarii cu produse petroliere si pentru a beneficia de celelalte servicii si produse oferite in statiile de distribuire a produselor petroliere.

Art. 118. Se interzice repararea autovehiculelor in incinta statiei de distribuire a produselor petroliere.

Art. 119. Intrarea, deplasarea si iesirea autovehiculelor din statie se va face numai cu respectarea sensului si a semnificatiei indicatoarelor rutiere plantate pe caile de acces.

Art. 120. Este interzisa folosirea flacarii deschise in incinta statiilor de distribuire a produselor petroliere.

Art. 121. Este interzisa mentinerea in functiune a motoarelor autovehiculelor care se aprovizioneaza cu produse petroliere.

Art. 122. Manipularea utilajelor statiei va fi efectuata numai de personalul de deservire, cu atributii in acest scop. Se excepteaza pompele special construite, destinate a fi utilizate prin autoservire.

Art. 123. Se interzice vanzarea produselor petroliere in recipiente confectionate din materiale neomologate pentru astfel de utilizari.

Art. 124. inainte de a incepe introducerea benzinei in rezervorul autovehiculului, deserventul pompei va atinge cu caneaua marginile metalice ale gurii de incarcare pentru scurgerea electricitatii statice. Pe durata umplerii rezervorului se va mentine contactul intre caneaua metalica si marginea gurii de incarcare a rezervorului.

Art. 125. Se interzice servirea clientilor cu produse petroliere in timpul descarcarii produsului din autocisterne in rezervoarele statiei.

3.3. Depozitarea in rezervoare a gazelor petroliere lichefiate (GPL)

3.3.1. Conditii generale

Art. 126. Parcurile de rezervoare pentru gaze petroliere lichefiate vor fi dotate cu instalatii fixe si aparate portabile de detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze.

Art. 127. Terenul pe care sunt situate rezervoarele pentru gaze petroliere lichefiate va fi intretinut si mentinut in stare de curatenie. Nu se admite existenta arbustilor pe teren, iar iarba va fi cosita ori de cate ori este nevoie. Pastrarea oricaror materiale pe acest teritoriu, perecum si depozitarea pe drumuri, treceri si scari este interzisa.

Art. 128. Se interzice instalarea oricaror conductori electrici deasupra rezervoarelor de GPL.

Art. 129. Este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu in incinta parcului de rezervoare.

Art. 130. (l)Se vor monta prize de legare la pamant pentru descarcarea electricitatii statice a rezervorului si conductoarelor de la rezervoare.

(2) Toate flansele vor fi suntate electric, iar tronsoanele de conducte vor fi legate la pamant.

Art. 131. Rezervoarele vor fi numerotate si vor avea placa de timbru la loc vizibil.

3.3.2. Exploatarea rezervoarelor de GPL

Art. 132. Se interzice exploatarea rezervorului cu GPL in cazul blocarii sau deteriorarii ambelor supape de siguranta.

Art. 133. Se va verifica periodic, conform reglementarilor in vigoare, functionarea corespunzatoare a supapelor de siguranta ale rezervoarelor.

Art. 134. Aparatele de masura montate la rezervoarele de GPL vor fi verificate conform normelor metrologice in vigoare, fiind interzisa utilizarea acelora care au termenul scadent la verificare depasit.

Art. 135. La umplerea initiala a rezervorului cu GPL sau dupa revizii, reparatii, verificari, se va proceda la evacuarea aerului din rezervor. La umplerea rezervorului cu gaz petrolier lichefiat, se va supraveghea nedepasirea limitei de umplere.

Art. 136. Evacuarea apei din rezervoare in vederea colectarii probei de gaze petroliere lichefiate se va face numai in prezenta lucratorului cu atributii de serviciu in acest sens, supravegheat de un conducator al locului de munca.

Art. 137. (l)Ventilele si dispozitivele de inchidere vor fi montate si intretinute astfel incat sa poata fi usor de manevrat.

(2) Orice defectiune a dispozitivelor de inchidere va fi inlaturata concomitent cu luarea masurilor de evitare a scaparilor de gaze din rezervoare.

Art. 138. Ventilele principale vor fi inscriptionate sau numerotate.

Art. 139. in cazul scaparilor de gaze din cauza neetanseitatii instalatiilor, se va intrerupe activitatea la toate locurilr de munca, se va da alarma si se va evacua personalul pana la eliminarea gazelor, dupa care se vor remedia defectiunile.

Art. 140. in cazul scurgerilor din rezervoare sau conducte a unor mari cantitati de gaze petroliere lichefiate se va proceda imediat la stingerea tuturor focurilor si se va opri, din tabloul general, alimentarea cu energie electrica, cu exceptia pompelor din dotarea P.S.I. Nu se vor actiona contactoarele tablourilor care nu sunt in cutii antiexplozive, fiind pericol de amorsare a incendiului.

3.3.3. Curatarea si repararea rezervoarelor de GPL

Art. 141. Toate rezervoarele, armaturile lor si toate conductele trebuie supuse reviziei si reparatiei conform graficului de revizii si reparatii.

Art. 142. in timpul lucrarilor de reparatii si revizii, se interzice blocarea drumurilor si trecerilor destinate interventiei si accesului la mijloacele pentru stingerea incendiilor.

Art. 143. Se interzice lovirea corpului sau a diferitelor elemente ale rezervorului, inainte ca acesta sa fie pregatit pentru lucrul cu foc.

Art. 144. La curatarea si repararea rezervoarelor de GPL se vor elabora instructiuni de lucru si de securitate a muncii.

Art. 145. La pregatirea rezervoarelor de GPL in vederea interventiilor de curatare se vor lua urmatoarele masuri:

– se va numi, prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si controlul lucrarilor, responsabil care va intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile de securitate a muncii si de P.S.I.;

– se vor efectua analize / masuratori de gaze,respectiv analize ale depunerilor din rezervor; este interzisa intrarea in rezervor pana cand buletinele de analiza / masuratorile vor indica valoari ale concentratiei de gaze in limite acceptabile.

Art. 146. in cazul in care, in urma analizelor se constata existenta reziduurilor de sulfuri piroforice se vor lua masuri de evacuare si neutralizarea a lor.

Art. 147. Operatiile de curatare a rezervoarelor de GPL vor fi executate numai de echipe special instruite in acest scop, respectindu-se urmatoarele:

– lucrarile vor fi supravegheate permanent de catre o persoana cu atributii in acest scop;

– in cazul in care lucrarile dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze in atmosfera rezervorului, precum si in atmosfera din jurul rezervorului se va repata zilnic, conditionind intrarea in rezervor.

Art. 148. (l)Se interzice utilizarea la lucrul in interiorul rezervoarelor, a sculelor din materiale care pot provoca scintei prin lovire.

(2) in timpul lucrarilor in interiorul rezervoarelor, se vor intrebuinta lanterne antiexplozive.

Art. 149. Lucrarile de reparatii cu foc deschis la rezervoare vor fi efectuate de personal autorizat in acest scop si numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.

Art. 150. Efectuarea lucrarilor de reparatii cu foc deschis in parcul de rezervoare este permisa numai dupa golirea completa a conductelor si rezervoarelor, degazarea lor, precum si numai dupa luarea urmatoarelor masuri:

– determinarea valorii concentratiei de gaze, la locul unde se va lucra cu foc deschis, care sa ateste existenta unei atmosfere de lucru nepericuloase;

– se va asigura existenta, in apropierea locului de reparatie, a mijloacelor adecvate de interventie impotriva incendiului;

– pentru lucrarile cu foc deschis care dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze se va repeta zilnic, conditionand aprobarea prelungirii valabilitatii permisului de lucru cu foc.

Art. 151. (l)Piesele componente ale rezervoarelor si instalatiilor tehnologice aferente parcului de rezervoare, care necesita reparatii cu foc deschis vor fi scoase pe un teren special destinat acestui scop.

(2) Dupa sudare, piesele componente vor fi transportate la locul de montaj numai dupa racirea lor pana la temperatura mediului.

3.3.4. Descarcarea GPL din cisterne CF

Art. 152. Operatia de descarcare a vagonului – cisterna cu GPL, la rampa CF va fi executata numai cu avizul si sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.

Art. 153. Toate operatiile de manevra a vagoanelor -cisterna incarcate cu GPL vor fi executate astfel incat sa nu se produca bruscari, ciocniri si franari bruste.

Art. 154. Manevrele pe linie de garaj se fac conform instructiunilor specifice, cu personal suficient, care sa asigure manevra in conditii de securitate.

Art. 155. intre locomotiva de manevra si primul vagon -cisterna vor fi introduse cel putin trei vagoane obisnuite, iar locomotiva va patrunde in rampa numai pana la indicatorul de securitate.

Art. 156. Vagoanele-cisterna care urmeaza a fi descarcate, vor fi asigurate impotriva deplasarii necomandate cu ajutorul sabotilor confectionati din materiale antiscanteie.

Art. 157. Operatia de descarcare a vagoanelor – cisterna se va face conform instructiunilor de lucru si securitate a muncii, elaborate in acest scop.

Art. 158. Se interzice intreruperea operatiei de descarcare a vagonului – cisterna pentru a executa alte manevre la linia – rampa de descarcare.

Art. 159. Pe toata durata operatiei de descarcare a GPL, racordul, vagonul – cisterna, precum si colectoarele de descarcare vor fi legate electric la pamant.

Art. 160. Este interzisa descarcarea vagoanelor -cisterna cu GPL pe timp de furtuna cu descarcari electrice.

Art. 161. Pa durata descarcarii unei cisterne CF cu GPL, se va interzice circulatia autovehiculelor pe caile de circulatie din apropierea rampei.

Art. 162. Este interzisa incalzirea cu foc deschis a conductelor de GPL, dispozitivelor de descarcare a GPL sau cisternelor cu GPL.

Art. 163. Pentru operatia de descarcare a GPL din vagoanele – cisterna, se vor folosi numai elemente de racordare si etansare de tipul celor prevazute in documentatia tehnica de exploatare si se vor respecta termenele de verificare si inlocuire prevazute.

Art. 164. in cazul in care, in timpul operatiei de descarcare, se observa neetanseitati / defectiuni la pompe, conducte sau la legaturile de descarcare, se va intrerupe imediat operatia, luandu-se masurile prevazute in instructiunile de lucru si securitate specifice.

Art. 165. La terminarea operatiei de descarcare a GPL din vagonul – cisterna, toate armaturile acestuia vor fi inchise etans si blindate.

3.4. imbutelierea gazelor petroliere lichefiate – statii de imbuteliere

3.4.1. Conditii generale

Art. 166. incalzirea cladirilor statiilor de imbuteliere se va face cu abur, apa sau aer cald, cu temperatura sub 100oC.

Art. 167. Instalatia electrica in constructie antiexploziva va fi verificata periodic, luandu-se masuri de inlocuire atunci cand aceasta isi pierde acest caracter.

Art. 168. Instalatiile contra supratensiunilor atmosferice se vor verifica conform reglementarilor in vigoare.

Art. 169. Pe intreg teritoriul statiei, lucrarile care necesita foc deschis se vor executa numai dupa obtinerea 50 permisului de lucru cu foc, conditionat de luarea masurilor de securitate corespunzatoare.

Art. 170. (l)Statiile de imbuteliere a GPL vor fi dotate cu instalatii fixe si aparate portabile de detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze inflamabile si explozive.

(2) Este interzisa incarcarea cu GPL a buteliilor, in cazul nefunctionarii instalatiei fixe de detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze.

Art. 171. Se interzice exploatarea, intretinerea sau reparatia pompelor din statia de imbuteliere de catre persoane fara atributii de serviciu in acest sens.

Art. 172. in cazul observarii unor defectiuni in functionarea pompelor, lucratorull va intrerupe pompa si va anunta conducatorul locului de munca.

Art. 173. La reviziile si reparatiile efectuate la pompe, se.vor lua masurile de securitate prevazute in instructiuni specifice, iar repornirea pompelor va fi facuta numai in prezenta persoanelor care au efectuat interventiile.

Art. 17. Supapele de siguranta, care lucreaza deschizandu-se la anumite presiuni, vor fi re late { bate de catre organele autorizate I.S.C.I.R

Art. 175. Supapele de siguranta trebuie sa fie asigurate impotriva dereglarii.

Art. 176. Conductele de GPL (ingropate sau neingropate) vor fi legate la pamant din punct de vedere electric.

Art. 177. Se interzice trecerea conductelor de produse petroliere si gaze pe sub cladiri si instalatii.

Art. 178. Traseele conductelor cu GPL vor fi marcate pentru recunoastere, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 179. Ventilele si toate celelalte dispozitive de inchidere trebuie mentinute in stare corespunzatoare de functionare, pentru a permite izolarea rapida si eficienta a portiunilor de conducte, in caz de pericol.

Art. 180. Este interzisa exploatarea conductelor de GPL care nu corespund cerintelor impuse la probele de presiune.

3.4.2. Butelii cu GPL

Conditii de receptie

Art. 181. Este interzisa utilizarea buteliilor nereceptionate, neinscriptionate sau neverificate conform prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R. in vigoare.

Art. 182. Receptia robinetelor cu ventil se executa dupa efectuarea probelor impuse de prescriptiile tehnice I.S.C.I.R.

Art. 183. Este interzis ca la buteliile reparate, etanseitatea intre robinet si butelie sa se asigure prin folosirea de miniu de plumb, calti sau materiale similare.

Incarcarea buteliilor cu GPL

Art. 184. inainte de incarcare, buteliile vor fi triate in conformitate cu prescriptiile tehnice I.S.C.I.R., fiind interzisa incarcarea buteliilor necorespunzatoare.

Art. 185. Este interzisa incarcarea cu GPL a buteliilor noi sau a celor probate periodic, inainte de evacuarea aerului din recipiente.

Art. 186. La umplerea buteliilor cu GPL, se vor respecta instructiunile de lucru specifice, afisate in mod corespunzator la locurile de munca.

Art. 187. Furtunurile flexibile utilizate la umplerea buteliilor vor fi numai de tipul prevazut in cartea tehnica a instalatiei.

Art. 188. in caz ca se constata scapari de gaze la garnituri, ventile sau furtunuri, se va intrerupe imediat incarcarea si se vor lua masuri de remediere a defectiunii.

Art. 189. Decuplarea furtunurilor, desurubarea ventilelor si operatiile similare vor fi efectuate astfel incat sa se evite evacuarea brusca a gazelor aflate sub presiune.

Art. 190. Buteliile care nu pot fi incarcate vor fi asezate in stocul de butelii cu robinete defecte.

Art. 191. Se interzice depozitarea materialelor in hala de imbuteliere.

Proba de etanseitate

Art. 192. Se interzice utilizarea buteliilor de GPL care nu au corespuns la proba de etanseitate, efectuata conform prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R.

Art. 193. Buteliile care prezinta scapari de gaze vor fi insemnate corespunzator si scoase din circuit pentru remediere.

Art. 194. (l)Golirea buteliilor defecte si schimbarea ventilelor defecte vor fi facute in cursul aceluiasi schimb de lucru. Operatia se va executa cu scule din materiale antiscanteie, in locuri special amenajate, in afara spatiilor de depozitare a buteliilor, a cailor de acces si a halei de imbuteliere.

(2) Este interzisa depozitarea buteliilor defecte de la un schimb de lucru la altul.

Repararea buteliilor

Art. 195. La repararea buteliilor se vor respecta prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. in vigoare.

Art. 196. Se interzice efectuarea de reparatii cu foc deschis la butelii inainte ca acestea sa fie pregatite pentru aceste interventii.

Art. 197. Buteliile care au fost reparate, precum si buteliile ce urmeaza a fi repuse in circulatie, vor fi supuse obligatoriu probei de presiune.

Repararea si probarea ventilelor

Art. 198. Ventilele defecte vor fi reparate numai in atelierele speciale ale statiilor de imbuteliere.

Art. 199. Dupa reparare, ventilele vor fi supuse probei de etanseitate.

Repararea si probarea regulatoarelor de presiune

Art. 200. Repararea regulatoarelor de presiune se face in atelierele unitatilor distribuitoare de GPL, in sectii specializate, cu personal calificat.

Art. 201. Dupa reparare, regulatorul va fi supus verificarilor prevazute in standardele in vigoare, fiind interzisa utilizarea regulatoarelor care nu corespund la verificare.

3.5. Distribuirea GPL 3.5.1. Depozitarea buteliilor cu GPL

Art. 202. Se interzice efectuarea altor operatii in incinta amenajata pentru depozitarea buteliilor cu GPL, in afara de eliberarea si primirea buteliilor, care se vor face in spatii special destinate acestui scop.

Art. 203. Buteliile pline se pot depozita in aer liber, numai daca se iau masuri de protectie impotriva loviturilor si a radiatiilor solare.

Art. 204. Se interzice depozitarea in aceeasi incapere sau cladire a recipientelor incarcate cu alte gaze decat gaze petroliere lichefiate.

Art. 205. Se interzice stivuirea buteliilor in locuri unde se manevreaza vehicule, in apropierea rampelor.

Art. 206. Se vor respecta prevederile privind depozitarea materialelor din Normele generale de protectie a muncii si din Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Art. 207. La asezarea si stivuirea buteliilor cu GPL se vor respecta urmatoarele masuri:

a) Buteliile (pline sau goale) se vor pastra in pozitie verticala;

b) Buteliile pline se stivuiesc separat de buteliile goale;

c) Buteliile pline se vor stivui pe cel mult doua straturi;

d) Buteliile goale se vor stivui pe cel mult trei straturi;

Art. 208. Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in incinta amenajata pentru depozitarea buteliilor cu GPL.

3.5.2. Transportul, manipularea si utilizarea buteliilor cu GPL

Tnsportul si manipularea buteliilor cu GPL

Art. 209. Se vor respecta prevederile privind transportul si manipularea materialelor din Normele generale de protectie a muncii si din Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Art. 210. Transportul buteliilor pe calea ferata sau cu mijloace auto se va face in vagoane, respectiv autovehicule amenajate in acest scop.

Art. 211. Autovehiculul care transporta butelii incarcate nu va fi lasat stationat fara supraveghere. Este interzis ca autovehiculul respectiv sa transporte alte materiale sau persoane straine.

Art. 212. Transportul buteliilor se face numai cand acestea indeplinesc urmatoarele conditii:

– ventilul inchis corespunzator;

– piulita de siguranta insurubata strans;

– capacul de protectie aplicat corect si insurubat complet.

Art. 213. Este interzisa lovirea sau trantirea buteliilor la manipularea lor.

– Utilizarea buteliilor cu GPL –

Art. 214. Personalul care transporta sau distribuie butelii cu GPL este obligat sa cunoasca instructiunile de utilizare si manipulare a buteliilor.

Art. 215. Distribuirea buteliilor cu GPL se va face numai de catre unitatile furnizoare prin centrele proprii si/sau distribuitorii autorizati, de la care clientii vor primi instructiuni scrise de transport, depozitare si utilizare a buteliilor.

Art. 216. Pe durata utilizarii, buteliile cu GPL vor fi asezate numai in pozitie verticala.

Art. 217. Pe durata nefolosirii, buteliile vor fi prevazute cu capac la racordul robinetului si vor avea montat capacul de protectie.

Art. 218. Este interzisa verificarea etanseitatii buteliei sau a instalatiei de utilizare cu ajutorul flacarii deschise.

Art. 219. (l)Se interzice utilizarea buteliei fara regulator de presiune in stare de functionare.

(2) Se interzice montarea regulatorului de presiune la robinetul cu ventil, fara aplicarea unei garnituri de etansare.

Art. 220. Se interzice transvazarea gazului petrolier lichefiat din butelie in alt recipient.

Art. 221. (l)Se interzice utilizarea buteliei in vecinatatea unor surse de incalzire (sobe, radiatoare etc.)

(2) Se interzice golirea buteliei prin incalzirea acesteia la o sursa de caldura.

Art. 222. Buteliile vor fi intretinute si mentinute curate, cu vopseaua intacta, iar inscriptiile vor fi usor vizibile.

3.5.3. Livrarea GPL cu ajutorul autocisternelor

Art. 223. Transportul si livrarea GPL cu ajutorul autocisternelor se va face numai in mijloace auto amenajate si echipate in acest scop, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 224. Este interzis sa se efectueze operatii de incarcare cu GPL a autocisternelor cu motoarele in functiune.

Art. 225. Autocisternele stationate la rampa de GPL in vederea incarcarii, vor fi asigurate impotriva deplasarii.

Art. 226. in zona rampei auto de incarcare cu GPL vor stationa doar autocisternele in curs de incarcare. Celelalte autocisterne vor stationa cu motoarele oprite, in locurile special amenajate din afara rampei.

Art. 227. Se interzice efectuarea oricaror verificari sau reparatii la motoarele autocisternelor, pe platforma rampei de incarcare cu GPL.

Art. 228. Operatiile de incarcare cu GPL a autocisternelor, respectiv descarcarea GPL in recipiente mic vrac se vor face cu respectarea instructiunuilor specifice, elaborate in acest scop.

Art. 229. Este interzisa incarcarea autocisternelor cu GPL, pe timp de furtuna cu descarcari electrice.

Art. 230. Pe parcursul transportului de GPL, de la rampa de incarcare la consumator, este interzisa parasirea autocisternei de catre conducatorul auto; este interzisa stationarea autocisternei in zone populate si in zone periculoase.

Art. 231. Se interzice incarcarea, respectiv descarcarea autocisternelor cu GPL, fara ca cisterna sa fie legata la priza de impamantare.

Art. 232. Este interzisa folosirea drumurilor care sunt traversate de cabluri electrice ce pot fi atinse, in timpul transportului de GPL cu autocisterna.

Art. 233. La livrarea GPL catre consumator, in recipiente mic vrac, autocisterna va fi stationata astfel incat in caz de pericol sa poata evacua rapid zona.

3.6. Transportul prin conducte al GPL

Art. 234. La supravegherea conductelor de GPL in exploatare se vor respecta urmatoarele masuri:

a) se vor efectua controale periodice ale traseelor de conducte;

b) personalul de control va semnala imediat conducatorului locului de munca inceperea oricarei lucrari de constructie pe traseul de inspectie sau in apropierea conductelor de GPL in exploatare;

c) personalul de control care prin miros, zgomot sau alte mijloace descopera emanatii de gaze pe traseu, va anunta imediat conducatorul locului de munca pentru a se lua masuri urgente de paza si aerisire;

d) se va verifica periodic, dupa grafic, functionarea normala a robinetelor si regulatoarelor;

e) se vor curata periodic, conform graficului lucrarilor curente, caminele robinetelor de pe traseu.

Art. 235. Robinetele de pe conducta vor fi intretinute in starea corespunzatoare de functionare, manevrarea lor trebuind sa fie accesibila de pe pamant, podea sau scari, fara sa prezinte pericol.

Art. 236. Robinetele din camine situate sub cota 0 vor fi manipulate cu prelungitoare, astfel ca manevrarea lor sa se poata face de la nivelul solului.

Art. 237. Capacele caminelor vor fi incuiate, fiind interzis accesul persoanelor straine in camin. in cazul constatarii defectarii robinetelor si prezentei gazelor, in camin va interveni numai echipa de interventii.

Art. 238. Vizitarea unui camin de ventile se va face cu respectarea urmatoarelor masuri:

a) interventia in camin se va face numai dupa detectarea si masurarea concentratiei de gaze existente si numai dupa ce s-au luat masuri de aerisire astfel incat valoarea concentratiei de gaze sa se incadreze in limitele acceptabile;

b) lucratorul care coboara in put va fi dotat cu echipament individual de protectie corespunzator;

c) echipa de interventie va fi formata din cel putin trei persoane, dintre care doua persoane vor ramane permanent in afara putului pentru a interveni in caz de pericol.

Art. 239. In timpul probei de presiune a conductelor, responsabilul operatiilor nu va permite nici unei persoane sa se pozitioneze in dreptul dopurilor sau blindelor montate pe conducta.

Art. 240. Toate conductele prin care se transporta GPL vor fi supuse unor examinari periodice pentru constatarea gradului de coroziune.

Art. 241. (l)Este interzisa folosirea focului deschis pentru incalzirea portiunilor inghetate de conducta. 64

(2) Este interzisa incalzirea unei portiuni inghetate de conducta, fara izolarea ei de sistemul comun.

(3) Este interzisa curatarea dopurilor de gheata prin procedee care ar putea provoca scantei.

Art. 242. La repararea conductelor pentru transportul GPL se vor respecta prevederile instructiunilor specifice de lucru si securitate, elaborate in acest scop.

Art. 243. Se interzice efectuarea oricaror lucrari de reparatii pe conductele de transport cu GPL in exploatare.

4. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND MIJLOACELE DE PRODUCTIE UTILIZATE
IN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE

4.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea terenurilor, cladirilor si incaperilor

Depozite de produse petroliere

Art. 244. Teritoriul depozitului de produse petroliere va fi amenajat astfel incat sa fie ferit de inundatii si sa asigure scurgerea corespunzatoare a apelor pluviale, sa aiba asigurata alimentarea cu apa necesara (potabila, industriala si rezerva P.S.I.) si sa fie dotat cu sisteme corespunzatoare de neutralizare si scurgere a apelor reziduale. Perimetrul depozitului va fi delimitat printr-un gard de cel putin 2 m prevazut cu dispozitiv (sistem) pentru a impiedica patrunderea necontrolata in incinta.

Art. 245. Rezervoarele pentru produse petroliere vor fi amplasate in parcuri, pe platforme, avand cote de nivel mai mici decat platformele instalatiilor tehnologice si vor fi imprejmuite cu diguri executate in conformitate cu normativele in vigoare. Digurile vor fi prevazute cu cel putin doua scari de acces in interior, amplasate pe laturi opuse si prevazute cu mana curenta.

Art. 246. Terenul din jurul rezervoarelor indiguite va fi nivelat si va avea o panta usoara spre gurile de canal, pentru captarea apelor pluviale, a condensului de la serpentinele de incalzire si a produselor deversate sau revarsate in caz de avarie.

Art. 247. Terenul din jurul rezervoarelor de receptie din aceeasi indiguire va fi pavat si va avea panta de scurgere spre gurile de canalizare.

Art. 248. Rezervoarele ingropate vor fi amplasate fata de nivelul terenului inconjurator astfel incat partea superioara a rezervorului sa fie cu cel putin 20 cm sub cota terenului. Spatiul din jurul rezervorului va fi completat cu nisip-

Art. 249. Rezervoarele semiingropate vor fi amplasate astfel incat fundul rezervorului sa se gaseasca sub nivelul solului cu cel putin jumatate din inaltimea sa (pentru rezervoare verticale) sau cu jumatate din diametru (pentru rezervoare orizontale).

Art. 250. La rampele pentru vagoane CF, platformele (rampele) vor fi construite din materiale incombustibile, avand o panta de circa 3 % spre un colt al acestora, unde vor fi legate la sistemul de canalizare al depozitului prin intermediul unui camin colector.

Art. 251. Casele de pompe vor fi construite din materiale incombustibile si prevazute cu pardoseala executata dintr-un material antiderapant, impermeabil pentru produse petroliere, care sa nu produca scantei prin lovire; pardoseala va fi prevazuta cu o usoara panta (2 %) pentru a permite scurgerea lichidului imprastiat accidental si evacuarea acestuia in vasul de colectare. inaltimea casei pompelor va fi de cel putin 3 m.

Art. 252. (1 )Distanta dintre partile cele mai proeminente ale pompelor asezate pe acelasi rand si perete nu va fi mai mica de 1 m.

(2) Daca pompele sunt asezate pe doua randuri, distanta intre partile cele mai proeminente ale pompelor asezate fata in fata nu va fi mai mica de 2 m.

(3) Distanta dintre partile cele mai proeminente ale pompelor sau conductelor si usa nu va fi mai mica de Im. 68

Art. 253. in dreptul gurilor de incarcare – descarcare produse petroliere, vor fi prevazute rigole sau guri de canalizare pentru asigurarea colectarii scurgerilor de produse petroliere.

Art. 254. Caminele vor fi prevazute cu scari, precum si cu usi sau capace; acestea vor fi prinse in balamale, vor avea lanturi pentru limitarea cursei de deschidere si dispozitive de fixare in pozitia „deschis”.

Statii de imbuteliere a gazelor petroliere lichefiate

Art. 255. Statiile de imbuteliere vor fi amplasate in afara cartierelor aglomerate.

Art. 256. Cladirile care adapostesc instalatiile de imbuteliere a gazelor petroliere lichefiate vor avea numai parter, fara subsol, avand o rezistenta la foc de gradul I. Acoperisurile cladirilor trebuie sa fie de tip usor.

Art. 257. (l)Pardoseala halei de imbuteliere trebuie sa fie nealunecoasa si dintr-un material care nu produce scantei prin lovire.

(2) Usile halei de imbuteliere vor fi placate cu materiale antiscanteie.

Art. 258. Casele de pompe se construiesc din materiale necombustibile.

Depozitarea in rezervoare a gazelor petroliere lichefiate

Art. 259. Parcul de rezervoare pentru depozitarea GPL se va amplasa pe un teren special delimitat in interiorul statiei de imbuteliere, la distanta fata de celelalte obiective, astfel incat, in caz de accident, eventualele scapari de gaze sa nu patrunda in zona altor instalatii de productie sau cladiri locuite.

Art. 260. Terenul destinat pentru amplasarea parcului de rezervoare va fi plan, cu o inclinare pentru scurgerea apelor provenite din ploi.

Art. 261. Este interzisa montarea rezervoarelor pentru gaze petroliere lichefiate in incaperi subterane si semisubterane (subsoluri, cazemate etc).

Depozitarea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate

Art. 262. Cladirile in care se depoziteaza buteliile vor fi independente, avand numai parter, iar acoperisul si peretii vor fi construiti din materiale necombustibile. Acoperisul va fi astfel construit incat sa cedeze usor in caz de explozie.

Art. 263. incaperea in care se face depozitarea buteliilor trebuie sa fie situata la nivelul sau deasupra solului.

Art. 264. Usile magaziei trebuie sa se deschida in afara si sa fie placate cu materiale antiscanteie. Geamurile ferestrelor vor fi mate sau vopsite in alb.

Art. 265. Pardoselile depozitelor trebuie sa fie plane si nealunecoase si vor fi executate din materiale care sa excluda posibilitatea producerii de scantei in caz de lovire.

4.2. Cerintele privind proiectarea instalatiilor si utilajelor

Art. 266. Pentru prevenirea unor situatii periculoase in cadrul unitatilor de desfacere a produselor petroliere se vor asigura sisteme operative de informare.

Art. 267. in spatiile de lucru in care exista pericolul formarii de atmosfere explozive se vor respecta prevederile Normelor metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice – sectiunea „B”.

Depozite pentru produse petroliere

Art. 268. Rezervoarele ingropate vor fi prevazute cu o gura de vizitare (dom) cu diametrul de cel putin 45 cm, iar pe capacul acesteia se vor monta conductele si armaturile pentru incarcare, tragere, aerisire, masurare si protectie impotriva propagarii flacarilor; conducta pentru masurare va fi prevazuta cu armaturi si capac din material neferos.

Art. 269. Rezervoarele supraterane vor fi echipate dupa cum urmeaza:

a) fiecare rezervor va fi echipat cu scara de acces, in spirala, cu panta normala (maximum 40o), prevazuta cu balustrada de protectie sau cu o scara tip „pisica” prevazuta cu spatare: treptele scarilor cu panta vor fi confectionate din profil tip fagure sau gratare;

b) racordul pentru luarea probelor si efectuarea masuratorilor va fi montat pe capacul gurii de vizitare de pe rezervor. in jurul gurii de vizitare de pe capac, respectiv in jurul deschiderii pentru luarea probelor si efectuarea masuratorilor, se va monta un podet orizontal (cu o suprafata de cel putin 2 m2) confectionat din gratar si prevazut cu balustrada de protectie, care va avea iesire la scara;

c) rezervoarele cu o capacitate sub 3000 m3 vor fi prevazute cu o gura de vizitare pe virola inferioara si una pe capac, iar cele cu capacitate de peste 3000 m3 vor fi prevazute cu doua guri de vizitare (montate in parti opuse) pe virola inferioara si o gura de vizitare pe capac;

d) pentru acces la supapele de respiratie si la opritoarele de flacari, se va monta un podet cu balustrada corespunzatoare, fiind interzisa deplasarea pe capacele rezervoarelor;

e) rezervoarele de receptie grupate in parcuri vor fi legate intre ele printr-un podet amplasat la inaltimea capacelor.

Statii de imbuteliere GPL

Art. 270. Hala de imbuteliere va fi prevazuta cu instalatie de inabusire actionata din afara.

Art. 271. Casele de pompe vor fi prevazute cu conducte pentru inabusire in caz de incendiu, cu ventile de manevrare amplasate in exterior, la distanta.

Depozitarea in rezervoare a GPL

Art. 272. Rezervoarele destinate pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate se vor monta pe socluri din beton armat. Soclurile rezervoarelor vor fi astfel construite incat sa poata suporta dilatari sau contractari fara sa dea nastere la tensiuni suplimentare asupra rezervoarelor.

Art. 273. Rezervoarele grupate in parcuri vor avea scari de acces prevazute cu balustrade de protectie, de la care vor deriva podete de acces la ventilele de inchidere si supapele de siguranta. Fiecare podet de acces va fi prevazut cu balustrade de protectie corespunzatoare.

Art. 274. Ventilele rezervoarelor de GPL care necesita incalzire, vor fi prevazute cu instalatii de incalzire pentru a se asigura securitatea instalatiei.

Art. 275. Toate rezervoarele de GPL vor fi dotate cu cate doua supape de siguranta, dimensionate pentru capacitatea totala de evacuare, una fiind in functiune, cealalta in rezerva; ambele supape vor fi montate prin intermediul unui robinet comun de constructie speciala si care sa nu permita inchiderea simultana a ambelor supape, astfel incat una dintre ele sa fie in comunicatie permanent cu interiorul rezervorului.

Art. 276. Rezervoarele de GPL vor fi protejate de influenta directa a razelor solare prin parasolare si instalatie de stropire cu apa, cu exceptia rezervoarelor sferice, care nu vor fi izolate termic, dar care vor fi prevazute cu instalatie de racire cu apa.

Art. 277. Fiecare rezervor va avea cel putin doua guri de vizitare: una de curatare si una pentru ventilare in timpulpregatirii rezervorului in vederea curatirii si repararii. Rezervorul va fi prevazut cu scara metalica interioara.

Transportul prin conducte al GPL

Art. 278. (1 )Se interzice montarea conductelor de gaze petroliere lichefiate sub orice fel de instalatii si cladiri.

(2) Se interzice construirea de cladiri si instalatii deasupra conductelor de GPL.

Art. 279. Traseul conductelor de GPL trebuie ales astfel incat sa se evite amplasarea lor in apropierea imobilelor. La montarea conductei ingropata in pamant, adancimea de asezare va fi de cel putin 1 m.

Art. 280. Este interzisa montarea conductelor aeriene sub liniile electrice de inalta tensiune. in cazul in care acest lucru este inevitabil, se va proteja conducta cu o plasa de sarma sau cu alt mijloc de protectie care nu ingaduie, in cazul ruperii liniei de inalta tensiune, contactul cu conductele.

Art. 281. Conductele ingropate vor fi montate la cel putin 1 m distanta de orice conductori electrici.

Art. 282. Pe traseul conductelor de transport vor fi inontate robinete de sectionare, instalate in cutii metalice sau camine de beton prevazute cu capac pentru vizitare. Portiunea de conducta dintre doua robinete de sectionare va fi prevazuta cu un refulator prin care sa se poata elimina in aer gazele, in vederea lucrarilor de reparatii.

Art. 283. (l)Caminele robinetelor vor fi prevazute cu scari de acces corespunzatoare si vor avea spatiul necesar pentru ca vizitarea lor sa se faca fara pericol.

(2) Caminele vor fi prevazute cu capace si cu rasuflatori pentru aerisire.

Art. 284. Subtraversarea cailor ferate si a soselelor se face perpendicular, conductele de GPL fiind prevazute cu tuburi de protectie ce vor depasi marginile sinelor cu cel putin 25 m. La capetele tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori. De o parte si de alta a caii ferate normale, conductele vor fi prevazute cu ventile de inchidere si un refulator.

Art. 285. Este interzisa suspendarea conductelor pe poduri.

Art. 286. (l)Se interzice montarea conductelor pentru gaze petroliere lichefiate in apropierea unor conducte cu temperatura ridicata sau a altor surse de caldura.

(2) Se interzice montarea conductelor pe aceiasi suporti cu conductori electrici.

4.3. Cerinte privind instalatiile de ventilare

Art. 287. Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau I explozie vor fi dotate cu instalatii cu ventilare mecanica, care sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 288. Spatiul in care se vehiculeaza benzina etilata va avea o ventilare astfel dimensionata, incat sa asigure reducerea noxelor sub valoarea concentratiei maxime admise.

Art. 289. Casele de pompe din cadrul depozitelor de produse petroliere vor avea aerisire naturala si/sau ventilare mecanica, vor fi prevazute cu cel putin doua iesiri, iar deschiderea usilor se va face numai in afara.

Art. 290. in magaziile de manipulare din cadrul depozitelor de produse petroliere va fi prevazuta o ventilare naturala sau mecanica, care sa asigure reducerea noxelor la locul de munca sub nivelul concentratiei maxime admise.

Art. 291. Cladirea statiei de imbuteliere a GPL va fi utilata cu o instalatie de ventilare mecanica si de aductie a aerului proaspat cu posibilitatea incalzirii lui pe perioada de iarna, dimensionata corespunzator. In timpul functionarii acestor instalatii este necesar controlul aerului incaperilor in ceea ce priveste continutul de gaze pentru prevenirea formarii unor concentratii explozive sau a depasirii CMA.

Art. 292. incaperea in care se face depozitarea buteliilor de gaze petroliere lichefiate va fi prevazuta cu guri de aerisire la nivelul pardoselii, pentru a permite evacuarea gazelor ce s-ar putea acumula in cazul unor eventuale scapari de gaze, produse care sunt mai grele decat aerul.

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII

1. Accident de munca

Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Avarie

Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

3. Boli profesionale

Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

4. Defectare incetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaj etc, de a-si indeplini functia specifica.

5. Dispozitiv de protectie

Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

6.Echipament individual de lucru

Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

7. Echipament individual de protectie

Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

8. Echipamente tehnice

Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte masini asemanatoare utilizate in procesul muncii.

9. Factor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca – executant – sarcina de munca – mijloace de 90 productie – mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea si gravitatea producerii unei leziuni sau afectarii sanatatii.

10. Functii de securitate

Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijjloc de protectie prin care fie se elimina sau reduce riscul fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

11. Indicator de securitate

Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

12. Instructaj de securitate a muncii

Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoare la nivelul unitatilor si are ca scop ins usirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de protectia muncii, specifice act ivi tatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

13. Instructiuni proprii de securitate a muncii

Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie.

14. Instructiuni de utilizare

Instructiuni a caror utilizare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

15. Mijloc individual de protectie

Mijloc de productie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

16. Nocivitate

Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

17. Noxa (sinonim: factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediu luat in considerare.

18. Pericol

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii. Nota: in domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

19. Persoana autorizata

O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

20. Persoana avertizata

O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

21. Persoana competenta

O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

22. Persoana expusa

O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

23. Prevenire

Ansamblul procedeelor si masuri lor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

24. Prevenire intrinseca

Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

– evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

25. Protectie

Ansamblu de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

26. Proces de munca

Succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

27. Protector

Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

28. Risc

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

29. Risc profesional

Risc in procesul de munca.

30. Situatie periculoasa

Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

31. Substanta periculoasa

O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

32. Zona periculoasa

Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

33. Zona periculoasa a unui echipament de munca

Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?