NSPM 67 – Norme pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

NSPM 67
Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de protectie a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

– Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederile de protectie si de medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

– Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederile de protectie a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complet structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea scopului procesului de munca.

Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului: executant-sarcina de munca-mijloace de productie – mediul de munca – proprii proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea protectiei muncii constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatate muncii, baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor cu privire la protectie a muncii;

– cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;

– controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general prezentat, Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile de prelucrare a metalelor prin deformare plastica si stantare au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul protectiei muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta pe activitati specifice procedeelor de prelucrare, prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Normele cuprind si prevederi de protectie a muncii ce vor fi respectate la proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu.

La elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare si literatura tehnica de specialitate.

In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului protectiei muncii, norma prezinta o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa corespunda cerintelor actuale nu numai in ce priveste continutul, dar si ca forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut, scop

Art. 1. – (1) Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

(2) Masurile de prevenire cupinse in prezenta norma au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 2. – Prezentele norme se aplica la toate persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare.

Relatii cu alte acte normative

Art. 3. – (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatilor de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare desfasurate in unitati se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 4. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul unitatilor sau la modificarea proceselor tehnologice.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 5. – Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 6. – La executarea lucrarilor din cadrul activitatilor mentionate, se va folosi numai personal care prezinta starea de sanatate, aptitudini fizice si psihice, cunostinte si deprinderi de munca corespunzatoare si care a fost selectionat pe un anumit loc de munca.

Art. 7. – La repartizarea angajatilor pe locurile de munca se va tine seama de: – calificarea profesionala pe care o au pentru lucrarile ce li se incredinteaza si modul in care si-au insusit cunostintele corespunzatoare in ceea ce priveste utilizarea fara pericol a masinilor, sculelor si uneltelor de la locul de munca.

2.2. Instruirea personalului

Art. 8. – Instruirea personalului pentru activitatile de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece si stantare se va face conform prescriptiilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 9. – Masinile trebuie deservite numai de catre salariati calificati si instruiti asupra modului de lucru pentru fiecare fel de operatii si numai in cadrul sarcinilor de munca.

Art. 10. – Pentru prevenirea comportamentului necorespunzator sau imprevizibil al executantilor in caz de avarii sau incendii, acestia vor fi instruiti asupra obligatiilor specifice pe care le au in aceste cazuri si a modului de indeplinire a acestora.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 11. – Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor din Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 12. – Este interzis sa se lucreze fara echipament de protectie si de lucru. Acesta trebuie sa corespunda conditiilor de munca avute in vedere la acordarea lui, sa fie curat si intretinut corespunzator.

2.4. Masuri tehnice si organizatorice privind executarea sarcinilor de munca

Art. 13. – Sarcina de munca va fi executata conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie a mijloacelor de protectie prevazute, adecvate specificului lucrarii, atat cele din dotarea echipamentului tehnic cat si cele prevazute ca mijloace individuale de protectie

Art. 14. – Toate procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de angajatii care poseda pregatirea tehnica corespunzatoare si care au fost desemnati in acest scop.

Art. 15. – Manipularea pieselor, semifabricatelor la introducerea si scoaterea din zona de lucru a utilajului, in lipsa existentei unor dispozitive adecvate de protectie, se va face numai cu ajutorul unor scule ajutatoare (carlige, clesti, pensete etc.) care sa excluda introducerea mainilor in zona periculoasa.

Art. 16. – Inaintea inceperii lucrului se va verifica obligatoriu starea de integritate si functionare a echipamentului tehnic respectiv: – constatatea existentei si fixarii corespunzatoare a protectorilor si a sculei de lucru prevazute, precum si functionarea utilajului si a mecanismelor sale, respectiv a mijloacelor tehnice de protectie prevazute, prin efectuarea unor curse in gol.

Art. 17. – In cazul utilizarii ecranelor de protectie mobile, acestea trebuie sa inchida complet zona periculoasa inaintea declansarii miscarii elementului mobil al echipamentului si sa ramana in aceasta pozitie pana la terminarea cursei de coborare.

Art. 18. – La aparitia unor defectiuni sau dereglari in functionarea echipamentului, a sculelor folosite sau a protectorilor prevazuti, utilajul trebuie oprit imediat fiind interzisa functionarea sa in continuare; se raporteaza conducatorului locului de munca care va lua masurile corespunzatoare de remediere.

Art. 19. – Este interzisa asezarea sau modificarea pozitiei piesei, dupa ce a fost actionata comanda utilajului.

Art. 20. – Este interzisa blocarea uneia din comenzile la utilajul prevazut cu comanda dubla.

Art. 21. – In cazul in care utilajul este deservit concomitent de catre doi sau mai multi operatori, pornirea acestuia se va realiza numai prin declansarea concomitenta a comenzilor de catre toti operatorii. Pentru a se putea realiza acest lucru, declansarea comenzii va fi coordonata de o persoana desemnata special in acest scop.

Art. 22. – Reglajele masinilor privind caracteristicile de lucru, stabilirea sistemului de comanda (manual sau la pedala), montarea si reglarea sculelor, vor fi executate numai de catre persoana desemnata in acest scop (reglor, maistru, sef de echipa).

Art. 23. – In timpul reglajelor sau al reparatiilor, partea mobila a masinii va fi asigurata impotriva coborarii involuntare, prin sprijinire suplimentara (blocare, fixare).

Art. 24. – Interventiile asupra instalatiilor unei masini (mecanice, electrice, pneumatice, hidraulice) necesitate de aparitia unor dereglari sau defectari vor fi executate numai de salariati desemnati in acest scop (reglor, maistru, mecanic, electrician).

Art. 25. – Accesul persoanelor in zona locurilor de munca cu pericol temporar sau permanent, in afara sarcinilor de munca, este interzis; aceste zone vor fi semnalate corespunzator prin mijloace de avertizare adecvate.

Art. 26. – La operatiile de munca desfasurate in conditii de zgomot excesiv si a caror executie implica comunicari si receptionari de comenzi de lucru intre doua sau mai multe persoane participante se vor lua masuri pentru intelegerea clara a comenzilor.

Art. 27. – La executarea operatiilor generatoare de zgomot se vor lua masuri de protectie pentru reducerea nivelului de zgomot sub limitele maxime admise precum si masuri de protectie individuala (antifoane etc.).

Art. 28. – Este interzisa depozitarea la intamplare (neordonata) a pieselor sau semifabricatelor la locul de munca prin aglomerarea acestora.

In acest scop vor fi folosite containere (lazi metalice). La terminarea lucrului, locul de munca va fi lasat curat.

Art. 29. – Pentru accesul si interventiile la partile inalte ale utilajelor se vor folosi scari, platforme adecvate dimensional si ca rezistenta, in stare corespunzatoare de utilizare si fixate sau asigurate impotriva rasturnarii.

Art. 30. – Este interzisa transmiterea unei sarcini de munca unui executant aflat in stare fiziologica necorespunzatoare; acestuia i se va refuza accesul la locul de munca pana la remedierea starii necorespunzatoare.

Art. 31. – Utilajele, protectorii si sculele realizate prin autodotare, pentru nevoile productiei vor fi admise in exploatare numai dupa certificarea acestora conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 32. – Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta, se vor lua masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare: carcasele metalice ale utilajelor actionate electric precum si ale tablourilor si aparatelor electrice vor fi protejate prin legari la nul si la pamant.

Art. 33. – Iluminatul locului de munca trebuie sa asigure un nivel de iluminat corespunzator sarcinilor de munca, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

3. Prevederi specifice procedeelor de prelucrare

3.1. Taierea (debitarea) semifabricatelor

Art. 34. – Operatiile de taiere a semifabricatelor la masinile de debitat de tipul foarfecelor vor fi executate numai prin metoda de lucru adecvata (specifica), utilajului folosit, stabilita prin tehnologia de lucru sau indicata de catre conducatorul procesului tehnologic si prin utilizarea tuturor mijloacelor tehnice de protectie prevazute.

Art. 35. – La operatiile de taiere a tablelor si profilelor cu masini de taiat (foarfece pentru table si profile), sustinerea materialelor se va face cu dispozitive de prindere, pe mese prevazute cu role, fiind interzisa sustinerea cu mana a materialului.

Art. 36. – Masinile pentru debitat trebuie sa fie deservite numai de catre salariatii instruiti privind modul de lucru pentru fiecare fel de operatie pe care o executa.

Art. 37. – (1) Inaintea inceperii lucrului se va controla starea de functionare corespunzatoare a utilajului, a sculelor de lucru, a comenzilor si mijloacelor tehnice de protectie prevazute.

(2) Totodata se verifica ordinea in jurul masinii, se elibereaza caile de acces si se degajeaza locul de munca de orice obiect ce ar impiedica buna desfasurare a lucrului.

Art. 38. – (1) Comanda de actionare a masinii de taiat se va da numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului (la cele prevazute cu un sistem de fixare) si indepartarea personalului din zona de actiune a cutitului si de cadere a materialului de debitat.

(2) Comanda masinii se va face numai de catre executantul insarcinat cu aceasta operatie.

Art. 39. – Se interzice taierea la ghilotina a mai multor table suprapuse chiar daca grosimea pachetului de table nu depasesc caracteristicile masinii.

Art. 40. – Este interzis a se lucra pe masini care prezinta defectiuni tehnice.

Art. 41. – Orice defectiune constatata in functionarea masinii va fi transmisa conducatorului locului de munca, care va dispune remedierea acesteia prin personalul de servicii specializat.

Art. 42. – Este interzisa efectuarea de reparatii sau interventii tehnice de orice natura asupra utilajului de catre salariatii executanti, precum si curatarea acestuia in timpul functionarii.

Art. 43. – In timpul functionarii masinilor de taiat se interzice indepartarea cu mana a deseurilor sau a pieselor taiate. Indepartarea lor se va face numai dupa oprirea masinii.

3.2. Indepartarea (planarea) semifabricatelor

Art. 44. – (1) Foarfecele tip ghilotina trebuie reglate astfel incat sa nu permita caderea involuntara (necomandata) a cutitului mobil superior, indiferent de pozitia acestuia.

(2) In acest scop contragreutatile trebuie reglate corespunzator si asigurate impotriva dereglarii.

Art. 45. – Linia de taiere trebuie sa fie protejata pe toata lungimea ei prin grinda de presare (rigla sau grilaj de protectie) reglata astfel incat sa impiedice patrunderea degetelor intre cutite, asigurandu-se insa o vizibilitate suficienta asupra liniei de taiere.

Art. 46. – Este interzisa interventia asupra foarfecelor in scop de reparatii sau schimbare a cutitelor fara blocarea prealabila a sistemului de comanda (mecanic, de la pedala etc.), care sa impiedice coborarea traversei cu cutitul mobil.

Art. 47. – Pentru prevenirea comenzii involuntare prin pedala, elementele mecanice ale mecanismului de actionare (amplasate sub nivelul mesei) trebuie sa fie protejate corespunzator.

Art. 48. – Foarfecele circulare (cu cutite disc, cu role) trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de protectie care sa previna introducerea degetelor sub discul sau rola taietoare in masura in care protectia nu este asigurata in alt mod; acesta nu trebuie sa reduca vizibilitatea zonei de taiere.

Art. 49. – Foarfecele pentru fier beton actionate mecanic trebuie prevazute cu un dispozitiv cu role care sa permita avansarea materialului spre deschiderea de forfecare.

Art. 50. – La foarfecele combinate cu actionare mecanica prevazute a functiona concomitent cu mai multe scule, sculele neutilizate trebuie sa fie protejate sau scoase din functiune.

Art. 51. – Tablele si profilele care urmeaza sa se introduca in lucru si care prezinta abateri de la planeitate si rectilinitate trebuie in prealabil indreptate manual, pe prese sau pe masini de indreptat.

Art. 52. – La indreptarea manuala se va da o atentie deosebita sculelor cu care se lucreaza pentru a nu pune in pericol executantii sau pe cei de la locurile de munca invecinate.

Art. 53. – La indreptarea tablelor si profilelor pe masini de indreptat se vor respecta urmatoarele masuri:

a) inainte de inceperea lucrului se va descongestiona (elibera) locul de munca de obiecte si materiale etc., care nu sunt necesare si se vor indeparta persoanele care nu fac parte din echipa de lucru;

b) manevrarea materialului se va face cu mare atentie, fiind interzisa introducerea mainii in pozitia oblica;

c) este interzisa introducerea mainii in zona organelor active ale masinii (berbec, valturi), precum si inlaturarea deseurilor sau pieselor in timpul functionarii masinii;

d) in timpul indreptarii, tablele si profilele vor fi sprijinite pe capre metalice sau pe mese cu role;

e) actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre executantul insarcinat cu aceasta operatie.

3.3. Trasarea

Art. 54. – (1) Lucrarile de trasare se executa pe mesele de trasaj. Inaltimea mesei impreuna cu inaltimea pachetului de table va fi astfel stabilita incat sa asigure salariatului o pozitie de lucru comoda.

(2) La asezarea pachetului de table pe masa de trasaj, se va avea grija ca greutatea acestuia sa se repartizeze uniform, pentru a nu se produce deteriorarea acesteia.

3.4. Indoirea

Art. 55. – La indoirea tablelor sau profilelor pe masini de indoit (abkant, prese) actionarea masinii se va face numai de catre salariatul insarcinat cu aceasta operatie si numai dupa asigurarea ca salariatii care sustin materialul sunt in afara de orice pericol de accidentare.

Art. 56. – In cazul in care masina este cu dubla comanda sistemul de pornire trebuie sa intre in functiune numai daca ambele comenzi sunt date simultan.

Art. 57. – Montarea si introducerea sculelor, a matritelor la masinile de indoit se va face cu un mijloc de ridicare corespunzator; inainte de montarea pe masina de indoit, se va verifica starea sculei precum si a dispozitivelor de siguranta.

3.5. Stantare – matritare

Art. 58. – Operatiile de prelucrare prin stantare-matritare vor fi executate numai prin metoda de lucru specifica tipului de presa folosit, stabilita prin tehnologia de lucru sau indicata de catre conducatorul procesului tehnologic si prin utilizarea tuturor protectorilor prevazuti.

Art. 59. – Presele, indiferent de tip, trebuie sa fie deservite numai de catre salariatii instruiti asupra modului de lucru, al tipului de presa folosit, pentru fiecare operatie pe care o executa.

Art. 60. – (1) Inaintea inceperii lucrului se va controla starea de functionare a masinii prin executarea a 3-4 curse in gol, verificandu-se functionarea instalatiilor electrice si mecanice (comanda, frana, ambreiaj, ungere) sau in functie de tipul presei, si cele hidraulice si pneumatice.

(2) Se verifica ordinea in jurul presei si se elibereaza caile de acces pentru retragerea rapida in caz de pericol.

Art. 61. – Este interzis a se lucra pe masini care prezinta defectiuni tehnice sau cu protectori demontati (aparatori, dispozitive de protectie) precum si curatarea masinii in timpul functionarii.

Art. 62. – Orice defectiune constatata in functionarea masinii se raporteaza conducatorului locului de munca care va dispune remedierea acesteia prin personalul de serviciu specializat; masina se considera defecta cand nu functioneaza cu toate butoanele de declansare si nu asigura o securitate perfecta a operatorilor.

Art. 63. – Este interzisa efectuarea de reparatii de orice fel sau modificarea reglajului si a comenzilor preselor de catre operatori precum si blocarea elementelor de declansare pentru a se lucra numai cu un singur buton.

Art. 64. – La presele prevazute cu comanda multipla, comanda va fi reglata pentru pozitia de lucru corespunzatoare numarului de oameni ai echipei deservente pentru ca acestia sa aiba mainile concomitent ocupate pe comenzile bimanuale.

Art. 65. – Fiecare membru al echipei va fi instruit pentru faza de lucru pe care o executa, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Art. 66. – Asezarea semifabricatului in matrita, masurarea, sau corectarea pozitiei acestuia este permisa numai cand masina este oprita, interventiile dupa pornirea berbecului fiind interzise.

Art. 67. – Este interzisa sprijinirea cu mana sau cu orice parte a corpului de batiul, masa sau berbecul masinii sau de SDV-ul montat pe presa in timpul functionarii acesteia.

Art. 68. – Schimbarea matritelor, respectiv montarea si demontarea lor pe masina se va executa numai dupa deconectarea motorului electric de actionare si asigurarea berbecului impotriva caderii.

Art. 69. – Schimbarea matritelor la prese functie de masa si complexitatea acestora si de tipul presei folosite va fi efectuata de catre o echipa special instruita, asistata si controlata de catre persoane care au sarcina de serviciu aceste atributii, respectandu-se masurile tehnice si de protectie a muncii impuse pentru fiecare tip de operatie executata.

Art. 70. – Montarea stantelor si matritelor pe prese se va face cu respectarea conditiilor tehnice impuse de functionarea corecta si in siguranta atat a utilajului cat si a sculei de lucru, evitandu-se posibilitatea producerii accidentelor, deteriorarea presei si a sculei de lucru sau rebutarea pieselor ce urmeaza a fi prelucrate.

In acest sens se va asigura:

– reglarea corecta a cursei de lucru a presei;

– reglarea corecta a ghidajului berbecului (fara matrita montata);

– reglarea corecta a punctului de coborare a berbecului (prima incercare se face prin rotirea volantului cu mana);

– asigurarea centrajului la montarea matritei;

– asigurarea planeitatii suprafetelor de montaj si fixarea rigida (ferma) a matritei pe masa presei, respectiv pe culisorul presei;

– efectuarea mai multor curse de proba pentru confirmarea corectitudinii montajului;

– montarea si reglarea corespunzatoare a dispozitivelor de protectie a mainilor, prevazute la matrita in cauza;

– verificarea functionarii sau prezentei celorlalti protectori prevazuti pentru locul de munca respectiv.

Art. 71. – Manipularea, transportul si depozitarea matritelor se vor face cu mijloace tehnice adecvate masei si formei acestora, iar asezarea lor in locurile prevazute va exclude posibilitatea de alunecare, rasturnare sau cadere.

Art. 72. – Piesele stantate, indoite, ambutisate se vor aseza, dupa caz, in lazi container sau se vor stivui in spatii corespunzatoare, fara pericol de rasturnare si fara aglomerarea cailor de acces.

Art. 73. – La stantarea tablelor si profilelor pe prese se vor prevedea dispozitive care sa impiedice ridicarea acestora la retragerea poansonului.

Art. 74. – Presele trebuie prevazute cu dispozitive de siguranta care sa impiedice caderea berbecului sau reluarea unei curse la intreruperea curentului electric sau la scaderea presiunii in circuitul de lucru.

Art. 75. – Arcurile mecanismului de cuplare trebuie verificate periodic si inlocuite daca se constata ca in functionare lungesc timpii de comanda; neinlocuirea la timp a acestora accentueaza uzura si maresc pericolul de accidentare.

Art. 76. – Presele vor fi dotate cu dispozitive de protectie pentru prevenirea accidentarii mainilor, adecvate sculelor si modului de lucru aplicat.

Art. 77. – Pentru a preveni actionarea involuntara a pedalei de actionare, aceasta va fi protejata lateral si deasupra, lasandu-se loc numai pentru accesul labei piciorului.

Art. 78. – Sistemul de comutare a comenzilor din pozitie „bimanuala” sau „manuala” la pozitia cu piciorul si invers, va fi prevazut cu sistem de asigurare si cheie avand acces la el numai reglorul si conducatorul locului de munca.

Art. 79. – La presele cu frictiune trebuie luate masuri corespunzatoare pentru prevenirea jocului berbecului in pozitia superioara.

Art. 80. – La presele unde exista posibilitatea lucrului in pozitie sezanda, salariatul trebuie sa aiba la dispozitie un scaun ergonomic, reglabil in inaltime, fiind interzise improvizatiile.

Art. 81. – La presele manuale cu surub, spatiul de actiune al manerelor (cu sau fara greutati) trebuie sa fie protejate.

Art. 82. – La exploatarea preselor se vor respecta intocmai instructiunile de deservire (de lucru) si intretinere, elaborate de producator.

Art. 83. – Regimul de lucru la prese va fi reglat de catre persoanele care au in sarcina de serviciu aceste atributii, in functie de scula utilizata si piesele prelucrate:

– regim de lucru intermitent la matrite deschise in care se introduc piesele manual sau cu scule ajutatoare;

– declansarea concomitenta cu ambele maini cand este posibila introducerea mainilor in scula;

– regim de lucru continuu permis numai in cazul in care posibilitatea introducerii mainii in scula este exclusa, in acest caz se permite comanda prin pedala.

Art. 84. – Matritele trebuie sa fie astfel dispuse si fixate pe masa presei incat salariatul sa poata introduce si scoate comod piesa de prelucrat, si sa aiba o buna vizibilitate.

Art. 85. – Suruburile de fixare ale matritelor inferioare si superioare nu vor depasi nivelul acestora si nu vor forma la inchiderea matritei puncte cu pericol de strivire.

Art. 86. – Deschiderea de acces intre poanson si matrita la matritele deschise va fi maximum 8 mm.

In cazul in care aceasta conditie nu poate fi respectata se utilizeaza sistemul de actionare cu ambele maini sau alt sistem de protectie adecvat.

Art. 87. – Alimentarea manuala, piesa cu piesa, la presele cu functionare continua este permisa numai daca acestea sunt prevazute cu dispozitive de alimentare de la distanta, astfel incat salariatul sa nu ajunga cu mainile in zona de actiune a matritelor.

Art. 88. – Alimentarea manuala este permisa la presele cu functionare intermitenta.

Art. 89. – La terminarea lucrului, respectiv la intreruperea lucrului, chiar si pentru un interval de timp scurt, se va deconecta presa de la sursa de alimentare.

4. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in activitatile de prelucrare a metalelor prin deformare plastica la rece

Art. 90. – In scopul integrarii masurilor de protectie a muncii in faza de proiectare a masinii, proiectantul trebuie sa aplice, in ordinea enuntata, urmatoarele principii:

a) eliminarea riscurilor sau limitarea acestora pana la valori nepericuloase;

b) combaterea riscurilor care nu au fost eliminate sau suficient limitate, prin utilizarea de mijloace tehnice de protectie;

c) combaterea riscurilor, ramase ca urmare a imposibilitatii realizarii de mijloace tehnice de protectie sau a eficacitatii partiale a acestora, prin prevederea unor masuri de protectie a muncii adecvate (folosirea de echipamente individuale de protectie, instructiuni de protectie a muncii etc.).

Art. 91. – Masurile de protectie a muncii prevazute din faza de proiectare vor trebui sa satisfaca in totalitate conditiile prevazute in „Norma metodologica referitoare la certificarea calitatii din punctul de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice”.

Art. 92. – Atestarea indeplinirii acestor cerinte va fi confirmata prin efectuarea procedurilor de certificare statuate in norma metodologica si inregistrarea in „Registrul roman al echipamentelor tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii” primind marcajul de securitate.

Art. 93. – La proiectarea masinii trebuie sa se tina seama de dimensiunile antropometrice ale operatorului, incluzand si utilizarea echipamentului individual de protectie.

Art. 94. – In particular, cand sunt folosite fluide, masina trebuie astfel proiectata incat sa poata fi folosita fara riscuri datorate umplerii, utilizarii, recuperarii sau evacuarii acestora.

Art. 95. – Masina sau orice parte componenta a acesteia trebuie:

– sa poata fi manevrata in conditii de securitate;

– sa fie astfel proiectata incat sa poata fi depozitata in conditii de securitate (de exemplu: stabilitate etc.);

– sa poata fi manipulata, ambalata si depozitata fara a produce accidente ocazionate de aceste operatii.

Art. 96. – Sistemul de comanda trebuie astfel proiectat incat:

– sa reziste solicitarilor normale din timpul functionarii, cat si influentelor exterioare;

– sa nu genereze riscuri de accidentare si/sau imbolnaviri profesionale in cazul producerii unor erori la actionarea organelor de comanda.

Art. 97. – Atunci cand o presa este prevazuta atat cu comanda manuala cat si cu comanda prin pedala, acestea trebuie astfel concepute incat actionarea unui sistem sa determine blocarea celuilalt.

Art. 98. – Sistemul de comanda bimanuala trebuie sa fie astfel conceput incat declansarea loviturii sa fie posibila numai la actionarea concomitenta a ambelor elemente de comanda.

Art. 99. – (1) La presele cu frictiune la care declansarea poate fi reglata pentru actionarea cu o singura mana sau cu ambele maini, felul comenzii trebuie sa se recunoasca printr-un indicator.

(2) La incetarea actiunii, chiar si numai asupra unuia din elementele comenzii bimanuale de la presele cu frictiune, cursa berbecului trebuie sa fie intrerupta.

Art. 100. – Pedala de comanda trebuie sa fie usor de manevrat si sa aiba o cursa moarta de cel mult 60 mm.

Art. 101. – Experimentarea si/sau utilizarea de noi echipamente, tehnologii, metode de lucru, scule si utilaje se vor face numai dupa o analiza riguroasa a riscurilor de accidentare si stabilirea masurilor de protectie corespunzatoare cu aprobarea organelor componente (consilii de administratii, comisii de avizare, proiectanti specialisti etc.).

Art. 102. – Dispozitivele de comanda ale preselor trebuie sa fie astfel amplasate si protejate incat sa impiedice declansarea involuntara a coborarii berbecului.

Art. 103. – Dispozitivele de cuplare ale preselor cu excentric, care permit lucrul cu declansarea individuala a cursei, nu vor declansa coborarea berbecului in momentul pornirii presei.

Art. 104. – Arcurile dispozitivului de cuplare trebuie astfel dimensionate si dispuse incat starea lor sa se poata supraveghea usor, iar ruperea unui arc sa nu provoace coborirea berbecului.

Art. 105. – Presele trebuie prevazute cu dispozitive de siguranta contra repetarii lovirii; pentru presele cu excentric, dispozitivul va fi actionat de axul principal in ultimul sfert de tura.

Art. 106. – Elementele de comanda ale presei vor fi astfel concepute si intretinute incat sa fie usor de manevrat si sa prezinte siguranta in exploatare.

Art. 107. – Elementele de comanda ale preselor trebuie prevazute cu placute indicatoare, avertizoare, montate in apropierea acestora si in locuri cat mai vizibile.

Art. 108. – Amplasarea elementelor de comanda trebuie astfel facuta incat salariatul, in pozitia normala de lucru, sa poata vedea zona de lucru a presei.

Art. 109. – Forta de apasare, pentru actionarea pedalei trebuie sa fie astfel aleasa incat sa nu duca la obosirea fizica a operatorului.

Art. 110. – Pedala de comanda a presei trebuie sa fie amplasata la o inaltime de cel mult 120 mm deasupra pardoselei.

ANEXA 1

Norme specifice de protectie a muncii complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern – cod 6.

2. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor – cod 57.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere – cod 1.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor – cod 2.

5. Norme ce reglementeaza lucrul cu foc deschis si Norme PSI in general.

6. Norme specifice de protectie a muncii la distributia si utilizarea gazelor naturale.

7. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului – cod 3.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei – cod 4.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat -cod 40.

10. Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice – cod 24.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice – cod 25.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie – cod 26.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare – cod 13.

Nota: – Normele editate pana in prezent poarta denumirea de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM).

– Normele in curs de aparitie isi vor schimba titulatura potrivit indicatiilor Ministerului Justitiei in Normele specifice de protectie a muncii (NSPM).

ANEXA 2

Standarde de referinta

1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

3. STAS 12216-84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

4. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

5. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

6. STAS CEI 598 – 2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22:Corpuri de iluminat de siguranta

7. STAS CEI 598 – 2-8-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana

8. STAS 11336/2-80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei

9. STAS 8555-91 Stante si matrite. Cepuri de fixare. Forme si dimensiuni

10. STAS 12669-86 Stante si matrite de precizie ridicata. Coloane si bucse de ghidare. Dimensiuni principale.

11. STAS 6268-81 Stante si matrite. Terminologie.

12. SR EN 292 – 2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boala profesionala: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, si care conduc la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potentiale ale accidentelor si bolilor profesionale.

8. Functie periculoasa a unei masini: orice functie a unei masini care genereaza un pericol in timpul functionarii

9. Instructaj de protectie a muncii: modalitatea de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de protectie a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

10. Instructiuni specifice de protectie a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea protectiei muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

11. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii protectiei muncii.

12. Mijloace individuale de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

13. Noxa (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

14. Operator: persoana sau persoanele insarcinata(te) cu instalarea, functionarea, incercarea, intretinerea, curatarea, repararea sau transformarea unei masini.

15. Pericol: sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;

16. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

17. Protector: partea unei masini utilizata special pentru afisarea protectiei prin intermediul unui obstacol fizic. In functie de constructia sa, un protector poate fi denumit: carter, aparatoare, ecran, usa, carcasa de protectie etc.

18. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

19. Risc profesional: risc in procesul de munca.

20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

21. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?